Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2018 3.BİRLEŞİM

EKİM 2018 MECLİS TOPLANTI 3. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.10.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2018 meclis toplantısı üçüncü birleşimi 05.10.2018 Cuma günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Ali Bayram TANRIVERDİ, Davut SAĞLAM, Erol BAHADIR, Halil İbrahim GARBETOĞLU ve Soner BEKTAŞ izin talep dilekçesi okundu. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun 2019 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi raporu. Belediye meclisinin 03.10.2018 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 27.09.2018 tarihli ve 57356450/135 sayılı olur yazısının, Plan Bütçe Komisyonu’na ait raporu. Rapora göre;

“Komisyonumuz yapmış olduğu çalışma sonucunda hazırlanan 2019 yılı gider bütçesinde ilçemiz mahalle yollarının yapılması (asfalt, beton ve parke çalışmaları), temizlik işleri başta olmak üzere iş makinesi alımı, araç alımı, park bahçe yapımı ve düzenleme çalışmaları, hizmet binası, kapalı pazaryeri, sanat yapıları, ilgili müdürlük bütçe harcama kalemlerine ödenek konulmuştur.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ile 6360 sayılı kanuna istinaden ilçe belediyemiz yeniden yapılanma çerçevesinde “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” göre Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

2019 yılı için birimlerin ihtiyaç duydukları giderler toplamı 29.146.000,00-TL.; gelirler toplamı, 24.146.000,00.TL. ve borçlanma karşılığı 5.000.000,00.TL. gösterilmek suretiyle denkleştirilmiştir.

Özetle ana hatlarına değindiğimiz 2019 yılı bütçe tasarısı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ilke ve prensiplerine bağlı kalınarak, gelirlerimizde hakikatlere yer verilmesine itina gösterilmiştir.

Gelir ve Gider olarak iki kısmı ihtiva eden, 2019 yılı için birimlerin ihtiyaç duydukları giderler toplamı 29.146.000,00.TL.; gelirler toplamı, 24.146.000,00.TL. ve borçlanma karşılığı 5.000.000,00.TL. gösterilmek suretiyle denkleştirilmiştir.” Şeklindedir. Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Oylamaya geçildi.

2019 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

MADDE 1. Belediye harcama birimlerin giderleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 29.146.000,00-TL. Ödenek verilmiştir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 2. Belediye bütçesinin gelirleri (B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi 24.146.000,00-TL. Olarak tahmin edilmiştir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 3. 2019 Mali yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki borçlanma karşılığı 5.000.000,00.TL gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5. (G) cetvelince nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6. 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 7. Meclis sözleşme yapma yetkisini Belediye Başkanına devretmiş olup, Başkan bu yetkisini üst yönetici yardımcıları eliyle kullanabilir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8. Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

 1. Bütçe Kararnamesi
 2. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
 3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) (Örnek-15)
 4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)
 5. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (Örnek-17)
 6. Çok yıllı Gider Bütçesi (Örnek-18)
 7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
 8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
 9. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)
 10. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G ) Cetveli (Örnek-21)
 11. Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
 12. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
 13. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
 14. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
 15. Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
 16. Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
 17. Finansman Programı (Örnek-28)

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9. Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10. Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının 1. Düzeyi ( A Cetveli);

MADDE 11. Özel Kalem Müdürlüğü : 1.591.335,22-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 12. Mali Hizmetler Müdürlüğü : 4.078.940,03-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 13. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 536.226,68-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 14. Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 9.428.206,24-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 15. Yazı İşleri Müdürlüğü : 554.530,19-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 16. Temizlik işleri Müdürlüğü : 893.530,73-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 17. Fen işleri Müdürlüğü : 10.361.138,23-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü : 551.214,32-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 19. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : 524.470,33 -TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 20. Zabıta Müdürlüğü : 626.408,03-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi (B cetveli);

MADDE 21. Vergi Gelirleri : 6.154.800,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 22. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 2.931.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 23. Alınan Bağış ve Yardımlar : 2.500.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 24. Diğer Gelirler : 11.901.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 25. Sermaye Gelirleri : 800.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 26. Ret ve İadeler : -140.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi (B cetveli);

MADDE 27. Personel Giderleri : 6.006.388,84-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 28. Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid : 799.608,57-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 29. Mal ve Hizmet Alım Gid. : 14.633.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 30. Faiz Giderleri : 605.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 31. Cari Transferler : 1.362.502,59-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 32. Sermaye Giderleri : 3.439.500,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 33. Yedek Ödenekler : 2.300.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2019 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyi;

MADDE 34. İç Borçlanma : 5.000.000-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2019 Yılı Harcama Programı 3 Aylık Dönemler İtibariyle Toplamları Üzerinden 1. Düzeyi;

MADDE 35. Personel Giderleri : I. 3 Ay (%25) : 1.501.297,21-TL

II. 3 ay (%25) : 1.501.297,21-TL

III.3 ay (%25) : 1.501.297,21-TL

IV.3 ay (%25) : 1.501.297,21-TL

Toplan : 6.006.388,84-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 36. Sosyal Güvenlik : I. 3 Ay (%25) : 199.902,14-TL

II. 3 ay (%25) : 199.902,14-TL

III.3 ay (%25) : 199.902,14-TL

IV.3 ay (%25) : 199.902,14-TL

Toplan : 799.608,57-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 37. Mal ve Hizmet Giderleri : I. 3 Ay (%25) : 3.658.250,00-TL

II. 3 ay (%25) : 3.658.250,00-TL

III.3 ay (%25) : 3.658.250,00-TL

IV.3 ay (%25) : 3.658.250,00-TL

Toplan : 14.633.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 38. Faiz Giderleri : I. 3 Ay (%25) : 151.250,00-TL

II. 3 ay (%25) : 151.250,00-TL

III.3 ay (%25) : 151.250,00-TL

IV.3 ay (%25) : 151.250,00-TL

Toplan : 605.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 39. Cari Transferler : I. 3 Ay (%25) : 340.625,65-TL

II. 3 ay (%25) : 340.625,65-TL

III.3 ay (%25) : 340.625,65-TL

IV.3 ay (%25) : 340.625,65-TL Toplan :1.362.502,59-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 40. Sermaye Giderleri : I. 3 Ay (%25) : 859.875,00-TL

II.3 ay (%25) : 859.875,00-TL

III.3 ay (%25) : 859.875,00-TL

IV.3 ay (%25) : 859.875,00-TL

Toplan : 3.439.500,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 41. Yedek Ödenek : I. 3 Ay (%25) : 575.000,00-TL

II.3 ay (%25) : 575.000,00-TL

III.3 ay (%25) : 575.000,00-TL

IV.3 ay (%25) : 575.000,00-TL

Toplan : 2.300.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2019 Yılı Gelir Programı 3 Aylık Dönemler İtibariyle Toplamları Üzerinden 1. Düzeyi;

MADDE 42. Vergi Gelirleri : I. 3 Ay (%25) : 1.538.700,00-TL

II.3 ay (%25) : 1.538.700,00-TL

III.3 ay (%25) : 1.538.700,00-TL

IV.3 ay (%25) : 1.538.700,00-TL Toplan : 6.154.800,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 43. Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. : I. 3 Ay (%25) : 732.750,00-TL

II.3 ay (%25) : 732.750,00-TL

III.3 ay (%25) : 732.750,00-TL

IV.3 ay (%25) : 732.750,00-TL

Toplan : 2.931.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 44. Alınan Bağış ve Yard. : I. 3 Ay (%25) : 625.000,00-TL

II.3 ay (%25) : 625.000,00-TL III.3 ay (%25) : 625.000,00-TL

IV.3 ay (%25) : 625.000,00-TL Toplan : 2.500.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 45. Diğer Gelirler : I. 3 Ay (%25) : 2.975.250,00-TL

II.3 ay (%25) : 2.975.250,00-TL

III.3 ay (%25) : 2.975.250,00-TL IV.3 ay (%25) : 2.975.250,00-TL

Toplan : 11.901.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 46. Sermaye Gelirleri : I. 3 Ay (%25) : 1.450.000,00-TL

II.3 ay (%25) : 1.450.000,00-TL III.3 ay (%25) : 1.450.000,00-TL IV.3 ay (%25) : 1.450.000,00-TL

Toplan : 5.800.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 47. Red ve İadeler : I. 3 Ay (%25) : -35.200,00-TL

II.3 ay (%25) : -35.200,00-TL

III.3 ay (%25) : -35.200,00-TL

IV.3 ay (%25) : -35.200,00-TL

Toplan : -140.800,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2019 mali yılı Bütçemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi 1. Fıkrası (b) bendi gereği oybirliği ile kabulüne, gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:1)

Gündemin 3. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz almak isteyenler soruldu. Söz alan olmadı.

Gündemin 4. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadı. Kasım 2018 toplantısı 07.11.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 05.10.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi