SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

OCAK 2018 OLAĞANÜSTÜ 1.BİRLEŞİM

2018/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 24.01.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Ali Bayram TANRIVERDİ

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi 2018/1 olağanüstü meclis toplantısı 24.01.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı V. Ali Bayram TANRIVERDİ başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi. Belediye Başkanı Muhammet BALTA belediye işleri için şehir dışında olduğundan toplantıya katılmadı. Diğer meclis üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: 696 Sayılı KHK Gereği Şirket Kurulmasının Görüşülmesi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 17.01.2018 tarihli ve 57358021-5/141 sayılı, 696 Sayılı KHK kapsamında yeni kurulacak şirketler hakkında Trabzon Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 14.01.2018 tarihli ve 840 sayılı yazı eki İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarihli ve 250/175 sayılı yazıları gereği Taşeron İşçilerinin belediye iktisadi teşekküllerinde kadroya alınması için kurulması gereken şirkete ait gerekçe raporunun görüşülmesi, hususundaki yazı ve eki gerekçe raporu okundu.

Gerekçe Raporu;

696 sayılı olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli idare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar ise 01Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28 inci maddesi doğrultusun iI özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu ihale Genel Tebliği 78 nci madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin bu idarelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarıdan fazlasına sahip oldukları şirketlerde İşçi statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Kurumumuzda bu amaçla kullanılabilecek mevcut bir şirket olmadığından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer verilen “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) benindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli idare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fırkada belirtilen idare veya Şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için yeni bir şirket kurma zorunluluğu doğmuştur.

17.01.2018 tarihli ve 57358021-5/141 sayılı Başkanlık makamından havale edilen gerekçe raporu incelenmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde;

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126’ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 20’nci maddesinde yer alan “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir." hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 10.000-TL sermayeli Vakfıkebir Belediyesi Personel Limited Şirketine (VAKBEL LTD.ŞTİ.) belediyenin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 24.01.2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile kabulüne, gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir. (Karar No:1)

Gündemin 3. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok. Olağanüstü toplantıya son verildi. 24.01.2018

Ali Bayram TANRIVERDİ Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı V. Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi