SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

HAZİRAN 2017 1.BİRLEŞİM

HAZİRAN 2017 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.06.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Haziran 2017 meclis toplantısı birinci birleşimi 07.06.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Davut SAĞLAM’ın izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Kemaliye Mahallesi 112 Ada, 16 Parselde İmar Planı Değişikliği. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 01.06.2017 tarihli ve 90548586-977 sayılı, Kemaliye Mahallesi 112 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmaz da plan değişikliği konulu yazısı okundu.

Yapılan incelemede, Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam Beş kat Konut+Ticaret (A-5) lejantına sahip Kemaliye mahallesi, 112 ada 16 nolu parselin E=2,00 Yençok= 28,50 Ticaret+Konut olarak planlanması teklif edilmiştir.

Mevcut ve teklif edilen tadilat planı incelendiğinde, mevcutta maksimum taban alanı kat sayısı maksimum 0,40 iken, tadilat teklifinde belirsizdir. Emsal artış yapılmadığından yoğunluk artışı yoktur. Kat sayısı 5 ten 9 kata çıkarılmıştır. Ancak, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği madde-26 da; “Nüfus yoğunluğuna bağlı olmaksızın, kat adetinin artırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde K=((Y1+Y2)/2)+7,00m formülüne göre bulunacak bütün yollardaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır.” Denmektedir. Tadilat teklifinde çekme mesafeleri belirtilmediğinden yol cephelerinden 5 m çekme mesafesine göre hesap yapıldığında kuzey, güney, batı cephelerinden karşılıklı bina cepheleri arasındaki olması gereken mesafelerin sağlanmadığı görülmüştür. Buna göre hesaplama yapıldığında;

Parselin kuzey, güney, batı cephelerinde karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe:

K=((17,50+28,50)/2)+7,00 = 30,00m. olmalıdır. Şeklindeki yazı hakkında hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Bem-Bir-Sen Memur Sendikası ile Görüşme Yetkilendirilmesi. Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen Mali Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 20.03.2017 tarihli ve 57356450-71 sayılı yazının, Plan ve Bütçe Komisyonuna ait Bem-Bir-Sen ile görüşme yapmak ve sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konulu raporu okundu.

4688 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu”nda, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6289 sayılı kanun ile değişiklik yapılarak yerel yönetimlerde sosyal denge sözleşmesi yapılması imkanı tanımıştır. Planlanan sosyal denge sözleşmesi için Bem-Bir-Sen ile görüşme yapmak ve sözleşme imzalamak üzere, 4688 sayılı Yasanın 32. maddesi gereği, Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesinin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:1)

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyesileri Aydın ÇALIŞ ve Metin Ali KARADENİZ söz almak istediler.

Meclis Üyesi Aydın ÇALIŞ, Rıdvanlı Mahallemiz ile Fethiye mahallemiz arasındaki özellikle kışı aylarında tehlikeli olan rampa ve virajlara betonlama çalışması yapılırken önceliğimiz olması gerektiği kanaatindeyim. Yine bu yol üzerinde heyelan sebebiyle oluşan toprak kaymasının engellenmesi için bu kısma duvar yapılması gerekmektedir. Teşekkür ederim.

Meclis Üyesileri Metin Ali KARADENİZ, Sahil parkı aydınlatmaları ne zaman yapılacak. Teşekkür ederim.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmalarını takip etmek için Haziran 2017 toplantısına, 2. Birleşimi 08.06.2017 Perşembe günü saat 14.00’ de toplanmak üzere birleşime son verildi. 07.06.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi