SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2021 2.BİLEŞİM

EKİM 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.10.2021 – 14.00

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ : Enver İSKENDEROĞLU

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2021 meclis toplantısı ikinci birleşimi 07.10.2021 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Birinci Başkan Vekili Enver İskenderoğlu başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

-

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

-

Metin Ali KARADENİZ

-

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

-

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

-

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın belediyemiz işlerinin takibi için şehir dışında olduğundan toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Ali Bayram Tanrıverdi Metin Ali Karadeniz ve Şerafettin Furuncu’nun izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Ali Bayram Tanrıverdi Metin Ali Karadeniz ve Şerafettin Furuncu’nun izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Komisyon raporlarının görüşme sırası değiştirilerek 4/a maddesi “Araç Talebi” 4/b maddesi de “2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Görüşülmesi” uygun görüldü.

Gündemin 4/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Araç Talebi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 06.10.2021 tarihli birleşiminde gündeme alınarak Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 01.10.2021 tarihli ve 1416 sayılı “Araç Talebi” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor:

“Belediyemiz cenaze nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere ambulansa ihtiyaç olduğu ihtiyaç fazlası bir adet hibe ambulans Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.10.2021 tarihli ve 1416 sayılı yazısında talep edilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde Belediyemizin cenaze nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet araca ihtiyaç duyulduğu, bu ihtiyacın karşılanması için Sağlık Bakanlığımızdan bir adet cenaze nakil hizmetlerinde kullanılmak için hibe araç talebinde bulunulması” şeklindedir.

Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

Gündemin 4/b Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı” Raporu. Belediye Meclisi’nin 06.10.2021 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 24.09.2021 tarihli ve E.1327 sayılı “2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor:

“2022 yılı İhzari bütçesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28’inci maddesi gereği;

Komisyonumuz yapmış olduğu çalışma sonucunda hazırlanan 2022 yılı gider bütçesinde; personel giderleri, mahalle yollarının yapımı (asfalt, beton ve parke çalışmaları), park bahçe yapımı ve düzenleme çalışmaları, cadde düzenlemeleri, sanat yapıları, olarak ilgili müdürlüklerin bütçe harcama kalemlerine ödenek konulmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49’uncu maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’e göre, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen işleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü oluşturulmuştur. 2022 yılı için birimlerin ihtiyaç duydukları giderler ve gelirler denkleştirilerek 30.265.000,00.TL olarak gerçekleştirilmiştir.

2022 yılı bütçesinin hazırlanmasında, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ilke ve prensiplerine bağlı kalınarak gelirlerimizde hakikatlere yer verilmesine itina gösterilmiştir. Komisyonumuza havale edilen ihzari bütçe:

2022 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

MADDE 1. Belediye harcama birimlerin giderleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 30.265.000,00.TL. Ödenek verilmiştir.

MADDE 2. Belediye bütçesinin gelirleri (B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi 30.265.000,00.TL. Olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 3. 2022 Mali yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile denklik sağlanmıştır.

MADDE 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

MADDE 5. (G) cetvelince nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6. 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7. Meclis sözleşme yapma yetkisini Belediye Başkanına devretmiş olup, Başkan bu yetkisini üst yönetici yardımcıları eliyle kullanabilir.

MADDE 8. Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

 1. Bütçe Kararnamesi
 2. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
 3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) (Örnek-15)
 4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)
 5. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (Örnek-17)
 6. Çok yıllı Gider Bütçesi (Örnek-18)
 7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
 8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
 9. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)
 10. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G ) Cetveli (Örnek-21)
 11. Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
 12. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
 13. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir K-2) ) Cetveli (Örnek-24)
 14. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
 15. Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
 16. Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
 17. Finansman Programı (Örnek-28)

MADDE 9. Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10. Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin

Fonksiyonel Sınıflandırmalarının 1. Düzeyi ( A Cetveli);

MADDE

KURUMSAL KOD

FONS. KOD

FIN

BİRİM ADI

TAHMİNİ
GİDER
TL.

11

46

61

1

04

01

1

2

5

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

4.936.000,00

12

46

61

1

05

01

3

1

5

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1.174.000,00

13

46

61

1

11

01

3

9

5

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

11.828.000,00

14

46

61

1

18

01

3

9

5

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

674.000,00

15

46

61

1

30

05

1

0

5

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.116.000,00

16

46

61

1

32

04

5

1

5

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

7.004.000,00

17

46

61

1

33

06

1

0

5

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.389.000,00

18

46

61

1

37

08

2

0

5

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.087.000,00

19

46

61

1

40

03

9

9

5

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1.057.000,00

TOPLAM

30.265.000,00

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi (B cetveli);

MADDE

GELİR KODU

AÇIKLAMA

TAHMİNİ GELİR(TL)

20

01

VERGİ GELİRLERİ

9.258.000,00

21

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2.825.000,00

22

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

3.360.000,00

23

05

DİĞER GELİRLER

13.962.000,00

24

06

SERMAYE GELİRLERİ

1.170.000,00

25

09

RET VE İADELER

-310.000,00

TOPLAM

30.265.000,00

2022 Mali Yılı Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi (A cetveli);

MADDE

KODU

AÇIKLAMA

TAHMİNİ GELİR (TL)

26

01

PERSONEL GİDERLERİ

6.087.000,00

27

02

SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİM GİD

978.000,00

28

03

MAL VE HİZMET ALIM GİD.

15.405.000,00

29

04

FAİZ GİDERLERİ

814.000,00

30

05

CARİ TRANSFERLER

903.000,00

31

06

SERMAYE GİDERLERİ

3.328.000,00

32

09

YEDEK ÖDENEKLER

2.750.000,00

TOPLAM

30.265.000,00

2022 Yılı Harcama Programı 3 Aylık Dönemler İtibariyle Toplamları Üzerinden 1. Düzeyi;

MADDE

KOD

AÇIKLAMA

I. 3 Ay

%

II. 3 ay

%

III. 3 ay

%

IV.3 ay

%

TOPLAM

%

33

01

Personel Gid.

1.521.750,00

25

1.521.750,00

25

1.521.750,00

25

1.521.750,00

25

6.087.000,00

100

34

02

Sosyal Güv.

244.500,00

25

244.500,00

25

244.500,00

25

244.500,00

25

978.000,00

100

35

03

Mal ve H. Gid

3.851.250,00

25

3.851.250,00

25

3.851.250,00

25

3.851.250,00

25

15.405.000,00

100

36

04

Faiz Giderleri

203.500,00

25

203.500,00

25

203.500,00

25

203.500,00

25

814.000,00

100

37

05

Cari Transfer

225.750,00

25

225.750,00

25

225.750,00

25

225.750,00

25

903.000,00

100

38

06

Sermaye Gid.

832.000,00

25

832.000,00

25

832.000,00

25

832.000,00

25

3.328.000,00

100

39

09

Yedek Ödenek

687.500,00

25

687.500,00

25

687.500,00

25

687.500,00

25

2.750.000,00

100

TOPLAM

7.052.175,06

25

7.052.175,06

25

7.052.175,06

25

7.052.175,06

25

30.265.000,00

100

2022 Yılı Gelir Programı 3 Aylık Dönemler İtibariyle Toplamları Üzerinden 1. Düzeyi;

MADDE

KOD

AÇIKLAMA

I. 3 Ay

%

II. 3 ay

%

III. 3 ay

%

IV.3 ay

%

TOPLAM

%

40

01

Vergi gelirleri

2.314.500,00

25

2.314.500,00

25

2.314.500,00

25

2.314.500,00

25

9.258.000,00

100

41

03

Teş.ve Mülk.G

706.250,00

25

706.250,00

25

706.250,00

25

706.250,00

25

2.825.000,00

100

42

04

Bağ. ve yrd.gel

840.000,00

25

840.000,00

25

840.000,00

25

840.000,00

25

3.360.000,00

100

43

05

Diğer Gelirler

3.490.500,00

25

3.490.500,00

25

3.490.500,00

25

3.490.500,00

25

13.962.000,00

100

44

06

Sermaye Gel.

292.500,00

25

292.500,00

25

292.500,00

25

292.500,00

25

1.170.000,00

100

45

09

Red ve İadeler

-77.500,00

25

-77.500,00

25

-77.500,00

25

-77.500,00

25

-310.000,00

100

TOPLAM

7.052.175,00

25

7.052.175,00

25

7.052.175,00

25

7.052.175,00

25

30.265.000,00

100

Gelir ve Gider olarak iki kısmı ihtiva eden, 2022 yılı için birimlerin ihtiyaç duydukları giderler toplamı 30.265.000,00.TL.; gelirler toplamı, 30.265.000,00.TL. Gösterilmek suretiyle denkleştirilmiştir.” şeklindedir.

MADDELER OKUNARAK OYLAMA:

MADDE 1. Belediye harcama birimlerin giderleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 30.265.000,00.TL. Ödenek verilmiştir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 2. Belediye bütçesinin gelirleri (B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi 30.265.000,00.TL. Olarak tahmin edilmiştir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 3. 2022 Mali yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile denklik sağlanmıştır.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5. (G) cetvelince nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6. 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 7. Meclis sözleşme yapma yetkisini Belediye Başkanına devretmiş olup, Başkan bu yetkisini üst yönetici yardımcıları eliyle kullanabilir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8. Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

 1. Bütçe Kararnamesi
 2. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
 3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) (Örnek-15)
 4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)
 5. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (Örnek-17)
 6. Çok yıllı Gider Bütçesi (Örnek-18)
 7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
 8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
 9. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)
 10. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G ) Cetveli (Örnek-21)
 11. Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
 12. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
 13. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir K-2) ) Cetveli (Örnek-24)
 14. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
 15. Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
 16. Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
 17. Finansman Programı (Örnek-28)

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9. Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10. Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin

Fonksiyonel Sınıflandırmalarının 1. Düzeyi ( A Cetveli);

MADDE 11. Mali Hizmetler Müdürlüğü : 4.936.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 12. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 1.174.000,00-TL

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 11 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

&l