SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2018 1.BİRLEŞİM

EKİM 2018 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 03.10.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Şerafettin FURUNCU

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2018 meclis toplantısı birinci birleşimi 03.10.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Davut SAĞLAM, Halil İbrahim GARBETOĞLU, Metin Ali KARADENİZ, Özer AKTAŞ ve Soner BEKTAŞ’ın izin talep dilekçeleri okundu. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun, “İshaklı Mahallsi 115 Ada, 4 Parselde Taşınmaz Satışı” konusundaki raporu. Belediye meclisimizin 04.07.2018 tarihli birleşiminde İmar Komisyonu’na havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 29.08.2018 tarihli ve 90548586-1514 sayılı “Taşınmaz Satışı” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora;

“İlçemiz İshaklı Mahallesi F42-b-01-b-3-a pafta, 115 ada 4 nolu parselde 21,33 m² lik taşınmazın mülkiyeti Vakfıkebir Belediyesine aittir. Üzerinde inşa edilen kargir bir katlı garaj Tapu kayıtlarına göre Ali oğlu Erol DEMİR’e aittir. Erol DEMİR üzerinde bir katlı kargir garaj bulunan 21,33 m² Vakfıkebir Belediyesine ait olan arsanın satışını talep etmektedir.

Vakfıkebir İshaklı Mahallesi Okul mevkiinde bulunan tapunun F42-b-01-b-3-a pafta, 115 ada 4 nolu parselde 21,33 m² yüz ölçümle Vakfıkebir Belediyesi adına kayıtlı taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek rayiç bedel üzerinden, 7143 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16’ıncı maddenin 1’inci fıkrası 7’inci bendi, “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.” gereği, komisyonumuzca uygun görülmüştür. Gayrimenkulün satışının 2886 sayılı Kanununun 13. Maddesi gereği Encümende yapılmasına” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar Şehircilik Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:1)

Gündemin 3. Maddesi: 2019 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 27.09.2018 tarihli ve 57356450/135 sayılı,

Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan bütçe tasarısı Encümende değerlendirilerek 25.09.2018 tarihli ve 79 sayılı kararı ile Başkanlığa sunulmuştur. 27.09.2018 tarihli ve 135 sayılı olurla da meclise sunulmuştur. Olur ekindeki bütçe tasarısı;

Gider Bütçesi, Personel Giderleri: 6.006.388,84-TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet giderleri: 799.608,57-TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri: 14.633.000,00-TL, Cari Transferler: 1.362.502,59-TL, Sermaye Giderleri: 3.439.500,00-TL, Yedek Ödenekler: 2.300.000,00-TL. ve Faiz Giderleri: 605.000,00-TL. olmak üzere, toplam 29.146.000,00 -TL.

Gelir bütçesi, Vergi Gelirleri 6.154.800 TL, Teşebbüs ve Maliye Gelirleri: 2.931.000TL, Alınan Bağış ve Yardımlar: 2.500.000 TL, Diğer Gelirler 11.901 -TL., Sermaye Gelirleri 800.000-TL. ve Ret ve İadeler -140.800-TL. olmak üzere toplam 24.146.000-TL. oldu görüldü.

Bütçe hakkında konuşma talebi olmadı. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz alan olmadı.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmasını takip etmek için, 2. birleşimi 04.10.2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 03.10.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Şerafettin FURUNCU

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye (Yedek)

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi