SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2020 3.BİRLEŞİM

EKİM 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 09.10.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2020 meclis toplantısı üçüncü birleşimi 09.10.2020 Cuma günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

-

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

-

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

-

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

-

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, Havva Kurt, Şenol Bülbül ve Yusuf Sağlam’ın izin dilekçesi okundu. Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, Havva Kurt, Şenol Bülbül ve Yusuf Sağlam’ın izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı” Raporu. Belediye Meclisimizin 07.10.2020 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 23.09.2020 tarihli ve E.1431 sayılı, “2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı” konusundaki yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor;

“2021 yılı bütçesinin hazırlanmasında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28’inci maddesi gereği;

Komisyonumuz yapmış olduğu çalışma sonucunda hazırlanan 2021 yılı gider bütçesinde ilçemiz mahalle yollarının yapılması (asfalt, beton ve parke çalışmaları), Temizlik işleri başta olmak üzere İş makinesi alımı, araç alımı, Park bahçe yapımı ve düzenleme çalışmaları, Sanat yapıları, ilgili müdürlük bütçe harcama kalemlerine ödenek konulmuştur.

6360 Sayılı kanuna istinaden kurulan Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ilçe belediyemiz yeniden yapılanma çerçevesinde Norm kadro standartlarına dair yönetmeliğe göre; Yazı İşleri müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen işleri müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ve ilave olarak İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü, Destek hizmetleri müdürlüğü, İmar ve Şehircilik müdürlüğüne, Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü, ve Temizlik İşleri müdürlükleri oluşturulmuştur. 2021 yılı için birimlerin ihtiyaç duydukları giderler toplamıyla gelirler toplamı denkleştirilerek oluşan 30.018.447,66-TL olarak denkleştirilmiştir.

Özetle ana hatlarına değindiğimiz 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasında bütçenin ilke ve prensiplerine bağlı kalınarak gelirlerimizde hakikatlere yer verilmesine itina gösterilmiştir. Komisyonumuza havale edilen bütçe:

2021YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

MADDE 1. Belediye harcama birimlerin giderleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 30.018.447,66-TL. Ödenek verilmiştir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 2. Belediye bütçesinin gelirleri (B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi 25.018.447,66-TL. Olarak tahmin edilmiştir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 3. 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık fazlanın ekonomik sınıflandırma tablosundaki borçlanma karşılığı 5.000.000,00 TL gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5. (G) cetvelince nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6. 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 7. Meclis sözleşme yapma yetkisini Belediye Başkanına devretmiş olup, Başkan bu yetkisini üst yönetici yardımcıları eliyle kullanabilir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8. Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

 1. Bütçe Kararnamesi
 2. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
 3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) (Örnek-15)
 4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)
 5. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (Örnek-17)
 6. Çok yıllı Gider Bütçesi (Örnek-18)
 7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
 8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
 9. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)
 10. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
 11. Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
 12. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
 13. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) ) Cetveli (Örnek-24)
 14. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
 15. Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
 16. Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
 17. Finansman Programı (Örnek-28)

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9. Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10. Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2021 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin

Fonksiyonel Sınıflandırmalarının 1. Düzeyi ( A Cetveli);

MADDE 11. Mali Hizmetler Müdürlüğü : 4.920.431,64-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 12. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 1.115.565,39-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 13. Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 11.092.605,44-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 14. Yazı İşleri Müdürlüğü : 669.839,69-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 15. Temizlik işleri Müdürlüğü : 1.282.102,85-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 16. Fen işleri Müdürlüğü : 7.722.195,30-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü : 1.239.080,22-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 18. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : 1.072.500,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 19. Zabıta Müdürlüğü : 904.127,13-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2021 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi (B cetveli);

MADDE 20. Vergi Gelirleri : 8.196.747,66 -TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 21. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 2.250.000,00 -TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 22. Alınan Bağış ve Yardımlar : 2.700.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 23. Diğer Gelirler : 11.074.000,00 -TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 24. Sermaye Gelirleri : 1.000.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 25. Ret ve İadeler : -202.300,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2021 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi (B cetveli); (2021 Mali Yılı Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi (A cetveli); şeklinde düzeltilerek.

MADDE 26. Personel Giderleri : 6.248.022,88-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 27. Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid : 1.019.838,69-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 28. Mal ve Hizmet Alım Gid. : 15.184.500,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 29. Faiz Giderleri : 740.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 30. Cari Transferler : 826.586,09-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 31. Sermaye Giderleri : 3.399.500,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 32. Yedek Ödenekler : 2.600.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2021 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyi;

MADDE 33. İç Borçlanma : 5.000.000-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2021 Yılı Harcama Programı 3 Aylık Dönemler İtibariyle Toplamları Üzerinden 1. Düzeyi;

MADDE 34. Personel Giderleri : I. 3 Ay (%25) : 1.562.005,74-TL

II. 3 ay (%25) : 1.562.005,74-TL

III.3 ay (%25) : 1.562.005,74-TL

IV.3 ay (%25) : 1.562.005,74-TL

Toplan : 6.248.022,88-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 35. Sosyal Güvenlik : I. 3 Ay (%25) : 254.959,68-TL

II. 3 ay (%25) : 254.959,68-TL

III.3 ay (%25) : 254.959,68-TL

IV.3 ay (%25) : 254.959,68-TL

Toplan : 1.019.838,69-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 36. Mal ve Hizmet Giderleri : I. 3 Ay (%25) : 3.796.125,00-TL

II. 3 ay (%25) : 3.796.125,00-TL

III.3 ay (%25) : 3.796.125,00-TL

IV.3 ay (%25) : 3.796.125,00-TL

Toplan : 15.184.500,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 37. Faiz Giderleri : I. 3 Ay (%25) : 185.000,00-TL

II. 3 ay (%25) : 185.000,00-TL

III.3 ay (%25) : 185.000,00-TL

IV.3 ay (%25) : 185.000,00-TL

Toplan : 740.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 38. Cari Transferler : I. 3 Ay (%25) : 206.646,52-TL

II. 3 ay (%25) : 206.646,52-TL

III.3 ay (%25) : 206.646,52-TL

IV.3 ay (%25) : 206.646,52-TL Toplan : 826.586,09-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 39. Sermaye Giderleri : I. 3 Ay (%25) : 849.875,00-TL

II.3 ay (%25) : 849.875,00-TL

III.3 ay (%25) : 849.875,00-TL

IV.3 ay (%25) : 849.875,00-TL

Toplan : 3.399.500,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 40. Yedek Ödenek : I. 3 Ay (%25) : 650.000,00-TL

II.3 ay (%25) : 650.000,00-TL

III.3 ay (%25) : 650.000,00-TL

IV.3 ay (%25) : 650.000,00-TL

Toplan : 2.600.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2021 Yılı Gelir Programı 3 Aylık Dönemler İtibariyle Toplamları Üzerinden 1. Düzeyi;

MADDE 41. Vergi Gelirleri : I. 3 Ay (%25) : 2.049.186,92-TL

II.3 ay (%25) : 2.049.186,92-TL

III.3 ay (%25) : 2.049.186,92-TL

IV.3 ay (%25) : 2.049.186,92-TL Toplan : 8.196.747,66-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 42. Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. : I. 3 Ay (%25) : 562.500,00-TL

II.3 ay (%25) : 562.500,00-TL

III.3 ay (%25) : 562.500,00-TL

IV.3 ay (%25) : 562.500,00-TL

Toplan : 2.250.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 43. Alınan Bağış ve Yard. : I. 3 Ay (%25) : 675.000,00-TL

II.3 ay (%25) : 675.000,00-TL III.3 ay (%25) : 725.000,00-TL

IV.3 ay (%25) : 675.000,00-TL Toplan : 2.700.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 44. Diğer Gelirler : I. 3 Ay (%25) : 2.768.500,00-TL

II.3 ay (%25) : 2.768.500,00-TL

III.3 ay (%25) : 2.768.500,00-TL IV.3 ay (%25) : 2.768.500,00-TL

Toplan : 11.074.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 45. Sermaye Gelirleri : I. 3 Ay (%25) : 250.000,00-TL

II.3 ay (%25) : 250.000,00-TL III.3 ay (%25) : 250.000,00-TL IV.3 ay (%25) : 250.000,00-TL

Toplan : 1.000.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 46. Red ve İadeler : I. 3 Ay (%25) : -50.575,00-TL

II.3 ay (%25) : -50.575,00-TL

III.3 ay (%25) : -50.575,00-TL

IV.3 ay (%25) : -50.575,00-TL

Toplan : -202.300,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2021 Mali Yılı Bütçemiz giderler toplamı 30.018.447,66-TL.; gelirler toplamı, 25.018.447,66.TL. ve borçlanma karşılığı 5.000.000,00.TL. gösterilmek suretiyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi 1. Fıkrası (b) bendi gereği oybirliği ile kabulüne, gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Söz almak isteyenler soruldu. Konuşma talebi olmadı.

Kasım 2020 Meclis toplantısı için, 04.11.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 09.10.2020

Muhammet BALTA Fatih SİVRİ Şerafettin FURUNCU

Belediye Başkanı Yedek Katip Üye Yedek Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi