SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2019 1.BİRLEŞİM

EKİM 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 01.10.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

-

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2019 meclis toplantısı birinci birleşimi 01.10.2019 Salı günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama yapıldı.

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular olmadığı, meclis başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Selim Alp’in izin dilekçesi olduğu görüldü.

Meclis Üyesi Selim Alp’in izinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi. Gündemde bulunan nazım imar planı süreci hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2/a Maddesi: İmar Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına Gelen İtirazlar Raporu. Belediye meclisimizin 02.01.2018 tarihli birleşiminde İmar Komisyonu’na havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 31.12.2018 tarihli ve E.2651 sayılı “1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve askı süresi içerisinde mülk sahiplerince plana yapılan itirazlar” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapora göre;

“Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.10.2017 tarih ve 1999 sayılı meclis kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren Vakfıkebir ilçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 2018/289 Esas numarası ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yürütme durdurma ve ardından planın iptali hususunda dava açılmış; Trabzon İdare Mahkemesi tarafından yürütme durdurma işlemi yönündeki talep reddedilmiş, ancak davacının söz konusu karara yönelik Samsun Bölge İdare Mahkemesine itirazı üzerine Samsun Bölge İdare Mahkemesinin 2018/562 itiraz numaralı kararı ile yürütme durdurma reddi yönündeki işlem iptal edilmiş olup, Trabzon İdare Mahkemesine gönderilmiş ve Trabzon İdare Mahkemesi tarafından 2019/126 sayılı Karar Numarası ile plan iptal edilmiştir. Bahse konu planın iptal olması daha önce Belediye Meclisimize sunularak onaylanan ve askıya çıkarılan, askı sürecinde itirazları alınan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının yeniden hazırlanmasını gerekli kılmıştır.

Yukarıda ifade edildiği üzere; Belediye Meclisimizin 05.09.2018 tarih ve 35 sayılı kararıyla teklif edilen, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2018 tarih ve 7035 sayılı kararıyla onaylanarak 19.11.2018-18.12.2018 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan ve askı sürecinde mülk sahiplerince itiraz edilen, 31.12.2018 tarihli müzekkere ile itirazları değerlendirilmek üzere Belediye Meclisimize sunulan, 02.01.2019 tarihli meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca değerlendirme çalışmaları sırasında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına Yürütme Durdurma kararı geldiğinden 02.05.2019 tarih ve 25 sayılı meclis kararıyla itirazların değerlendirme çalışmalarının ertelenmesine karar verilen “1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının” iptal gerekçeleri dikkate alınarak yeniden hazırlanan Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 12.07.2019 tarih ve 321 sayılı meclis kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planına uygun olacak şekilde yeniden hazırlanması için; 05.09.2018 tarihli 36 sayılı Meclis kararıyla onaylanan Yüksek Katlı Yapılaşma Bölgeleme Planı ve 05.09.2018 tarihli 35 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının iptal edilmesine, planın yeniden hazırlanıp askıya çıkarılacağı göz önünde bulundurularak 31.12.2018 tarihli müzekkere ile değerlendirilmek üzere Belediye Meclisimize sunulan itirazların 20.10.2017 tarih ve 1999 sayılı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal olmasından dolayı dayanaksız kaldığından görüşülmesine gerek olmadığı” şeklindedir.

Rapor hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 3. Maddesi: Yükseklik Katlı Yapılaşma Bölgeleme Planının Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 27.09.2019 tarihli ve E.1666 sayılı, “Yükseklik Katlı Yapılaşma Bölgeleme Planının Görüşülmesi” konusundaki yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama imar Planı Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 27.09.2019 tarihli ve E.1665 sayılı, “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama imar Planı” konusundaki yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi: 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 26.09.2019 tarihli ve E.1654 sayılı,

Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan bütçe tasarısı Encümende değerlendirilerek 24.09.2019 tarihli ve 58 sayılı kararı ile Başkanlığa sunulmuştur. 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı;

Gider Bütçesi, Personel Giderleri: 5.977.691,25 -TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet giderleri: 897.999,49 -TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri: 13.947.597,68 -TL, Cari Transferler: -845.911,58 TL, Sermaye Giderleri: 3.099.500,00 -TL, Yedek Ödenekler: 2.600.000,00-TL. ve Faiz Giderleri: 840.000,00-TL. olmak üzere, toplam 28.208.700,00 -TL.

Gelir bütçesi, Vergi Gelirleri 7.387.000,00-TL, Teşebbüs ve Maliye Gelirleri: 3.250.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar: 3.400.000,00-TL, Diğer Gelirler 13.374.000,00-TL., Sermaye Gelirleri 1.000.000,00-TL. ve Ret ve İadeler -202.300,00-TL. olmak üzere toplam 28.208.700,00-TL. olduğu görüldü.

Bütçe hakkında konuşma talebi olmadı. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz alan olmadı.

Gündemin 7. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmasını takip etmek için, ikinci birleşimi 02.10.2019 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 01.10.2019

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi