Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

TEMMUZ 2017 1.BİRLEŞİM

TEMMUZ 2017 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.07.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Temmuz 2017 meclis toplantısı birinci birleşimi 05.07.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Davut SAĞLAM ve Şerafettin FURUNCU’nun izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU’nun birleşime katılmadığı, diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündem dışı dosyalar olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1: Plan Değişikliği. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 05.07.2017 tarihli ve 90548586-1173 sayılı, Kemaliye Mahallesi F42c21b1d pafta, 617 ada, 20, 36, 51 ve 64 parsellerdeki plan değişikliği konulu yazısı okundu.

Kemaliye Mahallesi F42c21b1d pafta, 617 ada, 20, 36, 51 ve 64 parsellerdeki taşınmazlar mevcut 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planında, eğitim tesisi alanı olarak ayrılmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise lise alanı olarak ayrılmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise lise alanı olarak tanımlanan bahse konu taşınmazların bulunduğu alanın ortaokul alanı olarak plan değişikliği yapılması. Hususundaki yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Dışı 2: Ortak Proje İçin Yetki Verilmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 05.07.2017 tarihli ve 57356450-129 sayılı, Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİAD) ile ortak proje için Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesi konulu yazı okundu.

İmalat sanayiinde rekabetçiliğin artırılması ve değer zincirlerinin güçlendirilmesi mali destek kapsamında proje hazırlamaya ve başvuru yapmaya, başvuru işlemlerinin yürütülmesine, gerekli hazırlıkların kurum adına yapılmasına ve bu işlemlerin yapılabilmesi için 3. Şahıslara ve kurumlara işlerin devredilmesine veya yaptırılmasına, danışman ve benzeri kuruluşlara proje hazırlatılması için Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesi. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Yapılan oylamada oybirliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:1)

Gündem Dışı 3: İyi Tarım Uygulaması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ibareli 04.07.2017 tarihli ve 34144605-1170 sayılı, Vakfıkebir Fındık Tarım Satış Kooperatifi’nin 53 fındık üreticisi ile başlattığı iyi tarım uygulaması çalışmasının yaygınlaştırılması kapsamında destek talebi konulu yazı okundu.

Vakfıkebir Fındık Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğü’nün ilçemiz genelinde 53 fındık üreticimize yönelik başlatmış olduğu iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılması ve kontrolü proje kapsamında belediyemizin bu projeye paydaş olması ve fındık üreticilerimizin desteklenmesi kapsamında zirai ilaç dolabı, filtreli maskeler ve zirai atık varili gibi malzemelerin tedariki. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Doğalgaz Altyapı Çalışmaları. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 29.06.2017 tarihli ve 58256134-64 sayılı, AKSA Karadeniz Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin yapacağı altyapı çalışmaları sırasında zemin tahrip ve üstyapı kaplama bedelleri konulu yazı okundu.

Genişlemeler nedeniyle oluşan ilave yatırım maliyetlerinin sisteme ve dolayısıyla tüketicilere getireceği ek maliyetleri azaltabilmek amacıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bazı çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında genişleme bölgelerinde yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle ilgili belediyelerin talep edeceği ruhsat harcı, zemin tahrip ve üst kaplama gibi bedellerin ilgili belediyelerce talep edilmeksizin bedelsiz bir şekilde İçişleri Bakanlığından görüş talebinde bulunulmuş, Bakanlığın Hukuk Müşavirliğince 21.02.2017 tarihli ve B.05.0.HUK.0.00.00.02-045.02.02/3278 sayılı görüş yazısı ile ilgili belediye meclislerince karar almak suretiyle bedelsiz yapılmasının mümkün olabileceği ifade edilmektedir. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Müşterek değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonlarına havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi: Asfalt İhtiyacının Karşılanması. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 29.06.2017 tarihli 58256134-65 sayılı, Asfalt İhtiyacı konulu yazı okundu.

Belediyemize bağlı mahalle yollarında yapılması planlanan asfalt kaplama çalışmalarında kullanmak üzere sıcak karışım asfalt malzemesine ihtiyaç duyulmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi (a) bendinde “Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereği ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmek maksadıyla, ihtiyaç duyulan asfaltın temin edilmesi. Hususunun değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyeleri Alaettin ŞANLITÜRK ve Eyüp YAVUZ söz almak istediler.

Meclis Üyesi Alaettin ŞANLITÜRK, Demirci ve Çavuşlu Mahallelerimizde lokal çökmeler oldu. Bu çökmeler için çalışma yapılabilir mi? Diğer bir husus, Hacıköy Mahallemizde yapılan çalışmalar sonrası betonlamayı TİSKİ tarafından mı? Yoksa belediyemizce mi yapılacak? Teşekkür ederim.

Meclis Üyesi Eyüp YAVUZ, Gençlik merkezi önündeki kavşakta birçok kaza meydana geldi. Sürecin hangi aşamada olduğu sorulmakta. Gençlik merkezi önünden başlayıp, Gaziırmağı’da içine alan okullara kadar olan yolda genişletme çalışması yapılmış düzenleme çalışması ne zaman yapılacak. Teşekkür ederim.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmalarını takip etmek için Temmuz 2017 toplantısına, 2. Birleşimi 06.07.2017 Perşembe günü saat 14.00’ de toplanmak üzere birleşime son verildi. 05.07.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi