SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2021 2.BİLEŞİM

ARALIK 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 02.12.2021 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Aralık 2021 meclis toplantısı ikinci birleşimi 02.12.2021 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

-

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

-

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

-

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

-

Yusuf SAĞLAM

+

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Üyeleri Fatih Sivri ve Okan Bilgin Toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Baştan ve Ali Bayram Tanrıverdi’nin izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, ve Ali Bayram Tanrıverdi’nin izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “2022 Mali yılı Gelir Tarifesi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 01.12.2021 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 25.11.2021 tarihli ve 1688 sayılı “2022 Gelir Tarifesi” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor: “Belediye Meclisinin Gelir Tarifesinde bulunan:

MADDE‐ 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ

MADDE‐ 2 EĞLENCE VERGİSİ

MADDE‐ 3 İŞGALİYE HARCI

MADDE‐ 12 İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

MADDE‐ 13 TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI

1 ‐ Tarifede geçen yukarıdaki maddeler 2464 Sayılı Kanunun 96. maddesinin ikinci paragrafına göre Cumhurbaşkanınca tespit edileceği, aynı Kanunun Geçici 7. Maddesi gereğince tarifelerle ilgili Cumhurbaşkanınca Tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan tarifelerin uygulanmasına devam edileceği belirtildiğinden Belediye Meclisince değişiklik yapılamamaktadır.

MADDE‐5 GSM BAZ İSTASYONLARI, ELEKTRONİK SİSTEMLER, FİBER ALT YAPI TESİSLERİ VE GEÇİŞ HAKKI ÜCRETLERİ

2‐ Tarifede geçen yukarıdaki madde 27.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" in 9 uncu maddesi gereğince tespit edildiğinden Belediye Meclisince değişiklik yapılamamaktadır.

MADDE‐6 BİNA İNŞAAT HARCI

MADDE‐7 İMARLA İLGİLİ HARÇLAR (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)

MADDE‐8 KAYIT VE SURET HARCI (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)

3‐ Tarifede geçen yukarıdaki maddeler 2005/8730 sayılı Kararname ile tespit edilmiş olup Belediye Meclisince değişiklik yapılamamaktadır.

2022 Yılı Gelir Tarifesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi f fıkrası gereği "Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek" Belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından bu maddeler esas alınarak tarifede bulunan;

MADDE‐ 4 MALİ HİZMETLERLE İLGİLİ ÜCRETLER

MADDE‐ 9 İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÜCRETLER

MADDE‐ 10 YOL ÜCRETİ

MADDE‐ 11 KIYMETLİ EVRAK VE BENZERLERİNDEN ALINACAK ÜCRET

MADDE‐ 14 FEN İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan ve ekli tabloda yer alan 2022 yılı Gelir Tarifesi 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Ek tablo:

VAKFIKEBİR BELEDİYESİ
2022 YILI
GELİR TARİFESİ

2022 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye
Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

14 maddeden oluşan Gelir Tarifesi 02/12/2021 tarihli ve 30 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.

I. BÖLÜM

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE-1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK:

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12, 13, 14, 15, 16, 96 ve Geçici 7. Maddeleri ile 11/07/2014 tarihli 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.

B- ) AÇIKLAMA:

İlan ve Reklam Vergisi Birinci taksit 1 Mart – 31 Mayıs 2022 ve İkinci Taksit ise 30 Kasım 2022 olmak üzere iki eşit taksit tahsil edilir.

2464 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 7. madde uyarinca; 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan 15. maddedeki İlan ve Reklam Vergisine ilişkin tarife, Kanunun 96 maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca tespit edilecek nihai karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.
Bunun yanında 6360 Sayılı Kanunla yeni kurulan belediyelerin 2013 yılı için maktu vergi ve harç tarifeleri olmadığından; Maliye Bakanlığının 11 Temmuz 2014 tarihli 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğince '' İl belediye sınırları içinde yeni kurulan belediyelerin, il Belediye Meclislerince 2013 yılı için tespit edilen tarifeleri uygulamaları uygun bulunmuştur.''

C-) TARİFE :

GRUP/VERGİNİN TUTAR (TL)

1

2

3

4

a-) Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metre karesinden (Yıllık)

Bulvar ve Meydan

100,00

93,36

87,14

77,78

Cadde

93,36

84,03

77,00

74,65

Sokak

87,15

80,87

74,65

71,57

b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (Yıllık)

Toplu Taşıma araçları

40,00

40,00

40,00

31,08

Diğer

40,00

40,00

31,08

24,85

c-) Cadde, sokak ve yaya kaldırımların üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metre karesinden (7 gün için)

Bulvar ve Meydan

10,00

10,00

10,00

10,00

Cadde

10,00

10,00

10,00

10,00

Sokak

10,00

10,00

10,00

9,30

d-) Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher metrekare için (Yıllık)

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

140,06

124,51

108,93

93,36

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

124,51

108,93

99,60

93,36

e-) İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

Bütün yerlerde

0,17

0,10

0,10

0,08

f-) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher metrekaresi (5 gün için)

Bütün yerlerde

0,19

0,17

0,10

0,09

MADDE-2 EĞLENCE VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK:

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17, 18, 19, 20, 21, 22, 96 ve Geçici 7. Maddeleri ile 11/07/2014 tarihli 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.

B -) AÇIKLAMA:

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17. Maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin Eğlence Vergisine tabi olacağı, 18. Maddesinde ise verginin mükellefinin, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişiler oldukları düzenlenmiştir.

2464 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 7. madde uyarinca; 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan 21 inci maddenin birinci fıkrasının (III) numaralı bendindeki Eğlence Vergisine ilişkin tarife, Kanunun 96 maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca tespit edilecek nihai karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.
Bunun yanında 6360 Sayılı Kanunla yeni kurulan belediyelerin 2013 yılı için maktu vergi ve harç tarifeleri olmadığından; Maliye Bakanlığının 11 Temmuz 2014 tarihli 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğince '' İl belediye sınırları içinde yeni kurulan belediyelerin, il Belediye Meclislerince 2013 yılı için tespit edilen tarifeleri uygulamaları uygun bulunmuştur.''

C-)TARİFE:

GRUP/VERGİNİN TUTAR (TL)

1

2

3

4

a-) Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar

62,22

46,63

42,35

20,10

51 m²-150 m² arası

77,78

62,22

37,30

24,77

151 m²-300 m² arası

93,36

77,64

46,63

31,08

301 m²’den yukarı

100,00

93,33

55,99

37,30

4 yıldızlı otelde

100,00

100,00

77,78

62,22

5 yıldızlı otelde

100,00

100,00

94,14

77,78

b-) Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar

21,76

18,68

15,51

15,51

26 m²-50 m² arası

24,85

24,85

18,61

15,51

51 m²-100 m² arası

42,84

24,85

21,75

18,61

101 m²-200 m² arası

31,08

27,98

24,85

21,76

101 m²-200 m² arası

34,45

42,35

27,98

24,85

MADDE-3 İŞGALİYE HARCI

A -) KANUNİ DAYANAK:

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52, 53, 54, 55, 56, 57, 97 ve Geçici 7. Maddeleri ile 11/07/2014 tarihli 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.

B-) AÇIKLAMA:

a-) Belediye sınırları içinde bulunan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. Maddesinde sayılan yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir.

b-) Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif yerlerde yıl boyu süresince sabit işgal için izin verilmiş olanlara, alınmakta olan işgal harcı üzerinden %10 zamlı tarife uygulanarak alınır. (Bu artış oranı aşağıda belirtilenlerin dışında olan tuhafiye, çiçekçi ,market, hırdavat, ayakkabı boyacıları vb.ni kapsar)

2464 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 7. madde uyarinca; 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan 56'ıncı maddedeki İşgal Harcına ilişkin tarife, Kanunun 96. maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca tespit edilecek nihai karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.
Bunun yanında 6360 Sayılı Kanunla yeni kurulan belediyelerin 2013 yılı için maktu vergi ve harç tarifeleri olmadığından; Maliye Bakanlığının 11 Temmuz 2014 tarihli 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğince ''İl belediye sınırları içinde yeni kurulan belediyelerin, il Belediye Meclislerince 2013 yılı için tespit edilen tarifeleri uygulamaları uygun bulunmuştur.''

C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

GRUP/HARCIN TUTAR (TL)

1

2

3

4

1-) 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

2,16

1,81

1,22

1,52

2-) 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

1,81

1,52

1,52

1,48

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

5,00

5,00

5,00

5,00

3-) 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,74

0,73

0,73

0,69

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

1,81

1,52

1,52

1,48

MADDE-4 MALİ HİZMETLER İLE İLGİLİ ÜCRETLER

TARİFE:

TUTARI (TL)

1-) Özel Halk Otobüsleri Durak Ücreti (Yıl/TL) Açıklama: Mart 2022, Haziran 2022 ve Eylül 2022 ay sonlarına kadar 3 taksitte ödenmesi

2.000,00

2-) İskele Palamar Bağlama ve Çözme Ücreti

65,00

3-) Liman Ücretleri

a) Limandan yükleme yapan araçların giriş ücreti

65,00

b) Yükleme ve Boşarma (ton)

2,25

4-) Açık Pazar ve Diğer Satış Reyonu Ücretleri

a) Seyyar el arabasıyla satış yapanlardan (Haftalık)

40,00

b) Mevsimlik/kısmi süreli seyyar satıcılar(Günlük)

25,00

c) Mevsimlik/kısmi süreli seyyar satıcılar(Haftalık)

75,00

5-) Nikah İşlemleri Ücreti (Maktu Evrak-Cüzdan)

400,00

6-) Direkli (Totem) Tanıtım Elemanı Ücretleri

Reklam alanının kullanımı tamamen belediyemizin tasarrufunda olmak üzere, müşterilerin kendi hazırlattığı reklam çalışmaları ve tasarımları minimum 15 saniye ile maksimum 35 saniye arasında olacaktır. Altı aylık ve yıllık reklam veren müşterilerimizin istekleri doğrultusunda her ay reklam tasarımı değiştirilebilecektir. Gösterimler, günlük ortalama 150, aylık ortalama 4300 ve yıllık ortalama 51800 olmak üzere;

a-) 1 Günlük Reklam Bedeli

100,00

b-) 15 Günlük Reklam Bedeli

300,00

c-) 1 Aylık Reklam Bedeli

500,00

d-) 3 Aylık Reklam Bedeli

1.300,00

e-) 6 Aylık Reklam Bedeli

2.500,00

f-) 12 Aylık Reklam Bedeli

4.500,00

MADDE-5 GSM BAZ İSTASYONLARI, ELEKTRONİK SİSTEMLER, FİBER ALT YAPI TESİSLERİ VE GEÇİŞ HAKKI ÜCRETLERİ

27.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" gereği oluşturulan ücret tarifesi,

a-) Yer Altı Montajlı Kabinet, Saha dolabı (Menhol) 1 Yıllık (Adet)

4.837,00

b-) Outdoor Montajlı Kabinet, Saha dolabı (Yer Üstü) 1 Yıllık (Adet)

6.544,00

c-) Başvuru Ücreti (Bir Defalık) (Adet)

1.991,00

d-) Keşif Ücreti (TL/Metre) Bir defalık (1 Yıl)

4,95

e-) İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Kalan Ana Arterler Dışındaki Yerlerde Geçiş Hakkı Ücreti (TL/Metre) (1 yıl)

2,23

2. BÖLÜM

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE- 6 BİNA İNŞAAT HARCI

A -) KANUNİ DAYANAK:

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5 ve Ek 6. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.

B-) AÇIKLAMA:

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (İlave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir. Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (Konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır. Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır

Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa edilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir.

İstisnalar:

Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.

a) İnşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,

b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,

c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler,

e) Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları,

f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı,

g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları,

h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup ta İmar Kanununun 10'uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar.

Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye mecburdurlar.

C-) TARİFE:

Harcın Tutarı (TL)

a-) Konut İnşaatı (İnşaat Alanı) (m² Başına)

1-) 100 m² ye kadar

0,70

2-) 101-120 m² ye kadar

1,40

3-) 121-150 m² ye kadar

2,00

4-) 151-200 m² ye kadar

2,75

5-) 200 m² den yukarı

3,50

b-) İşyeri İnşaatı (İnşaat Alanı) (m² Başına)

1-) 25 m² ye kadar

2,75

2-) 26-50 m² ye kadar

4,00

3-) 51-100 m² ye kadar

5,50

4-) 100 m² den yukarı

7,00

MADDE-7 İMARLA İLGİLİ HARÇLAR (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)

A-) KANUNİ DAYANAK:

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.

B-) AÇIKLAMA:

İmar mevzuatı gereğince 2464 Sayılı Belediy