SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MART 2021 1.BİRLEŞİM

MART 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 03.03.2021 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Mart 2021 meclis toplantısı birinci birleşimi 03.03.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

-

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Şerafettin Furuncu’nun izin dilekçesi okundu. Meclis Üyesi Şerafettin Furuncu’nun izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündem dışı müzekkerenin olduğu görüldü.

Gündeme geçilmeden önce, meclise sunulan Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.03.2021 tarihli ve 344 sayılı “Kira İndirimi” konulu yazı olduğu görüldü. Oybirliğiyle gündeme alındı.

Gündem Dışı 1. Madde: Kira İndirimi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.03.2021 tarihli ve 344 sayılı “Kira İndirimi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Zabıta Memuru aylık maktuen ödenecek fazla çalışma ücreti” Raporu. Belediye Meclisi’nin 03.02.2021 tarihli birinci birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğü ibareli 27.01.2021 tarihli ve 137 konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor;

“31 Aralık 2019 tarihli ve 31351 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7258 sayılı 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K) cetveli (III). Bölüm B-1 de belirtilen, “Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içindekiler için” maktu fazla çalışma ücreti 594.00-TL’yi geçemez. Şeklinde düzenlenmiştir.

2021 yılı merkezi yönetim Bütçe Kanunu K cetvelinde belirtilen zabıta aylık maktu fazla çalışma ücreti 594,00-TL olarak uygulamasına komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 3/b Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 03.02.2021 tarihli birinci birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 28.01.2021 tarihli ve 145 sayılı “Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor;

“Bu yönergenin amacı, Vakfıkebir Belediyesi harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Birimi’nce yürütülecek ön mali kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemektir.

Bu yönerge, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 58 ve 60’ıncı maddeleri, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci maddesine ve 31.12.2005 tarih ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar”ın 27’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Buna göre:

ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, VAKFIKEBİR Belediyesi harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Birimi’nce yürütülecek ön mali kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 - (1) Bu yönerge, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 58 ve 60’ıncı maddeleri, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci maddesine ve 31.12.2005 tarih ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar”ın 27’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu yönergede geçen;

İdare: VAKFIKEBİR Belediyesini,

Belediye Başkanı: VAKFIKEBİR Belediyesi Başkanını,

Birim: Ön Mali Kontrol Birimi’ni

Harcama Birimi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan Belediye birimini,

Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten görevlileri.

Ön mali kontrol: İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; Belediye bütçesi, bütçe tertibi, kullanabilir ödenek tutarı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü,

Görüş Yazısı: Ön mali kontrol sonucunda mali karar ve işlemlerin uygun bulunup bulunmadığı yönünde verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine yazılan şerhi,

Yönerge: Bu Yönergeyi, İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ön Mali Kontrol

Ön mali kontrolün Kapsamı

Madde 4 – (1) Ön mali kontrol görevi; yönetim sorumluluğu çerçevesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Birimi ve harcama birimleri tarafından yerine getirilir.

(2) Birim tarafından yapılacak ön mali kontrol, bu yönergede belirtilen kontroller ile harcama birimlerinin talebi veya Birimin risk değerlendirmesi sonucunda ön mali kontrol işlemine tabi tutulmasında yarar görülen mali karar ve işlemlerden Belediye Başkanı tarafından uygun görülen kontrollerden meydana gelir.

(3) Birim ve Harcama Birimleri tarafından yapılacak ön mali kontrol; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yerine getirilir. Harcama birimleri tarafından idare bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk yönünden yapılacak kontrol, ödeneğin bütçeye konulma amacına uygun olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığı, ihtiyaçların karşılanmasında idarenin önceliklerine uyum, etkinlik değerlendirmesi ile harcamalarda verimlilik ve tutumluluğun sağlanması hususlarını da kapsar.

(4) Ayrıca mali karar ve işlemler, harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir.

Ön Mali Kontrolün Niteliği

Madde 5 – (1) Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliği haiz olup, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir.

(2) Mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması ve ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ön Mali Kontrol Süreci ve Usulü

Madde 6 – (1) Birimin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemler, kontrol edilmek üzere Birime gönderilir.

(2) Birimce, mali işlemin niteliğine göre “Ön Mali Kontrol Görüş Formu” düzenlenerek gerekli kontroller yapılır. Yapılan kontrol sonucunda, mali karar ve işlemin uygun görülmesi halinde “Ön Mali Kontrol Görüş Formu” üzerine; “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür.”, uygun görülmemesi halinde ise “Mali karar ve işlem uygun görülmemiştir.” şerhi düşülerek imzalanır. Mali karar ve işlemle ilgili uygun görülmeme nedenlerinin açıkça belirtilmesi gereklidir. Hazırlanan “Ön Mali Kontrol Görüş Formu”, harcama birimince ilgili işlem dosyasında saklanır ve bir örneği de ödeme emri belgesine eklenir.

(3) Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan mali karar ve işlemler için, bu eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde “Ön Mali Kontrol Görüş Formu” düzenlenebilir.

(4) Birimin ön mali kontrolüne tabi olmayan mali işlemlerin kontrolleri, harcama birimlerince yerine getirilir. Harcama birimlerinde ön mali kontrol işlemi, süreç kontrolü olarak yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla harcama birimlerince uygulanmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından mali işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır. Süreç akış şemaları, Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe konulur.

(5) Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirirler. Yapılan bu görevlendirmeler, Birime de bir yazı ile bildirilir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tamam olup olmadığı hususları ile daha önceki işlemlerin kontrolünü de kapsayacak şekilde, ön mali kontrol işlemlerini yaparlar. Bu görevliler yaptıkları kontrol sonucunda, işlemleri uygun görmeleri halinde, ödeme emri belgesine üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek imzalarlar.

Kontrol Yetkisi

Madde 7 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde ön mali kontrol yetkisi, Mali Hizmetler Müdürüne aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen “Ön Mali Kontrol Görüş Formu”, Mali Hizmetler Müdürü tarafından imzalanır. Mali Hizmetler Müdürü, bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla, yazılı olarak Birimde görevli bir personele devredebilir.

(2) Mali Hizmetler Müdürlüğünün ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemleri, Birim tarafından yürütülür.

(3) Harcama Birimlerinde, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yürütülür. Gerçekleştirme görevlisi tarafından ön mali kontrolü yapılan işlemler, Birime görüş için sevk edilir. Yönergenin 16’ıncı maddesindeki limitin altında kalan ödeme emri belgelerinin Birime gönderilmesi zorunlu değildir.

(4) Yönergenin 10 ve 16’ıncı maddelerindeki limitlerin üstünde kalan işlemler ile 9, 11, 12, 13, 14, 15’inci maddelerinde belirtilen işlemlerin ön mali kontrolü, Birimce yapılacaktır.

Görevler Ayrılığı İlkesi

Madde 8 – (1) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Birimde ön mali kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Ön Mali Kontrolüne Tabi Mali Karar ve İşlemler.

Mevzuat Değişikliklerinin Sonuçlarının Hesaplanması

Madde 9 – (1) Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük ya da imkan getirecek mevzuat tasarı ve değişiklikleri; bütçesi, kullanılabilir ödenekleri ve nakit yönetimi üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere Birime gönderilir. Mevzuat tasarı ve değişikliklerinin mali yükleri, Birimce en az 3 (üç) yıllık bir dönem için hesaplanarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucu, üst yönetime ve ilgili birimlere “Ön Mali Kontrol Görüş Formu” ile bildirilir.

Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları

Madde 10 – (1) Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından, 4734 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde öngörülen limit tutarını aşanlar ön mali kontrole tabidir. Belediye Başkanı gerek görmesi halinde, söz konusu limitlerin altındaki taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının da, ön mali kontrole tabi tutulmasına karar verebilir.

(2) Kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde oluşturulan 2 (iki) nüsha işlem dosyası (biri asıl olmak üzere), harcama birimi tarafından sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden önce Birime gönderilir. Kontrol edilmek üzere Birime gönderilecek işlem dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1- İşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren onaylı dizi pusulası.

2- Onay belgesi,

3- Yaklaşık maliyet ve dayanağını oluşturan hesap cetvelleri,

4- İhale komisyonlarının kurulmasına ilişkin (asil ve yedek üyelerin belirtildiği) ihale yetkilisi onayı,

5- Kamu İhale Kurumu tarafından verilen İhale Kayıt Formu,

6- İlanın yapıldığına ilişkin belgeler veya ilan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklilerin davet edildiğine dair davet yazıları,

7- İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu gerekli olan işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin ve kararları,

8- Yapım işlerinde (4734 sayılı kanunun 62’inci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgeler

9- İhaleye ilişkin tüm şartnameler ile proje ve raporlar,

10- 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22’nci maddesinin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form ile (c) bendi kapsamında yapılacak alımlarda asıl sözleşme sureti,

11- Sözleşme veya protokol tasarıları,

12- Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin yayımlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler,

13- Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler,

14- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümlerine göre İdareye veya Kamu İhale Kurumuna başvuru bulunduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar, (Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre şikayet ve itirazen şikayet başvuruları sonuçlanmadan taahhüt dosyaları Ön Mali Kontrol Birimine gönderilmeyecektir.)

15- Üzerine ihale kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat alındı belgesi (Banka Teminat Mektubu olması durumunda ayrıca Geçici Teminat Mektubu fotokopisi ve bankadan alınacak teyit yazıları)

16- Üzerine ihale kalan istekli ile diğer teklif sahiplerine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamı,

17- İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,

18- Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler,

19- Üzerine ihale kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, 4734 sayılı Kanunun 58’inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgesi,

20- İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir.)

21- İlgili Bakanlığın iznine tabi alımlarda izin yazısı,

22- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi gereği, İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların teklifleri reddedilmeden önce belirlenen süre içinde istenen açıklama ve tebliğ alındıları ile istekliler tarafından verilen teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntılı cevabi yazı ve eki belgeler,

23- İhale kararlarının ihale üzerinde bırakılan da dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirildiğine dair yazı ve tebliğ alındıları, ihale kararının faks veya e-posta yolu ile bildirilmesi halinde aynı gün postaya verildiğine dair belgeler.

(3) Ayrıca söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra, 5 (beş) işgünü içinde aşağıda belirtilen belgelerin onaylı birer nüshası Birime gönderilecektir.

1- İmzalanmış olan sözleşme örneği,

2- Sözleşmeye davet yazıları ve tebliğ alındıları,

3- İhale kararı ve sözleşmeye ait damga vergilerinin ödendiğine ilişkin belgeler,

4- İhale üzerinde kalan isteklinin, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin j/1 bendi gereğince Yüklenici tarafından ödenmesi gereken Kurum payının yatırıldığına ilişkin belge,

5- Kesin Teminata ilişkin alındının örneği, (Banka Teminat Mektubu olması durumunda Kesin Teminat Mektubu fotokopisi ve bankadan alınacak teyit yazıları)

6- Yapım işlerinde sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın Yükleniciye yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli ile ek kesin teminata ilişkin belge,

7- Yer teslimi gereken hallerde düzenlenen yer teslim tutanağı,

8- Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi.

(4) Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenmiş olanların harcama birimlerince onaylı Türkçe tercümelerinin ayrıca işlem dosyasına eklenmesi gerekmekte olup, belgelerin yabancı dildeki asılları ile taahhütlere ilişkin diğer belgeler harcama birimlerince muhafaza edilecektir.

(5) Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, Birimce en geç 5 (beş) işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen “Ön Mali Kontrol Görüş Formu”, işlem dosyasının 1 (bir) nüshası ile birlikte aynı süre içinde harcama yetkilisine gönderilir.

Ödenek Aktarma İşlemleri

Madde 11- (1) Belediye bütçesi içinde yapılacak aktarmalar, harcama birimlerinin talebi üzerine Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve onaya sunulmadan önce en geç 2 (iki) işgünü içinde Birimce “Ön Mali Kontrol Görüş Formu” ile kontrol edilir. Mevzuata aykırı bulunan aktarma taleplerinin, Birim tarafından aynı süre içinde ilgili harcama birimine iadesi sağlanır.

Kadro Dağılım Cetvelleri

Madde 12- (1) Kadro dağılım cetvelleri ile ilgili işlemler, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Birimce en geç 2 (iki) işgünü içinde “Ön Mali Kontrol Görüş Formu” ile kontrol edilir. İlgililerine yapılacak ödemeler, bu onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır.

Geçici İşçi Pozisyonları

Madde 13- (1) İlgili mevzuatında belirlenen yetki çerçevesinde, geçici işçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibariyle dağılımı kontrole tabidir. Geçici işçi pozisyonları Birimce en geç 2 (iki) işgünü içinde “Ön Mali Kontrol Görüş Formu” ile kontrol edilir. Kontrol sonucunda uygun görülmeyen cetveller, aynı süre içinde ilgili birime gönderilir.

Zam, Tazminat ve Ek Ödemelere İlişkin Cetveller

Madde 14 – (1) Devlet memurlarından, hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara zam ve tazminat ödeneceği, ödenecek zam ve tazminatın miktarları ile ödeme usul ve esaslarına ilişkin olarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibariyle dağılımını gösteren listeler, ilgili birimce düzenlenerek Birime gönderilir. Bu listeler Birim tarafından 2 (iki) işgünü içinde “Ön Mali Kontrol Görüş Formu” ile kontrol edilir. Kontrol işlemi sonucunda söz konusu listeler, onaylanmak üzere Belediye Başkanına sunulur.

Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri

Madde 15- (1) Sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmeler kontrole tabidir. Bu sözleşmeler imza altına alınmadan, mevzuata uygunluk yönünden en geç 2 (iki) işgünü içinde “Ön Mali Kontrol Görüş Formu” ile Birim tarafından kontrol edilir. Uygun görülmeyen sözleşmeler aynı süre içinde ilgili birime gönderilir.

Ödeme Emri Belgeleri ve Eklerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri

Madde 16 – (1) Mali işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması ve risk unsurları dikkate alınarak; harcama birimlerinin aşağıda belirtilen ekonomik kodlardan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limitlerin üzerinde yapacakları ödemeler (ön ödeme dahil), bütçe sınıflandırılması ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden ön mali kontrole tabi tutulur.

Ön Mali Kontrole Tabi Harcamalar

03.2 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Şehir şebekesi su bedeli, doğalgaz bedeli ve elektrik bedeli hariç)

03.5 - Hizmet Alımları (Haberleşme Giderleri hariç)

03.6 - Temsil ve Tanıtma Giderleri

03.7 - Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

03.8 - Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

06 - Sermaye Giderleri (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalar hariç)

Bu madde kapsamında yapılacak ön mali kontrole ilişkin ödeme emri belgelerine, “Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde sayılan belgeler eklenecektir.

(2) Harcama birimleri tarafından düzenlenen ödeme emri belgeleri, ön mali kontrol için Birime gönderilir. Birimce, 2 (iki) işgünü içinde “Ön Mali Kontrol Görüş Formu” düzenlenerek gerekli kontroller yapılır. Yapılan kontrol sonucunda, mali karar ve işlemin uygun görülmesi halinde ödenmek üzere işleme konulur. Mevzuat açısından uygun görülmeyenler ise; aynı süre içinde gerekçeleri belirtilerek, harcama birimine geri gönderilir. Harcama yetkilisi ortaya konulan gerekçelere göre düzeltme yaptırabileceği gibi, aynı ödeme emri belgesinin ödenmesini de isteyebilir. Bu durumda muhasebe yetkilisi 5018 sayılı Kanunda muhasebe yetkilisi tarafından yapılacağı belirtilen kontrolleri yaparak ödemeyi gerçekleştirir.

(3) Mali Hizmetler Müdürü, uygun görülmediği halde harcama yetkilisinin yazılı talebiyle ödemesi yapılan ödeme emirlerine ilişkin bilgileri aylık olarak Belediye Başkanına sunar.

(4) Yönerge’nin 10’uncu maddesi kapsamında kontrole tabi olan mali işlemlere ilişkin olarak düzenlenen ödeme emir belgelerinin ön mali kontrolü de, Birimce yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yapılacak Düzenlemeler

Madde 17- (1) Yönergede belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemler için, daha sonra Birim tarafından kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler, ilgili birimin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne önerisi ve/veya Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi üzerine Belediye Başkanının onayıyla yürürlüğe konulur. Ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemler, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibariyle belirlenir ve bu düzenlemeler her yıl tekrar gözden geçirilir.

(2) Ön mali kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler, Belediye Başkanının onayını izleyen 10 (on) işgünü içinde Maliye Bakanlığı’na bildirilir.

Uygun Görüş Verilmeyen Mali karar ve İşlemler

Madde 18- (1) Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemler, harcama yetkililerince Birime yazılı olarak bildirilir.

(2) Birimce ön mali kontrol işlemlerinin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle Belediye Başkanına bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

Kontrol Süresi

Madde 19 – (1) Birim, kontrol ve uygun görüş işlemlerini Yönerge’de belirlenen süreler içerisinde sonuçlandırır. Yönerge’de belirtilen sürelerin başlangıç tarihinin belirlenmesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü evrak giriş kayıt tarihini izleyen işgünü esas alınır. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi ve Belediye Başkanı’nın onayı üzerine bu süreler 1 (bir) katına kadar artırılabilir.

Tereddütlerin Giderilmesi

Madde 20- Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde, 31.12.2005 tarih ve 26040 3’üncü Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” hükümleri geçerlidir. Ayrıca Yönerge’nin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlük

Madde 21- Bu yönerge Belediye Meclisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22- Bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Gündemde görüşülecek madde kalmadığından dilek ve temenniler için söz almak isteyenler soruldu.

Meclis Üyesi Ahmet Baştan, Aydoğdu Mahallesi yolu bozuk, bakıma ihtiyacı var.

Meclis Üyesi Selim Alp, 14 Şubat Caddesinin güzergahını öğretmek istiyorum. Fatih caddesi halen var mı?

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu, İlyaslı-Kıranköy Mahalleleri bağlantısı genişleme çalışması yapıldıktan sonra zemin otursun diye döküm ve onarım çalışması yapılmadı. Yapılması talep ediyorum. Teşekkür ederim.

Nisan 2021 Meclis toplantısı 07.04.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 03.03.2021

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi