Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MAYIS 2019 2.BİRLEŞİM

MAYIS 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 03.05.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Vakfıkebir Belediyesi Mayıs 2019 meclis toplantısı ikinci birleşimi 03.05.2019 Cuma günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığından birleşimi açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Selim ALP toplantıya katılmadı. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Bir önceki birleşim tutanağında maddi hata olmadığı görüldü.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Araç Satışı” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 02.05.2019 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 29.04.2019 tarihli ve 937 sayılı, “Araç Satışı” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Belediyemiz makine parkında atıl halde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış 61 HA 753 plakalı IVECO marka arazözün tamiri ve bakımı artık ekonomik olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle satışının yapılarak Belediyemiz envanterinden çıkarılması” şeklindedir.

Rapor hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.. (Karar 1)

Gündemin 2/b Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Meclis Üyesi Huzur Hakkı” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 02.05.2019 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 30.04.2019 tarihli ve E.951 sayılı, “Meclis Üyesi Huzur Hakkı” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“5393 sayılı Belediye Kanununun Huzur ve İzin Hakkı başlıklı 32'inci maddesi "Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39'uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. ..." gereği; Başkanlık Ödeneği; Kanunun 39’unu maddesinde ilçemiz nüfusu dikkate alındığında (b) bendinde yer alan “10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 80.000” gösterge rakamına, 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K cetveli IV Diğer Ödemeler Başlığı, 12’inci maddesi; “5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesinde yer alan göstergeler, 1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasındaki dönemde 2.280 rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.” İlave ile oluşan 82.280 gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen (08.01.2019 tarihli ve 02-87 sayılı “Mali ve Sosyal Haklar” konulu genelgede aylık katsayı 0,130597’dir.) aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Denilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 32’nci maddesi gereği 2019 yılında Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün (82.280*0,130597/30=358,18.TL) için Belediye Başkanına ödenmekte olan ödeneğin 1/3’ü (358,18/3=119,39.TL) kadar bürüt huzur hakkı ücreti ödenmesi” şeklindedir.

Rapor hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.. (Karar 2)

Gündemin 2/c Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “2018 Yılı İdare ve Kesin Hesabı” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 02.05.2019 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, 30.04.2019 tarihli ve E.952 sayılı, “2018 Yılı İdare ve Kesin Hesabı” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Başkanlık makamından havaleli 2018 yılı Bütçe Kesin Hesap ve Cetvelleri Belediye Meclisinde okundu.

1- BÜTÇE GELİRLERİ

Gelir Türü

Tahmini Gelir(TL)

Yıl Sonu Tahsilat(TL)

Gerçekleşme Oranı(%)

Toplam Gelir İçindeki Pay (%)

Vergi Gelirleri

7.080.000,00

2.588.427,19

54,96

6,66

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

7.210.000,00

457.915,50

50,73

1,41

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

3.800.000.00

0

0

0

Diğer Gelirler

14.910.000,00

10.204.423,27

100

66,55

Sermaye Gelirleri

6.000.000,00

1.066,50

100

0,01

Red ve İadeler

-128.000,00

Toplam

38.872.000,00

13.251.832,46

Gelir Türü

2017 Yılından Devreden Tahakkuk (TL)

2018 Yılı Tahakkuk (TL)

Toplam Tahakkuk (TL)

Yıl Sonu Tahsilat (TL)

Gerçekleşme Oranı(%)

Vergi Gelirleri

34.320,45

4.675.360,03

4.709.680,48

2.588.427,19

54,96

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri

15.000,00

887.661,90

902.661,90

457.915,50

50,73

Alınan Bağ.ve Yard. ile Özel. Gel.

0,00

0

0

0

0

Diğer Gelirler

31,38

10.204.391,89

10.204.423,27

10.204.423,27

100,00

Sermaye Gelirleri

0,00

1.066,50

1.066,50

1.066,50

100,00

Toplam

49.351,83

15.768.480,32

15.817.832,15

13.251.832,46

0,84

TOPLAM TAHAKKUK : 15.817.832,15 TL

TAHSİLA : 13.251.832,46 TL

2019 YILINA DEVREDİLEN ALACAK : 2.565.999.69 TL

RED VE İADELER : -128.000,00 TL

2- BÜTÇE GİDERLERİ

Gider Türü

Bütçe Tahmini(TL)

Gerçekleşen Gider(TL)

Gerçekleşme Oranı(%)

Toplam Gider İçindeki Pay(%)

Personel Giderleri

4.934.000,00

4.544.782,57

108,27

14,07

Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri

761.000,00

721.274,82

106,89

2,23

Mal ve Hizmet Alımları

15.330.000,00

19.418.857,33

118,33

60,12

Faiz Giderleri

550.000,00

724.809,45

199,91

2,24

Cari Transferler

752.000,00

1.051.973,78

32,28

3,26

Sermaye Giderleri

23.045.000,00

5.839.536,36

7,22

18,08

Borç Verme

0,00

0,00

0

0,00

Yedek Ödenek

3.500.000,00

0,00

0

0,00

TOPLAM

48.872.000,00

32.301.234,31

93,61

100,00

3- BİLANÇO VE MİZAN

2018 yılı mali tabloları genel olarak incelendiğinde dönem sonu itibariyle;

  1. Dönen Varlıklar : 12.529.698,65 TL.
  2. Duran Varlıklar : 30.368.506,59 TL.
  3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar : 11.639.686,55 TL.
  4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar : 6.041.012,33 TL.
  5. Öz Kaynaklar : 25.617.506,36 TL.

4- Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mal yönetmeliğine göre tüm menkul ve gayrimenkullerinin kayıt altına alındığı ve muhasebeleştirildiği ve gerekli cetvellerin düzenlendiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı kesin hesap cetvellerinin ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlandığı, bütçede tertibi açılmamış, ödenek verilmemiş bir hizmet, mal ve yapım işleri için harcama yapılmadığı, ödenek üstü harcama bulunmadığı, bütçe giderlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun’nun 14. maddesinde yazılı, belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarıyla 60. maddesinde yazılı belediyenin giderlerini kapsadığı” şeklindedir.

Rapor hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi. (Karar 3)

Gündemin 2/ç Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Sosyal Denge Sözleşmesi İçin Belediye Başkanına Yetki” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 02.05.2019 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 26.04.2019 tarihli ve 933 sayılı, “Sosyal Denge Sözleşmesi İçin Belediye Başkanına Yetki” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“4688 sayılı, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 6289 sayılı kanun ile değişiklik yapılarak yerel yönetimlerde sosyal denge sözleşmesi yapılması imkanı tanımıştır. Yasa gereği, planlanan denge sözleşmesi için Bem-Bir-Sen ile görüşme yapmak ve sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu.

İlgi müzekkere gereği, yapılan müzakere neticesinde Bem-Bir-Sen ile görüşme yapmak ve sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesine” şeklindedir.

Rapor hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.. (Karar 4)

Gündemin 3. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz isteyen olmadı.

Gündemin 4. Maddesi: Kapanış. Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok, Haziran ayının ilk haftası bayram tatili olduğundan, Haziran 2019 toplantısı 12.06.2019 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 03.05.2019

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Kâtip Kâtip

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi