SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

OCAK 2019 1.BİRLEŞİM

OCAK 2019 MECLİS TOPLANTI BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 02.01.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Ocak 2019 Meclis toplantısı birinci birleşimi 02.01.2019 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış, yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Alaettin ŞANLITÜRK ve Davut SAĞLAM izin talep dilekçeleri olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU toplantıya katılmadığı. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

2018 yılındaki yapılan çalışmalar değerlendirildi. Yapılmış ve yapılacak olan işler hakkında bilgi verildi

Gündem dışı iki adet dosya olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: İsim Verilmesi Talepleri. Oybirliğiyle gündeme alındı. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 02.01.2019 tarihli ve 58256134-020-E.2 sayılı “İsim Verilmesi Talepleri” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Ancak, konu hakkında Ak Parti grubunun verdiği önerge ile Kemaliye Mahallesi Gülbahar Hatun Caddesi No:159/1 adresinde bulunan “112 Acil Servis İstasyonu” adının “Şehit P. Er Erdal BAŞTAN 112 Acil Servis İstasyonu” olarak isimlendirilmesi. Yine Ak Parti grubunun verdiği ikinci önerge Çarşı Mahallesi Gülbahar Hatun Caddesi Devlet Hastanesi önünde bulunan üst geçide “Şehit Polis Mahmut BİLGİN” ismi verilmesi talep edilmiştir.

Taleplerin değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonlarına müşterek havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Dışı 2. Madde: 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yapılan itirazlar. Oybirliğiyle gündeme alındı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 31.12.2018 tarihli ve 90548586-754- E.2651 sayılı “Vakfıkebir ilçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin yapılan itirazların Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 25.12.2018 tarihli ve 78788835-105.03-E.2564 sayılı, “Meclis Tatil Ayı”nın belirlenmesi hususundaki yazı okundu. Konu hakkında konuşma talep eden olmadı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi 2’nci fıkrası gereği Belediye Meclisimizin 2019 yılı tatilinin Ağustos olarak belirlenmesi meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. (Karar No:1)

Gündemin 3. Maddesi: 2019 Yılı Denetim Komisyonu’nun Oluşturulması. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 25.12.2018 tarihli 78788835-105.03- E.2565 sayılı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 25’inci maddesi gereği Denetim Komisyonunun oluşturulması hususundaki yazı okundu.

Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Bayram TANRIVERDİ, Meclis Üyeleri Eyüp YAVUZ ve Metin Ali KARADENİZ tarafından Belediye Meclisine sunulan önergede; Meclis Üyeleri Erol BAHADIR, Fatih SİVRİ, Şerafettin FURUNCU, Özer AKTAŞ ve Yavuz SAYIN’dan oluşması için öneride bulundu. Önerge oybirliğiyle kabul edildi. Denetim Komisyonu seçimi için yapılan gizli oylamada 12 oy geçerli ve 1 oy boş kullanılmak üzere toplam 13 oy kullanıldığı; Meclis üyeleri Erol BAHADIR (12) oy, Fatih SİVRİ (12) oy, Şerafettin FURUNCU (12) oy, Özer AKTAŞ (12) ve Yavuz SAYIN (12) alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler. (Karar No:2)

Gündemin 4. Maddesi: Sözleşmeli Personelin Devamı ve Ücretinin Belirlenmesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 21.12.2018 tarihli ve 97991899-903.99- E.2557 sayılı yazı, 2019 yılı için istihdam edilecek tam zamanlı personelin istihdamı ve ücretinin tespiti konulu olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi: Zabıta Maktu Mesailerinin Görüşülmesi. Zabıta Müdürlüğü ibareli 27.12.2018 tarihli ve 30310930-165.99- E.2589 sayılı, Zabıta Memuru 2019 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususundaki yazı okundu. Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul verildi.

Gündemin 6/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Taşınmaz Alımı” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 06.12.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 06.12.2018 tarihli ve E.2409 sayılı “Taşınmaz Alımı”, konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“5393 Sayılı Belediye Kanununun 69’uncu maddesi birinci fıkrasında, “Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir.” ifade edilmektedir. Yine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci Belediye Meclisinin görev ve yetkileri maddesinin birinci fıkrası (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Belediye Meclisinin Görevleri arasındadır.” ifadesine istinaden, İlçemiz Kemaliye Mahallesi F42c21b2a pafta, 119 ada, 6 nolu parselde kayıtlı (TİCK, E:2,60, Yencok: 26,50 8 Kat KT6, 143,05m²) taşınmazın, imar planında konut alanı olarak belirtilen taşınmaz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 8 ve 10’uncu maddeleri doğrultusunda satın alınması” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:3)

Gündemin 6/b Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Gelir Tarifesi” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 05.12.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 21.11.2018 tarihli ve E.2276 sayılı, “Gelir Tarifesi” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“2019 yılı Gelir Tarifesi;

MADDE 1. İlan ve Reklam Vergisi Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 12, 13, 14, 15 ve16. Maddelerine göre; Birinci taksit 1 Mart – 31 Mayıs 2019 ve İkinci Taksit ise 30 Kasım 2019 olmak üzere iki eşit taksit tahsil edilir.

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

En Az

En Çok

1

2

3

4

(TL)

(TL)

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

20

100

59,81

51,26

47,84

42,71

Cadde

20

100

51,26

46,14

42,71

40,99

Sokak

20

100

47,85

44,41

40,99

39,30

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

40,00

34,17

25,61

17,07

Diğer

8

40

34,17

25,61

17,07

13,65

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

10,00

10,00

10,00

8,53

Cadde

2

10

10,00

10,00

8,53

6,81

Sokak

2

10

10,00

8,53

6,81

5,11

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

76,90

68,36

59,81

51,26

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

68,36

59,81

54,68

51,26

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

Bütün yerlerde

0,01

0,25

0,10

0,07

0,06

0,05

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

0,02

0,5

0,11

0,10

0,07

0,06

MADDE 2. Eğlence Vergisi Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Maddelerine göre;

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Miktarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar

5

100

34,17

25,61

23,26

10,22

51 m²-150 m² arası

5

100

42,71

34,17

20,49

13,61

151 m²-300 m² arası

5

100

51,26

42,71

25,61

17,07

301 m²’den yukarı

5

100

59,81

51,26

30,74

20,49

4 yıldızlı otelde

5

100

68,36

59,81

42,71

34,17

5 yıldızlı otelde

5

100

85,46

68,36

51,68

42,71

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar

5

100

11,95

10,22

8,52

8,52

26 m²-50 m² arası

5

100

13,65

13,65

10,22

8,52

51 m²-100 m² arası

5

100

23,53

13,65

11,95

10,22

101 m²-200 m² arası

5

100

17,07

15,37

13,65

11,95

201 m²’den yukarı

5

100

18,92

23,26

15,37

13,65

MADDE 3. İşgaliye Harcı Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddelerine göre;

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,5

2,5

1,19

1,00

0,68

0,84

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

0,5

2,5

1,00

0,84

0,84

0,82

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

5,00

3,39

3,39

3,28

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

0,42

0,41

0,41

0,39

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,5

1,00

0,84

0,84

0,82

MADDE 4. Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 58, 59, 60, 61, ve 62. Maddelerine göre;

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m²’ye kadar

20

800

119,65

102,55

59,81

42,71

26 m²-100 m² arası

20

800

153,82

102,55

76,90

59,81

101 m²-250 m² arası

20

800

213,66

119,65

94,15

76,90

251 m²-500 m² arası

20

800

341,90

153,82

111,11

93,77

501 m²’den yukarı

20

800

512,86

213,66

153,82

119,65

MADDE 5. Çeşitli Harçlar Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği ile 3. Kalemdeki İşyeri Açma İzin Harcı 1, 2, 4 ve 5 inci kalemler 2005/8730 sayılı kararname ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 80 ve 84. Maddelerine göre;

1.KayıtSuret Harcı (TL)

a)

Her sayfa başına

0,60

b)

Harita, plan ve krokilerin beher m² sinden

7,00

2.İmar Mevzuatı Gereği Alınacak Harçlar (TL)

İşyeri

Konut

a)

İlk parselasyon (beher m² için)

0,11

0,08

b)

İfraz ve tevhid harcı (beher m² için)

0,11

0,08

c)

Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m² için)

0,11

0,08

d)

Zemin açma izni ve toprak hafriyet harcı

-Toprak (beher m³ için)

0,31

0,26

-Kanal (Beher m³ için)

1,15

0,95

e)

Yapı kullanma izin harcı (Beher İnşaat m² için)

0,10

0,08

3. İşyeri Açma İzin Harcı (TL)

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için beher m2 sinden

25 m²’ye kadar

0,10

1,00

1,00

0,91

0,84

0,73

26 m²-100 m² arası

0,10

1,00

1,00

1,00

0,91

0,74

101 m²-250 m² arası

0,10

1,00

1,00

1,00

1,00

0,84

251 m²-500 m² arası

0,10

1,00

1,00

1,00

1,00

0,91