SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

TEMMUZ 2017 2.BİRLEŞİM

TEMMUZ 2017 MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.07.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Temmuz 2017 meclis toplantısı ikinci birleşimi 06.07.2017 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU, Davut SAĞLAM ve Şerafettin FURUNCU’nun izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: İmar Komisyonu’nun Oataokul Alanı İçin imar planı değişikliği raporu. Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli birleşiminde İmar Komisyonu’na havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 05.07.2017 tarihli ve 90548586-1173 sayılı, Kemaliye Mahallesi F42c21b1d pafta, 617 ada, 20, 36, 51 ve 64 parsellerdeki plan değişikliği hususundaki yazının İmar Komisyonu raporu okundu.

Kemaliye Mahallesi F42c21b1d pafta, 617 ada, 20, 36, 51 ve 64 parselde Plan Değişikliğinde kayıtlı taşınmazlar mevcut 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planında Eğitim tesisi Alanı olarak ayrılmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında ise Lise alanı olarak ayrılmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında Lise alanı olarak tanımlanan bahse konu taşınmazların bulunduğu alanın Ortaokul Alanı olarak Plan Değişikliği yapılmasına ait İmar Komisyon Raporu oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:1)

Gündemin 3/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Asfalt İhtiyacı Raporu. Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 29.06.2017 tarihli 58256134-65 sayılı, Asfalt İhtiyacı hususundaki yazının Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Belediyemize bağlı mahalle yolları için asfalt kaplama çalışması yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı, 75. maddesi “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

Belediye Kanunu’nun 75. maddesi (a) bendinde belirtilen ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmek maksadıyla, İhtiyaç duyulan asfaltın temini için Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:2)

Gündemin 3/b Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun İyi Tarım Uygulaması Raporu. Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ibareli 04.07.2017 tarihli ve 34144605-1170 sayılı, İyi Tarım Uygulaması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu.

Vakfıkebir Fındık Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğü’nün ilçemiz genelinde 53 fındık üreticimize yönelik başlatmış olduğu iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılması ve kontrolü proje kapsamında belediyemizin bu projeye paydaş olması ve fındık üreticilerimizin desteklenmesi kapsamında zirai ilaç dolabı, filtreli maskeler ve zirai atık varili gibi malzemelerin tedariki 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu 7. Maddesine 6360 sayılı kanun ile eklenen son fıkra “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir.” hükmü gereği, Belediyemizin İyi Tarım Uygulama projesine paydaş olması ve fındık üreticilerimizin desteklenmesi uygun görüldüğüne dair, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir. (Karar No:3)

Gündemin 4. Maddesi: Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli birleşiminde İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 29.06.2017 tarihli 58256134-314.05-64 sayılı Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları hususundaki İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonları müşterek raporu okundu.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca;

  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen AKSA Karadeniz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine,
  2. Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,
  3. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;
  1. Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Vakfıkebir Belediye sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,
  2. Vakfıkebir Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, belediyemiz görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi her ne alt altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağını,
  3. Vakfıkebir Şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamındaki imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,
  4. Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesinin, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından gelen müşterek rapor oya sunularak oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:4)

Gündemin 5. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Söz alan olmadı.

Gündemin 6. Maddesi: Kapanış. Başkan, gündemde görüşülecek başka madde yok Ağustos ayının tatil olması sebebiyle Eylül 2017 toplantısı, 06.09.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 06.07.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi