SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2019 2.BİRLEŞİM

EKİM 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 02.10.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

-

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2019 meclis toplantısı ikinci birleşimi 02.10.2019 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama yapıldı.

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular olmadığı, meclis başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Ahmet Baştan’ın izin dilekçesi olduğu görüldü.

Meclis Üyesi Ahmet Baştan’ın izinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2/a Maddesi: İmar Komisyonunun “Yükseklik Katlı Yapılaşma Bölgeleme Planı” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarihli birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 27.09.2019 tarihli ve E.1666 sayılı, “Yükseklik Katlı Yapılaşma Bölgeleme Planının Görüşülmesi” konusundaki yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2019 tarih ve 321 sayılı meclis kararı ile onaylanan Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin 3.3.2 “Yüksek Katlı Yapıların Yer Alacağı Bölgeler, bu plan kararları doğrultusunda hazırlanacak ve Büyükşehir Belediye Meclisi Tarafından Onaylanacaktır.” İfadesi gereğince mevcut yapılaşma, topografya, kent kimliği ve silueti dikkate alınarak 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına altlık oluşturacak olan Yüksek Katlı Yapılaşma Bölgeleme Planı hazırlanmıştır.

Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Plan Hükümleri gereğince hazırlanan “Yüksek Katlı Yapılaşma Bölgeleme Planı ve Plan Hükümleri” uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Gündemin 2/b Maddesi: İmar Komisyonunun “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama imar Planı” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarihli birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 27.09.2019 tarihli ve E.1665 sayılı, “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama imar Planı” konusundaki yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan “Trabzon İl İdari Sınırları İçinde Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve Jeolojik Etüt Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı” işi kapsamında yapılan planlama çalışmalarının bir aşaması olan Trabzon İli 3. Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kalan, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2019 tarih ve 321 sayılı meclis kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde gelen itirazlar 13.09.2019 tarihli oturumunda görüşülerek karara bağlanmış, söz konusu plan kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiştir. Kesinleşerek yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Belediyemize gönderilmiştir.

1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında belirlenen nüfus yoğunluğu ilkelerine uygun olarak; konut alanlarında yapı nizamlarının ve yapılaşma koşullarının belirlendiği, kamusal kullanımlar ile konut ve yeşil doku arasındaki bağı güçlendiren yaya yollarının önerildiği, park, eğitim gibi kamusal kullanımları kendi içinde, konut çevresi, doğal yapı karakteri, yürüme mesafesi ilkelerine uygun olarak çocuk bahçesi–park, anaokulu-ilkokul- ortaokul-lise şeklinde gruplara ayrımı yapılan yaklaşık 590 ha’lık Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

Gündemin 3. Maddesi: Belediye meclisinin 01.10.2019 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 26.09.2019 tarihli ve E.1654 sayılı yazı, müzakere edildi.

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz alan olmadı.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmasını takip etmek için, Ekin 2019 meclis toplantısı üçüncü birleşimi için 03.10.2019 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 02.10.2019

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi