SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MART 2018 2.BİRLEŞİM

MART 2018 MECLİS TOPLANTI 2. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 08.03.2018 – 15.30

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Mart 2018 Meclis toplantısı ikinci birleşimi 08.03.2018 Perşembe günü saat 15.30’da belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış, yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Davut SAĞLAM ve Halil İbrahim GARBETOĞLU’nun izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun “Kadro İptal İhdas” Raporu. Belediye meclisimizin 07.03.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 12.01.2018 tarihli ve 413 sayılı, kadro iptal ve ihdas konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro tasnif cetvellerinde 9935 Zabıta Komiseri en yüksek 1. derece, 9950 Zabıta Memuru en yüksek 5.derece iken 02 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelikte Değişiklik yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile yayınlanan Zabıta Memuru kadrosu en yüksek 3 olarak değiştirilmiştir. Bu yönetmeliğe göre Belediye Meclisimizce 07.12.2017 tarihli ve 48 nolu kararıyla 9950 Unvan Kodlu 5 inci derece 3 (üç) adet Zabıta Memurunun kadroları iptal edilerek, 9950 Unvan kodlu 3 üncü derece 3 (üç) adet Zabıta Memurluğu kadrosu ihdas edildi. Fakat 06.02.2008 tarihli ve 18 nolu kararıyla ihdas edilip onaylanan 5 inci derecede Zabıta Komiser Yardımcısı kadrosu yer almaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz tasnif cetvellerinde yer almayan 5’inci derecede Zabıta Komiser yardımcısı kadrosunun yükselebileceği en yüksek derece uygulanmada 3 üncü dereceli bir kadro ile iptal ihdasının yapılıp yapılamayacağı hususunda İl Mahalli İdareler Müdürlüğünden 29.11.2017 tarih 177 sayılı yazımızla görüş talep ettik.

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığının 26.01.2018 tarihli ve 672 sayılı yazısına ile vermiş olduğu cevap doğrultusunda; “Zabıta Komiser yardımcılığı yukarıda bahsedilen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Mahalli İdarelerde ihdas edilmiş olan fakat 02 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelikte Değişiklik yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 kadro kütüklerinden (I) sayılı Memur Kadro kütüğünde ya da norm kadro standartları cetvellerinde kendi alt gruplarında yer verilmeyen Zabıta Komiser Yardımcısı unvanlı kadroda Meclis kararı ile 657 sayılı Kanunun 36’ıncı maddesinde belirtilen öğrenim durumu itibariyle yükselebilecek en üst dereceyi aşmamak kaydıyla dolu kadro değişikliği yapılarak 5’inci dereceden 3’üncü dereceye yükselebileceği, 3’üncü dereceden daha üst derecelere ise yükselemeyeceği değerlendirilmektedir.”

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığının yukarıda belirtilen görüşü doğrultusunda, 5’inci derecede Zabıta Komiser yardımcısı kadrosunun iptal edilerek, 3’üncü dereceli Zabıta Komiser yardımcısı kadrosunun ihdas edilmesi şeklindeki komisyon raporu doğrultusunda meclisimizce oybirliği ile kabulüne ve gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:1)

Gündemin 2/b. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun “696 KHK kapsamında kurulan şirket adı düzeltme” Raporu, Belediye meclisimizin 07.03.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 02.03.2018 tarihli ve 466 sayılı, 696 sayılı KHK kapsamında Belediye Meclisimizin 24.01.2018 tarihli ve 9 sayılı kararında düzeltme konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

696 sayılı KHK kapsamında olağanüstü gündemle Belediye Meclisimizin 24.01.2018 tarihli ve 9 sayılı kararını valilik bünyesinde oluşturulan komisyon incelemesi sonucunda, ikinci paragrafında yer alan “kurulacak olan 10.000-TL sermayeli Vakfıkebir Belediyesi Hizmet ve Personel Limited Şirketine (VAKBEL LTD. ŞTİ.) belediyenin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 24.01.2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile kabulüne” ibaresi, “kurulacak olan 10.000-TL. sermayeli Vakfıkebir Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi (VAKBEL PER. HİZ. LTD. ŞTİ.) Belediyemizin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine, Vakfıkebir Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Muhammet BALTA’nın temsil ve ilzama yetkili olmasına, bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 24.01.2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir.” şeklinde düzeltme yapılması istenmiştir.

Belediye Meclisimizin 24.01.2018 tarihli ve 9 sayılı kararının ikinci paragrafında yer alan “kurulacak olan 10.000-TL sermayeli Vakfıkebir Belediyesi Hizmet ve Personel Limited Şirketine (VAKBEL LTD. ŞTİ.) belediyenin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 24.01.2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile kabulüne” ibaresi, “kurulacak olan 10.000-TL. sermayeli Vakfıkebir Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi (VAKBEL PER. HİZ. LTD. ŞTİ.) Belediyemizin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine, Vakfıkebir Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Muhammet BALTA’nın temsil ve ilzama yetkili olmasına, bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 24.01.2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir.” şeklinde değiştirilmesinin komisyon raporu doğrultusunda meclisimizce oybirliği ile kabulüne ve gereği için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:2)

Gündemin 2/c. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun “İnsani Yardım Derneğine Yardım” Raporu, Belediye meclisimizin 07.03.2018 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 02.03.2018 tarihli ve 15 sayılı, yardım konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

Belediyemiz ile Trabzon İHH İnsani Yardım derneği arasında İHH’nin su kuyusu çalışmaları kapsamında Afrika kıtası ülkelerinden Tanzanya’da iki (2) adet ve Ruanda’da bir (1) adet olmak üzere toplam üç (3) adet su kuyusu açılarak su sıkıntısı yaşayan bu ülkelerde ihtiyaç sahiplerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak, susuzluk nedeniyle yaygınlaşan hastalıkların önüne geçmek, bölgelerin su ihtiyaçlarının kalıcı şekilde karşılanarak tarım ve hayvancılık noktasındaki sıkıntıları azaltılıp iş imkanları oluşturmaya çalışmak için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendine göre 3X4.500=13.500 dolar ortak hizmet projesi kapsamda yardım yapılmasına, Bu kapsamda Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği ile işbirliği yapılmasına, gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve işbirliği protokolü imzalaması için Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesinin komisyondan geldiği şekliyle meclisimizce oybirliği ile kabulüne ve gereği için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:3)

Gündemin 2/d. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun “Özel Bankalardan Kredi Kullanma” Raporu, Belediye meclisimizin 07.03.2018 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 07.03.2018 tarihli ve 57356450-27 sayılı, 7.000.000,00.TL kamu veya özel bankalardan kredi kullanımı konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

5393 sayılı Belediye Kanunu 68’inci maddesi 1’inci Fıkrası (e) bendindeBelediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.” denilmektedir. 2017 kesinleşmiş gelir bütçesi 63.676.236,80 TLdir. Vergi usul kanununa göre 2018 yılı için uygulanacak yeniden değerlendirme oranı 14,47 dir. Kullanılması düşünülen kredi miktarı olan 7.000.000,00.TL borçlanma, 2017 kesinleşmiş gelir bütçesinin %10’u geçmediği görülmüştür.

7.000.000,00.TL iç borçlanma yapılabilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ ya yetki verilmesi şeklindeki rapor komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. (Karar No:4)

Gündemin 3/a. Maddesi: İmar Komisyonu’nun “Hacıköy Mahallesi, 606 ada 3, parselde İmar Plan Değişikliği” Raporu, Belediye meclisimizin 07.03.2018 tarihli birleşiminde İmar Komisyonu’na havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.03.2018 tarihli ve 90548586-310.01.04.01-465 sayılı imar planı değişikliği konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

Hacıköy Mahallesi, pafta F42-c-17-d-4-d, ada 606, parsel 3’te kayıtlı taşınmaza ait koruma amaçlı imar plan değişikliği. Parsel 3’üncü derece doğal sit alanı içerisinde olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19.10.2017 tarihli yazısıyla doğal sit alanından çıkarılmış ve tapu kütüğündeki beyanlar hanesinde bulunan şerhler kaldırılmıştır. Bu nedenle ilgili parsel ve bölgede revizyon imar planı değişiklikleri olması zorunlu hale gelmiştir (1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı). Ayrıca ilçenin nüfus yapısında ve ekonomisinde meydana gelen değişimler; fonksiyonel ve kentsel estetik değeri olan “Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı)” yetersizliği gibi önemli sorunları da beraberinde getirmiştir. Mevcut uygulama imar planında söz konusu taşınmazın bulunduğu 2.045 m²’lik alan “imar cephe hattı” ile ayrılmış olup; doğusu Kaks:1.00 Hmax=10.00 m şartlarında “Resmi Kurum Alanı”, batısı ise “Emniyet Hizmet Alanı” olarak planlanmıştır. Yapılan tadilat ile ilçeye hizmet vermesi amacıyla 2.045 m²’lik parselin tamamında imar cephe hattı kaldırılarak Emsal = 1.50 Yençok =12.50 m yapılaşma şartlarında “Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı)” olarak yeniden planlanmıştır. Uygulamayı yönlendirmesi açısından mimari avan proje tadilata ilave edilerek parsele kurulacak binanın vaziyet planı ve mimari görünüşü ayrıntıları gösterilmiştir.

Hacıköy Mahallesi, pafta F42-c-17-d-4-d, ada 606, parsel 3’te kayıtlı taşınmaza ait koruma amaçlı imar plan değişikliği ile arazi kullanım beklentileri karşılanmış, yerleşmenin değişiminde etkili olabilecek sosyal, mekansal, teknik, ekolojik, estetik, kültürel vb. etmenler birlikte değerlendirilerek yeniden planlamaya gidilmiştir. Bu nedenle yapılan koruma amaçlı imar plan değişikliği mekansal planlar yapım yönetmeliğine uygunluğun olduğu şeklindeki komisyon raporu doğrultusunda meclisimizce oybirliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:5)

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Söz alan olmadı.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, 04.04.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 08.03.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Katip

Meclis Başkanı