SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2022 2. BİRLEŞİM

ARALIK 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 08.12.2022 – 11.00

BELEDİYE BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Aralık 2022 meclis toplantısı ikinci birleşimi 08.12.2022 Perşembe günü saat 11.00’de belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

-

Enver İSKENDEROĞLU

-

Şenol BÜLBÜL

-

Erol BAHADIR

-

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

-

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Erol Bahadır toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Enver İskenderoğlu, Fatih Sivri, Selim Alp ve Şenol Bülbül’ün izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Enver İskenderoğlu, Fatih Sivri, Selim Alp ve Şenol Bülbül’ün izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bili verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonu Hazine Adına Bedelsiz Devir Raporunun Görüşülmesi. Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 01.12.2022 tarihli ve 4474 sayılı, “Hazine Adına Bedelsiz Devir” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde yapılması planlanan Vakfıkebir Adalet Sarayı (Yeni Adliye) için imar planında Resmi Kurum Alanı (Adliye) olarak düzenlenen 510 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel nolu taşınmazların hisselerinin çoğunluğu belediyemiz tarafından kamulaştırılarak Hazine adına bedelsiz devredilmiştir.

Vakfıkebir Cumhuriyet Mahallesinde, aynı imar adasında yoldan ihdas sonucu oluşan, 510 ada 11 nolu 50,61 m² ve 510 ada 12 nolu 58,70 m²’lik arsalar belediyemiz tüzel kişiliği adına kayıtlı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum (Adliye) alanında kalmaktadır. Vakfıkebir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin 30.11.2022 tarih ve E-41052244-000-5147265 kayıt sayılı yazıları gereği bahse konu taşınmazların Hazine adına devredilmesi talep edilmektedir. Bu nedenle;

5393 saylı Belediye Kanununun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75. Maddesinin d maddesinde Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” Denildiğinden Vakfıkebir ilçesi, Cumhuriyet mahallesi 510 ada 11 nolu parsel ve 510 ada 12 nolu parselin Hazine adına devredilmesi " konusu görüşüldü.

Vakfıkebir Cumhuriyet Mahallesinde, yoldan ihdas sonucu oluşan, 510 ada 11 nolu 50,61 m² ve 510 ada 12 nolu 58,70 m²’lik parseller belediyemiz tüzel kişiliği adına kayıtlı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum (Adliye) alanında kaldığından imar planı gereği adadaki diğer parsellerle tevhit edilmesi gerekli olup oluşacak parselde de Adliye binası yapılabilecek neticede Kamu yatırımı olarak ilçemize Adliye binası kazandırılacaktır, bu nedenle yapılacak işlemde Kamu Yararı vardır.

Kaymakamlık Makamının Hazine adına bedelsiz devredilmesi talep ettiği yukarıda belirtilen Belediyemize ait 2 adet taşınmazın Hazine adına bedelsiz devredilmeleri hususu komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Gündemin 2/b Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonu Birimler Arası Harcama Kalemlerine Ödenek Aktarılması Raporunun Görüşülmesi. Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 02.12.2022 tarihli ve 4485 sayılı, “Birimler Arası Harcama Kalemlerine Ödenek Aktarılması” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesinde ‘Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın üçüncü düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır.’ denilmektedir.

Yapılan görüşme sonunda;

A CETVELİ

ÖDENEK FAZLALIĞI BULUNAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF. FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ EKON.SINIF. AÇIKLAMA TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

09.06 Yedek Ödenek

2.310.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF. FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ EKON.SINIF. AÇIKLAMA TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

03.07 Menkul Gayr.hak.alm

1.600.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

06.05 Gayrm. Serm. Üretim

1.765.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

06.07 Gayrı. Büyük Onarm

549.000,00

TOPLAM : 6.224.000,00

ÖDENEK YETERSİZ BULUNAN

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF. FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ EKON.SINIF. AÇIKLAMA TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

03.04 Görev Giderleri

800.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF. FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ EKON.SINIF. AÇIKLAMA TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

05.01 Görev Zararları

200.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF. FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ EKON.SINIF. AÇIKLAMA TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

01.01 Memurlar

50.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF. FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ EKON.SINIF. AÇIKLAMA TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

03.02 Tük.Yön mal Mlz Alm.

350.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF. FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ EKON.SINIF. AÇIKLAMA TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

03.05 Hizmet alımları

4.824.000,00

TOPLAM : 6.224.000,00

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan 2022 yılı Bütçesi ile verilen ödenekler yılı içerisinde harcamalara yeterli gelmediğinden Mali Hizmetler Müdürlüğünün yedek ödenek ve Fen İşleri Müdürlüğü gayrimenkul Mal bakım onarım giderleri, gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve gayrimenkul büyük onarım giderleri harcama kaleminden ödeneklerin alınarak ihtiyaç duyulan Diğer Birim kalemlere aktarma yapılmasına 5393 sayılı Belediye kanunun 34’üncü maddesi (d) bendi Mahalli İdareler Bütçe uygulama yönetmeliğinin 36’ncı maddesinin 2’nci fıkrası gereğince Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

Gündemin 2/c Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonu 2023 Yılı Gelir Tarifesi Raporunun Görüşülmesi. Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 06.12.2022 tarihli ve 4499 sayılı “2023 Yılı Gelir Tarifesi” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyona havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 06.12.2022 tarih ve E.4499 sayılı Belediyemizce 01.01. 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan ‘2023 Yılı Gelir Tarifesi’ hakkındaki yazı gereği yapılan görüşmede;

Belediye Meclis Gelir Tarifesinde bulunan:

MADDE- 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ

MADDE- 2 EĞLENCE VERGİSİ

MADDE- 3 İŞGAL HARCI (C Bendine kadar)

MADDE- 4 MALİ HİZMETLER İLE İLGİLİ ÜCRETLER

Tarifede geçen yukarıdaki maddeler 2464 Sayılı Kanunun 96. Maddesinin ikinci paragrafına göre Cumhurbaşkanınca tespit edileceği, aynı Kanunun Geçici 7. Maddesi gereğince tarifelerle ilgili Cumhurbaşkanınca Tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan tarifelerin uygulanmasına devam edileceği belirtildiğinden Belediye Meclisince değişiklik yapılamamaktadır.

MADDE-5 GSM BAZ İSTASYONLARI, ELEKTRONİKSİSTEMLER, FİBER ALT YAPI TESİSİERİ VE GEÇİŞ HAKKI

MADDE- 6 BİNA İNŞAAT HARCI

MADDE- 7 İMARLA İLGİLİ HARÇLAR (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)

MADDE- 8 KAYIT VE SURET HARCI (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)

  1. Tarifede geçen yukarıdaki maddeler 2005/8730 sayılı Kararname ile tespit edilmiş olup Belediye Meclisinde değişiklik yapılamamaktadır.

2023 Yılı Gelir Tarifesi 2664 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (f) fıkrası gereği ‘Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılamayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesi belirlemek’ Belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından bu maddeler esas alınarak tarifede bulunan;

MADDE- 9 İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÜCRETLER

MADDE- 10 YOL ÜCRETİ

MADDE- 11 KIYMETLİ EVRAK VE BENZERLERİNDEN ALINACAK ÜCRET

MADDE- 12 İŞYERİ AÇMA İZİNİ HARCI

MADDE- 13 TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI

MADDE- 14 FEN İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan ve ekli tabloda yer alan ‘2023 Yılı Gelir Tarifesi’ 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” şeklindedir. Ek tablo:

VAKFIKEBİR BELEDİYESİ
2023 YILI
GELİR TARİFESİ

2023 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye
Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

14 maddeden oluşan Gelir Tarifesi 08.12.2022 tarihli ve 20 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararı ile uygun görülmüştür.

I. BÖLÜM

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE-1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK:

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12, 13, 14, 15, 16, 96 ve Geçici 7. Maddeleri ile 11.07.2014 tarihli 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.

B- ) AÇIKLAMA:

İlan ve Reklam Vergisi Birinci taksit 1 Mart – 31 Mayıs 2022 ve İkinci Taksit ise 30 Kasım 2022 olmak üzere iki eşit taksit tahsil edilir.

2464 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 7. madde uyarınca; 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan 15. maddedeki İlan ve Reklam Vergisine ilişkin tarife, Kanunun 96. maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca tespit edilecek nihai karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.
Bunun yanında 6360 Sayılı Kanunla yeni kurulan belediyelerin 2013 yılı için maktu vergi ve harç tarifeleri olmadığından; Maliye Bakanlığının 11 Temmuz 2014 tarihli 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğince ''İl belediye sınırları içinde yeni kurulan belediyelerin, il Belediye Meclislerince 2013 yılı için tespit edilen tarifeleri uygulamaları uygun bulunmuştur.''

C-) TARİFE :

GRUP/VERGİNİN TUTAR (TL)

1

2

3

4

a-) Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metre karesinden (Yıllık)

Bulvar ve Meydan

100,00

95,00

90,00

80,00

Cadde

95,00

85,00

80,00

75,00

Sokak

88,00

85,00

75,00

72,00

b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (Yıllık)

Toplu Taşıma araçları

40,00

40,00

40,00

32,00

Diğer

40,00

40,00

32,00

25,00

c-) Cadde, sokak ve yaya kaldırımların üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metre karesinden (7 gün için)

Bulvar ve Meydan

10,00

10,00

10,00

10,00

Cadde

10,00

10,00

10,00

10,00

Sokak

10,00

10,00

10,00

9,50

d-) Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher metrekare için (Yıllık)

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

150,00

130,00

110,00

95,00

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

130,00

110,00

100,00

95,00

e-) İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

Bütün yerlerde

0,25

0,23

0,23

0,18

f-) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher metrekaresi (5 gün için)

Bütün yerlerde

0,40

0,35

0,20

0,15

MADDE-2 EĞLENCE VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK:

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17, 18, 19, 20, 21, 22, 96 ve Geçici 7. Maddeleri ile 11.07.2014 tarihli 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.

B -) AÇIKLAMA:

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17. Maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin Eğlence Vergisine tabi olacağı, 18. Maddesinde ise verginin mükellefinin, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişiler oldukları düzenlenmiştir.

2464 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 7. madde uyarınca; 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan 21. maddenin birinci fıkrasının (III) numaralı bendindeki Eğlence Vergisine ilişkin tarife, Kanunun 96. maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca tespit edilecek nihai karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.
Bunun yanında 6360 Sayılı Kanunla yeni kurulan belediyelerin 2013 yılı için maktu vergi ve harç tarifeleri olmadığından; Maliye Bakanlığının 11 Temmuz 2014 tarihli 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğince ''İl belediye sınırları içinde yeni kurulan belediyelerin, il Belediye Meclislerince 2013 yılı için tespit edilen tarifeleri uygulamaları uygun bulunmuştur.''

C-)TARİFE:

GRUP/VERGİNİN TUTAR (TL)

1

2

3

4

a-) Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar

99,55

74,61

67,76

32,16

51 m²-150 m² arası

100,00

99,55

59,68

39,63

151 m²-300 m² arası

100,00

100,00

74,61

49,73

301 m²’den yukarı

100,00

100,00

89,58

59,68

4 yıldızlı otelde

100,00

100,00

90,00

85,00

5 yıldızlı otelde

100,00

100,00

95,00

90,00

b-) Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar

34,82

29,89

24,82

24,82

26 m²-50 m² arası

39,76

39,76

29,78

24,82

51 m²-100 m² arası

68,54

39,76

34,80

29,78

101 m²-200 m² arası

49,73

44,77

39,76

34,82

101 m²-200 m² arası

55,12

67,76

44,77

39,76

MADDE-3 İŞGALİYE HARCI

A -) KANUNİ DAYANAK:

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52, 53, 54, 55, 56, 57, 97 ve Geçici 7. Maddeleri ile 11.07.2014 tarihli 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.

B-) AÇIKLAMA:

a-) Belediye sınırları içinde bulunan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. Maddesinde sayılan yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir.

b-) Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif yerlerde yıl boyu süresince sabit işgal için izin verilmiş olanlara, alınmakta olan işgal harcı üzerinden %10 zamlı tarife uygulanarak alınır. (Bu artış oranı aşağıda belirtilenlerin dışında olan tuhafiye, çiçekçi, market, hırdavat, ayakkabı boyacıları vb.ni kapsar)

2464 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 7. madde uyarınca; 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan 56'ıncı maddedeki İşgal Harcına ilişkin tarife, Kanunun 96. maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca tespit edilecek nihai karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.
Bunun yanında 6360 Sayılı Kanunla yeni kurulan belediyelerin 2013 yılı için maktu vergi ve harç tarifeleri olmadığından; Maliye Bakanlığının 11 Temmuz 2014 tarihli 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğince ''İl belediye sınırları içinde yeni kurulan belediyelerin, il Belediye Meclislerince 2013 yılı için tespit edilen tarifeleri uygulamaları uygun bulunmuştur.''

C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

GRUP/HARCIN TUTAR (TL)

1

2

3

4

1-) 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

2,16

1,81

1,52

1,22

2-) 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

1,81

1,52

1,52

1,48

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

5,00

5,00

5,00

5,00

3-) 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,74

0,73

0,73

0,69

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

1,81

1,52

1,52

1,48

MADDE-4 MALİ HİZMETLER İLE İLGİLİ ÜCRETLER

TARİFE:

TUTARI (TL)

1-) Özel Halk Otobüsleri Durak Ücreti (Yıl/TL) Açıklama: Mart 2022, Haziran 2022 ve Eylül 2022 ay sonlarına kadar 3 taksitte ödenmesi

3.200,00

2-) İskele Palamar Bağlama ve Çözme Ücreti

145,00

3-) Liman Ücretleri

a) Limandan yükleme yapan araçların giriş ücreti

100,00

b) Yükleme ve Boşarma (ton)

3,60

4-) Açık Pazar ve Diğer Satış Reyonu Ücretleri

a) Seyyar el arabasıyla satış yapanlardan (Haftalık)

60,00

b) Mevsimlik/kısmi süreli seyyar satıcılar(Günlük)

40,00

c) Mevsimlik/kısmi süreli seyyar satıcılar(Haftalık)

120,00

5-) Nikah İşlemleri Ücreti (Maktu Evrak-Cüzdan)

650,00

6-) Direkli (Totem) Tanıtım Elemanı Ücretleri

Reklam alanının kullanımı tamamen belediyemizin tasarrufunda olmak üzere, müşterilerin kendi hazırlattığı reklam çalışmaları ve tasarımları minimum 15 saniye ile maksimum 35 saniye arasında olacaktır. Altı aylık ve yıllık reklam veren müşterilerimizin istekleri doğrultusunda her ay reklam tasarımı değiştirilebilecektir. Gösterimler, günlük ortalama 150, aylık ortalama 4300 ve yıllık ortalama 51800 olmak üzere;

a-) 1 Günlük Reklam Bedeli

160,00

b-) 15 Günlük Reklam Bedeli

480,00

c-) 1 Aylık Reklam Bedeli

800,00