SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2018 1.BİRLEŞİM

ARALIK 2018 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.12.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

Alaettin ŞANLITÜRK

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Aralık 2018 meclis toplantısı birinci birleşimi 05.12.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Açılış konuşmasında, yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Meclis Üyesi Alaettin ŞANLITÜRK’ün izin dilekçesi olduğu ve İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis Üyeleri Fatih SİVRİ ve Halil İbrahim GARBETOĞLU toplantıya katılmadı.

Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin 2/a Maddesi: İmar Komisyonunun, “Soğuksu Mahallesi 102 ada 5 parsel üzerindeki Nazım İmar Planı değişikliği” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 07.11.2018 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 06.11.2018 tarihli ve 2189 sayılı “Soğuksu Mahallesi 102 ada 5 parsel üzerindeki Nazım İmar Planı değişikliği” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“İmar planı olmayan Soğuksu Mahallesi, F42-c-21-c-4-b pafta, 102 ada, 5 nolu parsele Büyükşehir Belediye meclisince nazım imar planı yapılmıştır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı 12.07.2018 tarihli ve 3863 sayılı kararı ile onanmıştır. 06.11.2018 tarih ve 2189 sayılı dilekçe ile meclisimize sunulan uygulama imar planı ile E=0.40 ve Yençok=9.50 m yapılaşma koşullarında “Akaryakıt Ürünleri Depolama Alanı” olarak planlanmıştır. Arazi kullanımı açısından ilgili parselin fiili olarak akaryakıt ürünleri depolama alanı olarak yıllardır faaliyet gösterdiği ve halende faaliyetlerine devam ettiği görülmektedir.

İmar planı olmayan Soğuksu Mahallesi, F42-c-21-c-4-b pafta, 102 ada, 5 nolu parsele Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2018 tarihli ve 3863 sayılı meclis kararı ile karara bağlanmış ve askı süreci tamamlanarak yürürlüğe girmiş 1/5000 ölçekli nazım imar planına uyumlu olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli “Akaryakıt Ürünleri Depolama Alanı” Mekansal planlar yapım yönetmeliğine göre uygun olduğu” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:1)

Gündem 3/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun, “Kadro İptal İhdas” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 07.11.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 31.10.2018 tarihli ve 2137 sayılı, “Kadro İptal İhdas” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 22 Şubat 2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları’na” dair yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci bendi “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır.” denilmektedir. Belirtilen yönetmelik hükümleri gereğince 11085 unvan kodlu 4 üncü derece İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek, 1 inci derece 11085 unvan kodlu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:2)

Gündemin 4. Maddesi: Gelir Tarifesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 21.11.2018 tarihli ve E.2276 sayılı, gelir tarifesi konusundaki yazı okundu. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi: Ödenek Aktarma, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 26.11.2018 tarihli ve E.2300 sayılı, Ödenek Aktarma konusundaki yazı okundu. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesi: Kadro İptal İhdas, Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 30.11.2018 tarihli ve E.2341 sayılı, 9935 unvan kodlu 7 üncü derece 1 adet Zabıta Komiseri kadrosunun iptal edilerek, 9935 unvan kodlu 3’üncü derece 1 adet Zabıta Komiseri kadrosunun ihdas edilmesi konusundaki yazı okundu. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyesi Eyüp YAVUZ Konuşma Talebinde bulundular.

Meclis Üyesi Eyüp YAVUZ, İlçemizin seviyesinin düşük gösterilmeye çalışılan TV programının art niyetli olduğu kanısındayım, taraflı ve karalayıcı haberler yapılmasının yanlış olduğuna inanıyorum. Gülbahar Hatun Caddesi bir an evvel çözüme kavuşturulmalı, karayolları tarafından yapılan projenin “o yaptı doğrudur” deyip kabullenmemeliyiz. Karayollarıyla görüşüp gerekli düzenlemeleri yaptırılmalı. Kirazlıkta sanayi yolu yapılmalı. Teşekkür ederim.

Gündemin 8. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadı. Ancak komisyon çalışmalarını takip etmek için, Aralık 2018 toplantısı 2. birleşimi 06.12.2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 06.12.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi