SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

İHALE İLANLARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Trabzon Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi 81 hektarlık alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin Adresi : Çarşı Mah.Gülbahar Hatun Cad.No: 156 Vakfıkebir / TRABZON

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi 81 hektarlık alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer : Vakfıkebir/TRABZON

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile): 24.355.690 TL

f) Geçici Teminatı : 730.670,70 TL

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA

b) Tarihi ve saati : 28/07/2020 - Saat 10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge.

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

K) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Trabzon Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Çarşı Mah.Gülbahar Hatun Cad.No: 156 Vakfıkebir / TRABZON adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ SATIŞ İHALE İLANI

Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş hizmet araçları ile iş makineleri aşağıda belirlenen muhammen bedelleri üzerinden 2886 sayılı yasanın 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK HİZMET ARAÇLARI İLE İŞ MAKİNELERİ LİSTESİ

Sıra No

Adı

Markası

Plakası

Modeli

Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat %3

İhale Teminatı

İhale saati

1

Kamyonet (Cenaze aracı)

Dodge/Fargo D100

61 HA 310

1984

Faal

7.500,00 ₺

225,00 ₺

500,00 ₺

14:00

2

Kamyonet

Fiat Ducato

61 HJ 998

2001

Faal

12.000,00 ₺

360,00 ₺

500,00 ₺

14:10

3

Kamyon

Fiat 50 NC

61 HA 343

1982

Faal

2.500,00 ₺

75,00 ₺

500,00 ₺

14:20

4

Kamyon

BMC

61 HA 350

1976

Faal

4.500,00 ₺

135,00 ₺

500,00 ₺

14:30

5

Vidanjör

İVECO

61 HA 753

1992

Faal

15.000,00 ₺

450,00 ₺

500,00 ₺

14:40

6

Paletli Loder

Caterpillar 953

61.83-200102

1983

Faal

40.000,00 ₺

1.200,00 ₺

1.000,00 ₺

14:50

7

Greyder

Komatsu

61.86-200402

1986

Faal

90.000,00 ₺

2.700,00 ₺

1.000,00 ₺

15:00

8

Beko Loder

JCB 4CX

61.07-200303

2007

Faal

120.000,00 ₺

3.600,00 ₺

1.000,00 ₺

15:10

1- İhale 26/06/2020 tarihinde saat 14:00’da Belediye Binasındaki encümen salonunda, encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye çıkartılan araçlar ile iş makinelerine ilişkin şartname ve belgeler mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp incelenebilir ve 200,00.-TL bedel mukabilinde satın alınabilir.

3- İhale saatine kadar geçici teminatın yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası veya bankalardan temin edilecek süresiz teminat mektupları kabul edilecektir.

4- İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

 1. Kanuni ikametgah adresi ve nüfus cüzdanı fotokopisi;
 2. Tebligat için Türkiye’deki adres beyanı,
 3. Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,
 4. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 1. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname.
 2. Şartnameyi satın aldığına dair belge
 3. İmza sirküsü veya beyannamesi (Noter tasdikli)
 4. Adli Sicil Kaydı
 5. Vakfıkebir Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Kağıdı

Vermeleri şarttır. Bu belgelerden bir veya birden fazlası noksan olan teklifler ihaleye alınmayacaklardır.

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü olan 26.06.2020 Cuma günü saat 11:00’a kadar İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

T.C.

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARAÇ VE İŞ MAKNELERİ SATIŞI İHALESİ İLE İLGİLİ ŞARTNAME

İHALENİN KONUSU:

MADDE 1-Belediyemiz envanterinde bulunan 61 HA 350 plakalı BMC marka 1976 model kamyon, 61 HA 343 plakalı Fiat 50 NC 1981 model kamyon ve 61 HJ 998 plakalı 2001 model Fiat Ducato marka komyonet ile 61 HA 310 plakalı Desoto marke 1984 model cenaze aracı, 61 HA 753 plakalı İveco marka vidanjör ve Caterpillar 953 1983 model Paletli loder, JCB 4CX 2007 model beko loder ile Komatsu marka belden kırmalı 1986 model Greyderden oluşan 5 adet hizmet aracı ile 3 adet iş makinesi Belediye Encümenince 26/06/2020 tarihinde saat 14:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile artırım şeklinde satılacaktır.

İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN:

MADDE 2- İhale 26/06/2020 Cuma günü Saat:14:00’da Vakfıkebir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

İstekliler belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşacak şekilde D.İ.K.37.madde hükmüne uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu isteklilerin teklifleri son ve kesin teklif olarak değerlendirilir.

MADDE 3- İHALE İLE SATIŞI YAPILACAKLARIN DURUMU

Satışı yapılacak olan hizmet araçları ve iş makineleri halihazırda çalışır yürür vaziyetedir. Satışa konu tüm araç ve iş makineleri ekonomik ömürlerini doldurmuştur. Durumları gösterir tablo aşağıdadır.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKLİ BELGELER:

MADDE 4 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

 1. Kanuni ikametgah adresi ve nüfus cüzdanı fotokopisi;
 2. Tebligat için Türkiye’deki adres beyanı,
 3. Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,
 4. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 1. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname.
 2. Şartnameyi satın aldığına dair belge
 3. İmza sirküsü veya beyannamesi (Noter tasdikli)
 4. Adli Sicil Kaydı
 5. Vakfıkebir Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Kağıdı

Vermeleri şarttır. Bu belgelerden bir veya birden fazlası noksan olan teklifler ihaleye alınmayacaklardır.

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü olan 26.06.2020 Cuma günü saat 12:00’a kadar İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

İHALE USULÜ:

MADDE 5-

a) İhale Vakfıkebir Belediye encümenince 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45’nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile artırma şeklinde yapılacaktır.

b) Satışı yapılacak olan araçlar ile iş makinelerine ait muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları ile ihale teminat miktarları aşağıdaki gibidir.

c) İhale D.İ.K. 47.maddesinde belirtilen usuller içerisinde yapılır.

d) İhaleye çıkartılan araçlar ile iş makinelerine ilişkin şartname ve belgeler mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp incelenebilir ve 200,00.-TL bedel mukabilinde satın alınabilir.

d) İhale işlemleri tek dosya üzerinden yürütülecektir. İhale şartnamesi bütün olarak satın alınacak, istekli satın almak istediği araç ve/veya iş makinelerinden her biri için ayrı ayrı geçici teminat ve ihale teminatı bedellerini yatırarak dosyaya ekleyecektir.

e) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Uygun bedelin tespiti kararını İhale Komisyonu belirler. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR VE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR:

MADDE 6- 2886 sayılı DİK’nun 6. maddesinde yazılı kişiler ihaleye katılamazlar. Yine DİK’nun 83 ve devam maddeleri uygulanacaktır.

Belediyece daha önceki araç ve iş makinesi satış ihalelerine giren ve ihale üzerinde bırakılan gerçek veya tüzel kişilerden satış işlemlerini tamamlamayıp geçici teminatları irat kaydedilenler bu ihaleye katılamazlar.

ÖDEME DEVİR ŞARTLARI VE SÜRELERİ:

MADDE 7- İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar ita amirince karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince iptal edilen ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 7 gün içerisinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilişini takip eden 7’nci gün kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılır.

MADDE 8- 2886 sayılı D.İ.K.’nun 31 ve 32. maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebligatından itibaren 5 iş günü içinde alıcı tamamını peşin olarak belediyeye yatıracaktır.

MADDE 9- Satışı işleminden doğacak KDV alıcı tarafından ödenecektir. Alıcı ihaleyle ilgili diğer vergi, resim, harç, ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bunlar uymadığında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminatları ile ihale teminatları irat kaydedilir. Bu sebeplerden dolayı alıcı idareden hiçbir talepte bulunamaz.

SORUMLULUK:

MADDE 10- Belediyenin ihaleye çıkarılan hizmet araçları ile iş makinelerinin yukarıda belirtilen özellikleri ile teslimi dışında başkaca bir sorumluluğu yoktur.

İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar ita amirince karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylandıktan sonra alıcı tarafından 7,8 ve 9.maddelerde belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde belediyenin söz konusu araçlar ile iş makinelerinin bu ihale ve tekrar ihaleye çıkarılması için yaptığı/yapacağı masraflar, daha düşük teklif verilmesi halinde aradaki fark ve uğrayacağı diğer tüm zararlardan alıcı sorumlu olacaktır.

İHTİLAFLARIN HAL MERCİİ:

MADDE 11- Bu ihaleye ilişkin şartnamenin uygulanmasından doğabilecek olan her türlü ihtilafların hallinde Vakfıkebir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12- İş bu şartname 12 maddeden ibarettir.