SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2022 1.BİLEŞİM

ARALIK 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.12.2022 – 14.00

BELEDİYE BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Aralık 2022 meclis toplantısı birinci birleşimi 07.12.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

-

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

-

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

Meclis Üyeleri Erol Bahadır ve Metin Ali Karadeniz toplantıya katılmadı.

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündem dışı müzekkerenin olduğu görüldü.

Meclise sunulan Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 06.12.2022 tarihli ve 4499 sayılı, “2023 Yılı Gelir Tarifesi” konulu yazı okundu.

Gündem Dışı Madde: 2023 Yılı Gelir Tarifesinin Görüşülmesi. Oybirliğiyle gündeme alındı. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 06.12.2022 tarihli ve 4499 sayılı “2023 Yılı Gelir Tarifesi” konulu yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Görüşülmesi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ibareli 14.11.2022 tarihli ve 4273 sayılı, “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” konulu yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Yapılan Görüşme sonucu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 28.03.2022 tarih ve 3299554 sayılı genelgesi uyarınca hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine ve kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesine yönelik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede Sıfır Atık Yönetmeliği yayınlanmış ve bu yönetmelik uyarınca plastik, kağıt ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanması konusunda herhangi bir işletmeye bağlı kalmaksızın atık toplayıcılığı yapanlar ile ilgili tedbir ve kararlar alınarak yönetmelik doğrultusunda düzenlemelerin yapılarak uygulamalarda bulunulması uygun görülmüştür.

Atık toplayıcıların çalışmalarına ilişkin bu genelge çerçevesinde hazırlanan ve ekte sunulan Belediyemiz hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarının oy birliği ile kabulüne gereği için kararın Temizlik İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

BAĞIMSIZ SIFIR ATIK TOPLAYICILARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Amaç: 12/07/2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen atık yönetiminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi, finansmanı ve kayıt altına alınarak belgelendirilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu Yönetmelikte, il sınırları içerisinde İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı doğrultusunda mahalli idarelerce sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve işbirliği içerisinde çalışılmasını temin etme görev ve sorumluluğu mülki idare amirlerine verilmiştir.

Sıfır Atık yaklaşımı doğrultusunda; Belediyemiz hizmet alanında geri kazanılabilir atık ve diğer atık olmak üzere kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapının oluşturulması, geliştirip yaygınlaştırılması amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, plastik, kağıt cam ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanması konusunda herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanlar ile ilgili aşağıdaki tedbir ve kararlar doğrultusunda düzenlemelerin yapılarak uygulamalarda bulunulması uygun görülmektedir.

Kapsam: İlçe sınırları içerisindeki atık toplayıcılarını kapsamaktadır.

Atık Toplayıcısının Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 1- 06/2022 sayılı Atık Toplayıcıları Genelgesi ile atık toplayıcılarının çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Atık toplayıcıları; aşağıda belirtilen bu esaslara uygun olarak çalışarak faaliyet göstereceklerdir.

(1) Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı düzenlenen atık toplayıcıları sadece belediyemiz sınırları içerisinde toplama yapabilirler.

(2) Atık Toplayıcıları; Belediyemizce belirlenecek standartlardaki eldiven, iş kıyafetleri, “Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı” ve atık toplamada kullanılan araçlarıyla çalışabilirler.

(3) Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı ve iş kıyafetleri, izin verilen kişiler dışında başka kişilerce kullanılamaz, kullananlar ve kullandıranlar hakkında idari işlem yapılarak para cezası kesilir. Belediyemiz Zabıta Ekiplerince tutanak altına alınarak müdahale edilir. Gerektiğinde İl/İlçe Emniyet Müdürlüklerine ve İl/ilçe Jandarma Komutanlıklarına bildirilir.

(4) Kayıt altına alınan atık toplayıcıları; belediyemiz tarafından belirlenen zaman dilimlerinde ve mevcut sıfır atık sistemine (Mobil Atık Getirme Merkezi, Mobil Atık Getirme Noktası, Ambalaj Atığı Toplama Noktası, Yer Altı Konteyneri, Diğer Atık Konteyneri ve Geri Dönüşüm Konteynerlerine) zarar vermeyecek şekilde çalışabilirler. Atık Toplayıcısı; yer üstü ve yer altı çöp konteynerlerine ve geri dönüşüm konteynerlerine kesinlikle müdahale etmeyecektir. Bu kişilerin belediyemizin belirlediği esaslar dışında faaliyet göstermesi halinde izinleri iptal edilir.

(5) Toplanan atıklar; belediyenin atık toplama sistemine, Trabzon Ve Rize Katı Atık Belediyeler Birliğinin yetki verdiği lisanslı firmaya, tartılarak ve piyasa koşulları göz önünde bulundurularak verilecektir. Başka bir firmaya ya da depoya atıkların verilmesi yasaktır.

(6) Atık Toplayıcılarının değerlendirilebilir atıkları türlerine göre ayrı ayrı toplaması (kağıt, cam, plastik, metal) esastır.

(7) Atıkların, izin verilmeyen kişiler tarafından toplanması, taşınması ve depolanmasına kesinlikle belediyemizce müsaade edilemez. Güvenliğin temini için Zabıta Birimlerince etkin mücadele edilir. Gerektiğinde İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İl/İlçe Jandarma Komutanlıklarına bildirilir.

(8) Atık Toplayıcıları; Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personelinin yazılı/sözlü olarak işleyişe yönelik vereceği talimatlara uymak zorundadır.

(9) Toplayıcının teslim ettiği atıklar belediyemize bildirilir ve belediyemiz tarafından bakanlığın sıfır atık sistemine girilir.

(10)Atık toplayıcıları iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gereken tedbir ve mevzuat hükümlerine uymak her aşamada bireysel olarak gerekli tedbirleri almak zorundadırlar ve olabilecek olaylardan bireysel olarak sorumludurlar.

Atık toplayıcısı ihtiyaç sayısının tespiti

MADDE 2 - (1) Mahalle nüfusu ve karayolları ile nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu bulvar, caddelerin durumuna göre Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mahalle bazında görevlendirilmesi planlanan Atık Toplayıcılarının sayısının belirlenmesi için Tespit Tutanağı düzenlenir.

(2) Tespit Tutanağında Birim Müdürü, Atık Servisi Sorumlusu, Çevre Denetim Servisi Sorumlusunun imzaları bulunur.

(3) Müdürlüğün gelişen koşullara ve oluşan ihtiyaç durumuna göre gerekçesini belirtmek kaydıyla atık toplayıcı sayısını yeniden belirleme ve değişiklik yapma yetkisi bulunmaktadır.

Başvurunun yapılması, kayıtların alınması, başvuruların değerlendirmesi ve sonuçlanması

MADDE 3 – (1) Başvuru için Belediyemizce istenecek belgeler

 1. Başvuru tarihi itibari ile 18 yaş ve üzeri olmak
 2. Vakfıkebir ilçesinde ikamet ediyor olduğunu belgelendirebileceği ikametgah belgesi.
 3. Kimlik Kartı Fotokopisi
 4. İletişim Bilgileri
 5. 50x60 ebatlarında biyometrik 2 adet fotoğraf
 6. Yabancı uyruklu olanlar için pasaport veya hangi göç idarelerine kayıtlı olduklarını gösterir belge

(2) Başka belediyelerde başvurusu kabul edilerek Sıfır Atık Bilgi Sistemine dahil edilmiş olanların başvurusu kabul edilmez.

(3) Başvuru yapan bağımsız sıfır atık toplayıcısı şahısların bilgileri, Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları ile güncel olarak paylaşılır.

(4) İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uygun bulunanlar Temizlik İşleri Müdürlüğüne gönderilir.

(5) Atık Toplayıcılarına Bireysel Atık Toplayıcısı Taahhütnamesi imzalatılır.

(6) Zabıta Müdürlüğü tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğüne bildirilen atık toplayıcıları 2. maddede tespiti yapılan miktarı kadarı Temizlik İşleri Müdürlüğünce Sıfır Atık Bilgi Sistemine girilir.

(7) Temizlik İşleri Müdürlüğünce, Vakfıkebir ilçesinde ikamet eden başvuru sahipleri öncelikli olmak üzere Sıfır Atık Bilgi Sisteminden gerekli kontroller tamamlandıktan sonra “Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı” düzenlenir.

MADDE 4- Belediyemiz tarafından düzenlenecek “Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı”nda yer alacak veriler;

 1. Belediye İsmi ve Logosu
 2. Sıfır Atık Logosu
 3. Atık toplayıcısının Fotoğrafı
 4. Atık toplayıcısının adı-soyadı
 5. Atık toplayıcısının kimlik numarası
 6. Sıfır Atık Bilgi Sistemi kayıt numarası
 7. Kartın düzenlendiği tarih
 8. Toplama yapabileceği mahalle ismi
 9. Belediye başkanının imza ve mührü

Yasaklanan eylem ve davranışlar

MADDE 5- Yasaklanan eylem ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir,

a) Atık toplarken; Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esaslarında yer alan uygun kıyafet, ekipman ve kimlik kartı olmaksızın faaliyette bulunulması,

b) Trafik güvenliğini tehlikeye sokulması ya da tehlike yaratacak hal ve hareketlerde bulunması,

c) Mazeretsiz olarak en az üç gün atık toplanmaması,

ç) Toplanan atıkların günlük olarak teslim edilmemesi ve/veya depolaması,

d) Toplanan atıkları belirlenen noktalar dışında bir firmaya teslim edilmesi,

e) Toplanan atıkların Belediyenin uygun gördüğü toplama noktaları dışında üçüncü şahıslara ya da firmalara satılması veya teslim edilmesi,

f) Toplanan atıkların Temizlik İşleri Müdürlüğü bilgisi dışında belediye sınırları dışına çıkarmaya çalışılması ya da çıkarılması

g) Kimlik kartının bir başkasına verilmesi ya da başkasının kimliğinin kullanılması,

ğ) İlçe sakinlerine karşı olumsuz hal ve hareketlerde bulunması,

h) Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü personelinin göreve yönelik talimatlarına karşı gelinmesi ya da uygulanmaması

ı) Atıkların ayrıştırılmadan toplanması,

i) Bireysel Atık Toplayıcısı Taahhütnamesinde belirtilen kurallara uyulmaması.

“Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartının” iptali ve atık toplayıcılığı izninin sona ermesi

MADDE 6- Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcıları açıklanan eylemleri yapmaları halinde hakkında tutanak tanzim edilir ve Müdürlükçe tutanaklar dosyalanır. Hakkında tutanak tanzim edilenlere 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi uyarınca para cezası verilir, Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı iptal edilir ve izni sonlandırılır. Kart iptali ve iznin sonlanması yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilir.

Birim Müdürlüklerinin Görevleri

Zabıta Müdürlüğünün görevleri

MADDE 7- (1) 2022/6 sayılı Atık Toplayıcıları Genelgesi kapsamında Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı olmak isteyen şahısların başvurusunu almak,

(2) Zabıta müdürlüğüne Madde 6 da belirtilen başvuru belgeleri ile başvuru yapan atık toplayıcılarının asayiş yönünden araştırılması için İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İl/İlçe Jandarma komutanlıklarına göndermek,

(3) Uygun bulunanların bilgilerini Temizlik İşleri Müdürlüğüne bildirmek,

(4) Sıfır Atık Toplayıcılarının bilgilerini alarak günlük olarak etkin denetim ve kontrol yapmak,

(5) Temizlik İşleri Müdürlüğünün saha kontrolü ve denetimlerine yönelik faaliyetlerine talebe göre destek sağlamak,

(6) Haklarında işlem yapılan Sıfır Atık toplayıcılarını Temizlik İşleri Müdürlüğüne sözlü ve müteakibinde yazılı olarak bildirmek.

(7) İzinsiz atık toplama yapan şahısların faaliyetini men etmek, haklarında tutanak tanzim etmek, kolluk kuvvetleri ile koordineli şekilde denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün görevleri

MADDE 8-(1) Zabıta Müdürlüğünün bildirdiği çalışmasında sakınca bulunmayan Sıfır Atık toplayıcılarına, “Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kimlik Kartı” düzenlemek,

(2) Atık toplamada kullanılacak eldiven, iş kıyafetleri ekipmanlarını belirli standartlarda belirlemek,

(3) Tüm veri akışını Sıfır Atık Bilgi Sistemine kaydetmek,

(4) Kuralları ihlal edenler hakkında tutanak tanzim etmek, atık toplama iznini iptal etmek, kimlik kartını teslim almak,

(5) İzin verilen Atık Toplayıcılarının faaliyetlerini takip etmek,

(6) Atık Toplama işlemleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile yazışma yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

(7) Zabıta Müdürlüğünün saha kontrolü ve denetimlerine talebe göre destek sağlamak,

(8) İzinsiz atık toplayanları, Zabıta Müdürlüğüne bildirmek.

Gündemin 4. Maddesi: Hazine Adına Bedelsiz Devir Konusunun Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 01.12.2022 tarihli ve 4474 sayılı, “Hazine Adına Bedelsiz Devir” konulu yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi: Birimler Arası Harcama Kalemlerine Ödenek Aktarılması Konusunun Görüşülmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 02.12.2022 tarihli ve 4485 sayılı, “Birimler Arası Harcama Kalemlerine Ödenek Aktarılması” konulu yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Konuşma talebi olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmasını takip etmek için, ikinci birleşimi 08.12.2022 Perşembe günü saat 11.00’de toplanmak üzere birleşime son verildi. 07.12.2022

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi