SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MAYIS 2021 1.BİRLEŞİM

MAYIS 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 17.05.2021 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Mayıs ayı Meclis Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarihli ve 88613 sayılı “Yerel Yönetim Meclislerinin Çalışmalarına Ara Verilmesi” 17.05.2021 tarihine ertelenmiştir.

Vakfıkebir Belediyesi Mayıs 2021 meclis toplantısı birinci birleşimi 17.05.2021 Pazartesi günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Havva Kurt

+

Ahmet Baştan

+

Metin Ali Karadeniz

+

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Okan Bilgin

+

Ali Alay

-

Özer Aktaş

+

Ali Bayram Tanrıverdi

+

Selim Alp

+

Enver İskenderoğlu

+

Şenol Bülbül

+

Erol Bahadır

+

Şerafettin Furuncu

+

Fatih Sivri

-

Yusuf Sağlam

+

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ali Alay ve Fatih Sivri’nin izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ali Alay ve Fatih Sivri’nin izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: 2020 Yılı İdare ve Kesin Hesabının Görüşülmesi. 2020 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 28.04.2021 tarihli ve E.608 sayılı, “2020 Yılı Kesin Hesap Görüşülmesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: Trampa Konusunun Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 14.04.2021 tarihli ve 558 sayılı, “Trampa” konusundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi: Kentsel Dönüşüm Alanında Yapılaşmaya İlişkin Uygulama Kararının Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 10.05.2021 tarihli ve 631 sayılı “Kentsel Dönüşüm Alanında Yapılaşmaya İlişkin Uygulama Kararının Görüşülmesi” konusundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6/a. Maddesi: İmar Komisyonunun “Mahmutlu ve Hamzalı Mahalle Sınırlarının Değiştirilmesi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.04.2021 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 30.03.2021 tarihli 482 sayılı "Mahmutlu ve Hamzalı Mahalle Sınırlarının Değiştirilmesi" konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu.. Rapor;

“İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 30.03.2021 tarihli 482 sayılı ve Kadastro Müdürlüğünün E-60476105-170.03.01-763599 sayılı "Mahmutlu ve Hamzalı Mahalle Sınırlarının Değiştirilmesi" yazıları.

Belediye meclisimizce komisyonumuza havale edilen, 30.03.2021 tarih ve 482 sayılı Mahmutlu ve Hamzalı Mahalle Sınırlarının Değiştirilmesi konulu Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı ve eki dosya, komisyonumuzca incelenmiş olup halen Vakfıkebir ilçesi Hamzalı Mahallesi kadastrosu sınırları içerisinde bulunan ve Mahmutlu Mahallesi kadastro sınırlarına sınır teşkil eden Hamzalı Mahallesi; Ada 115, parseller 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56; Ada 130, parseller 33-34-35-37-38-39-40-44-45; Ada 132, parseller 1-2-3-4-5-6-7-8; Ada 133, parseller 8-9; Ada 138, parseller 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13-15-19-24-25-26-27 numaralı taşınmazların Hamzalı Mahallesi kadastrosundan ayrılarak Mahmutlu Mahallesi kadastro sınırları içerisine dahil edilmesi talebinin komisyonumuzca değerlendirilmesi sonucunda işlemin yapılmasında bir sakınca olmadığı görülmüştür.

Bahsedilen taşınmazların yapılan talep doğrultusunda Hamzalı Mahallesi kadastrosundan ayrılarak Mahmutlu Mahallesi kadastro sınırları içerisine dahil edilmesi yönünde işlem yapılması uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Başkan, komisyonların çalışmaları için birleşime 14.45’te devam etmek üzere 15 dakika ara verildi. 17.05.2021

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 17.05.2021

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 2

MECLİS BİRİNCİ BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Birinci oturumda ara verildiğinde Meclis Üyesi Okan Bilgin Başkanı bilgilendirerek toplantıdan ayrıldı. Diğer meclis üyelerinin ikinci oturuma iştirak ettikleri görüldü.

İmar Komisyonunun “Kentsel Dönüşüm Alanında Yapılaşmaya İlişkin Uygulama Kararının Görüşülmesi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarihli birleşimi birinci oturumunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 10.05.2021 tarihli ve 631 sayılı “Kentsel Dönüşüm Alanında Yapılaşmaya İlişkin Uygulama Kararının Görüşülmesi” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve planın bütünleri olan Plan Hükümleri 02.10.2019 tarih ve 37 sayılı karar ile Vakfıkebir Belediye Meclisince teklif edilmiş olup, buna istinaden Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 11.10.2019 tarih ve 448 sayılı Meclis kararı ile onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planında kent merkezini ve çeperlerini kapsayan bir bölgede “Kentsel Dönüşüm Alanı” kararı getirilmiştir. Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Kentsel Dönüşüm Alanı olarak gösterilen alanın henüz ilanı yapılamamış olup çalışmalar devam etmektedir. Bahse konu “Kentsel Dönüşüm Alanı” kararı getirilen alanda yapılacak olan dönüşüm sürecinin uzun sürecek olması ve bu durumun ticari hayatın son derece önemli olduğu Vakfıkebir İlçesinde dönüşüme konu olan alanın kent merkezi olması nedeniyle ticari hayat üzerinde son derece önemli uygulama sorunları doğuracağını ortaya koymaktadır. Kent merkezinde ticari faaliyetlere konu mekân üretiminin kısıtlandırılmasının, kentin ana fonksiyonu ve buradan hareketle kimliği üzerinde son derece olumsuz etkilere yol açacağı değerlendirilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda; ticari faaliyetin son derece önemli olduğu kent merkezinde yapılacak olan dönüşüm sürecinin uzun sürecek olması, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, kentin temel fonksiyonu ile biçimlenen kimliğinin sürdürülebilmesinin sağlanması ve ticari faaliyetlere dönük mekân üretiminin önündeki kısıtlılık halinin kaldırılması amaçlarıyla;

“1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Kentsel Dönüşüm Alanı olarak gösterilen alanlarda Kentsel Dönüşüm Uygulaması yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak kaydıyla;

  1. Ticari faaliyetlere dönük sadece sökülür takılır/prefabrik (taşıyıcı sistem, dolgu vb.) elemanlarla üç katı geçmeyecek şekilde yeni yapı, tadilat, ilave / ilave kat (en fazla üç ilave kat) yapılmasına izin vermeye ve mevcut teşekküle uyum sağlayacak şekilde bu uygulamaların ölçülerini belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir.
  2. Yapılacak yapılarda Otopark Yönetmeliği hükümleri uygulanmayacaktır.
  3. Bu kapsamda yapılacak her türlü yapının kentsel dönüşüm uygulaması sürecinde değerlendirilmeyeceğine, herhangi bir hak oluşturmayacağına, bedel (kamulaştırma, yıkım vb.) talep edilmeyeceğine dair yapı sahibi tarafından noterden taahhütname idareye verilmeden inşaat ruhsatı düzenlenmeyecektir.

Belirtilen maddelerdeki şartlara göre uygulama yapmaya ilçe belediyesi yetkilidir.” Şeklinde hazırlanan uygulamaya ilişkin hükümler komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Belediyemiz Meclisinde bulunan partilerin; AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Bayram Tanrıverdi, MHP Grup Başkan Vekili Şenol Bülbül ve İyi Parti Grup Başkan Vekili Selim Alp tarafından müşterek hazırladıkları “Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri” içerikli deklarasyonu okundu. Deklarasyon;

“İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde, Ramazan Bayramında da devam etmiş ve vahim bir boyut kazanmıştır. Mukaddes mekân Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve şehit olmasına sebep olmuştur. Vakfıkebir Belediye Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz.

İsrail'in, yasadışı yerleşimciler lehine Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlarının hukuk dışı ve gayri insani olduğunun bir kere daha altını çiziyoruz. Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması; mukaddes mekânların statükosunun korunması için İsrail'e yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün BM üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz.

Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, UCM'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz.

İsrail'in, Kudüs'e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dâhil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz.

Vakfıkebir Belediye Meclisi olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz." Şeklindedir.

Deklarasyon meclisimizce yapılan oylamada, oy birliğiyle kabul edildi. (Karar 3)

Plan ve Bütçe Komisyonunun “2020 Yılı İdare ve Kesin Hesabı” Raporu. Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarihli birleşimi birinci oturumunda, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 28.04.2021 tarihli ve E.608 sayılı, “2020 Yılı Kesin Hesap Görüşülmesi” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Başkanlık makamından havaleli 2020 yılı Bütçe Kesin Hesap ve Cetvelleri Belediye Meclisinde okundu.

1- BÜTÇE GELİRLERİ

Gelir Türü

Tahmini Gelir(TL)

Yıl Sonu Tahsilat(TL)

Gerçekleşme Oranı(%)

Toplam Bütçe İçindeki Pay (%)

Vergi Gelirleri

6.187.000,00

3.883.254,33

81,31

19,20

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.150.000,00

1.105.384,02

98,66

5,50

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2.000.000.00

1.090.987,89

100

5,40

Diğer Gelirler

9.074.000,00

9.039.269,79

100

44,70

Sermaye Gelirleri

1.000.000,00

0,00

Red ve İadeler

-202.300,00

0,00

Toplam

20.208.700,00

15.118.896,03

Gelir Türü

2019 Yılından Devreden Tahakkuk (TL)

2020 Yılı Tahakkuk (TL)

Toplam Tahakkuk (TL)

Yıl Sonu Tahsilat (TL)

Gerçekleşme Oranı(%)

Vergi Gelirleri

1.653.713,49

3.121.988,78

4.775.702,27

3.883.254,33

81,31

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri

23.520,78

1.096.863,24

1.120.384,02

1.105.384,02

98,66

Alınan Bağ.ve Yard. ile Özel. Gel.

0,00

1.090.987.89

1.090.987.89

1.090.987.89

100,00

Diğer Gelirler

0,00

9.039.269,79

9.039.269,79

9.039.269,79

100,00

Sermaye Gelirleri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toplam

1.677.234,27

14.349.109,70

16.026.343,97

15.118.896,03

TOPLAM TAHAKKUK : 16.026.343,97 TL

YILI TAHSİLAT : 15.118.896,03 TL

2021 YILINA DEVREDİLEN ALACAK : 907.447,94 TL

RED VE İADELER : -202.300,00 TL

2- BÜTÇE GİDERLERİ

Gider Türü

Bütçe Tahmini(TL)

Gerçekleşen Gider(TL)

Gerçekleşme Oranı(%)

Toplam Gider İçindeki Pay(%)

Personel Giderleri

5.977.691,25

5.266.625,46

88,10

31,26

Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri

897.999,49

852.619,66

94,95

5,06

Mal ve Hizmet Alımları

13.947.597,68

9.421.101,20

67,55

55,92

Faiz Giderleri

840.000,00

883.051,19

105,12

5,24

Cari Transferler

845.911,58

4.400,00

52,01

0,03

Sermaye Giderleri

3.099.500,00

418.952,88

13,52

2,49

Borç Verme

0,00

0,00

0

0,00

Yedek Ödenek

2.600.000,00

0,00

0

0,00

TOPLAM

28.208.700,00

16.846.750,39

100

3- BİLANÇO VE MİZAN

2020 yılı mali tabloları genel olarak incelendiğinde dönem sonu itibariyle;

  1. Dönen Varlıklar : 1.521.944,98 TL.
  2. Duran Varlıklar : 27.580.141,53 TL.
  3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar : 19.350.043,48 TL.
  4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar : 5.458.299,22 TL.
  5. Öz Kaynaklar : 4.293.743,81 TL.

4- Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mal yönetmeliğine göre tüm menkul ve gayrimenkullerinin kayıt altına alındığı ve muhasebeleştirildiği ve gerekli cetvellerin düzenlendiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesi gereğince hazırlanan 2020 yılı kesin hesap cetvellerinin ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlandığı, bütçede tertibi açılmamış, ödenek verilmemiş bir hizmet, mal ve yapım işleri için harcama yapılmadığı, ödenek üstü harcama bulunmadığı, bütçe giderlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde yazılı, belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarıyla 60. maddesinde yazılı belediyenin giderlerini kapsadığı görülmüştür.” Şeklindedir.

2020 Yılı İdare ve Kesin Hesabı her madde için isim okumak suretiyle yapılan “Açık Oylama” sonucu meclisimizce oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 4)

Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu ve Şenol Bülbül söz istedi.

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu, Geçmiş Ramazan Bayramımızı kutluyorum. Sayın Başkanım size de başsağlığı diliyorum. Kıranköy-Mısırlı-Uçandoz mevkii bağlantı yolu ne durumda? Teşekkür ederim.

Meclis Üyesi Şenol Bülbül, İsrail’in yaptıklarını kınıyoruz. Turan Çalışkan’a geçmiş olsun dileklerimim iletiyorum. Basın yoluyla 112 ve itfaiye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı hız konusunda uyarmak istiyorum. Teşekkür ederim.

Haziran 2021 meclis toplantısı için 02.06.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere Toplantıya son verildi. 17.05.2021

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi