SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

TEMMUZ 2020 1.BİRLEŞİM

TEMMUZ 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 01.07.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Temmuz 2020 meclis toplantısı birinci birleşimi 01.07.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Havva Kurt

+

Ahmet Baştan

+

Metin Ali Karadeniz

-

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Okan Bilgin

+

Ali Alay

+

Özer Aktaş

+

Ali Bayram Tanrıverdi

+

Selim Alp

+

Enver İskenderoğlu

+

Şenol Bülbül

+

Erol Bahadır

+

Şerafettin Furuncu

+

Fatih Sivri

-

Yusuf Sağlam

+

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Ülkemizde koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 sonrası yaşanan olumsuzluklar anlatıldı. Bu süreçte belediye olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Pandemi sürecinde görev alan bütün sağlık çalışanlarına ve diğer emeği geçenlere kendim ve tüm Vakfıkebirliler adına teşekkür ederim. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Fatih Sivri ve Metin Ali Karadeniz’in izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyesi Fatih Sivri ve Metin Ali Karadeniz’in izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı müzekkerenin olduğu görüldü.

Gündeme geçilmeden önce meclise sunulan “Tashih Kararı” konulu yazı olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: Tashih Kararı. Oybirliğiyle gündeme alındı. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.06.2020 tarihli ve E.856 sayılı, “Düzeltme” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Yapılan görüşmede; Mart 2020 meclis toplantısındaki alınan 05.03.2020 tarihli 18, 19, 20 ve 21 nolu kararların ikinci paragrafında, sehven eksik bırakılan “…itiraz Meclisimizce oy birliği ile kabulüne ve …” ibaresi, “…itirazın Meclisimizce oy birliği ile reddine ve ….”;

Mart 2020 meclis toplantısındaki alınan 05.03.2020 tarihli 22 nolu kararların ikinci paragrafında, sehven eksik bırakılan “… Meclisimizce oy birliği ile kabulüne ve …” ibaresi, “… Meclisimizce oy birliği ile reddine ve ….” Şeklinde düzeltilmesinin oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: Encümen Üye Seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 25.03.2020 tarihli ve E.561 sayılı, “Encümene Üye Seçimi” konulu yazı okundu.

AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede, encümen üyeliği için, Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu ve Özer Aktaş aday gösterildi. Başka aday talebi olmadı.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20’nci maddesi gereği, Encümene üye seçimi için yapılan “gizli oylama” neticesinde, 14 oy kullanıldığı, 13 oy geçerli ve 1 oy ise boş olduğu görüldü. Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu (13) oy ve Özer Aktaş (13) oy alarak encümene üye seçildiler. (Karar 2)

Gündemin 4. Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonu Üye seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 25.03.2020 tarihli ve E.559 sayılı, “Plan ve Bütçe Komisyonu Üye seçimi” konulu yazı okundu.

AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede, Plan ve Bütçe Komisyonu Üye seçimi için, Meclis Üyeleri Şerafettin Furuncu, Fatih Sivri ve Havva Kurt aday gösterildiler. Meclis üyesi Şenol Bülbül MHP adına ve Meclis üyesi Okan Bilgin İYİ parti adına aday oldu.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21’inci maddeleri gereği, Plan ve Bütçe Komisyonu için yapılan “İşaretle Oylama” neticesinde, Meclis Üyeleri Şerafettin Furuncu, Fatih Sivri ve Havva Kurt, Şenol BÜLBÜL ve Okan BİLGİN Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildiler. (Karar: 3)

Gündemin 5. Maddesi: İmar Komisyonu Üye seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 25.03.2020 tarihli ve E.560 sayılı, “İmar Komisyonu Üye seçimi” konulu yazı okundu.

AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede, İmar Komisyonu Üye seçimi için, Meclis Üyeleri Enver İskenderoğlu, Ali Bayram Tanrıverdi ve Yusuf Sağlam aday gösterildiler. Meclis üyesi Ahmet Baştan MHP adına ve Meclis üyesi Selim Alp İYİ parti adına aday oldu.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21’inci maddeleri gereği, İmar Komisyonu için yapılan “İşaretle Oylama”da, Meclis Üyeleri Enver İskenderoğlu, Ali Bayram Tanrıverdi, Yusuf Sağlam, Ahmet Baştan ve Selim Alp İmar Komisyonu üyeliğine seçildiler. (Karar 4)

Gündemin 6. Maddesi: 2019 yılı Denetim Komisyonu Raporunun Okunması. Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarihli birleşiminde 1 sayılı kararı ile oluşturularak göreve başlayan Denetim Komisyonu çalışmasını tamamlayarak hazırladıkları 17.03.2019 tarihli denetim raporu. Meclis Başkanı tarafından, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22’inci maddesine göre, Denetim Komisyonu başkanı Meclis Üyesi Özer Aktaş tarafından okunarak meclise bilgi verildi. (Karar 5)

Gündemin 7. Maddesi: 06.02.2020 Tarih ve 09 Sayılı Meclis Kararının İptali. Ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 19.03.2020 tarihli ve E.537 sayılı, “Meclis Kararının İptali” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Yapılan görüşmede; “1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifi" konulu, 06.02.2020 tarihli ve 09 sayılı meclis kararının dayanağı olan verilerin hesaplanmasında hata yapıldığından bahse konu meclis kararın iptalinin meclisimizce oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 6)

Gündemin 8. Maddesi: 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifinin Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 23.03.2020 tarihli ve E.566 sayılı “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan hükümleri Değişiklik Teklifi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesi: 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi. Başkan, Temmuz toplantısının ikinci birleşimi yarın devam edecek. Gündemin 9’uncu “2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi” maddesini yarınki birleşimde görüşülmesini talep etti. Oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi: 2019 Yılı İdare ve Kesin Hesabının Görüşülmesi. Gündemin 10’uncu “2019 Yılı İdare ve Kesin Hesabının Görüşülmesi” maddesini yarınki birleşimde görüşülmesini talep etti. Oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi: Güneyköy Mahallesi 106 ada 9 ve 26 Numaralı Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli İmar Plan Teklifinin Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 24.06.2020 tarihli ve E.824 sayılı, “Güneyköy Mahallesi 106 ada 9 ve 26 Numaralı Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifi” konusundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesi: Nakit Kredi Talebinin Görüşülmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 25.06.2020 tarihli ve E.833 sayılı, “2.250.000 TL (İki milyon iki yüz elli bin. TL) Nakit Kredi” konusundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 13. Maddesi: Sokak Sağlıklaştırma Projesi Yapımı İçin Kredi Talebinin Görüşülmesi. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 25.06.2020 tarihli ve E.835 sayılı, “Peyzaj Uygulama Projeleri için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1.000.000,00 ₺ hibe temin edilmiş olup, kalan kısmı için İller Bankasından 2.000.000,00 ₺ kredi kullanılması” konusundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 14. Maddesi: Bilirkişi Görevlendirilmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 25.06.2020 tarihli ve E.836 sayılı, “İlçemiz Sinanlı ve Bahadırlı Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu 22/a maddesine göre güncelleme çalışmalarında görev almak üzere her mahalleden 6 adet bilirkişi görevlendirilmesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 15. Maddesi: 7244 sayılı Kanun Gereği Gayrimenkul Kiralarının Görüşülmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 25.06.2020 tarihli ve E.836 sayılı, “7244 Sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereği, 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kira ve işgaliye gelirlerini, 3 ay ertelenmesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyeleri Özer Aktaş ve Selim Alp konuşma talebinde bulundular.

Meclis Üyesi Özer Aktaş, Koronavirüs döneminde farklı renkte çöp konteyneri temin edilsin. Bu süreçte fırınlar ve marketlerde eldiven kullanılmıyor. Ayrıca, plajda büfe hizmetinin yürütülmesi için personel görevlendirilmesi gerekli. Teşekkür ederim.

Meclis Üyesi Selim Alp, şehir merkezinde bakımı yapılan inekler için ceza işlemi başlasın. Parke çalışması yapılan yerlerde yıkama çalışması yapılsın. Teşekkür ederim.

Temmuz 2020 meclis toplantısı ikinci birleşimi için 02.07.2020 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 01.07.2020

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üy