Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EYLÜL 2018 1.BİRLEŞİM

EYLÜL 2018 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.09.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Yavuz SAYIN

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Eylül 2018 meclis toplantısı birinci birleşimi 05.09.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı V. Yavuz SAYIN başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Halil İbrahim GARBETOĞLU ve Metin Ali KARADENİZ’in izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Muhammet BALTA’nın şehir dışında olması nedeniyle katılmadığı, diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündem dışı dosya olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: Kamu Yararı Kararı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 04.09.2018 tarihli ve 90548586-1570 sayılı “Kamu Yararı Kararı”, konulu yazı. Oybirliğiyle gündeme alındı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a Maddesi: İmar Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Raporu. Belediye meclisimizin 04.07.2018 tarihli birleşiminde İmar Komisyonu’na havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 29.06.2018 tarihli ve 90548586-310.04/1161 sayılı “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı”, konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

“Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan “Trabzon İl İdari Sınırları İçinde Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve Jeolojik Etüt Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı” işi kapsamında yapılan planlama çalışmalarının bir aşaması olan Trabzon İli 3. Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kalan, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.10.2017 tarih ve 1999 sayılı kararıyla onaylanarak, 06.11.2017-07.12.2017 tarihleri içerisinde askı ilanına çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 15.12.2017 tarihli oturumunda görüşülerek karara bağlanmış, itirazlara ilişkin düzenlemeler 18.01.2018-16.02.2018 tarihleri içerisinde askı ilanına çıkarılmış olup, söz konusu plan 16.02.2018 tarihinde kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiştir. Kesinleşerek yürürlüğe giren Nazım İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Belediyemize gönderilmiştir.

Nazım İmar Planında belirlenen nüfus yoğunluğu ilkelerine uygun olarak; konut alanlarında yapı nizamlarının ve yapılaşma koşullarının belirlendiği, kamusal kullanımlar ile konut ve yeşil doku arasındaki bağı güçlendiren yaya yollarının önerildiği, park, eğitim gibi kamusal kullanımları kendi içinde; konut çevresi, doğal yapı karakteri, yürüme mesafesi ilkelerine uygun olarak çocuk bahçesi–park, anaokulu-ilkokul- ortaokul-lise şeklinde gruplara ayrıldığı 612 ha’lık Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri ile uygun görülmüştür.” şeklindeki İmar Komisyon raporu, komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabulüne gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:1)

Gündemin 2/b Maddesi: İmar Komisyonunun, Yükseklik Bölgelemeleri Raporu. Belediye meclisimizin 04.07.2018 tarihli birleşiminde İmar Komisyonu’na havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli ibareli 29.06.2018 tarihli ve 90548586-310.04/1160 sayılı “Yükseklik Bölgelemeleri” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

“Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.10.2017 tarih ve 1999 sayılı kararı ile onaylanan Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1:5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin 3.3.2 “ Yüksek Katlı Yapıların Yer Alacağı Bölgeler, Bu Plan Kararları Doğrultusunda Hazırlanacak ve Büyükşehir Belediye Meclisi Tarafından Onaylanacaktır.” İfadesi gereği mevcut yapılaşma, topografya, kent kimliği ve silueti dikkate alınarak Yüksek Katlı Yapılaşma Bölgeleme Planı hazırlanmıştır.

Yapılan değerlendirmede, Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1:5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı Plan Hükümleri gereğince hazırlanan Yüksek Katlı Yapılaşma Bölgeleme Planı uygun görülmüştür.” şeklindeki İmar Komisyon raporu, komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabulüne gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:2)

Gündemin 3. Maddesi: İshaklı Mahallsi 115 Ada, 4 Parselde Taşınmaz Satışı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 29.08.2018 tarihli ve 90548586-1514 sayılı “Taşınmaz Satışı” hususundaki yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin dilek ve temenniler maddesin geçmeden gündem dışı gelen “Kamu Yararı Kararı” konusu acil oluşu nedeniyle komisyon çalışması için birleşime bir saat ara verildi. 05.09.2018

Yavuz SAYIN Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı V. Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

EYLÜL 2018 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM 2. OTURUM TUTANAĞI

05.09.2018 tarihli, 1. Birleşim 2. Oturum, Belediye Başkanı V. Yavuz SAYIN başkanlığında toplandı. Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görülerek oturum başladı.

İmar Komisyonu Raporu: Belediye meclisimizin 05.09.2018 tarihli 1. oturumunda İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 04.09.2018 tarihli ve 90548586-1570 sayılı “Kamu Yararı Kararı”, konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

“İlçemiz, Büyükliman, Kemaliye, Kirazlık ve Aydoğdu mahallelerinde Revizyon, ilave nazım ve uygulama imar planına yönelik 16,639973 hektar alan için kurum görüşü talep edilmiş olup, daha önce ise 15,8103862 hektarlık Kuru Dikili Tarım (KDT) alanı için de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebiyle, 10.07.2017 tarihli ve 209 sayılı İl Toprak Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda Kamu Yararı Kararı beklenildiğinden bahisle geriye kalan Kuru Dikili Tarım Fındık KDTF 2 olarak belirtilen toplam 0,8295874 Hektar alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nden Kamu Yararı Kararı alınması gerekmektedir.

İlçemiz, Büyükliman, Kemaliye, Kirazlık ve Aydoğdu mahallelerinde Revizyon, ilave nazım ve uygulama imar planına yönelik 0,8295874 Hektar KDT alanı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nden Kamu Yararı Kararı alınması konusu komisyonumuzca mütalaa edilerek uygun olduğuna” şeklindeki İmar Komisyon raporu, komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabulüne gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:3)

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Konuşma talebi olmadı.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış: Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadı. Ekim 2018 toplantısı, 03.10.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 05.09.2018

Yavuz SAYIN Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı V. Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi