SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EYLÜL 2017 2.BİRLEŞİM

EYLÜL 2017 MECLİS TOPLANTI 2. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.09.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Eylül 2017 meclis toplantısı ikinci birleşimi 07.09.2017 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Aydın ÇALIŞ ve Soner BEKTAŞ’ın izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündem dışı dosya olduğu görüldü. Gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Dışı 1: İç Borçlanma. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 07.09.2017 tarihli ve 57356450-181 sayılı, 900.000.TL. kamu veya özel bankadan kredi kullanımı konulu yazı.

Belediyemiz altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 900.000TL kaynağa ihtiyaç duyulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu borçlanma başlıklı 68. Maddesinin 1. Fıkrası e) bendi “…en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.” gereği kamu veya özel bankalardan borçlanma yapmak.

Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Borçlanma konusunun acil olması nedeniyle komisyon çalışması için birleşime bir saat ara verildi.07.09.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

EYLÜL 2017 MECLİS TOPLANTI 2. BİRLEŞİM 2. OTURUM TUTANAĞI

2. birleşim 2. Oturum, Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı. Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görülerek oturum başladı.

Plan Bütçe Komisyonu Raporu: Belediye meclisimizin 07.09.2017 tarihli 1. oturumunda Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 07.09.2017 tarihli ve 57356450-181 sayılı, 900.000.TL. kamu veya özel bankadan kredi kullanımı konulu yazının Plan Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

5393 sayılı Belediye Kanunu borçlanma başlıklı 68. Maddesinin 1. Fıkrası e) bendinde Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.” denilmektedir.

2016 kesinleşmiş gelir bütçesi 9.356.972.56TLdir. Vergi usul kanununa göre 2017 yılı için uygulanacak yeniden değerlendirme oranı 3,83 tür. Kullanılması düşünülen kredi miktarı olan 900.000.TL borçlanma, 2016 kesinleşmiş gelir bütçesinin %10’u geçmediği görülmüştür. 900.000.TL iç borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesine şeklindeki Plan Bütçe komisyon raporu, komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabulüne gereği için kararın Mali hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:1)

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 27. Maddesi “Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar” gereği, Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU’nun gündemin ikinci maddesinin konusu aile şirketini ilgilendirdiğinden toplantıdan ayrılması sağlandı.

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: İmar Komisyonu’nun Kemaliye Mahallesi 113 Ada, 63 Parselde İmar Planı Değişikliği Raporu. Belediye meclisimizin 06.09.2017 tarihli birleşiminde İmar Komisyonu’na havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.07.2017 tarihli ve 90548586-1289 sayılı, Trabzon İdare mahkemesinin 2017/714 sayılı kararı sonucu Kemaliye Mahallesi 113 ada, 63 parselin yeniden planlanması gerektiği konulu yazının İmar Komisyonu raporu okundu.

Trabzon İdare Mahkemesinin 2017/714 sayılı kararı sonucu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Kemaliye Mahallesi 113 ada, 63 parselde kayıtlı taşınmazın yeniden planlanması gerektiğine dair 21.07.2017 tarihli ve 901352717-310.01.99-E.11244 sayılı yazısı ile yeniden planlanması gerektiği belirtilmektedir. Kemaliye Mahallesi 113 ada, 63 parsele verilen Vakfıkebir Belediyesinin 02.02.2011 tarih ve 11 sayılı kararıyla kabul edilen BL-14 nizam yapılaşma lejantı verilmiştir. Fakat Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 23.09.2016 tarih 562 sayılı kararıyla tadilat iptal edilmiştir. Trabzon İdare Mahkemesinin 2017/714 sayılı kararında “… kazanılmış hakkın yapı ruhsatının bütününe koruma sağlamayacağı, hukuka aykırılığın tespitine kadar, yani yapı mühürlenene kadar tamamlanan kısmın kazanılmış hak kapsamına gireceği, tamamlanan kısımlar dışında yapı ruhsatı ile öngörülmüş olan kısımların ise kazanılmış hak olarak değerlendirilemeyeceği yerleşik Danıştay içtihatlarında kabul edilmiştir. Nihayet, davacıya ait yapı ruhsatları doğrultusunda yapılar mühürlenene kadar yapılan kısımlar açısından davacı işletmenin kazanılmış hak sahibi olduğu açıktır.”. İlgili mahkemenin vermiş olduğu bu karar doğrultusunda ilgili parsele, üç (3) bodrum + zemin + sekiz (8) normal kat halindeyken mühürlendiğinden bu katların ruhsatlandırılması gerekmektedir.

Parsel üzerine inşa edilen binanın mühürlendiği esnadaki mevcut kat adetine göre ruhsatlandırılması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Kemaliye Mahallesi 113 ada, 63 nolu parsele BL-9 nizamında yeniden uygulama imar planı yapılmasının uygun olduğuna dair İmar Komisyonu raporu, oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar:2)

Gündemin 3. Maddesi: Kapanış; Başkan, gündemde görüşülecek başka madde yok Ekim 2017 toplantısı, 04.10.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 07.09.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi