SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

İŞ MAKİNESİ SATIŞ İHALE İLANI

İhale Tarihi: 30 Kasım -1 Pazartesi

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İŞ MAKİNESİ SATIŞ İHALE İLANI

Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş iş makinesi aşağıda belirlenen muhammen bedelleri üzerinden 2886 sayılı yasanın 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK HİZMET ARAÇLARI İLE İŞ MAKİNELERİ LİSTESİ

Sıra No

Adı

Markası

Plakası

Modeli

Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat %3

İhale Teminatı

İhale saati

1

Greyder

Komatsu

61.86-200402

1986

Faal

82.000,00 ₺

2.460,00 ₺

1.000,00 ₺

14:00

1- İhale 21/08/2020 tarihinde saat 14:00’da Belediye Binasındaki encümen salonunda, encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye çıkartılan iş makinesine ilişkin şartname ve belgeler mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp incelenebilir ve 200,00.-TL bedel mukabilinde satın alınabilir.

3- İhale saatine kadar geçici teminatın yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası veya bankalardan temin edilecek süresiz teminat mektupları kabul edilecektir.

4- İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

  1. Kanuni ikametgah adresi ve nüfus cüzdanı fotokopisi;
  2. Tebligat için Türkiye’deki adres beyanı,
  3. Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,
  4. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

  1. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname.
  2. Şartnameyi satın aldığına dair belge
  3. İmza sirküsü veya beyannamesi (Noter tasdikli)
  4. Adli Sicil Kaydı
  5. Vakfıkebir Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Kağıdı

Vermeleri şarttır. Bu belgelerden bir veya birden fazlası noksan olan teklifler ihaleye alınmayacaklardır.

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü olan 21.08.2020 Cuma günü saat 12:00’a kadar İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.