SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2019 1.BİRLEŞİM

ARALIK 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 04.12.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Vakfıkebir Belediyesi Aralık 2019 meclis toplantısı birinci birleşimi 04.12.2019 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama yapıldı.

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündeme geçilmeden önce meclise sunulan “Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazlar” konulu yazı olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazlar. Oybirliğiyle gündeme alındı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.12.2019 tarihli ve E.2174 sayılı “Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazlar” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesi: 2020 Yılı Gelir Tarifesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29.11.2019 tarihli ve E.2171 sayılı, “2020 Yılı Gelir Tarifesi” konusundaki yazı okundu. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi: Ödenek Aktarma, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29.11.2019 tarihli ve E.2170 sayılı, “Ödenek Aktarma” konusundaki yazı okundu. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Büyükliman Mahallesi 477 Ada, 12 Parsel Devir” Raporu. Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 23.10.2019 tarihli ve E.1788 sayılı, “Devir” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Trabzon İli, Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesinde, 477 ada 12 numaralı parselin bir kısmı imar planına göre yolda kalmaktadır. Yolda kalan kısım için Vakfıkebir Asliye Hukuk Mahkemesinde 2019/333 Esas nolu bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Belediye Kanunu’nun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75. maddesinin (d) fıkrasında; “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir". Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür”. Denilmektedir.

Komisyonumuza Belediye Meclisimizce havale edilen, Trabzon ili Vakfıkebir ilçesi Büyükliman Mahallesinde 477 ada 12 parsel nolu taşınmazdaki belediyemiz tüzel kişiliğine ait 5,55 m²’lik hissemizin 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince bedelsiz olarak Trabzon Büyükşehir Belediye başkanlığına devri konusu komisyonumuzca incelenmiş olup:

Vakfıkebir İlçesi 477 ada 12 nolu parselde kayıtlı taşınmazda belediyemiz tüzel kişiliğine ait 5,55 m²’²lik hissemizin bulunduğu bu parselin 1/5000’lik nazım imar planı ve 1/1000’lik uygulama imar planı gereği 72,78 m²’lik kısmının yolla ilgili olduğundan dolayı Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle, yolun zeminde yapılıp trafiğe açılabilmesi için 5,55 m²’lik belediyemize ait hissenin (ekonomik değeri çok yüksek olmayan) 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince Trabzon Büyükşehir belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devri komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bedelsiz devir işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Muhammet Balta'ya yetki verilmesi” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:1)

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz alan olmadı.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış. Komisyon çalışmalarını takip etmek için, Aralık 2019 Meclis toplantısı ikinci birleşimi 05.12.2019 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 04.12.2019

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi