SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MART 2022

ŞUBAT 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 03.02.2022 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Şerafettin FURUNCU

Vakfıkebir Belediyesi Şubat 2022 meclis toplantısı birinci birleşimi 02.02.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

-

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

-

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

-

Yusuf SAĞLAM

-

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi ve Fatih Sivri toplantıya katılmadı. Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Şenol Bülbül ve Yusuf Sağlam’ın izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Şenol Bülbül ve Yusuf Sağlam’ın izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Zabıta Memuru Aylık Maktuen Ödenecek Fazla Çalışma Ücreti” Raporu. Belediye Meclisi’nin 02.02.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğü ibareli 24.01.2022 tarihli ve 1994 sayılı “Maktu Mesai” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7344 sayılı 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K) cetveli (III). Bölüm B-1 de belirtilen, “Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içindekiler için” maktu fazla çalışma ücreti 667,00 TL’yi geçemez. Şeklinde düzenlenmiştir.

2022 yılı merkezi yönetim Bütçe Kanunu (K) cetvelinde belirtilen zabıta aylık maktu fazla çalışma ücreti 667,00 TL olarak uygulamasına komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 3/a Maddesi: İmar Komisyonunun “Yükseklik Bölgeleme Çalışmasının Görüşülmesi” raporu. Belediye Meclisi’nin 02.02.2022 tarihli birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.01.2022 tarihli ve 2027 sayılı, Yükseklik Bölgeleme Çalışmasının Görüşülmesi” konusundaki başkanlık oluruna ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarih ve 955 sayılı meclis kararı ile onaylanan Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin 3.4. maddesi hükümleri doğrultusunda mevcut yapılaşma, topografya, kent kimliği ve silueti dikkate alınarak Yükseklik Bölgelemesi Analiz Çalışması hazırlanmıştır.

Yapılan değerlendirmede, Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin 3.4. maddesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan “Yükseklik Bölgelemesi Analiz Çalışması” İmar Komisyonumuzca mütalaa edilmiş ve oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Gündemin 3/b. Maddesi: İmar Komisyonunun “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi” raporu. Belediye Meclisi’nin 02.02.2022 tarihli birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.01.2022 tarihli ve 2028 sayılı, “1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri” konusundaki başkanlık oluruna ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan “Trabzon İl İdari Sınırları İçinde Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve Jeolojik Etüt Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı” işi kapsamında yapılan planlama çalışmalarının bir aşaması olan Trabzon İli 3. Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kalan, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2019 tarih 321 sayılı kararı ile onaylanan Vakfıkebir ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Samsun Bölge İdare Mahkemesinin 2021/1125 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine, iptal gerekçeleri dikkate alınarak üst ölçekli planlar ile uyumlu hazırlanan Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarih ve 955 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı Nazım İmar Planına uygun şekilde, Trabzon İdare Mahkemesinin, 21.09.2021 günlü, E:2020/925, K:2021/908 ve 21.09.2021 günlü, E:2020/926, K:2021/907 sayılı kararları ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planını onaylayan Vakfıkebir Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih 37 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2019 tarih 448 sayılı kararlarını iptal eden iptal gerekçeleri dikkate alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi tarafımıza iletilmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirmede; Vakfıkebir İlçesi ve Merkez Mahalleleri için onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun şekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümlerinin; mahkeme kararlarında belirtilen iptal gerekçelerinin, planın ilke ve esasları dikkate alınarak giderildiği, plan genelindeki sosyal donatı standartları dengesinin iyileştirildiği, mevcut nüfus kararı korunarak kent bütününe ilişkin sektörel analizlerin nüfus ile ilişkisinin ve nüfusa etkisinin rapora aktarıldığı ve söz konusu düzenlemelerin kamu yararı, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olduğu mütalaa edilmiştir.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarih ve 955 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak ve mahkeme kararlarınca belirtilen iptal gerekçeleri dikkate alınarak hazırlanan; konut alanlarında yapı nizamlarının ve yapılaşma koşullarının belirlendiği, kamusal kullanımlar ile konut ve yeşil doku arasındaki bağı güçlendiren yaya yollarının önerildiği, park, eğitim gibi kamusal kullanımları kendi içinde, konut çevresi, doğal yapı karakteri, yürüme mesafesi ilkelerine uygun olarak çocuk bahçesi–park, anaokulu-ilkokul- ortaokul-lise şeklinde gruplara ayrımı yapılan 61133743 Teklif Numaralı Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri oy birliği ile uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Plan görseli üzerinden başkan açıklamalarda bulundu. Organize sanayi yolunu da bu plana işlendiğini ve kamulaştırma işlemleri halen devam ediyor. Emeği geçen Karayolları Genel Müdürümüze, Bakanımız Sayın İsmail Karaismailoğlu’na ve kararı onaylayan Yayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu karar süreci hızlandıracaktır.

Meclis Üyesi Selim Alp, dönel kavşak sonrası viraj düzeltilemez miydi? Teşekkür ederim.

Komisyon raporu hakkında başka konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

İmar Komisyonu Başkan Vekili Enver İskenderoğlu tekrar söz aldı. Planın hayırlı olsun temennisiyle hazırlanmasında emeği geçen başta siz olmak üzere Duygu Hanım’a, İmar Müdürlüğümüzdeki arkadaşlara, imar komisyonundaki arkadaşlara ve oy birliğiyle meclisten geçmesini sağlayan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Gündem tamamlandı. Konuşma talebi olanlar soruldu.

Konuşma talebi olmadı.

Mart 2022 Meclis toplantısı 02.03.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 03.02.2022

Muhammet BALTA Havva KURT Şerafettin FURUNCU

Belediye Başkanı Katip Üye Yedek Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi