SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EYLÜL 2023 2.BİRLEŞİM

EYLÜL 2023 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.09.2023 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Eylül 2023 meclis toplantısı ikinci birleşimi 07.09.2023 Perşembe günü saat 14.20’de belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. İsim okutmak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Fatih Sivri

+

Ahmet Baştan

-

Havva Kurt

+

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Metin Ali Karadeniz

+

Ali Alay

+

Okan Bilgin

+

Ali Bayram Tanrıverdi

+

Özer Aktaş

-

Enver İskenderoğlu

+

Şenol Bülbül

+

Erol Bahadır (AK Parti)

+

Şerafettin Furuncu

+

Erol Bahadır (İYİ Parti)

+

Yusuf Sağlam

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum, dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Baştan ve Özer Aktaş’ın izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ahmet Baştan ve Özer Aktaş’ın izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Memur Kadro İhdas” Raporu: Belediye Meclisi’nin 06.09.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 31.08.2023 tarihli ve 6758 sayılı, “Memur Kadro İhdas” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor: “22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 10'uncu maddesinde ‘14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekle işçi kadroları bu yönetmeliğe uygun olarak ihdas edilir’ denilmektedir.

Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığınca yayınlanan 09 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 9'uncu maddesinin 2'inci fıkrasında ‘Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde belirtilen birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvanları ile Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listelerinden (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen unvanlar kullanılarak idarî birimler oluşturulur.’ denilmektedir. Bu yönetmeliğe istinaden Genel İdareler Hizmetler sınıfında Afet İşleri Müdürlüğü, üst yöneticisi olarak 10573 Unvan Kodlu Afet İşleri Müdürü ihdas edilmesi hasıl olmuştur.

Genel İdareler Hizmetler sınıfında Afet İşleri Müdürlüğü ve 10573 Unvan Kodlu Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 2/b Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “2023 Mali Yılı Ek Bütçe” Raporu: Belediye Meclisi’nin 06.09.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 01.09.2023 tarihli ve 6770 sayılı “2023 Mali Yılı Ek Bütçe” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor: “Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda 2023 yılı içinde yapılması planlanan ve ödenekleri yetersiz olan, 3.500.000,00 TL cadde düzenlemesi, 1.000.000,00 TL lik İş makinesi onarım gideri, 500.000,00 TL taşıt bakım onarım gideri ve 2.000.000,00 TL lik yol bakım onarım gideri için ek bütçe; Yetersiz olan ödeneklerin karşılanması için 7.000.000,00 TL borçlanma gelir ek bütçe yapılması hususu komisyonumuzca incelenerek uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Gündemin 2/c Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Sahil Gazinosu ve Aile Çay Bahçesinin Kira Sözleşmesi” Raporu: Belediye Meclisi’nin 06.09.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 06.09.2023 tarihli ve 6805 sayılı, “Sahil Gazinosu ve Aile Çay Bahçesinin Kira Sözleşmesi” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor: “Belediyemizce ihaleli olarak 10 yıllık süre için kiraya verilen Sahil Gazinosu ve Aile Çay bahçesi işyerinin sözleşmesi ilgili işletmecinin sözleşmeyi fesih talebi Belediye Encümenince uygun görülerek sonlandırılmıştır. Bu kere Mali Hizmetler Müdürlüğünün ilgide kayıtlı gerekçeli yazısı komisyonumuzca tetkik edilerek 10 yıllık süre ile yeniden kiraya verilmesi uygun görülmüştür. ” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

Gündemin 2/d Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Gayri Nakdi Kredi Kullanılması” Raporu: Belediye Meclisi’nin 06.09.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 06.09.2023 tarihli ve 6812 sayılı, “Gayri Nakdi Kredi Kullanılması” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor: “Belediye hizmetlerinde ve piyasa borçlarında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 2.000.000,00TL(iki milyon) TL. (Faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Muhammet Balta’nın yetkilendirilmesi incelendi.

İhtiyaç duyulan 2.000.000,00.TL (İki milyon TL) gayri nakit kredinin İller Bankası Anonim Şirketinden kullanılması ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 4)

Gündemin 2/e Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “İç Borçlanma” Raporu: Belediye Meclisi’nin 06.09.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 06.09.2023 tarihli ve 6813 sayılı, “İç Borçlanma” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor: “Belediyemiz hizmetlerinde ve piyasa borçlarında kullanılmak üzere 2.000.000,00 TL. kredi 5393 Sayılı Kanunun 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayı ile yapabilir.” gereğince, Bu itibarla, belediyemiz 2023 yılı içinde yapacak olduğu 2.000.000,00 TL. iç borçlanma, en son kesinleşen bütçe gelirinin yeniden değerlendirme oranıyla artırımı sonucu %10'u geçmediğinden, kamu ve özel bankalardan iç borçlanma yapılabilmesi için, krediye konu gerekli işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın yetkili kılınmasında sakınca yoktur.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 5)

Konuşma talebi olan, Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu: Belediyemiz hizmet binasının saldırıya maruz kalması bizi üzmüştür. Sağduyuya davet ediyorum. Çavuşlu mahallemiz Aydın Bilgin’in evine giden yolun betonlaması talebi var. Stadyum binasının arkasına çocuk parkı talebi var. Teşekkür ederim.

Başka söz talebi olmadı. Ekim 2023 meclis toplantısı için 04.10.2023 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 07.09.2023

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi