SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

KASIM 2017 1.BİRLEŞİM

KASIM 2017 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 01.11.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Kasım 2017 meclis toplantısı birinci birleşimi 01.11.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Cayit KURT ‘un izin talep dilekçesi okundu. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU’nun toplantıya katılmadığı, diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi. Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği raporu: Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 25.09.2017 tarihli ve 7878835-301.03-1534 sayılı, müdürlüğün “Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Buna göre;

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı: Vakfıkebir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş, örgütlenme, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Vakfıkebir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünü kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b, 18/m, 48. 49. maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Belediye: Vakfıkebir Belediyesini,

b) Başkanlık: Vakfıkebir Belediye Başkanlığını,

c) Başkan: Vakfıkebir Belediye Başkanını,

d) Başkan Yardımcısı: Vakfıkebir Belediyesi Başkan Yardımcısını,

e) Meclis: Vakfıkebir Belediye Meclisini,

f) Encümen: Vakfıkebir Belediye Encümenini,

g) Müdürlük: Vakfıkebir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünü,

h) Müdür: Vakfıkebir Belediyesi Yazı İşleri Müdürünü,

i) Personel: Vakfıkebir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanları,

ifade eder.

İlkeler

MADDE 5 - (1) Personel çalışmalarında;

a) Kurum içi yönetimde ve İl’ i ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

b) Karar alma, uygulama ve eylemlerde saydamlık,

c) Hesap verebilir,

d) İnsan hak ve özgürlüklerini esas alan; dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan adil, süratli, kaliteli, etkili ve verimli,

e) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

f) Görev, yetki ve sorumlulukların çağdaş yönetimi,

g) Hizmetlerde planlı, kararlı ve alternatifi olan uygulamalarla uzun vadeli sürdürülebilirlik, ilkelerini esas alır.

İKİNCİBÖLÜM

Kuruluş, İş İlişkileri, Personel ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 6 - (1) Müdürlük; 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 48 inci maddesi hükmü gereği, Belediye Meclisi'nin 02/05/2007 tarihli ve 33 sayılı kararıyla; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm ve Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikteki C7 grubuna göre oluşturulmuştur.

(2) Müdürlüğün birimleri şunlardır:

a) Yazı İşleri Şefliği

1) Meclis İşleri Birimi

2) Encümen İşleri Birimi

b) Genel Evrak Kayıt Birimi

1) Gelen, Giden Evrak

2) Dilekçe Kabul

3) BİMER

c) Arşiv Birimi

İş ilişkileri

MADDE 7- (1) Müdürlüğün, Belediye içindeki iş ilişkileri;

a) Başkan ve Başkan Yardımcılarıyla,

b) Meclis üyeleriyle,

c) Belediye’nin diğer müdürlüklerle,

(2) Müdürlüğün, Belediye dışındaki iş ilişkileri;

a) İlgili Bakanlıklar, Kurumlar ve Kuruluşlar,

b) Büyükşehir Belediyesiyle,

c) Muhtarlarla,

d) Vatandaşlarla.

Personel

MADDE 8 - (1) Müdürlükte bir Müdür ile yürürlükte bulunan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Esasları Yönetmeliği” ne uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

(2) Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar.

(3) Müdürlüğün personel yapısı;

a) Müdür,

b) Memur,

c) İşçi,

d) Diğer Personeller’ den oluşmaktadır.

Bağlılık

MADDE 9 - (1) Müdürlük, Yürürlükteki Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere; Başkana veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görevler:

MADDE 10 - (1) Müdürlük, Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve anlayışları ile Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanın emir ve direktifleri doğrultusunda, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür:

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 11 - (1)Müdürlük, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Belediyeye gelen dilekçe ve evrakların kayıtlarını yaparak ilgili müdürlüklere sevk etmek, konu hakkında Başkan ve Başkan Yardımcılarına bilgi vermek,

b) Belediye dışına gönderilecek evrakların yazışma kurallarını belirleyen esaslara uygunluğunu sağlamak ve bu evrakları göndermek,

c) Belediye Meclisi ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen görevlerin yerine getirilmesini takip etmek,

ç) Meclis Kararlarını ilgili Müdürlüğe sevk etmek,

d) Encümen toplantılarında sekretarya görevini yapmak,

e) Encümen kararlarının kanunlara uygun olarak yazılmasını sağlamak,

f) Kararları ilgili Müdürlüklere göndermek,

g) Meclis işlerinde görevli elemanların çalışmalarını organize etmek ve yardımcı olmak,

ğ) Belediye Meclisi´nin toplanması ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 inci maddesinde belirtilen aylık toplantıların yapılması konusunda gereken işlemleri yerine getirmek.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1)Başkanlığın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Başkanın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer´i mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, işve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapmak,

b) Kanunlar gereği ilgili dosya ve belgelerin düzenli arşivlenmesini sağlamak,

c) Müdürlük ile ilgili hizmet içi eğitim çalışması yapmak ve ilgili müdürlük ile yıllık eğitim çalışmasını programlamak,

ç) Başkanlık Makamından alacağı emirleri müdürlük personeline iletmek ve uygulanmasını izlemek,

d) Meclis, Encümen ve Başkanlıkla ilgili her türlü yazışmaların, evrak kayıtlarının, kararların ve duyuruların yapılmasını ve gerekli müdürlüklere gönderilmesini sağlamak,

e) Belediyeye gelen ve gönderilecek olan her türlü evrakın kayıtlarının ve yazışmalarının yapılmasını, ilgili müdürlüklere sevk edilmesini sağlamak, konu hakkında Başkan ve Başkan Yardımcılarına bilgi vermek,

f) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini ve önemini kaybeden evrakın kabul edilmiş usullere göre imha edilmesini sağlamak,

g) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati göstermek,

ğ) Belediyenin amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,

h) Belediyenin Stratejik Planı çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,

ı) Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

i) Müdürlük personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunmak,

j) Personelinin disiplin ve sicil işlerini yapıp onaylamak,

k) Birim arşivinin her türlü kontrol, muhafaza ve denetimini yapmak,

l) Müdürlüğün; demirbaş, kırtasiye, araç ve gereçlerinin alınması, korunması, genel bakım ve onarımlarının yaptırılması ve diğer büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

(2) Müdür, 11 inci maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Yazı İşleri Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- (1) Yazı İşleri Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müdürlüğün diğer müdürlük, kurum, kuruluş ve kişiler arasındaki yazışmalarını hazırlamak, evrak ve belgelerini kayıt etmek,

b) Meclis ve Encümen gündemlerini hazırlamak, bunlara ilişkin gündem dosyalarını düzenlemek bu dosyaları gündem sırasına göre numaralamak, karton içerisine sırayla yerleştirmek ve Müdüre sunmak,

c) Meclis ve Encümen toplantıları ile ilgili işlemleri yapmak, yoklama listesini oturumdan önce Meclis Başkanına teslim etmek ve oturumdan sonra Yoklama listesini tutanağa geçirmek,

ç) Meclisten İhtisas Komisyonlarına gönderilen dosya ve yazıları ilgilisine teslim etmek,

d) Meclis Üyelerince Meclis Başkanlığına verilen soru önerge örneklerinin ilgili müdürlüğe gönderilmesini, gelen yanıtların Başkana sunulduktan sonra önerge sahibine iletilmesini sağlamak,

e) Encümene ait yazı ve kararları düzenlemek, yazmak, imza işlerini imza memuruna tamamlattırmak ve ilgili müdürlüklere gecikmeden gönderilmesini sağlamak,

f) Meclis kararlarını yazmak, yazılan ve imzası tamamlanan Meclis Kararlarını Büyükşehir Belediyesine ve Kaymakamlığa onaylatmak,

g) Kaymakamlıkça onaylanan Meclis Kararlarının ilgili müdürlüklere gecikmeden gönderilmesini sağlamak,

ğ) Encümen evrakını Karar Defterine kaydetmek, sonuçlarını sütunlarına işlemek, Encümen Karar Defterini düzenli bir şekilde tutmak, Encümen Karar Defterindeki imzaların tam olmasına ve eksik imzaların nedeninin yazılmasına özen göstermek,

h) Meclis ve Encümene ait karar, gündem ve Meclis Tutanak asıllarını dosyalarına yerleştirilerek yasal süre içerisinde saklanmasına özen göstermek, kaybolan her türlü evraktan sorumlu olmak,

ı) Müdürlüğe ait her türlü evrakla, Meclis ve Encümene ait dosya, karar, tutanak, defter ve evrakı, mahkeme ile inceleme yapacak bilirkişilere ve ilgililere amirin yazılı emri ile vermek,

i) Evrakın uzun zaman kullanılması gerektiğinde, örnek çıkartılarak aslına uygun olduğunu onaylandıktan sonra, asıllar gelinceye kadar suretlerini dosyasında saklamak, yerlerine konulmasını ve korunmasını sağlamak,

j) Belediyeye gelen ve giden evrakların kayıt edilmesi ve gelen evrakın havalesi yapıldıktan sonra, tekrar zimmet karşılığında ilgili birimlerle diğer kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak,

(2) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

Evrak Kayıt Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14- (1) Evrak Kayıt Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başbakanlık İletişi Merkezine posta yolu ile gelen şikâyetleri kabul etmek ve ilgili birimlere havalesini yapmak,

b) Gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak en geç on beş gün içerisinde sisteme ve şikâyet sahibine bilgi vermek,

c) Belediyeye, kurum ve kuruluşlardan veya kişilerden gelen resmi evrakları bilgisayar ortamında Gelen Evrak Girişine kaydetmek, ilgili müdürlüklere zimmet karşılığı vermek,

ç) Müdürlüklerden cevaplanarak giden Kurum ve Kuruluşlara veya kişilere yazılan yazıları Giden Evrak Girişine kaydetmek ve ulaştırmak,

d) Cevaplanan tüm evrakların elden veya posta yolu ile gönderimini sağlamak,

e) Müdürün tarafından tevdi edilen görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmak,

f) Belediyeye kişilerden gelen talep ve şikâyetleri bilgisayar ortamında Dilekçe Kayıt Girişine kaydetmek, ilgili müdürlüklere havalesini yapmak,

g) Dilekçelerin otuz gün içerisinde cevaplanıp cevaplanmadığını kontrol etmek,

ğ) Cevaplanan dilekçelerin Giden Evrak Girişine kaydederek elden veya posta yolu ile gönderimini sağlamak.

Arşiv Biriminin Görev ve Sorumluluklar

MADDE 15- (1) Arşiv Biriminin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müdürlüğün görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklanmasını sağlamak,

b) Arşivde saklanan belgelerin Standart Dosya Planına göre dosyalanıp ve arşiv sistemine göre korunmasını sağlamak,

c) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 16 - (1) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.

(2) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.

(3) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

(4) Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

Yetki:

MADDE 17- (1) Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer kanunlarla kendisine verilen görevler ile bu yönetmelikte sayılan görevleri ve Belediye Başkanınca kendisine verilen görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.

Sorumluluk:

MADDE 18- (1) Müdürlük, Başkanca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.

(2) Müdür, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. ilgili kanunlarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

(3) Müdür, Müdürlüğün yönetiminde tam yetkilidir.

(4) Müdürlükle ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkilisidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Görevlerin İcrası

MADDE 19 - (1) Müdürlük hizmetlerinin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğün tüm personeline müdür tarafından sözlü talimat şeklinde veya yazılı belge ile görev verilebilir, verilen görevi ilgili personel alır.

b) Görevin planlanması: Müdürlükteki iş ve işlemler, Müdür tarafından düzenlenerek planlanır.

c) Görevin İcrası: Müdürlüğün tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle; Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük, Yönetmelik, Başkanın ve müdürün vereceği talimatlar doğrultusunda yapmak zorundadır.

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 20 - (1) Kurum içi diğer müdürlükler arasında ve Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Müdürlük içi ile diğer Müdürlükler arası koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar personel tarafından toplanıp, konularına göre tasnif edilip, kayıt edildikten sonra Müdür’e verilir.

c)Müdür, dosyadaki evrakları Başkanın bilgisine sunar ve havale edilmelerini sağlanır.

d) Müdürlük personeli evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 21 - (1) Diğer Kurum veya Kuruluşlarla koordinasyon;

Müdürlüğün, tüm Kamu Kurum veya Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil, Özlük Dosya ve Disiplin

Denetim

MADDE 22 - (1) Müdürlük içi denetim;

a) Yazı İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

b) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

c) Müdür, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Sicil

MADDE 23 - (1) Müdür her yıl, yılsonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak Puan verir, kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

Özlük Dosyalar

MADDE 24 - (1) Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi;

a) Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası esas alınarak personel bilgi sistemine kayıtlı memurlar için bir özlük dosyası açılır.

b) Bu dosyalarda, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi ilişkin bilgi ve belge bulunur.

c) Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmette ilişkilerinin kesilmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetlerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.

d) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde tutulan dosyalar esastır. Özlük dosya içinde yer alacak belgelere ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümle

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 25 - (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 26 - (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun 2 nci maddesi doğrultusunda ilan edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 - (1) Bu yönetmelik hükümleri 27 maddeden ibaret olup, Belediye Meclisinin kararı ile Belediye Başkanı yürütür.

Plan Bütçe Komisyonu tarafından müzakere edilen, Yazı İşleri Müdürlüğü “Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” 27 maddeden ibaret olup, Belediyemiz meclisince, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi 1. fıkrası (m) bendi uyarınca komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, meclisimizce gereği için kararın Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Gündemin 2/b. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği raporu: Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29.09.2017 tarihli ve 57356450-197 sayılı, müdürlüğün “Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Buna göre;

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Vakfıkebir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü´nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Vakfıkebir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 15 inci maddesinin (b) bendi ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Başkan: Vakfıkebir Belediye Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı: Vakfıkebir Belediyesi Başkan Yardımcısını,

c) Başkanlık: Vakfıkebir Belediye Başkanlığını,

ç) Belediye: Vakfıkebir Belediyesini,

d) Encümen: Vakfıkebir Belediye Encümenini,

e) Meclis: Vakfıkebir Belediye Meclisini,

f) Müdür: Vakfıkebir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürünü,

g) Müdürlük: Vakfıkebir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünü,

ğ) Personel: Vakfıkebir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çalışanları,

İfade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Vakfıkebir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

İlkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, İş İlişkileri, Personel ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 6- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 48 inci maddesi gereğince kurulmuştur.

(2)Müdürlüğün birimleri şunlardır:

a) Muhasebe Birimi

b) Gelir Birimi

c) Bütçe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

d) Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi

İş ilişkileri

MADDE 7-(1) Müdürlüğün Belediye içindeki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a) Başkan ve Başkan Yardımcısı

b) Belediye Müdürlükleri

(2) Müdürlüğün Belediye dışındaki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a) İlgili Bakanlıklar, Kurumlar ve Kuruluşlar

b) Vatandaşlar

Personel

MADDE 8- (1) Müdürlükte bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Bağlılık

MADDE 9-(1) Müdürlük, Başkana veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) Müdürlük, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür:

a) 5393sayılı Belediye Kanunu, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 26.05.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 02.07.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, 29.07.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 04.0119.61 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun ile sair kanunlarda belirtilen Belediyenin gelir ve giderleriyle alâkalı her türlü iş ve işlemler ile Belediyenin muhasebe iş ve işlemlerini yerine getirmek,

b) 5018sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine ve 15/08/2007tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayınlana Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapmak, ücret ödemeleri ile ilgili kayıtları tutmak ve takip etmek,

c) Belediye tarafından yapılan ödemelerin muhasebeleştirilerek arşiv düzeninde saklanmak ve her yıl İçişleri Bakanlığı yahut Sayıştay´ca yapılacak olan denetime hazır hale getirmek,

ç) Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda Belediye bütçesini hazırlamak,

d) Yılsonunda taşınır kesin hesabı ile bütçe kesin hesabını çıkararak Meclisin tasdikinden sonra Sayıştay´a sunmak,

e) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

f) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

g) İlgili mevzuat çerçevesinde tahakkuk ettirilen gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

ğ) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınıra ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

ı) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

i) İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

j) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11- (1)Başkanlığın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde aşağıdaki görevleri yürütür:

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

b) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

c) Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek,

ç) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak,

d) İdarenin bütçe ve taşınır kesin hesabını hazırlamak,

e) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve mali istatistikleri hazırlamak,

f) Mali kanunlarla ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konularında üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

g) Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

ğ) Müdürlüğün çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,

h) İşve işlemlerin mevzuat çerçevesinde zamanında yapılmasını sağlamak,

ı) Personelinin özlük işlerini yürütmek,

i) Personel performans değerlendirmelerini yapmak ve İnsan Kaynakları Müdürlüğüne vermek,

j) Ürün veya hizmet alınan firmaların hak edişlerini tam ve zamanında ödemelerini gerçekleştirmek,

k) İlgili mevzuatı çerçevesinde tahakkuk edilen gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

l) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim harcama faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

m) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

n) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

o) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

ö) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

p) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

r) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,

s) Para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetlerin alınmasını, saklanmasını ve ilgililere iade edilmesini sağlamak,

ş) Belediyeye ait giderlerin ödenmesinde, ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde yetkililerin imzasını kontrol etmek,

t) Belediyeye ait giderlerin ödenmesinde, ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olup olmadığını kontrol etmek,

u) Belediyeye ait giderlerin ödenmesinde, ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde maddi hata bulunup bulunmadığını kontrol etmek,

ü) Belediyeye ait giderlerin ödenmesinde, ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmek,

v) Giderlerin hak sahibine ödenmesini sağlamak,

y) Muhasebe işlemlerine ilişkin defter kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır halde bulundurmak,

z) Oluşturulan denetim komisyonuna, ilgili dönem evraklarını incelenmesi için hazırlamak ve denetim sonucunda oluşan telkin ve tavsiyeleri yerine getirmek,

a)Mali işlemlere ait bilgi ve raporları Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

(2) Müdür, 10 uncu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Muhasebe Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Muhasebe Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve mali raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde bir muhasebe sistemi kurmak ve yürütmek,

b) Mali cetvelleri düzenlemek,

c) Giderleri hak sahiplerine ödemek,

ç) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

d) Belediyenin Stratejik Planı çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,

e) Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

f) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,

g) Emanette bekleyen tutarları zamanında ilgili yerlere aktarmak,

ğ) Gerekli bilgi ve raporları Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

h) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,

ı) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek,

i) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak,

j) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve gönderilmesini sağlamak,

k) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,

l) Ön ödeme ile kesin ödemelere ait ekli belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünü yapmak,

m) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesini sağlamak,

n) Bütçe emanetine alınan tutarları muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ilgililere ödemek,

o) Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

ö) Muhasebe işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza ederek Sayıştay Başkanlığı ve diğer denetimlere hazır halde bulundurmak,

p) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Gelir Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- (1) Gelir Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Veznelerde emlak, arsa, arazi, çevre temizlik vergisi gibi tahakkuklu tahsilâtlar ile çeşitli gelir, kayıt suret harcı ve sair tahakkuksuz tahsilâtları yapmak,

b) 03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara Kanunun40, 41 ve 42 inci maddelerine göre Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen Kararı ile kesinleşmiş olan cezaların tahakkuk ve tahsilâtını uygulayıp, süresi geçmiş olan ödemelere haciz varakası düzenleyip Tapu Müdürlüğüne ve Trafik Tescil Müdürlüğüne haciz şerhinin konulması ve kaldırılması konusundaki işlemleri yapmak

c) Bünyesinde bulunan icra servisi tarafından tahsili yapılamayan alacakların evrak bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemlerinin tamamlanmasından sonra icra ve haciz işlemleri için servise intikal eden mükellefleri takibe alarak gecikme faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun gereğince işlemlerini yapmak,

ç) Belediyenin posta çeki hesabına yatırılan, şehir içi ve dışındaki mükelleflerin vergi ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilâtlarını yapmak,

d) Belediye kasasına giren günlük tahsilatın gün bazında ilgili mal ve mülklerin mevcut bulunduğu yevmiye defterine işlenerek ay sonunda ilgili hesapların toplamları alınıp Muhasebe Birimi hesapları ile karşılaştırılarak aylık gelir hesabını tutturmak,

e) Belediyenin Genel Evrak Kayıt Bürosundan Gelir Birimine gelen iç ve dış evrakların giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak,

f) Belediye sınırları dâhilindeki bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre tarh ve tahakkuklarını yapmak,

g) 2464sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Belediye sınırlarındaki işyerlerinin Çevre Temizlik Vergilerinin tarh ve tahakkuklarını yapmak,

ğ) Emlak, Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup bilgisayar kayıtlarına işlemek,

h) Emlak, Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili mükellefiyet oluşturmak ve mükellefiyet sonlandırmak,

ı) Belediye tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarında parsellerle ilgili ilişik kesme işlemleri yapmak

i) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi gereğince yapılan vergi indirimlerini uygulamak,

j) Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gayrimenkul araştırması ile ilgili gelen yazılara cevap vermek,

k) Tapu dairelerine gayrimenkullerle ilgili rayiç değeri bildirmek,

m) Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinden dolayı borçlu bulunan mükellefleri tespit ederek Belediye İcra Servisine bildirmek,

ı) 2464sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri gereğince İlan Reklam Vergisini tarih, tahakkuk ve tahsil etmek,

o) 2464sayılı Belediye Gelirler Kanununun 52, 53, 54, 55, 56 ve 57 nci maddeleri gereğince tahakkuk ettirilen İşgal Harçlarını tahsil etmek,

ö) 2464sayılı Belediye Gelirler Kanununun 80 inci maddesi gereğince tahakkuk ettirilen İmarla İlgili Harçları tahsil etmek,

p) 2464sayılı Belediye Gelirler Kanununun 81 inci maddesi gereğince tahakkuk ettirilen İşyeri Açma Harçlarını tahsil etmek,

r) 2464Belediye Gelirler Kanununun 82 nci maddesi gereğince tahakkuk ettirilen Muayene Ruhsat Rapor Harçlarını tahsil etmek,

s) 2464sayılı Belediye Gelirler Kanununun mükerrer 97 nci maddesi gereğince tahakkuk ettirilen Maden Payını tahsil etmek,

ş) 2464sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ve 94 üncü maddeleri gereğince tahakkuk ettirilen Harcamalara Katılma Paylarının tahsil işlemlerini gerçekleştirmek,

t) Tahakkuk ettirilen altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarından doğan ücretleri tahsil etmek,

u) Tahakkuk ettirilen asfalt, bordür, tretuvar veya kanal çalışmasının maliyetini hizmetlerden yararlanan gayrimenkul sahiplerinden tahsil etmek,

ü) Harcama iştirak paylarının tespit edilebilmesi için tapu dairesi ile gerekli çalışmaları yapmak,

v) 2464sayılı Belediye Gelirleri Kanununa uygun olarak gelir bütçesine konulan gelirlerin takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

y) 6183sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun değişik 60 ıncı maddesine istinaden mal beyanında bulunmayan mükelleflerle ilgili İcra Mahkemelerine yazı yazılmasını sağlamak,

aa)Amme borçluları ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde haciz uygulaması yapmak,

bb)Amme alacağını güvence altına almak için borçlulardan teminat istemek ve ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak,

cc)Ödeme emri tebliğine rağmen borcunu ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayan borçlular için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince hapse tazyik talebinde bulunmak,

çç)Haciz varakalarına ilişkin işlemleri yapmak,

dd)İcra takip dosyalarını sistemli ve düzgün oluşturmak, muhafaza etmek,

ee)Süresi geçmiş ödemeleri tapu müdürlüğüne ve trafik tescil şube müdürlüğüne resmi yazı yazarak gayrimenkul ve araçlara haciz şehri koymak ve kaldırılması konusundaki işlemleri yapmak,

ff)Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amirleri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

Bütçe Kesin Hesap ve Raporlama Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14- (1) Bütçe Kesin Hesap ve Raporlama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

c) Bütçe kayıtlarını tutmak,

ç) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek,

d) Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

e) Yıllık faaliyet raporu hazırlamak.

Taşınır Kayıt Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15- (1) Taşınır Kayıt Birimi,18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği ve genel tebliğlere istinaden taşınırlarla ilgili tüm iş ve işlemleri yerine getirir.

Ön Mali Kontrol Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 16- (1) Ön Mali Kontrol Birimi, 5018sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine, 31.12.2005 tarih ve 26040sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ve 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayınlan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine istinaden iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkini ve işlemleri yürütür.

Evrak Kayıt ve Arşiv Biriminin Görevleri

MADDE 17- (1) Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak izlenir. Kaydı yapılan evrak, gelen-giden evrak, dilekçe kabul ve BİMER evrakları ve benzeri yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 18- (1) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.

(2) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.

(3) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

(4) Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama ve Koordinasyon

Planlama

MADDE 19- (1) Müdürlükteki iş ve işlemler, Stratejik Plana bağlı kalınarak yıllık plan doğrultusunda yürütülür.

Koordinasyon

MADDE 20-(1)Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğün yazışmaları Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdürün imzası ile de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Genel Sorumluluklar

MADDE 21- (1) Müdürlükte görev yapan personeller:

a) Görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirirler,

b) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

c) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

ç) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

d) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

e) İş bölüşümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

f) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,&