SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

NİSAN 2021 1.BİRLEŞİM

NİSAN 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.04.2021 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Nisan 2021 meclis toplantısı birinci birleşimi 07.04.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

-

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

-

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Fatih Sivri ve Metin Ali Karadeniz’in izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Fatih Sivri ve Metin Ali Karadeniz’in izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündem diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Kira İndirimi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 03.03.2021 tarihli birinci birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.03.2021 tarihli ve 344 sayılı “Kira İndirimi” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor;

“Belediyemize ait işletilmekte olunan kira yerlerinin Pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma olduğu işyerlerinden tahsil edilmesi gereken kira ödemelerinde indirim yapılması hakkında olduğu anlaşılmıştır. Konu mecliste müzakere edilmiş, bir araştırma yapılmak için komisyonumuza yetki verilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” olarak nitelendirilen koranavirüs (covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Devletimiz tüm kurumlarıyla gerekli önlemleri almaya devam etmektedir. Ülkemizi etkileyen bu salgından şehrimizdeki vatandaşları korumak ve salgının Ekonomik ve Sosyal hayata etkilerini azaltmak amacıyla Vakfıkebir Belediyesi olarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Genel salgın tehdidinden kaynaklanan ve hastalığın bulaşma riskini azaltmak için, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ile bazı işyerlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuş, bazı işyerlerine ise kısıtlamalar getirilmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra koronavırus (covid-19) tehlikesi nedeniyle bazı işyerleri de bu durumdan olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu çerçevede; koronavırus salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle ve tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin ve tutarların;

  1. Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, geçici olarak faaliyeti durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte koronavırus Pandemi sebebiyle uygulanan önlemler sonucunda, Pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilmesi gereken kira bedellerinde 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart ve Nisan ayları için %50 indirim yapılabilmesi,
  2. Belediyemize peşin kira bedeli ödemesi yapan işyerlerinden faaliyette bulunamadıkları döneme isabet bedeller için yapılan indirim tutarlarının ödenmeyen dönem kira bedellerinden mahsup edilmesi uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 3/b Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Lojman Tahsisi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 04.03.2020 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 25.02.2020 tarihli ve 428 sayılı “Lojman Tahsisi” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor;

“Belediyenin yetkilerini ve imtiyazlarını düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (h) bendinde "Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm karşısında belediyenin karar organı olan belediye meclislerinin yetkilerini düzenleyen aynı kanunun 18.maddesinin (c) bendinde yer alan "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek." şeklindeki ifadesinin yanında Diğer Kuruluşlarla İlişkileri düzenleyen 75.maddesinin (d) bendindeki; "Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür." denilmektedir.

Sekmenli Mahallesinde 111 ada, 86 parsel üzerinde kayıtlı bulunan binanın tamamının tahsisi, Sekmenli Mahallesi 108 ada, 51 parselde kayıtlı bulunan binanın zemin ve 1. katının Belediyede kalması, 2. ve 3. katının tahsisi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Başkan, konunun müftülükle müzakere edilerek yerinde incelemesi gerektiği ve gündemde kalmasını önerdi. Rapor oylanmadı. Konunun gündemde kalması için yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili Seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 30.03.2021 tarihli ve 480 sayılı “Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili Seçimi” konulu yazı okundu. Meclis birinci ve ikinci Başkan Vekili seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu maddesine istinaden Meclis Birinci Başkan Vekilliğine önerilen Meclis Üyesi Enver İskenderoğlu; Meclis İkinci Başkan Vekilliğine önerilen Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu gizli oylama usulüne göre yapılan seçimlerde;

Meclis Birinci Başkan Vekilliği için: Enver İskenderoğlu: 14 (Ondört) oy

Meclis İkinci Başkan Vekilliği için : Ahmet Salih Birincioğlu :14 (Ondört) oy aldılar.

Enver İskenderoğlu 14 oy alarak Meclis Birinci Başkan Vekilliğine, Ahmet Salih Birincioğlu 14 oy alarak Meclis İkinci Başkan Vekilliğine seçildiler. (Karar 2)

Gündemin 5. Maddesi: Katip Üye Seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 30.03.2021 tarihli ve 476 sayılı “Katip Üye Seçimi” konulu yazı okundu. Katip Üye Seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu maddesine istinaden asıl katip üyeliğine Meclis Üyeleri Yusuf Sağlam ve Havva Kurt; yedek katip üyeliğine ise Meclis Üyeleri Şerafettin Furuncu ve Fatih Sivri önerildi. Gizli oylama usulüne göre yapılan seçimlerde:

Asıl Üyelik için :Yusuf Sağlam : 14 (Ondört) oy

Havva Kurt : 14 (Ondört) oy

Yedek Üyelik için :Şerafettn Furuncu : 11 (Onbir) oy

Fatih Sivri : 11 (Onbir) oy aldılar.

Yusuf Sağlam 14 oy, Havva Kurt 14 oy alarak Meclis Asıl Katip üyeliğine; Şerafettin Furuncu 11 oy Fatih Sivri 11 oy alarak Yedek Katip üyeliğine seçildiler. (Karar 3)

Gündemin 6. Maddesi: Encümen Üye Seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 30.03.2021 tarihli ve 475 sayılı “Encümen Üye Seçimi” konulu yazı okundu. Encümen Üye Seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33’üncü Maddesine istinaden Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri Erol Bahadır ve Şerafettin Furuncu önerildi. Meclis Üyesi Şenol Bülbül’de aday oldu. Gizli oylama usulüne göre yapılan seçimlerde;

Erol Bahadır : 9 (Dokuz) oy

Şerafettin Furuncu : 9 (Dokuz) oy

Şenol Bülbül : 3 (Üç) oy aldılar.

Encümene üye seçimi nisbî çoğunluk ile yapmış olup, seçimde oy pusulalarına üye sayısından fazla isim yazılan 3 (Üç) oy pusulası geçersiz sayıldı. Erol Bahadır 9 oy, Şerafettin Furuncu 9 oy alarak 1 (bir) yıllığına Encümen Üyeliğine seçildiler. (Karar 4)

Gündemin 7. Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 30.03.2021 tarihli ve 477 sayılı “Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi” konulu yazı okundu. Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü Maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonuna Ak Parti tarafından önerilen; Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, Özer Aktaş ve Fatih Sivri ile kendi partileri adına Meclis Üyeleri Okan Bilgin ve Şenol Bülbül aday oldu. “işaretle oylama” ile yapılan seçimlerde;

Ahmet Salih Birincioğlu, Özer Aktaş, Fatih Sivri, Okan Bilgin ve Şenol Bülbül 1 (Bir) yıllığına oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna seçildiler. (Karar 5)

Gündemin 8. Maddesi: İmar Komisyonuna Üye Seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 30.03.2021 tarihli ve 478 sayılı “İmar Komisyonuna Üye Seçimi” konulu yazı okundu. Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü Maddesine istinaden İmar Komisyonuna Ak Parti tarafından önerilen; Meclis Üyeleri Yusuf Sağlam, Enver İskenderoğlu ve Ali Bayram Tanrıverdi ile kendi partileri adına Meclis Üyeleri Ahmet Baştan ve Selim Alp aday oldu. “işaretle oylama” ile yapılan seçimlerde;

Yusuf Sağlam, Enver İskenderoğlu, Ali Bayram Tanrıverdi, Ahmet Baştan ve Selim Alp 1 (Bir) yıllığına oy birliğiyle İmar Komisyonuna seçildiler. (Karar 6)

Gündemin 9. Maddesi: 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporunun Okunması. Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarihli birleşiminde 3 sayılı kararı ile oluşturularak göreve başlayan Denetim Komisyonu çalışmasını tamamlayarak hazırladıkları 25.03.2021 tarihli denetim raporu. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25’inci maddesi, Belediye Çalışma Yönetmeliği 22’inci maddesi uyarınca seçilmiş Denetim Komisyonunun, Belediyemiz 2020 yılı gelirleri, giderleri, gelirler ve giderler ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerini gösteren denetim raporu okunarak Meclise bilgi verildi. (Karar 7)

Gündemin 10. Maddesi: Mahmutlu ve Hamzalı Mahalle Sınırlarının Değiştirilmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 30.03.2021 tarihli ve 482 sayılı yazı. “Mahmutlu ve Hamzalı Mahalle Sınırlarının Değiştirilmesi” konulu olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi: Büyükliman Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.04.2021 tarihli ve 507 sayılı yazı. “Büyükliman Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi” konulu olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesi: 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama imar Planı Plan Hükmü Değişiklik Teklifi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.04.2021 tarihli ve 508 sayılı yazı. “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama imar Planı Plan Hükmü Değişiklik Teklifi” konulu olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin, Başkanlık divanı başlıklı 9’uncu maddesi “…yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar.” ibaresi gereği, başkan, meclise başkanlık yapmak üzere Meclis Birinci Başkan Vekili Enver İskenderoğlu’na yerini bıraktı. 07.04.2021

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 07.04.2021

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 2

MECLİS BİRİNCİ BAŞKAN V. : Enver İSKENDEROĞLU

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Gündemin 13. Maddesi: 2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 30.03.2021 tarihli ve 481 sayılı, “2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

2020 yılı faaliyet raporu sunumu yapıldı. Başkan vekili söz almak isteyenleri sordu. Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu söz istedi.

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu, iyi bir çalışma oldu. Koronavirüs sebebiyle Müdürlerimiz toplantıya katılamadı. Başkanımıza ve emeği geçenlerin eline sağlık. Teşekkür ederim.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56’ncı Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunun 41’inci Maddesine göre hazırlanan faaliyet raporu, 5393 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin (a) bendine istinaden, 2020 Yılı Faaliyet Raporu için yapılan oylamada, oy birliği ile “yeterli” görülmüştür. Gereği için kararın Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 8)

Başkan vekili, Belediye Başkanımız ve ekibe teşekkür etti. Başkan vekili, meclise başkanlık yapmak üzere başkana yerini bıraktı. 07.04.2021

Enver İSKENDEROĞLU Havva KURT Yusuf SAĞLAM Meclis Birinci Başkan V. Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 07.04.2021

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 3

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Başkan, İmar komisyonu çalışmaları için birleşime 15.50’de devam etmek üzere 15 dakika ara verildi. 07.04.2021

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 07.04.2021

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 4

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

İmar Komisyonunun “Büyükliman Mahallesi 479 Ada 14, 15, 16, 17 Ve 18 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.04.2021 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.04.2021 tarihli ve 507 sayılı, “Büyükliman Mahallesi 479 Ada 14, 15, 16, 17 Ve 18 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” konulu yazıya ait İmar Komisyon raporu okundu.

Rapor;

“Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 12.07.2019 tarih ve 321 sayılı kararıyla onaylanmış, onaylı plana uygun şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı da Vakfıkebir Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih 37 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2019 tarih 448 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan Revizyon kapsamında kalan Büyükliman Mahallesi 479 ada 15 nolu taşınmaz maliki tarafından; taşınmazının 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında “Konut + Ticaret” alanında kaldığı, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında “Park Alanı” olarak planlandığı ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında da Konut + Ticaret olarak planlanması gerekliliği yönünde itirazı sonucu Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yürütmeyi durdurma kararı ile dava açılmıştır. Açılan bu dava ile bilirkişi raporunda belirtilen gerekçeler doğrultusunda Trabzon İdare Mahkemesi’nin 2020/675 esas nolu kararı ile “Vakfıkebir Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması” kararı verilmiştir. Dava konusu parsel, Vakfıkebir Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih ve 37 sayılı karan ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında “5. Kütle Etüdü Kentsel Tasarım Alanı(KT5) sınırları içerisinde Park Alanında kalmaktadır.

Yukarıda ifade edildiği üzere Trabzon İdare Mahkemesinin 2020/675 esas nolu kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verilen “Vakfıkebir Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında”; dava konusu parselin bulunduğu bölgede bilirkişi raporunda belirtilen ve yürütmenin durdurulması kararına dayanak oluşturan gerekçelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin Büyükliman Mahallesi 479 ada 14-15-16-17-18 nolu parsellerden oluşan alanın fonksiyonunun 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında 5.Kütle Etüdü Kentsel Tasarım Alanı(KT5) sınırları içerisinde kalan “Park Alanı”nın “Karma Kullanım (Ticaret + Konut)” alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan UİP-61076307 işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi” şeklindedir.

Komisyondan geldiği şekliyle meclisimizce oybirliğiyle kabulüne, gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 9)

İmar Komisyonunun “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan Hükmü Değişiklik Teklifi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.04.2021 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.04.2021 tarihli ve 508 sayılı, “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan Hükmü Değişiklik Teklifi” konulu yazıya ait İmar Komisyon raporu okundu.

Rapor;

“Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve planın bütünleri olan Plan Hükümleri 02.10.2019 tarih ve 37 sayılı karar ile Vakfıkebir Belediye Meclisince teklif edilmiş olup, buna istinaden Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 11.10.2019 tarih ve 448 sayılı Meclis kararı ile onaylanmıştır. Daha sonra bu plan hükümleri üzerinde Vakfıkebir Belediye Meclisinin 5.11.2020 tarih ve 44 sayılı teklifi ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2020 tarih ve 2322 sayılı kararı ile kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Plan hükümlerinin dayanağı olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında kent merkezini ve çeperlerini kapsayan bir bölgede “Kentsel Dönüşüm Alanı” kararı getirilmiştir. Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Kentsel Dönüşüm Alanı olarak gösterilen alanın henüz ilanı yapılamamış olup çalışmalar devam etmektedir. Bahse konu “Kentsel Dönüşüm Alanı” kararı getirilen alanda yapılacak olan dönüşüm sürecinin uzun sürecek olması ve bu durumun ticari hayatın son derece önemli olduğu Vakfıkebir İlçesinde dönüşüme konu olan alanın kent merkezi olması nedeniyle ticari hayat üzerinde son derece önemli uygulama sorunları doğuracağını ortaya koymaktadır. Kent merkezinde ticari faaliyetlere konu mekân üretiminin kısıtlandırılmasının, kentin ana fonksiyonu ve buradan hareketle kimliği üzerinde son derece olumsuz etkilere yol açacağı değerlendirilmektedir.

Ticari faaliyetin son derece önemli olduğu kent merkezinde yapılacak olan dönüşüm sürecinin uzun sürecek olması, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, kentin temel fonksiyonu ile biçimlenen kimliğinin sürdürülebilmesinin sağlanması ve ticari faaliyetlere dönük mekân üretiminin önündeki kısıtlılık halinin kaldırılması amaçlarıyla 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hükümlerinin “13. Kentsel Dönüşüm Alanları” ana başlığının sonuna;

13.3.Bu alanlarda Kentsel Dönüşüm Uygulaması yapılıncaya kadar 20.06.2007 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ve yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, ticari faaliyetlere dönük sadece sökülür takılır elemanlarla yeni yapı, tadilat, ilave / ilave kat yapılmasına izin vermeye ve mevcut teşekküle uyum sağlayacak şekilde bu uygulamaların ölçülerini belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir.

Ancak bu hüküm kapsamında yapılacak her türlü yapının kentsel dönüşüm uygulaması sürecinde değerlendirilmeyeceğine, herhangi bir hak oluşturmayacağına, bedel (kamulaştırma, yıkım vb.) talep edilmeyeceğine dair yapı sahibi tarafından noterden taahhütname verilmeden inşaat ruhsatı düzenlenemez. ”

Maddesinin eklenmesine yönelik hazırlanan UİP-61258279 işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişiklik Teklifi” şeklindedir.

Komisyondan geldiği şekliyle meclisimizce oybirliğiyle kabulüne, gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 10)

Konuşma talebi olmadı.

Mayıs 2021 Meclis toplantısı 05.05.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 07.04.2021

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi