SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

HAZİRAN 2018 1.BİRLEŞİM

HAZİRAN 2018 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.06.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Şerafettin FURUNCU

YOKLAMA:

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Haziran 2018 meclis toplantısı birinci birleşimi 06.06.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama: Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Erol BAHADIR, ve Özer AKTAŞ’ın izin talep dilekçeleri olduğu görüldü. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU’nun birleşime katılmadığı, diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Hacıköy Mahallesi 606 ada, 1 ve 2 parsellerdeki Taşınmaz. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 21.05.2018 tarihli ve 90548586/911 sayılı, “Hacıköy Mahallesi 606 ada, 1 ve 2 parsellerdeki taşınmazlar Belediyemiz meclisinin 08.09.2016 tarihli ve 32 sayılı kararı ile tahsis edilmiş, ilgili parsellerin tevhid edilmesi ile oluşan 606 ada, 3 parselin bedelsiz tahsis kararı alınması gerektiği” hususundaki yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi: Çelebi, Demirci, Küçükdere, Yalı Mahallelerinin Yeniden oluşturulması. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 30.05.2018 tarihli ve 78788835/973 sayılı, “Çelebi, Demirci, Küçükdere ve Yalı Mahallelerinin Yeniden oluşturulması” konulu yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Müştereken Plan Bütçe ve İmar Komisyonlarına havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4/a. Maddesi:. Plan Bütçe Komisyonu’nun “İlçe Müftülüğünün Yardım Talebi” Raporu. Belediye meclisimizin 02.05.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 27.04.2018 tarihli ve 573558021/43 sayılı, “İlçe Müftülüğünün 26.04.2018 tarihli ve 181 sayılı yazısı ile 25 bin TL yardım” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

“Rıdvanlı Mahallesi 109 ada, 26 parselde Maliye Hazinesine kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan İlçe Müftülüğüne tahsisli 4 katlı binanın yapılması ile ilgili ilgi yazı incelenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75. Maddesi 1. Fıkrası (a) bendi “ Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “ Meclisin görev ve yetkileri “ başlıklı 18. Maddesinin 1. fıkra (p) bendinde; “ Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine;bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.” Denilmektedir.

Bu itibarla 25.000.00 TL maddi yardım yapılması ile ilgili talebin yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri gereğince; Rıdvanlı Mahallesi 109 ada, 26 parselde Maliye Hazinesine kayıtlı, İlçe Müftülüğüne tahsisli binanın onarımı için ihtiyaç duyulan bedelin karşılanması, İlçe Müftülüğü ile işbirliği yapılmasına iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesine” şeklindeki komisyon raporu doğrultusunda meclisimizce oybirliği ile kabulüne ve gereği için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:1)

Gündemin 5. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Konuşma talebi olmadı.

Gündemin 6. Maddesi: Kapanış: Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmalarını takip etmek için Haziran 2018 toplantısı, 2. birleşimi 07.06.2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 06.06.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Şerafettin FURUNCU

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye (Yedek)

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi