SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EYLÜL 2022 2.BİLEŞİM

EYLÜL 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 08.09.2022 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Eylül 2022 meclis toplantısı ikinci birleşimi 08.09.2022 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Havva Kurt

+

Ahmet Baştan

+

Metin Ali Karadeniz

-

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Okan Bilgin

+

Ali Alay

+

Özer Aktaş

+

Ali Bayram Tanrıverdi

+

Selim Alp

+

Enver İskenderoğlu

+

Şenol Bülbül

+

Erol Bahadır

+

Şerafettin Furuncu

+

Fatih Sivri

-

Yusuf Sağlam

+

Gündemin 1. Maddesi:Yoklama. Başkan tarafından, isim okutmak suretiyle yoklama;

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum, dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Üyesi Fatih Sivri toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Metin Ali Karadeniz’in izin dilekçesi okundu. Meclis Üyesi Metin Ali Karadeniz’in izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yusuf Sağlam komisyon raporlarını okumak ve gerekli açıklamaları yapmak üzere divandaki yerini yedek katip üye olan Şerafettin Furuncuya devretti.

Gündemin 2/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “CAT 320 B/l Paletli Ekskavatör Satışı” Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.09.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 06.09.2022 tarihli ve 3509 sayılı, “CAT 320 B/l Paletli Ekskavatör Satışı” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Belediyemiz makine parkında bulunan Caterpillar CAT 320B/L marka, 04TF54995 motor seri nolu, 22540 kg ağırlığında 2000 model paletli ekskavatör ekonomik ömrünü doldurmuştur. Son iki yıllık süreçte sürekli ciddi derecede arızalar vermektedir. Tamir bakım masrafları ekonomik olmaktan çıkmış yüksek miktarlarda rakamlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Makine faal halde çalışmaktadır. Bu makinenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince satışının yapılması konusu görüşüldü.

Belediyemiz makine parkında bulunan Caterpillar CAT 320B/L marka, 04TF54995 motor seri nolu, 22540 kg ağırlığında 2000 model paletli ekskavatör ekonomik ömrünü doldurmasından dolayı satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 2/b Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel” Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.09.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 07.09.2022 tarihli ve 3546 sayılı, “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi 3’üncü fıkrasında ‘Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.’ denilmektedir.

Yukarıda ifade edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi 3’üncü fıkrası gereği 1 adet Grafiker ve 1 adet Eğitmen Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması; sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 04.07.2022 talihli ve 27998389-010.06.02-1342143 sayılı Genelge-11 gereği, 19.01.2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 38’inci madde hükmü de göz önünde bulundurularak, 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5’inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 01.07.2022 tarihinden itibaren unvan bazında ücret tavanlarının sözleşme tarihi itibariyle uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Gündemin 2/c Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Memur Kadro İptal-İhdas” Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.09.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 07.09.2022 tarihli ve 3545 sayılı, “Memur Kadro İptal-İhdas” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“22 Şubat 2007 tarih 26442 sayılı Resme Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında ‘Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde her alt grup için tespit edilen statü, unvanlar ve personel grupları arasında aktarma yapılamaz. Ancak, mevcut dolu memur kadro sayısı personel grupları itibariyle kendi alt grupları için tespit edilen norm kadro sayısından az olan kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen idari, sağlık ve yardımcı hizmet personeli gruplarından her birine ait norma uygun boş kadro sayısının yüzde ellisine kadarı ilgili personel gruplarından düşülerek ihtiyaca göre idari, sağlık ve teknik personel gruplarına sayı itibariyle meclis kararı ile eklenebilir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak aktarılacak kadro sayısı tespit edilir. Kadro aktarımı yapılan personel grubunda kalan kadro sayısı ile söz konusu gruptan diğer gruplara aktarılan kadro sayısının toplamı ilgili grup için norm kadro standartları cetvellerinden belirlenen sayıdan fazla olamaz’ konusu görüşüldü.

Bu yönetmelik kapsamında Genel İdare Hizmetler sınıfındaki boş bulunan 5’inci dereceli 2 adet 7825 unvan kodlu Veri Hazırlama kadrosunun birinin iptal edilerek, Genel İdare Hizmetler Sınıfında 7’nci derecede 9880 unvan kodlu Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hususu komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

Gündemin 2/d Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Zabıta Maktu Mesai” Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.09.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Zabıta Müdürlüğü ibareli 15.08.2022 tarihli ve 3276 sayılı, “Zabıta Maktu Mesai (Bütçe Kanununda Değişiklik)” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“07 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (K) cetveli (III). Bölüm B-1 de belirtilen, “Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içindekiler için” maktu fazla çalışma ücreti 1080,00-TL’yi geçemez. Şeklinde düzenlenmiştir.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun K cetvelinde belirtilen zabıta aylık maktu fazla çalışma ücreti 800,00-TL olarak uygulamasına komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 4)

Gündemin 2/e Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Esentepe Mahallesi Bilirkişi Seçimi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.09.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 15.08.2022 tarihli ve 3282 sayılı, “Bilirkişi Seçimi (Esentepe Mahallesi)” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“İlçemiz Esentepe Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu 22-a maddesine göre güncelleme çalışmalarına başlanacaktır. Mahalledeki taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarını bilen; Esentepe Mahallesinde 6 bilirkişi görevlendirilmesi konusu.

Esentepe Mahalle Muhtarı tarafından; Mustafa oğlu 23192631388 kimlik nolu Beydullah YILDIZ, Sabri oğlu 21278695156 kimlik nolu Ahmet ÖZKAN, Mehmet oğlu 21179698430 kimlik nolu Dursun ÖZKAN, Sabri oğlu 21254695958 Osman ÖZKAN, Remzi oğlu 19970738790 kimlik nolu Faruk ŞEN ve Turan oğlu 20984704992 kimlik nolu Mustafa YALÇİN önerilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanunu 22/a maddesine göre güncelleme çalışmalarına başlanacaktır. Mahalledeki taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarını bilen; mahalleden 6 adet bilirkişi seçilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Yazı İşleri Müdürlüğü gönderilmesine karar verildi. (Karar 5)

Gündemin 2/f Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Memur Kadro İptal-İhdas” Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.09.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 02.09.2022 tarihli ve 3473 sayılı, “Memur Kadro İptal-İhdas” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“22 Şubat 2007 tarih 26442 sayılı Resme Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında " Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde her alt grup için tespit edilen statü, unvanlar ve personel grupları arasında aktarma yapılamaz. Ancak, mevcut dolu memur kadro sayısı personel grupları itibariyle kendi alt grupları için tespit edilen norm kadro sayısından az olan kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen idari, sağlık ve yardımcı hizmet personeli gruplarından her birine ait norma uygun boş kadro sayısının yüzde ellisine kadarı ilgili personel gruplarından düşülerek ihtiyaca göre idari, sağlık ve teknik personel gruplarına sayı itibariyle meclis kararı ile eklenebilir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak aktarılacak kadro sayısı tespit edilir. Kadro aktarımı yapılan personel grubunda kalan kadro sayısı ile söz konusu gruptan diğer gruplara aktarılan kadro sayısının toplamı ilgili grup için norm kadro standartları cetvellerinden belirlenen sayıdan fazla olamaz" denilmektedir.

Bu yönetmelik kapsamında Yardımcı Hizmetler sınıfındaki boş bulunan 11 dereceli 2 adet 9475 unvan kodlu Gassal kadrosunun birinin iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 9 uncu derecede 8780 unvan kodlu Grafiker kadrosunun ihdas edilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 6)

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yusuf Sağlam komisyon raporlarını okuyup gerekli açıklamalar yapılmış olup, divandaki yerini aldı.

Gündemin 3/a Maddesi: İmar Komisyonunun “Güney Mahallesi l03 Ada 2 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.09.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 06.09.2022 tarihli ve 3502 sayılı, “Güney Mahallesi l03 Ada 2 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

İlçemiz, Güney Mahallesi 103 ada 2 nolu parselin bulunduğu alan özel mülkiyette olup, 1/50.000 ölçekli İl Çevre düzeni Planı ve 3. Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında Sanayi alanında kalmaktadır. Planların kademeli birlikteliği ilkesi gereği üst ölçekli planlar ile uyumlu olacak şekilde hazırlanan "Depolama alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 20.07.2022 tarih ve 416 sayılı meclis kararıyla onaylanmış olup askı süreçleri tamamlayarak kesinleşmiş olduğu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2022 tarih ve 85277 sayılı yazısıyla tarafımıza bildirilmiştir. Kesinleşerek yürürlüğe giren Depolama Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun şekilde; Emsal: 1.00 Yençok:10.50 m yapılaşma koşullu, Vakfıkebir-Tonya karayolundan 25 m, komşu parsellerden 3 er m ve arka cepheden 5 m çekme mesafeleri işlenerek hazırlanan Depolama Alanı amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan notları teklifinin görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan değerlendirme neticesinde; Vakfıkebir İlçesi Güney Mahallesi 102 ada 3 nolu parselde planların kademeli birlikteliği ilkesi gereği üst ölçekteki plan kararlarının alt ölçekli planlara aktarılmasına yönelik Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 20.07.2022 tarih ve 416 sayılı meclis kararıyla onaylan Depolama alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun şekilde hazırlanan “Teklif-61875587 işlem numaralı Depolama Alanı amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notları Teklifinin” Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine, arazi kullanım standartlarına, şehircilik ilkeleri, planlama esaslarına ve üst ölçekli planlar ile plan hiyerarşisi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 7)

Gündemde görüşülecek madde kalmadı. Söz almak isteyenler soruldu.

Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu ve Şerafettin Furuncu söz istedi.

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu: Hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlıyor, saygılarımı arz ediyorum. Bir aylık aradan sonra toplantımıza ikinci birleşimle devam ediyoruz. Hayırlı olsun.

Öncelikle, meslekdaşım olan dayınızı kaybettiniz tekrar sabır diliyorum. Acıyı çeken bilir. Ali Bey’in evladı Erzurum’da Enver Bey’in Evladı da ilçemizde kaza geçirdiler. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi paylaşmak istiyorum.

Büyükliman mahallesine risk alarak getirdiğiniz kanalizasyon hizmeti konusundaki hassasiyetinize çok teşekkür ediyorum. Hayati bir konuydu çok makbule geçti. Ayrıca yüzey sularının bir kısmı bunlara veriliyor verilmemesi gerektiği bilinmiyor. Halkın bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Arazi yapısından dolayı beş evin bağlantı sorunu beklemede, sizin el atmanızla bu sorunun çözüleceğine inanıyorum.

Yapılan çalışma ile betonlar kırıldı gidiş-gelişlerle iyice zarar gördü. Kabanlar kopuyor. Yeni çalışma yapılması gerekecektir.

Anons servisinde birinin görevlendirilmesi gerekiyor. Bugün yapılan MHP’nin bir çalışmasının anonsunda karışıklık oldu, arkadaşların müdahalesiyle düzeltildi. Görevli personelin yeterli eğitim alması gerekir.

Fındıkların kurutulması konusunda gösterdiğiniz hassasiyete teşekkür ederim. Mahalle içlerinde patoza fındık attırıldı ve o şekilde bekletildi. Bugün gördüm ki üstleri örtüldü, yani depolandı. Bu durum yolun daralmasına sebep oluyor. Aynı yerde kazalar oldu. Zabıta dolaşarak uyarı görevini yaparlarsa kaldırılması sağlanır.

Yayla yolları için ormaniye ile yaptığınız görüşme sonrası çok güzel temizleme oldu. Ancak Çanakçıyla Çatak Mevkii dediğimiz yer öylece kaldı. O bölümünde yapılması gerekir.

Yeni cami önünde yapılan çalışma sonrası trafikte bir rahatlama oldu.

Gençlik merkezi kavşağı ne durumda olduğu merak ediliyor. Son durumunu ben de bilmiyorum. Adliye sarayı ne durumda? Rıdvanlı yol genişlemesine durumda? Doğalgaz ne durumda? Taşlıyatak göletinden Tonya’ya su bağlanması konusu var. Göletin alt kısmından alınırsa gölet öldürülmemiş olur.

Projelerinizin olduğunu biliyorum ama vatandaşımız bilmediği için sizleri bilgilendirmek istedim. Teşekkür ediyorum.

Meclis Üyesi Şerafettin Furuncu: 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Allah nasip ederse haftaya başlıyor. Bu güne kadar belediyemiz imkanları ölçüsünde okullarımızın ihtiyaçlarına katkı sağlanmıştır. İmar komisyonu başkanı olmam sebebiyle yapılan inşaatların yasalar ve yönetmeliklere uygun yapılırsa mağduriyet yaşanmaz. Teşekkür ederim.

Başka söz talebi olmadı. Ekim 2022 meclis toplantısı için 05.10.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 08.09.2022

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi