SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MAYIS 2022 2. BİLEŞİM

MAYIS 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.05.2021 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Mayıs 2022 meclis toplantısı ikinci birleşimi 06.05.2022 Cuma günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Havva Kurt

+

Ahmet Baştan

+

Metin Ali Karadeniz

-

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Okan Bilgin

+

Ali Alay

-

Özer Aktaş

-

Ali Bayram Tanrıverdi

+

Selim Alp

+

Enver İskenderoğlu

+

Şenol Bülbül

+

Erol Bahadır

+

Şerafettin Furuncu

+

Fatih Sivri

+

Yusuf Sağlam

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Üyesi Ali Alay birleşime katılmadı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Metin Ali Karadeniz ve Özer Aktaş’ın izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Metin Ali Karadeniz ve Özer Aktaş’ın izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olan katip üye Yusuf Sağlam, divandaki yerini yedek katip üye Şerafaettin Furuncuya bıraktı.

Gündemin 2/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Kadro İhdas” Raporu. Belediye Meclisi’nin 05.05.2022 tarihli birinci birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 26.04.2022 tarihli ve 2535 sayılı, “Kadro İhdas” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 10’uncu maddesinde 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekle işçi kadroları bu yönetmeliğe uygun olarak ihdas edilir” denilmektedir.
Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığınca yayımlanan 17 Nisan 2022 tarihli ve 31812 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 10’uncu maddesi ile eklenen ek madde 6'da "İl Belediyeleri ile 50.000 üzeri nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 2 çevre mühendisi veya çevre görevlisi, 20.000-50.000 arasında nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur. 20.000'den az nüfusa sahip mahalli idarelerde çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur ve/veya çevre danışmanlık hizmeti alınır. Mahalli İdare birliklerinde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur." denilmektedir. Bu yönetmeliğe istinaden Genel İdareler Hizmetler sınıfında 1’inci derece 1(bir) adet 11124 Unvan kodlu İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ihdas edilmesi hasıl olmuştur.

Genel İdareler Hizmetler sınıfında 1’inci derece 1(bir) adet 11124 Unvan Kodlu İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 2/b Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “2021 Yılı Kesin Hesabı” Raporu. Belediye Meclisi’nin 05.05.2022 tarihli birinci birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 26.04.2022 tarihli ve 2551 sayılı, “2021 Yılı Kesin Hesap Görüşülmesi” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Başkanlık makamından havaleli 2021 yılı Bütçe Kesin Hesap ve Cetvelleri Belediye Meclisinde okundu.

1- BÜTÇE GELİRLERİ

Gelir Türü

Tahmini Gelir (TL)

Yıl Sonu Tahsilat (TL)

Gerçekleşme Oranı (%)

Toplam Bütçe İçindeki Pay (%)

Vergi Gelirleri

8.196.747,00

4.664.197,00

70,24

18,64

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.250.000,00

888.590,00

98,34

3,55

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2.700.000,00

202.432,00

100,00

0,81

Diğer Gelirler

11.074.000,00

12.392.007,00

100,00

49,53

Sermaye Gelirleri

1.000.000,00

0,00

Red ve İadeler

-202.300,00

0,00

Toplam

25.018.447,00

18.147.226,00

Gelir Türü

2020 Yılından Devreden Tahakkuk (TL)

2021 Yılı Tahakkuk (TL)

Toplam Tahakkuk (TL)

Yıl Sonu Tahsilat (TL)

Gerçekleşme Oranı (%)

Vergi Gelirleri

892.447,00

5.748.048,00

6.640.496,00

4.664.196,00

70,24

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri

15.000,00

888.590,00

903.590,00

888.590,00

98,34

Alınan Bağ.ve Yard. ile Özel. Gel.

0,00

202.432,00

202.432,00

202.432,00

100,00

Diğer Gelirler

0,00

12.392.008,00

12.392.008,00

12.392.008,00

100,00

Sermaye Gelirleri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toplam

907.447,00

19.231.078,00

20.138.526,00

18.147.226,00

TOPLAM TAHAKKUK : 20.138.526,00 TL

YILI TAHSİLAT : 18.147.226,00 TL

2022 YILINA DEVREDİLEN ALACAK : 1.991.299,00 TL

RED VE İADELER : -202.300,00 TL

2- BÜTÇE GİDERLERİ

Gider Türü

Bütçe Tahmini (TL)

Gerçekleşen Gider (TL)

Gerçekleşme Oranı (%)

Toplam Gider İçindeki Pay (%)

Personel Giderleri

6.248.023,00

4.815.526,00

77,60

24,34

Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri

1.019.838,00

835.133,00

93,31

4,22

Mal ve Hizmet Alımları

15.284.500,00

12.926,132,00

152,03

65,34

Faiz Giderleri

740.000,00

1.084.648,00

52,37

5,48

Cari Transferler

826.586,00

35.000,00

11,06

0,18

Sermaye Giderleri

3.399.500,00

87.907,00

10,53

0,44

Borç Verme

0,00

0,00

0

0,00

Yedek Ödenek

2.500.000,00

0,00

0

0,00

TOPLAM

30.018.447,00

19.784.346,00

100,00

3- BİLANÇO VE MİZAN

2021 yılı mali tabloları genel olarak incelendiğinde dönem sonu itibariyle;

  1. Dönen Varlıklar : 2.315.812,09 TL.
  2. Duran Varlıklar : 25.858.895,90 TL.
  3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar : 21.576.538,55 TL.
  4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar : 4.571.718,19 TL.
  5. Öz Kaynaklar : 2.026.451,25 TL.

4- Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mal yönetmeliğine göre tüm menkul ve gayrimenkullerinin kayıt altına alındığı ve muhasebeleştirildiği ve gerekli cetvellerin düzenlendiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi gereğince hazırlanan 2021 yılı kesin hesap cetvellerinin ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlandığı, bütçede tertibi açılmamış, ödenek verilmemiş bir hizmet, mal ve yapım işleri için harcama yapılmadığı, ödenek üstü harcama bulunmadığı, bütçe giderlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde yazılı, belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarıyla 60’ıncı maddesinde yazılı belediyenin giderlerini kapsadığı, hususu komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Gündemin 2/c Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Hisse Devri” Raporu. Belediye Meclisi’nin 05.05.2022 tarihli birinci birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 29.04.2022 tarihli ve 2572 sayılı, “Hisse Devri” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosunun 26.04.2022 tarihli 37428329/(2022/663)/686 Sayılı Vakfıkebir Adliye Hizmet Binası için kamulaştırma işlemi tamamlanan Cumhuriyet Mahallesi 510 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlarda yer alan Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait hisselerin tamamının Maliye Hazinesine devri ile ilgili yazısı.

İlgi yazının Belediyemizce Adliye Hizmet Binası için kamulaştırma işlemi tamamlanan Cumhuriyet Mahallesi 510 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlarda yer alan Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait hisselerin tamamının Maliye Hazinesine devri ile ilgili olduğu, meri imar planında Resmi Kurum (Adliye alanı) olarak yer aldığı, ekli tapu kayıtlarında yer alan belediyemiz tüzel kişiliğine ait hisselerin maliye hazinesine devri gerçekleştirilerek işlemlerin tamamlanmasının amaçlandığı ve bir an önce yapım ihalesine çıkılması gerektiği anlaşılmakla hisselerimizin maliye hazinesine devrinde herhangi bir sakınca bulunmadığı görüş ve kanaati hasıl olmuştur.

Diğer yandan 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75’inci maddesinin (d) fıkrasında “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir...” hükmüne göre işlem tesis edileceğinden aşağıdaki şekilde karar hüküm altına alınmıştır.

Cumhuriyet Mahallesi 510 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlarda yer alan Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait hisselerin tamamının Maliye Hazinesine devri, devir işleminin 75’inci maddesinin (d) fıkrası hükmü gereğince tahsisi dışında kullanılmaması, tahsis amacı dışında (Adliye Hizmet Binası dışında kullanılması halinde) madde hükmü gereğince işlemin iptal edilmesi gerektiği komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Destek Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı raporların sunumunu yaptıktan sonra divandaki yerini aldı.

Dilek ve temenniler bölümünde Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu konuşma talebinde bulundu.

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu: Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fazla zamanınızı almadan başlıklar halinde bana ulaşan sorunları paylaşmak istiyorum. Büyükliman mahallesinin kanayan yarası, kanalizasyonun başlaması mutluluk verdi. Çevre sakinleri teşekkürlerini iletmek isterim. Bir Bakan ve üç Vekil ile güzel bir bayram kapanışı oldu. İnşallah bereketi de olacaktır. Aydoğdu mahallesinden sizi çok seven Ayşe Teyzemiz bayramda bir muhabbet esnasında size de selamını ileterek bayram hediyesi olarak evinin yolunu yapılmasını talep etti. Rıdvan lı mahallesinde TİSKİ tarafından su borusu değişmiş yol ve duvar sorunu varmış? Bu konunun size intikal ettiği söylendi. Size hırlatmam istendi. Uçurum mevki sorunu sizin de gündeminizde olduğunu biliyorum. Bayram öncesi Esnaflarımızdan Somoğlu Köfte işletmecisi kardeşimiz başka bir araçla hasarlı bir kaza yaptı. 20 metre aşağıda uçurumun kenarında, milimle durabildi. Bu yolun değişmesi gerekli. Ayhanların aile mezarlığının yukarısında koku mevcut. TİSKİ tarafından bakılmış şebekede sızıntı olmadığını söylemişler. Herhangi bir şahıs tarafından kanalizasyon ücreti ödememek izinsiz yapılmış bir foseptik olabilir. Koku yapıyor. Vatandaşımızın selamı ile bu durumu arz etmiş olayım. Kerimoğlu mahallesi sağa sapan yolun bakımının yapılması lazım. Çavuşlu’da sakat çocuğu olan terzi Ayhan yolda bazı sorunlar olduğunu ve bakıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Yayla yolları bakımı, ormaniye ile ortaklaşa çalışılsa, tomruk taşınmazsa bir bakımla iki yıl idare edilecek durumda. Ağır tonajlı araçlar açılan kanallara zarar veriyor. Taşlı yatak göletiyle ilgili girişimlerinizi biliyorum. Rahatsız edici ısrarcı talep geldi. Hep soruluyor bir şey diyemiyoruz. Bir gelişme var mı? Büyükliman mahallesi Kerimoğulları semtinde yanı o düzde bulunan çöp kutusu tamamen dağıldı. İçine atılanları tutmuyor. Teşekkür ederim.

Başka konuşma talebi olmadı. Haziran 2022 Meclis toplantısı 01.06.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 06.05.2022

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi