SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EYLÜL 2020 2.BİRLEŞİM

EYLÜL 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 03.09.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Eylül 2020 meclis toplantısı ikinci birleşimi 03.09.2020 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

-

Metin Ali KARADENİZ

-

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

-

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

-

Selim ALP

-

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

-

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

-

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Ahmet Salih Birincioğlu, Ali Bayram Tanrıverdi, Erol Bahadır, Fatih Sivri, Metin Ali Karadeniz ve Selim Alp’ın izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Ahmet Salih Birincioğlu, Ali Bayram Tanrıverdi, Erol Bahadır, Fatih Sivri, Metin Ali Karadeniz ve Selim Alp’ın izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Kadro İptal ve İhdas” Raporu; Belediye Meclisimizin 02.09.2020 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 25.08.2020 tarihli ve E. 1248 sayılı Kadro İptal ve İhdas konusundaki yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

Belediyemiz çalışanlarından Mali Hizmetler Müdürü kadrosunda bulunan Hüseyin BULUT, 09.07.2020 tarihi itibari ile Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden mezun olmuştur. 14.07.2020 tarihi ile vermiş olduğu dilekçe de intibak işlemlerinin yapılmasını talep etmektedir. İntibak işlemlerinin yapılabilmesi için kadrosunda iptal ihdas işleminin yapılması gerekmektedir.

22 Şubat 2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları'na" dair yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci bendinde "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." denilmektedir. Belirtilen yönetmelik hükümleri gereğince 11123 unvan kodlu Genel İdare Hizmetler sınıfında bulunan 3 üncü derece Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 inci derece 11123 unvan kodlu Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi uygun görülmüştür. Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemin . Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Taşınmaz Satışı” Raporu; Belediye Meclisimizin 02.09.2020 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.08.2020 tarihli ve E. 1280 sayılı “Taşınmaz Satışı” konusundaki yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin (e) bendine göre “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli taşınmazın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tahsisine karar vermek” Belediyelerin yetkileri arasındandır. Mülkiyeti belediyemize ait olan Çarşı Mahallesi 6 ada 43 nolu parselde kayıtlı 137,98 m² yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında “Teknik Altyapı Alanında” yer alan taşınmazın; bulunduğu bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacının sağlıklı olarak karşılanabilmesi amacıyla trafo binası yapılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğüne satışının yapılması konusu uygun görülmüştür. Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.(Karar 2)

Söz almak isteyenler soruldu. Konuşma talebi olmadı.

Ekim 2020 Meclis Toplantısı 07.10.2020 Çarşamba günü saat 14.00 te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 03.09.2020

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi