Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ŞUBAT 2017 2.BİRLEŞİM

ŞUBAT 2017 MECLİS TOPLANTI 2. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 02.02.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Şubat 2017 Meclis toplantısı ikinci birleşimi 02.02.2017 Perşembe günü saat 14.00’ de belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış, yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Birleşimi açıyorum dedi.

Bütün Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Zabıta Maktu Mesaileri raporu: Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen Zabıta Müdürlüğü ibareli 23.01.2017 tarihli ve 30310930/119 sayılı, Zabıta Memuru 2017 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususundaki yazının Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu.

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (K) cetveli III. Bölüm B-1 de belirtilen “Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki zabıta memurları için maktu fazla çalışma ücreti 453 TL. nı geçemez” denilmektedir. Buna göre zabıta memurları 2017 maktu fazla çalışma ücreti 453 TL. olarak uygulanmasının komisyondan geldiği şekliyle meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi. (Karar No:1)

Gündemin 2/b Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Cumhuriyet Mahallesi 510 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin satın alınması konulu raporu: Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 01.02.2017 tarihli ve 57356450-18 sayılı, mahalli müşterek nitelikteki Cumhuriyet Mahallesi 510 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerde kayıtlı taşınmazların satın alınması konulu yazının Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi (h) bendine göre; “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” Belediyelerin yetkisinde olduğu belirtilmektedir. Buna göre mahalli müşterek nitelikteki Cumhuriyet Mahallesi 510 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerde kayıtlı taşınmazların satın alınmasına, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesinin komisyondan geldiği şekliyle meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi. (Karar No:2)

Gündemin 3. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Söz almak isteyen olmadı.

Gündemin 4. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Mart 2017 toplantısı, 01.03.2017 Çarşamba günü saat 14.00’ de toplanmak üzere toplantıya son verildi. 02.02.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Katip

Meclis Başkanı