SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2022 2.BİLEŞİM

EKİM 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.10.2022 – 14.00

MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ : Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2022 meclis toplantısı birinci birleşimi 06.10.2022 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis İkinci Başkan Vekili Ahmet Salih Birincioğlu başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

-

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

-

Selim ALP

-

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

-

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın belediyemiz işlerinin takibi için şehir dışında olduğundan, Belediye Başkan V. Ali Bayram Tanrıverdi ise Katı Atık Birliği Encümen Toplantısına Katıldığından meclis toplantısına katılmadı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Şenol Bülbül’ün izin dilekçeleri okundu. Şenol Bülbül’ün izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Üyesi Enver İskenderoğlu toplantıya 15 dakika geç katıldı. Meclis Üyesi Selim Alp toplantıya katılmadı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Başkan, Gündemin 2 ve 3’üncü maddelerin görüşme sıralarının değişmesi önerisinde bulundu. 2’nci maddenin “İmar Komisyonundan Gelenler” ve 3’üncü maddenin de “Plan ve Bütçe Komisyonundan Gelenler” şeklinde görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2/a Maddesi: İmar Komisyonunun “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Belirlenmesi” raporu. Belediye Meclisi’nin 05.10.2022 tarihli birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 30.09.2022 tarihli ve 3775 sayılı, “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Belirlenmesi” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. Maddesi 15. Fıkrası gereği ve 15.04.2021 tarih ve 31455 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğinin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen Sosyo-ekonomik durum, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzer hususlar dikkate alınarak İlçemiz sınırları dahilinde 6360 sayılı yasa ile köy tüzel kişiliği kalkarak mahalleye dönüşen mahallelerden; arazi yapılarının dağlık yerleşiminin dağınık olduğu, arazi yapısının eğimli ve iklim koşullarının zor olması sebebiyle mahallelerin her noktasına ulaşımın sağlanamadığı, kanalizasyon, toplu taşıma ve içmesuyu hizmetlerinden kısmi olarak faydalanmadığı, eğitim ve sağlık hizmetlerinin zor koşullarda sağlanmaya çalışıldığı tespit edilen ve bu nedenlerle kırsal yerleşim özelliği devam eden Açıkalan, Akköy, Ballı, Bozalan, Çamlık, Çavuşlu, Deregözü, Düzlük, Esentepe, Fethiye, Fevziye, Güneysu, Hamzalı, İlyaslı, İshaklı, Karatepe, Kıran, Köprücek, Mahmutlu, Mısırlı, Ortaköy, Rıdvanlı, Sekmenli, Şenocak, Sinanlı, Soğuksu, Tarlacık, Yıldız Mahallelerinin tamamının Kırsal Mahalle; kısmen eski mücavir alan ve kısmen de imar planı bulunan alanların dışında kalan, kırsal yerleşim özelliği devam eden Bahadırlı, Güney, Caferli ve Yaylacık Mahallelerinin belirtilen koordinatları dışında kalan alanların tamamının ise Kırsal Yerleşik Alan olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan teklif incelenmiştir.

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; 15.04.2021 tarih ve 31455 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği ile Gerekçe Raporundaki hususlar dikkate alınarak hazırlanan Açıkalan, Akköy, Ballı, Bozalan, Çamlık, Çavuşlu, Deregözü, Düzlük, Esentepe, Fethiye, Fevziye, Güneysu, Hamzalı, İlyaslı, İshaklı, Karatepe, Kıran, Köprücek, Mahmutlu, Mısırlı, Ortaköy, Rıdvanlı, Sekmenli, Şenocak, Sinanlı, Soğuksu, Tarlacık, Yıldız Mahallelerinin tamamının Kırsal Mahalle; Bahadırlı, Güneyköy, Caferli ve Yaylacık Mahallelerinin belirtilen koordinatları dışında kalan alanların tamamının ise Kırsal Yerleşik Alan olarak belirlenmesi teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yusuf Sağlam komisyon raporlarını okumak ve gerekli açıklamaları yapmak üzere divandaki yerini yedek katip üye olan Şerafettin Furuncuya devretti.

