SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

Satış ilanı

15 Şubat 2024 Perşembe

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş iş makinesi ile Land Rover Marka 2017 Model Discovery V2.0 TD4 tipinde M1G Sınıfı otomatik Şanzıman otomobil aşağıda belirlenen muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı yasanın 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

Sıra No

Markası

Tipi

Modeli

Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat %3

İhale Teminatı

İhale saati

1

CAT320 BL

Paletli Ekskavatör

2000

Faal

500.000,00 ₺

15.000,00 ₺

10.000,00 ₺

14:00

2

Land Rover

Discovery V2.0 TD4

2017

Faal

2.750.000,00 ₺

82.500,00 ₺

15.000,00 ₺

14:20

1- İhale 01/03/2024 tarihinde saat 14:00’da Belediye Binasındaki encümen salonunda, encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye çıkartılan araç ile iş makinesine ilişkin şartname ve belgeler mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp incelenebilir ve 500,00.- ₺ bedel mukabilinde satın alınabilir.

3- İhale saatine kadar geçici teminatların yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası veya bankalardan temin edilecek süresiz teminat mektupları kabul edilecektir.

4- İhaleye İştirak Etmek İsteye nlerin;

  1. Kanuni ikametgah adresi ve nüfus cüzdanı fotokopisi;
  2. Tebligat için Türkiye’deki adres beyanı,
  3. Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,
  4. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

  1. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname.
  2. Şartnameyi satın aldığına dair belge
  3. İmza sirküsü veya beyannamesi (Noter tasdikli)
  4. Adli Sicil Kaydı
  5. Vakfıkebir Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Kağıdı

Vermeleri şarttır. Bu belgelerden bir veya birden fazlası noksan olan teklifler ihaleye alınmayacaklardır.

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü olan 01.03.2024 Cuma günü saat 12:00’a kadar İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.