SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

KASIM 2022

KASIM 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 02.11.2022 – 14.00

BELEDİYE BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Kasım 2022 meclis toplantısı birinci birleşimi 02.11.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

-

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Erol Bahadır’ın izin dilekçesi okundu. Meclis Üyesi Erol Bahadır’ın izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: Memur Kadro İptal-İhdas. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 27.10.2022 tarihli ve 4113 sayılı, “Memur Kadro İptal-İhdas” konulu yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konumuz kalmadı. Komisyon çalışması için birleşime 10 dakika ara verildi. 02.11.2022

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 02.11.2022

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 2

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonunun “Memur Kadro İptal-İhdas” Raporu.

“Kurumumuz bünyesinde çalışan teknik personellerimizin yetersizliğinin giderilebilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi 3’üncü fıkrası ‘Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz...’ gereği sözleşmeli personel çalıştırılarak bu yetersizliğin çözümü yoluna gidilecektir. Ancak, sözleşme yapılması planlanan Tekniker kadrolarımızın yetersiz olduğundan, bir adet Tekniker kadrosuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Buna göre, 22 Şubat 2007 tarih 26442 sayılı Resme Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında “Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde her alt grup için tespit edilen statü, unvanlar ve personel grupları arasında aktarma yapılamaz. Ancak, mevcut dolu memur kadro sayısı personel grupları itibariyle kendi alt grupları için tespit edilen norm kadro sayısından az olan kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen idari, sağlık ve yardımcı hizmet personeli gruplarından her birine ait norma uygun boş kadro sayısının yüzde ellisine kadarı ilgili personel gruplarından düşülerek ihtiyaca göre idari, sağlık ve teknik personel gruplarına sayı itibariyle meclis kararı ile eklenebilir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak aktarılacak kadro sayısı tespit edilir. Kadro aktarımı yapılan personel grubunda kalan kadro sayısı ile söz konusu gruptan diğer gruplara aktarılan kadro sayısının toplamı ilgili grup için norm kadro standartları cetvellerinden belirlenen sayıdan fazla olamaz..’ konusu görüşüldü.

Bu yönetmelik kapsamında Sağlık Hizmetleri sınıfındaki boş bulunan 9'uncu dereceli 2 adet 8424 unvan kodlu Sağlık Teknikeri kadrosunun birinin iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 9'uncu derecede 8750 unvan kodlu Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi hususu komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemde görüşülecek madde kalmadı. Söz almak isteyenler soruldu.

Meclis Üyeleri Enver İskenderoğlu, Şerafettin Furuncu, Selim Alp ve Özer Aktaş söz istedi.

Meclis Üyesi Enver İskenderoğlu: Sokakta gelen sorunu dile getirmek istiyorum. Anonsla ilgili sorun. Ses kalitesi, gürültü kapasitesi ve açılırken, anons sırasında; okullardan ve adliyeden rahatsızlık dile getiriliyor. Mevlut anonsları yapılmaması uygun olur. Anonsu yapan sesin kadın sesi olsa daha iyi olur.

Meclis Üyesi Şerafettin Furuncu: Enver Bey’in söylediklerine ek olarak Yalıköy Mahallesinde Üç aydan beri anons sistemi çalışmıyor.

Meclis Üyesi Selim Alp: Gençlik Merkezi Hastane yolu yol güzergahında değişiklik olacak mı? Kamulaştırma yapılacak mı?

Meclis Üyesi Özer Aktaş: Plaj ve millet bahçesi ihalesi ne oldu? Sahil parkının durumu ne? Sahildeki işletmeler bizim uhdemizde mi? İşgaliye konusunu hızlandıralım mı? Temizliğe daha fazla ehemmiyet göstermeliyiz.

Başka konuşma talebi olmadı. Aralık 2022 meclis toplantısı, 07.12.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 02.11.2022

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi