SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2017 2. BİRLEŞİM

ARALIK 2017 MECLİS TOPLANTI 2. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.12.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Aralık 2017 meclis toplantısı İkinci birleşimi 07.12.2017 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Eyüp YAVUZ, Halil İbrahim GARBETOĞLU ve Metin Ali KARADENİZ’in izin talep dilekçesi okundu. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Üyesi Davut SAĞLAM’ın toplantıya katılmadığı, diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldıkları görüldü.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği raporu: Belediye meclisimizin 04.10.2017 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, 06.12.2017 tarihli birleşiminde komisyonda kalan, Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 28.09.2017 tarihli ve 58256134/85 sayılı, müdürlüğün “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapora göre;

KURULUŞ, GÖREV VEÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç:

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Vakfıkebir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü´nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam:

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Vakfıkebir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak:

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 15 inci maddesinin (b) bendi ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Başkan: Vakfıkebir Belediye Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı: Vakfıkebir Belediyesi Başkan Yardımcısını,

c) Başkanlık: Vakfıkebir Belediye Başkanlığını,

ç) Belediye: Vakfıkebir Belediyesini,

d) Encümen: Vakfıkebir Belediye Encümenini,

e) Meclis: Vakfıkebir Belediye Meclisini,

f) Müdür: Vakfıkebir Belediyesi Fen İşleri Müdürünü,

g) Müdürlük: Vakfıkebir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünü,

ğ) Personel: Vakfıkebir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanları,

ifade eder.

Temel ilkeler:

MADDE 5- (1) Müdürlük çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, İş İlişkileri, Personel ve Bağlılık

Kuruluş:

MADDE 6- (1) Vakfıkebir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 48 inci maddesi gereği kurulmuştur.

(2) Müdürlüğün birimleri şunlardır

 1. Yol Yapım ve Asfaltlama Birimi,
 2. Yapım İşleri Birimi,
 3. Makine İkmal Birimi,
 4. Etüt Proje Birimi,
 5. Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi

İş ilişkileri:

MADDE 7- (1) Müdürlüğün Belediye içindeki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a) Başkan ve Başkan Yardımcıları

b) Belediye Müdürlükleri

(2) Müdürlüğün Belediye dışındaki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a) İlgili Bakanlıklar, Kurumlar ve Kuruluşlar

b) Vatandaşlar

Personel:

MADDE 8- (1) Müdürlükte bir Müdür ile mer´i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Bağlılık:

MADDE 9- (1) Müdürlük, Başkana veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 10- (1) Müdürlük, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür:

 1. İmar planlarına uygun olarak yeni yollar yapmak ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak, bunun için ilgili birimlerce hazırlanan projeler doğrultusunda yolları yapmak veya yaptırmak,
 2. Kış şartlarında yolları ulaşıma açık tutmak; ana arterler, cadde ve trafik akışını en iyi şekilde sağlamak amacıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararlarını uygulamak,
 3. Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararları doğrultusunda otopark, taksi durağı ve garaj girişleri için trafikle ilgili işleri yapmak,
 4. Yol, kaldırım, istinat duvarı, asfalt, tretuvar, kilit taşı döşeme gibi yatırımları amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapmak,
 5. Açılan yollara stabilize serip sıkıştırmak, stabilize yolların bakım ve onarımını yapmak, yol, asfalt, tretuvar hizmetleri karşılığında 26.05.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince mükelleflerin iştirak bedellerini hesap etmek ve ilgili birimlere bildirmek,
 6. Belediye mülkleri üzerinde bulunan molozları toplamak ve döküm yerlerine nakletmek,
 7. 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği tüm altyapı çalışmalarının kazı ruhsatlarının verilmesi işlemlerini Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütmek,
 8. Faaliyet alanı içerisindeki projelere ait şartnameleri düzenlemek ve uygulamaya ait prosedürleri yerine getirmek,
 9. İnşaat yapım işlerinin İşe Başlama ve Yer Teslim Tutanaklarını düzenlemek, işin şartname, sözleşme, proje ve proje eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 10. Yapımı tamamlanan inşaat işlerinin geçici ve kesin kabullerini, muhtelif nedenlerle tamamlanamayan işlerin ise tasfiye kabullerini yapmak,
 11. Müdürlükçe çalışma yapılacak bölgelerde gerektiğinde zemin etüdü yapmak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 11- (1) Başkanlığın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde aşağıdaki görevleri yürütür:

 1. Cadde ve sokaklara yol, kaldırım, istinat duvarı ve merdiven teşkil etmek ve bunların onarımını sağlamak,
 2. İmar planına göre açılması gereken yeni yolları açmak,,
 3. Kişilerin, Müdürlüğü ilgilendiren problemleri ile ilgili gerekli teknik incelemeyi yapmak,
 4. Açılan yollara stabilize serip, sıkıştırarak stabilize yolların bakım ve onarımını sağlamak,
 5. Yol kaplama çalışması için gerekli olan malzemeleri temin ederek yolların bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak,
 6. Yapımı tamamlanan ve kabulü yapılan bakım ve onarım ve yapım işleri için düzenlenen evrakların dosyalanmasını sağlamak,
 7. Yol bakım işlerinde kullanılacak malzemelerin sürekli denetimini sağlamak,
 8. Müdürlüğü ilgilendiren yapım işlerini yürütmek,
 9. Çalışmalarda İmar Müdürlüğünce belirlenen kırmızı kot değerlerine uymak,
 10. Asfalt ve konkasör şantiyesindeki gerekli üretim işlemlerini yapmak,
 11. Belediyenin "Stratejik Planı" çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,
 12. Müdürlük personelinin özlük işlerini yürütmek, disiplin ve sicil işlerini yapıp onaylamak,
 13. Her yıl çalışma programı hazırlamak ve Başkanlığın onayına sunmak,
 14. Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak,
 15. Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfaltı sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak,
 16. Belediye içerisindeki ara yolların asfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak ve bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifte bulunmak,
 17. Belediyeye ait hizmet binalarının yapımı ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
 18. Altyapı kuruluşları ile ilgili koordineyi sağlamak,
 19. Yol, Asfalt ve Tretuvar hizmetleri karşılığında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince mükelleflerin iştirak bedellerinin hesaplamasını yapmak ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
 20. Belediye içerisinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği altyapı çalışmalarının kazı ruhsatlarını Büyükşehir Belediyesiyle koordineli olarak yürütmek,
 21. Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararları doğrultusunda otopark, taksi durağı ve garaj girişleri için trafikle ilgili işleri yapmak,
 22. Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli atölyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek,
 23. Müdürlüğe ait motorlu araçları ihtiyaca ve hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek,
 24. Müdürlüğün sorumluluğundaki makine ve araçların muhafazasını sağlamak,

(2) Müdür, 10 uncu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Yol yapım ve Asfaltlama Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE12- (1) Yol yapım ve Asfaltlama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. İmar planında açılan yollara stabilize serip, sıkıştırarak stabilize yolların bakım ve onarımını yapmak,
 2. Yol kaplama çalışması için gerekli olan malzemeleri temin ederek yolların bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak,
 3. İmar planına göre açılması gereken yeni yolları açmak,
 4. Yol bakım işlerinde kullanılacak malzemelerin sürekli denetimini sağlamak,
 5. Asfalt şantiyesindeki gerekli üretim işlemlerini yapmak,
 6. İlgili altyapı kurumlarıyla koordineli çalışmalar yapmak,
 7. Yapılan çalışmaları üstlerine raporlamak,
 8. Birimiyle ilgili her türlü idari ve teknik yazışmaları yapmak,
 9. Müdürlüğün belirlediği yerlerde gerekli tespitleri yapıp raporlamak.

Makine İkmal Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 13- (1)Makine İkmal Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Araç ve iş makinelerine ait teknik ve yasal işlerin takibini yapmak,
 2. Araç ve iş makinelerinin aylık yakıt ve yağ sarfiyatlarını takip etmek,
 3. Araç ve iş makinelerinin periyodik ve ilave yağ bakımlarını yapmak,
 4. Kaza yapan araç ve iş makineleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 5. Belediye hizmetlerinde çalıştırılan motorlu vasıta, iş makineleri ile sabit makinelerin yıllık maliyetini çıkarmak ve bir rapor halinde düzenlemek, Müdürlüğe sunmak,
 6. Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin onarımlarını yaptırmak, Müdürlükte mümkün değilse dışarıda yaptırmak,
 7. Tamire gelen araç ve iş makinelerine sipariş emirleri açmak,
 8. Birimiyle ilgili ihtiyaçları belirlemek, ihale kapsamında gerekli olan evrakları düzenlemek ve üst birimine raporlamak.

Yapım İşleri Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 14- (1)Yapım İşleri Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. İnşası planlanan Belediyeye ait bina ve sosyal tesislerin projelendirme organizasyonunu sağlamak,
 2. Müdürlükçe gerçekleştirilecek büyük çaplı yatırım projelerine ait şartnameleri düzenlemek ve uygulamaya ilişkin prosedürü yerine getirmek,
 3. İnşaat yapım işlerinin işe başlama, yer teslim tutanaklarını düzenlemek ve işin şartname, sözleşme, proje ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 4. Birim bünyesinde komisyonlar oluşturmak, Müdürlük bünyesinde kurulan komisyonlara üye vererek katkıda bulunmak,
 5. Yapımı tamamlanan inşaat işlerinin geçici ve kesin kabullerini, muhtelif nedenlerle tamamlanamayan işlerin ise tasfiye kabullerini yapmak,
 6. Kesin hesap ve ilişik kesmeye ilişkin belgeler düzenlemek.

Evrak Kayıt ve Arşiv Biriminin Görevleri:

MADDE 15- (1) Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak izlenir. Kaydı yapılan evrak, gelen-giden evrak, dilekçe kabul ve BİMER evrakları ve benzeri yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 16- (1) Personel bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.

(2) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.

(3) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

(4) Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama ve Koordinasyon

Planlama:

MADDE 17- (1) Müdürlükteki iş ve işlemler, Stratejik Plana bağlı kalınarak yıllık plan doğrultusunda yürütülür.

Koordinasyon:

MADDE 18-(1) Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğün yazışmaları Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdürün imzası ile de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Genel sorumluluklar:

MADDE 19- (1) Müdürlükte görev yapan personeller:

 1. Görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirirler,
 2. Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,
 3. Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,
 4. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
 5. Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
 6. İş bölüşümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,
 7. Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,
 8. Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,
 9. Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,
 10. Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
 11. Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük:

MADDE 21- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun 2 nci maddesi doğrultusunda ilan edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakfıkebir Belediye Başkanı yürütür.

Plan Bütçe Komisyonu tarafından müzakere edilen, Fen İşleri Müdürlüğü “Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” 22 maddeden ibaret olup, Belediyemiz meclisince, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi 1. fıkrası (m) bendi uyarınca komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:1)

Gündemin 2/b. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği raporu: Belediye meclisimizin 04.10.2017 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, 06.12.2017 tarihli birleşiminde komisyonda kalan, Zabıta Hizmetler Müdürlüğü ibareli 26.09.2017 tarihli ve 30310930-1536 sayılı, müdürlüğün “Emir ve Yasaklar Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapora göre;


EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi, ilçede; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için Belediye emir ve yasakları konulması, uygulanması ve muhalif hareket edenler ve uymayanlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam:

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, belediye sınırları içerisindeki; gerçek ve tüzel kişilerle, tüm işyerleri, müesseseler ve kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

Hukuki Dayanak :

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik;

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 15/b bendine dayanılarak; 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
 2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 3. 3194 sayılı İmar Kanunu,
 4. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
 5. 2872 sayılı Çevre Kanunu,
 6. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 7. 1608 sayılı Umuru Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki 486 Numaralı Kanun,
 8. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
 9. 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu,
 10. 5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun,
 11. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun,
 12. 4648 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,
 13. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
 14. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
 15. 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Kanunu,
 16. Yürürlükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve Belediye Zabıtası Personel Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

 1. Belediye: Vakfıkebir Belediyesini,
 2. Belediye Başkanı: Vakfıkebir Belediye Başkanını,
 3. Belediye Meclisi: Vakfıkebir Belediye Meclisini,
 4. Belediye Encümeni: Vakfıkebir Belediye Encümenini,
 5. Belediye Zabıtası: Vakfıkebir Belediye Zabıtasını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Belediye Emir ve Yasakları

Huzur ve Sükûnla İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE 5- (1) Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 1. Halkın huzur ve sükûnunu bozacak, fiil ve davranışlarda bulunmak,
 2. Yapılışları, görünüşleri ve kokuları itibariyle, insanları tiksindirecek ve rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak,
 3. Umumi çeşmelerden; kişisel kullanım amacıyla inşaatlara ve evlere su almak, bahçe sulamak; bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt ve aracı yıkamak,
 4. Mesire yerleri, parklar ve piknik alanlarında; çöp ve atık malzemeleri çevreye gelişi güzel vaziyette bırakmak, çevreyi kirletmek,
 5. Parklarda, cadde ve sokaklarda, yaya kaldırımlarında, işyerleri önünde açık ateş, mangal, semaver yakmak ve alkollü içki içmek,
 6. Ağaçları, fidanları, çiçekleri; koparmak kesmek, budamak ve zarar vermek,
 7. Konut bölgesinde ve yakın çevresinde, yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makineleri kış mevsiminde hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri dışında, yaz mevsiminde hafta içi 08.00 - 20.00 saatleri dışında çalışma yapmak. Tatil günlerinde ise, Cumartesi günü için hafta içi yaz ve kış saatlerinin uygulanması Pazar günü, dini ve milli bayram günlerinde ise ev içi tadilat çalışmaları da dahil olmak üzere çalışma yapmak. Gürültüye duyarlı bölgelerde (okul,hastane vb.) çalışma yapmak Zabıta Amirliğinden (Müdürlüğünden) alınacak özel izne bağlıdır.
 8. Şehir içerisinde bulunan pasajların, iş merkezlerinin ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde çevreye rahatsızlık verecek şekilde aşısız, kaydı olmayan köpek vb. evcil hayvanların, kümes hayvanlarının, güvercin vb. kuşların beslenmesine mahsus yerler yapmak ya da bulundurmak,
 9. Konut içerisinde ve konut bahçesinde beslenen aşılı, tasmalı ve kayıtlı olan evcil hayvanların, kümes hayvanları ile güvercin ve benzeri kuşların hijyen, koku ve gürültü yönünden çevre sakinlerini rahatsız etmemesi için gerekli tedbirleri almayarak çevreye rahatsızlık vermek,
 10. Hayvan pazarı, park ve panayırı dışında, hayvan alım ve satımı yapmak,
 11. Belediyeye kayıt olmamış ev ve süs hayvanları beslemek,
 12. Meskûn mahal içerisinde arı beslemek,
 13. Fuar alanı, park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli çalışma izni almadan, stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek,
 14. Kamuya açık alanlarda genel taşıt araçlarıyla ses yükseltici cihazlar veya hoparlör ile cadde ve sokaklara yayın yapmak, bu tür cihazlar kullanılarak çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlemek, çalgıcılık yapmak, megafon ile gezici satıcılık yapmak,
 15. Belediyece izin verilen yerler dışında hayvanların çektiği araçlarla trafiğe çıkmak,
 16. Kişilerin rızası dışında fotoğrafını çekmek,
 17. Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank, kanepe ve benzerlerini oturma maksadı dışında kullanmak,
 18. Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak,
 19. Belediye Zabıta memurlarına vazifelerini yaptıkları esnada karşı gelmek, görevlerini engelleyecek şekilde müdahil olmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak,
 20. Açıkta çevreye ve insanlara zarar verecek şekilde her türlü eşya taşımak,
 21. Apartmanda oturanların ve muhit sakinlerinin huzur ve istirahatini bozacak şekilde bağırmak, nara atmak, şarkı söylemek, müzik aleti, radyo, teyp, tv. vb. şeyleri yüksek sesle çalarak çevreye rahatsızlık vermek, darbeli elektrikli aletler kullanmak, ev içerisinde kullanılan mekanik spor aletleri ile mesken sakinlerine rahatsızlık vermek, (2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun 14 maddesi gereği gece 24.00 sonra mesken içinde veya dışında yapılan her türlü gürültü polisçe men olunur.),
 22. Belediye hudutları dâhilinde İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi işyerlerinin belediye encümenince belirlenen açma - kapama saatlerine uymaması,
 23. İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile çığırtkanlık yapmak,
 24. Düğün salonları, meyhane, içkili lokanta, bar ve diskotek gibi canlı müzik yayını yapılan benzeri iş yerlerinin faaliyetlerinden dolayı yasalarla belirlenen gürültü düzeyini aşarak çevreye rahatsızlık vermeleri,
 25. İşyerlerinin önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek şekilde ses ve müzik yayını yapmak,
 26. Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete vb. şeylerin satışını yapmak,
 27. Belediyece gösterilen alanlar dışında gezici veya sabit seyyar satıcılık yapmak.

Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 6- (1) Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 1. Her ne suretle olursa olsun, çevreyi kirletmek, cadde ve sokaklara çöp, izmarit atmak, tükürmek ve sümkürmek,
 2. Kanalizasyon ve mazgalları tıkayacak, kötü koku yayacak maddeleri atmak ve dökmek,
 3. Yol ve kaldırımlara paspas atmak, etrafı kirletecek ve/veya fena koku yayacak deri, gübre ve benzeri şeyleri sermek, dökmek ve kurutmak, yağmurlu havalarda yıkanması amacı ile cadde, sokak ve kaldırım üzerine çiçek saksısı çıkarmak ve dizmek,
 4. Belediyeye ait çeşme ve havuzlarda yıkanmak, araç, eşya yıkamak, bahçe sulamak ve çevreyi kirletmek,
 5. Her çeşit eşya ve malzemenin; yükleme, boşaltma ve tamiri esnasında, yerleri ve çevreyi kirletmek,
 6. Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri almamak,
 7. Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynırların yerlerini değiştirmek, zarar vermek,
 8. İşyerlerinde, belediye tarafından kabul edilen standartlara uygun, çöp kutusu bulundurmamak ve şahsına ait çöp kaplarını, umuma mahsus yol ve kaldırıma koymak,
 9. Çöp kaplarını ve/veya poşetlerini üstü kapalı da olsa, çöp toplama saatleri dışında, cadde, sokak ve meydanlara bırakmak,
 10. Binaların bahçelerini ve önündeki kaldırımları temizlememek, süpürülen çöpleri, çöp konteynırlarına koymamak,
 11. Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışıklık mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya, pasaj vb. yerlerin ortak kullanım alanlarına bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına çöp, kâğıt, yemek atıkları, bulaşık ve benzeri şeyleri atmak,
 12. Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler yıkamak, apartman yönetimlerinin belirlediği gün ve saatlerin dışında halı, kilim vb. silkelemek.
 13. Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, lavabo, banyo, mutfak, tuvalet akarları ile fosseptik ve her türlü sanayi ve kirli suların, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak; Yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek ve varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak,
 14. Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek,
 15. Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri vs. boyandığı vakit gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak,
 16. Bina cepheleri yıkanırken, boyanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken; gelip geçenlerin üstlerini kirletmek ve işyerlerinin temizlenmesiyle oluşan atık suları, yaya kaldırımlarına akıtarak bırakmak,
 17. Binaların Cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile halı, çamaşır vb. şeyleri asmak,
 18. Bulvar, cadde, yol, sokak ve kaldırım üzerinde araç yıkamak, çevreyi kirletmek.
 19. Tehlike arz eden ve çevre kirliliğine neden olan ağaçları, belediyenin ihtarına rağmen kesmemek,
 20. Binaların, abidelerin, anıt ve heykellerin yeraltı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek broşür el ilanı ve afiş asmak yapıştırmak suretiyle kirletmek,
 21. Kirli, yağlı veya pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek,
 22. Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların, gezdirilen evcil hayvanların, cadde, sokak ve yol üzerinden geçirilen küçük ve büyük baş hayvan sürülerinin yerleri kirletmesine meydan vermek, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, mezarlık ve mabetlerin avlularında otlatmak, sirk gösterisi gayesiyle cadde ve sokaklarda hayvan oynatmak,
 23. Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak, depo etmek (yetkili lisanslı firmalar ve kişiler hariç) ve bu işlemler esnasında çevrenin kirlenmesine sebebiyet vermek,
 24. Araçlardan dışarıya çöp, kâğıt, sigara izmariti vb. şeyler atılması,
 25. Binalarda izin verilen yakıt haricinde, yakıt kullanmak,
 26. İzin verilen yakıt haricinde, yakıt satmak,
 27. Torbalanmamış kömür satmak ve açık olarak taşımak. Kalorifer ve soba yakıtlarını cadde, sokak ve bahçe içerisine gelişi güzel şekilde depolayarak görüntü ve çevre kirliliğine neden olmak,
 28. İl Mahalli Cevre Kurul kararı ya da Belediye Encümen Kararı ile kalorifer yakma zaman ve saatleri belirlenmiş olmasına rağmen kaloriferlerin yakılmaması veya belirlenen zaman ve saatlere uyulmaması,
 29. Kalorifer yakma sertifikası olmayan kaloriferci çalıştırmak,
 30. Yol ve kaldırımda odun kesmek, kırmak ve çevreyi kirletmek,
 31. Belediye tarafından tespit edilen saatler dışında, kalorifer yakıtı getirmek, yakıt sevkiyatı esnasında çevreyi kirletmek,
 32. Şehir içerisinde, izin verilen yerler dışında kapalı ve açık alanlarda, her türlü hurda depolamak,
 33. Yerleşim yerlerinde ve boş alanlarda; çöp atıkları ve benzeri malzemeleri toplamak, biriktirmek ve yakmak,
 34. Ömrünü tamamlamış lastikleri; katı atık depolama tesislerine veya belediye tarafından gösterilen geçici depolama alanlarına götürmemek, kendisine ait açık alanda depolamak, yaya kaldırımlarına, işyeri teraslarına yığarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek,
 35. Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri, çöp bidonu ve konteynırlarının içine atmak,
 36. Aşağıda sayılan çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen maddeleri;
 1. Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:
  1. Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (çimento, kireç vs), kereste demir malzeme ve atıkları.
  2. Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları,
  3. Bilumum imalathane ve fabrika artıkları,
  4. Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları,
  5. Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları,
  6. Beyaz eşya ve mobilya türü eşyalar çöp değildir.

2. Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler:

 1. Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri,
 2. Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon vs.,
 3. Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kâğıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi,
 4. Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler,
 5. Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri,
 6. Daimi ve geçici Pazaryerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri,
 7. Sahipsiz her türlü hayvan leşleri (Sahile vuranlar dâhil),
  1. Soba külleri,

belediyeye ait çöp imha sahasından başka yerlere dökmek,

 1. Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkânları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmemek,
 2. Fırın ve fabrikaların bacalarından kaynaklanan is, toz, krom gibi etkenlerin çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için bu gibi işletmelerin bacalarının üzerine is, toz ve krom tutucu filtre takılmaması,

Düzenin Sağlanması ile İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 7- (1) Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 1. Umuma mahsus yerlerde, mabetlerin avlularında, terminal, gar ve parklarda bulunan banklarda yatmak ve içki içmek,
 2. Belediye tarafından konulmuş şehir mobilyalarını, sokak levhalarını, aydınlatma lambalarını, kapı numaralarını, durak tabelalarını ve çeşme musluklarını kırmak, bozmak, kirletmek, düşürmek ve yerlerini değiştirmek,
 3. Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, yük ve malzeme koymak, çimler üzerine araç park etmek, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek,
 4. Kamuya ait göl,gölet ve havuzlarda yüzmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek,
 5. Kamuya ait direk, lamba, levha, araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek,
 6. Yol, meydan, köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj gibi umumi binaların giriş, koridor ve merdivenlerini işgal etmek,
 7. Bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek,
 8. Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak,
 9. Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz vs. gibi gıda maddelerini asmak ve kurutmak,
 10. Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp muhafaza altına almamak, bu yerlere çöp vb. malzemelerin atılmasına mahal vermek,
 11. Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda sondaj ve kazı yapmak, izinli dahi olsa kazı ve sondaj esnasında cadde, sokak ve kamuya ait alanları kirletmek,
 12. Dükkânların önüne; tezgâh, stant, sandalye vb. şeyleri koymak ve buralarda oturmak,
 13. Yol ve kaldırımları, her ne suretle olursa olsun, işgal etmek,
 14. Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara; baba direği dikmek, zincir çekmek, çiçeklik, duba, reklâm levhası ve benzeri şeyler koymak,
 15. Tretuvarların üzerine, her çeşit işaret levhası ve reklâm panoları dikmek, işyerleri dış cephesinde bulunan reklâm levhalarını cadde ve sokaklara amut (dikey) vaziyette takmak ve uzatmak,
 16. Dükkânların, sokak veya caddeye bakan cephelerine; çivi, çengel ve benzeri şeyler çakarak, ürün teşhir etmek,
 17. İşyerlerinin, vitrin ve önlerine, yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve projektör (ışıldak) vb. elemanları koymak,
 18. Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak, devretmek ve amacı dışında kullanmak,
 19. Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak, otoparkın araç ile dolu olması nedeniyle işletmecisi tarafından otopark çevresine işgale sebebiyet verecek şekilde araç park ettirmek,
 20. İzin almadan şehir içerisinde ilan dağıtmak, reklam yapmak ve tabela asmak, ilan, reklam ve tabela yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket etmek,
 21. Pasaj, iş merkezi, çarşı vb. yerlerde açılacak olan her türlü iş yerinden bu gibi yerlerin koridorlarına, ortak kullanım alanlarına, cadde ve sokaklara koku ve duman yaymak

Sağlık ve Esenlikle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 8- (1) Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 1. İçme suları kaynaklarında, kaynağa zarar verecek ve sağlık şartlarını bozacak şekilde tarla açmak, hayvan bırakmak ve sulamak,
 2. Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi (veteriner sağlık raporu) ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek,
 3. Kaldırımlarda, yaya yollarında ve meydanlarda tekerlekli patenle kaymak, futbol oynamak, havalı tüfekle atış talimi yapmak, uçurtma uçurmak, bisiklet, motosiklet ve hayvanla çekilen araçları kullanmak,
 4. Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yaptırılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak ve şehir içinde hayvan koşturmak, hayvanlara eziyet etmek, dövmek ve dövüştürmek. Veterinerden karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanları evde beslemek,
 5. Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan yedekte götürmek, vahşi hayvanları şehre sokmak ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak. 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 14. maddesinin (l) bendi gereği üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı ve hediye edilmesi yasaklanan Pitbul Terrier, Japonece Tosa türü hayvanları beslemek cadde, sokak ve halka açık alanlarda gezdirmek,
 6. Yol üzerindeki binaların cephelerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek; binalarda bulunan pencere, balkon, teras vb. yerlere gerekli tedbirleri almadan çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak,
 7. Dam, teras bahçe ve balkonlarda biriken karları, yaya ve araç trafiğini aksatacak şekilde, umuma ait kaldırımlara ve yollara atmak, binaların saçaklarından sarkan buz sarkıtlarını, tedbir alarak temizlememek,
 8. Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini, her nerede olursa olsun, çöp konteynırlarına atmak, açıkta bırakmak ve umuma mahsus yerlere atmak ve gömmek, cadde, sokak, bahçe ve halka açık alanlarda hayvan kesmek,
 9. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'nun 27 nci maddesi gereğince, Belediyeden ruhsat almadan ve verilen ruhsat tezkerelerinin altı ayda bir defa vize işlemine esas gerekli hayvan muayenesi yaptırılmamış hayvanları nakliyecilikte kullanmak,
 10. Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde, ağıl ve ahır yaparak, büyük ve küçükbaş hayvan beslemek, hayvan gübrelerini ve diğer atıklarını sokaklara, parklara, bahçelere bırakmak dökmek,
 11. Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkıyatı yapmak. 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliğinin EK-1/D maddesinin (e) bendi hükümlerini taşımayan motorlu ve motorsuz araçlar üzerinde köfte, balık vb. gıdaların pişirilerek açıkta satışını yapmak,
 12. Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkartmak,
 13. Ruhsatlı mezbahalar haricinde kaçak hayvan kesimi yapmak,
 14. Et ve et ürünleri satan işyerlerinde damgasız ve veteriner sağlık raporu olmayan, bozulmaya yüz tutmuş et ürünleri ve sakatat satışı yapmak.
 15. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan araçların şehir içerisinde konutlara bitişik olarak park etmek.

Mezarlıklarla İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 9- (1) Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 1. Bu Yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak,
 2. Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak,
 3. Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi,
 4. Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek,
 5. Belediyeden izin almadan mezar yapmak, her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak,
 6. Belediyeden izin almadan mezarlığa ağaç dikmek,
 7. Mezarlık alanında ateş yakmak,
 8. Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kuran okumak,
 9. Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak,
 10. Defin ruhsatı almadan defin yapmak.

İmarla İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 10- (1) Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 1. Mesken ve işyerlerinin bodrumundan; umuma ait kaldırımlara havalandırma ve ışıklık açmak; iş yerlerinin havalandırma bacalarını kanalizasyona bağlamak,
 2. Binaların dış cephesinden, proje harici kazan bacaları, havalandırma, soba, doğalgaz bacası (hermetik kombi ve şofben bacaları hariç) ve benzerlerini çıkarmak,
 3. Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları, yollara ve yaya kaldırımlarına bırakmak,
 4. Her türlü yıkımlarda; çevresine, çevresindeki binalara, insanlara ve diğer varlıklara zarar verilmesini ve çevreyi rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önleyecek, gerekli tedbirleri almamak,
 5. Yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacak kadar harabe binalar ve içinde oturulmayan harabe binaların, çeşitli tehlikeler yaratmaması için, gerekli önlemleri almamak,
 6. İnşaatlarda, tahta perde ile çevrili kısım haricinde çalışılması,
 7. İnşaat ve tamirata ait inşaat malzemelerinin ve alet-edevatın, izin verilen alan dışında depolanması, tamirat ve yapım çalışması esnasında, her ne suretle olursa olsun gelip geçenlere ve çevreye zarar verilmesi,
 8. İnşaat atıklarını kaldırmamak ve inşaat atıklarını Belediye tarafından belirlenen bölge haricine dökmek, inşaat atık ve artıklarını cadde, sokak ve kaldırım üzerine çıkarmak,
 9. İnşaat ruhsat bilgilerini içeren levhayı binanın görünür yerine asmamak,
 10. Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini, belirlenen ölçülerde tahta perde (en az 1,5 m yükseklikte) ile kapatmamak,
 11. Belediyeye bilgi vermeden, bina cephelerinde boya, badana ve tadilat yapılması ve gerekli emniyet tedbirlerini almak, izinli dahi olsa bu işlemler esnasında çevreye zarar verilmesi,
 12. Belediyenin gerekli gördüğü bölgelerde, görüntü kirliliğini önlemek için, binaların dış cephesinin belediyenin istediği renkte boyanmaması,
 13. Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat v.b. çalışmalar esnasında; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen v.b. çukurların; üzerlerinin kapatmamak, etrafının çevrilmemesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması,
 14. Belediyeden izin almadan, kaldırım taşlarını kaldırmak veya kaldırım taşları üzerine mermer, karo, parke, halı vb. şeyler döşemek,
 15. İşyeri kapılarını (yangın güvenliği ile ilgili kapılar hariç) dışarıya, kaldırıma doğru açılması,
 16. Belediyeden izin almadan yol, kaldırım ve asfaltın kazılması, paletli iş makinelerince veya herhangi bir sebeple asfalt yolların tahrip edilmesi, parke taşlarının sökmek, beton zeminlere zarar verilmesi,
 17. Belediyeden izin alınmadan, mesken ve işyerlerinin dış cephelerine klima takılması,
 18. Bina çatılarına o binada faaliyette bulunsun veya bulunmasın bina yüksekliğini artıracak şekilde reklâm tabelası koymak. Çatı ve balkonlara takılan çanak antenlerin mesken sahiplerine rahatsızlık vermemesi, görüntüsünü kesmemesi ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermemesi için gerekli önlemleri almamak,
 19. Asılan reklâm tabelalarının komşu esnafların görünümünü engellemek, ışıklı reklâm panolarının meskenlere rahatsızlık vermemek için gerekli önlemleri almamak,
 20. Toprak, kum, mıcır, harç taşıyan vb. inşaat malzemeleri ile kömür tozu ve talaş ile ot saman ve hurda kâğıt vb. maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek, belirlenen gün ve saatler dışında izinsiz hafriyat çalışması yapmak ve beton dökmek,
 21. Yol, yeşil alan ve imar çalışmaları sonucu oluşan yol artığı vb. alanlara ekin ekmek, bu alanlarda ziraat yapmak.

Trafik ve Toplu Taşıma ile İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 11- (1) Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 1. Toplu taşıt araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek eşyalarla ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek,
 2. Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak,
 3. Belediyece izin verilen yerler dışında hayvanların çektiği arabalar ile trafiğe çıkmak,
 4. Toplu taşıma araçlarında; yüksek ses çıkartan korna çalmak, yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak, alkollü içki içmek, yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklara yatmak, zarar vermek, ayak dayamak ve ayakkabılarını çıkarmak,&