Gündemin 3/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı” Raporu. Belediye Meclisi’nin 05.10.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29.09.2022 tarihli ve 3765 sayılı, “2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“2023 yılı İhzari bütçesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28’inci maddesi gereği;

Komisyonumuz yapmış olduğu çalışma sonucunda hazırlanan 2023 yılı gider bütçesinde; personel giderleri, mahalle yollarının yapımı (asfalt, beton ve parke çalışmaları), park bahçe yapımı ve düzenleme çalışmaları, cadde düzenlemeleri, sanat yapıları, araç alımları olarak ilgili müdürlüklerin bütçe harcama kalemlerine ödenek konulmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49’uncu maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’e göre, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen işleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü oluşturulmuştur. 2023 yılı için birimlerin ihtiyaç duydukları giderler ve gelirler denkleştirilerek 50 Milyon TL bütçe oluşmuştur.

2023 yılı bütçesinin hazırlanmasında, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ilke ve prensiplerine bağlı kalınarak gelirlerimizde hakikatlere yer verilmesine itina gösterilmiştir. Hazırlık bütçesi:

2023 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

MADDE 1. Belediye harcama birimlerin giderleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 50 Milyon TL. Ödenek verilmiştir.

MADDE 2. Belediye bütçesinin gelirleri (B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi 40 Milyon TL. Olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 3. 2023 Mali yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki borçlanma karşılığı 10 Milyon TL. Karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

MADDE 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

MADDE 5. (G) cetvelince nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6. 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7. Meclis sözleşme yapma yetkisini Belediye Başkanına devretmiş olup, Başkan bu yetkisini üst yönetici yardımcıları eliyle kullanabilir.

MADDE 8. Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

 1. Bütçe Kararnamesi
 2. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
 3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) (Örnek-15)
 4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)
 5. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (Örnek-17)
 6. Çok yıllı Gider Bütçesi (Örnek-18)
 7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
 8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
 9. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)
 10. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G ) Cetveli (Örnek-21)
 11. Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
 12. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
 13. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir K-2) ) Cetveli (Örnek-24)
 14. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
 15. Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
 16. Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
 17. Finansman Programı (Örnek-28)

MADDE 9. Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10. Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

2023 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin

Fonksiyonel Sınıflandırmalarının 1. Düzeyi ( A Cetveli);

MADDE

KURUMSAL KOD

FONS. KOD

FIN

BİRİM ADI

TAHMİNİ
GİDER
TL.

11

46

61

1

04

01

1

2

5

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

8.925.000,00

13

46

61

1

05

01

3

1

5

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2.115.000,00

13

46

61

1

11

01

3

9

5

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

19.335.000,00

14

46

61

1

18

01

3

9

5

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.255.000,00

15

46

61

1

30

05

1

0

5

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.660.000,00

16

46

61

1

32

04

5

1

5

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

11.435.000,00

17

46

61

1

33

06

1

0

5

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.415.000,00

18

46

61

1

37

08

2

0

5

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.750.000,00

19

46

61

1

40

03

9

9

5

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2.110.000,00

TOPLAM

50.000.000,00

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi (B cetveli);

MADDE

GELİR KODU

AÇIKLAMA

TAHMİNİ GELİR(TL)

20

01

VERGİ GELİRLERİ

12.100.000,00

21

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2.900.000,00

22

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

3.500.000,00

23

05

DİĞER GELİRLER

20.800.000,00

24

06

SERMAYE GELİRLERİ

1.000.000,00

25

09

RET VE İADELER

-300.000,00

TOPLAM

40.000.000,00

2023 Mali Yılı Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi (B cetveli);

MADDE

KODU

AÇIKLAMA

TAHMİNİ GELİR (TL)

26

01

PERSONEL GİDERLERİ

11.870.000,00

27

02

SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİM GİD

2.165.000,00

28

03

MAL VE HİZMET ALIM GİD.

23.515.000,00

29

04

FAİZ GİDERLERİ

2.050.000,00

30

05

CARİ TRANSFERLER

1.500.000,00

31

06

SERMAYE GİDERLERİ

4.200.000,00

32

09

YEDEK ÖDENEKLER

4.700.000,00

TOPLAM

50.000.000,00

2023 Yılı Harcama Programı 3 Aylık Dönemler İtibariyle Toplamları Üzerinden 1. Düzeyi;

MADDE

KOD

AÇIKLAMA

I. 3 Ay

%

II. 3 ay

%

III. 3 ay

%

IV.3 ay

%

TOPLAM

%

34

01

Personel Gid.

2.967.500,00

25

2.967.500,00

25

2.967.500,00

25

2.967.500,00

25

11.870.000,00

100

35

02

Sosyal Güv.

541.250,00

25

541.250,00

25

541.250,00

25

541.250,00

25

2.165.000,00

100

36

03

Mal ve H. Gid

5.878.750,00

25

5.878.750,00

25

5.878.750,00

25

5.878.750,00

25

23.515.000,00

100

37

04

Faiz Giderleri

512.500,00

25

512.500,00

25

512.500,00

25

512.500,00

25

2.050.000,00

100

38

05

Cari Transfer

375.000,00

25

375.000,00

25

375.000,00

25

375.000,00

25

1.500.000,00

100

39

06

Sermaye Gid.

1.050.000,00

25

1.050.000,00

25

1.050.000,00

25

1.050.000,00

25

4.200.000,00

100

40

09

Yedek Ödenek

1.175.000,00

25

1.175.000,00

25

1.175.000,00

25

1.175.000,00

25

4.700.000,00

100

TOPLAM

12.500.000,00

25

12.500.000,00

25

12.500.000,00

25

12.500.000,00

25

50.000.000,00

100

2023 Yılı Gelir Programı 3 Aylık Dönemler İtibariyle Toplamları Üzerinden 1. Düzeyi;

MADDE

KOD

AÇIKLAMA

I. 3 Ay

%

II. 3 ay

%

III. 3 ay

%

IV.3 ay

%

TOPLAM

%

41

01

Vergi gelirleri

3.025.000,00

25

3.025.000,00

25

3.025.000,00

25

3.025.000,00

25

12.100.000,00

100

42

03

Teş.ve Mülk.G

725.000,00

25

725.000,00

25

725.000,00

25

725.000,00

25

2.900.000,00

100

43

04

Bağ. ve yrd.gel

875.000,00

25

875.000,00

25

875.000,00

25

875.000,00

25

3.500.000,00

100

44

05

Diğer Gelirler

5.200.000,00

25

5.200.000,00

25

5.200.000,00

25

5.200.000,00

25

20.800.000,00

100

45

06

Sermaye Gel.

250.000,00

25

250.000,00

25

250.000,00

25

250.000,00

25

1.000.000,00

100

46

09

Red ve İadeler

-75.000,00

25

-75.000,00

25

-75.000,00

25

-75.000,00

25

-300.000,00

100

TOPLAM

10.000.000,00

25

10.000.000,00

25

10.000.000,00

25

10.000.000,00

25

40.000.000,00

100

Gelir ve Gider olarak iki kısmı ihtiva eden, 2023 yılı için birimlerin ihtiyaç duydukları giderler toplamı 50 milyon TL. gelirler toplamı, 40 milyon TL ve borçlanma karşılığı 10 milyon TL gösterilmek suretiyle denkleştirilmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” şeklindedir.

Rapor hakkında konuşma talebi olmadı. Maddeler okunarak oylama:

MADDE 1. Belediye harcama birimlerin giderleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 50 milyon TL. Ödenek verilmiştir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 2. Belediye bütçesinin gelirleri (B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi 40 milyon TL. olarak tahmin edilmiştir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 3. 2023 Mali yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki borçlanma karşılığı 10 Milyon TL. Karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5. (G) cetvelince nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6. 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 12 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 7. Meclis sözleşme yapma yetkisini Belediye Başkanına devretmiş olup, Başkan bu yetkisini üst yönetici yardımcıları eliyle kullanabilir.

Madde, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin adları okunm