SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2020 2.BİRLEŞİM

ARALIK 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 03.12.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Aralık 2020 meclis toplantısı ikinci birleşimi 03.12.2020 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

-

Ali Bayram TANRIVERDİ

-

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

-

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi, Özer Aktaş ve Şenol Bülbül’ün izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi, Özer Aktaş ve Şenol Bülbül’ün izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı müzekkerelerin olduğu görüldü.

Gündeme geçilmeden önce, meclise sunulan Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 03.12.2020 tarihli ve E.1955 sayılı “Yer Tahsisi” konulu yazı olduğu görüldü.

Gündem Dışı 2. Madde: Yer Tahsisi. Oybirliğiyle gündeme alındı. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 03.12.2020 tarihli ve E.1955 sayılı “Yer Tahsisi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Ödenek Aktarma. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 02.12.2020 tarihli ve E.1951 sayılı, “Ödenek Aktarma” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3/a Maddesi: İmar Komisyonunun “Yalıköy Millet Bahçesi İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifi” Raporu. Belediye Meclisimizin 02.12.2020 tarihli birleşiminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.12.2020 tarihli ve E.1948 sayılı “Yalıköy Millet Bahçesi İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifi” konusundaki yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“İlçemiz Yalıköy Mahallesi sınırları içerisinde "Millet Bahçesi ve Yaya Yolu" amaçlı hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile

3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca 01.10.2020 tarihinde onaylanarak kesinleşmiştir. 24.10.2020 tarihinde 31284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince onaylı 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları Plan Notlarının "Özel Hükümler" başlıklı 1 inci maddesinde mevzuata uyum sağlamak için değişiklik yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Onaylı İmar Planı Plan Notlarının, Özel Hükümler başlıklı 1 inci maddesinde yer alan;

“Millet Bahçesi; Halkı Doğa İle Buluşturan, Rekreaktif Gereksinimleri Karşılayan, Afet Anında Kentin Toplanma Alanları Olarak Da Kullanılabilecek, Yer Seçimi, Alan Büyüklüğü, Fonksiyonları Ve Tasarımı Gibi Hususların Bakanlıkça Hazırlanarak Yürürlüğe Konulacak Büyük Yeşil Alanlardır.

Bu alanlarda: Yaya ve Yürüyüş Yolları, Park, Çocuk Bahçesi, Oyun Alanları, Açık Spor alanları, Meydan Tematik Bahçeler gibi açık alan kullanımları ile emsali alanın %3'ünü yüksekliği 5.50 m.yi aşmayan takılıp sökülebilir elemanlarla inşa edilen; yeme içme yeri, büfe, çay bahçesi, sergi üniteleri, millet kıraathanesi, mescit tuvalet ve idari binaları içeren kullanımlar yer alabilir.” hükmünün,

24.10.2020 tarihinde Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yönetmeliğin 13 üncü maddesine eklenen;

“Bu alanlarda; Yaya, yürüyüş ve bisiklet yolları, park, çocuk bahçesi, oyun alanları, açık spor alanları, meydan, tematik bahçeler gibi açık alan kullanımları ile toplam emsali alanın %5’ini ve yüksekliği cami hariç 6,50m.yi aşmayan; yeme içme yeri, büfe, çay bahçesi, sergi üniteleri, millet kıraathanesi, cami, mescit, tuvalet, duş, sağlık üniteleri (acil yardım ve benzeri) ve idare binalarını içeren kullanımlar yer alabilir.

hükmü ile değiştirilmesine yönelik hazırlanan 617404461 teklif numaralı "Millet Bahçesi ve Yaya Yolu" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları Plan Açıklama Raporları Değişiklik Teklifi komisyonumuzca oy birliği uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Rapor hakkında konuşma talebi olmadı. İmar Komisyonu raporu, oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Plan ve bütçe komisyonuna havaleli, Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 03.12.2020 tarihli ve E.1955 sayılı “Yer Tahsisi” konulu yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 02.12.2020 tarihli ve E.1951 sayılı “Ödenek Aktarma” konulu yazı komisyon çalışmasını yapabilmesi için saat 14.30’da toplanmak üzere birleşime 10 dakika ara verildi. 03.12.2020

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 03.12.2020

BİRLEŞİM : 2

OTURUM : 2

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonunun “Ödenek Aktarma” Raporu. Belediye Meclisimizin 03.12.2020 tarihli birleşimi birinci oturumunda, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 02.12.2020 tarihli ve E.1951 sayılı, “Ödenek Aktarma” konusundaki yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesinde "Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın üçüncü düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır" denmektedir. Bu nedenle görülen ihtiyaç üzerine konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde;

A CETVELİ

ÖDENEK FAZLALIĞI BULUNAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF. FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ EKON.SINIF. AÇIKLAMA TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

09.01 Personel Yedek Ödeneği

310.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

09.06 Yedek Ödenek

300.000,00

ÖDENEK YETERSİZ BULUNAN

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF. FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ EKON.SINIF. AÇIKLAMA TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

01.01 Memurlar

60.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

01.05 Diğer Personel

100.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

03.06 Temsil ve Tanıtma Gideri

100.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF. FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ EKON.SINIF. AÇIKLAMA TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

01.01 Memurlar

60.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF. FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ EKON.SINIF. AÇIKLAMA TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

01.01 Memurlar

50.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF. FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ EKON.SINIF. AÇIKLAMA TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

01.01 Memurlar

40.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

03.06 Temsil ve Tanıtma Gideri

200.000,00

TOPLAM : 610.000,00

2020 yılı Bütçesi ile verilen ödenekler yılı içerisinde harcamalara yeterli gelmediğinden Mali Hizmetler Müdürlüğünün yedek ödenek ve Personel Yedek Ödeneği harcama kaleminden ödeneklerin alınarak ihtiyaç duyulan Diğer Birim kalemlere aktarma yapılmasına 5393 sayılı Belediye kanunun 34’üncü maddesi (d) bendi Mahalli İdareler Bütçe uygulama yönetmeliğinin 36’ncı maddesinin 2’nci fıkrası gereğince komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Rapor hakkında konuşma talebi olmadı. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Gündem Dışı 1. Madde: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Yer Tahsisi” Raporu. Belediye Meclisimizin 03.12.2020 tarihli birleşimi birinci oturumunda gündeme alınan Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 03.12.2020 tarihli ve E.1955 sayılı “Yer Tahsisi” konusundaki yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Doğa Koruma ve Milli parklar Vakfıkebir Şube Şefliğinin ilçemizde hizmet verebilmesine esas olmak üzere Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait Çarşı Mahallesi Manifaturacılar Caddesi No:12 adresinde tapunun 43 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan binanın 4.normal katındaki 3,4 ve 5 nolu toplam 3 adet büronun tahsisi talep edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi hükmü doğrultusunda Çarşı Mahallesi 43 ada 1 nolu parselde kayıtlı Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait binanın 4.normal katında yer alan bürolardan 3, 4 ve 5 nolu büroların Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Doğa Koruma ve Milli parklar Vakfıkebir Şube Şefliğine 5 yıllığına bedelsiz tahsisi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Rapor hakkında konuşma talebi olmadı. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

Söz almak isteyenler soruldu. Konuşma talebi olmadı.

Ocak 2021 Meclis toplantısı için, 06.01.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 03.12.2020

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi