SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MAYIS 2023 2.BİRLEŞİM

MAYIS 2023 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 04.05.2023 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Mayıs 2023 meclis toplantısı ikinci birleşimi 04.05.2023 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış.

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Havva Kurt

+

Ahmet Baştan

+

Metin Ali Karadeniz

+

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Okan Bilgin

+

Ali Alay

+

Özer Aktaş

+

Ali Bayram Tanrıverdi

+

Selim Alp

+

Enver İskenderoğlu

+

Şenol Bülbül

-

Erol Bahadır

+

Şerafettin Furuncu

+

Fatih Sivri

+

Yusuf Sağlam

+

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Şenol Bülbül’ün izin dilekçesi okundu. Meclis Üyesi Şenol Bülbül’ün izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Taşınmaz Satışı (Ballı Mah. 819 ada, 10 parsel)” Raporu: Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 17.04.2023 tarihli ve 5737 sayılı, “Taşınmaz Satışı” konusundaki yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor; “5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin (e) bendine göre ‘Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli taşınmazın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tahsisine karar vermek” Belediyelerin yetkileri arasındandır. Mülkiyeti belediyemize ait olan Ballı Mahallesi 819 ada 10 nolu parselde kayıtlı bir katlı kargir ev ve tarla nitelikli 590,80 m² yüzölçümlü, plansız alanda yer alan taşınmazın; talep edilen satış yapılması konusu incelendi.

Mülkiyeti belediyemize ait olan Ballı Mahallesi 819 ada 10 nolu parselde kayıtlı bir katlı kargir ev ve tarla nitelikli 590,80 m² yüzölçümlü, plansız alanda yer alan taşınmazın satışının yapılması, komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 3/b Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “2022 Yılı İdare ve Kesin Hesabı” Raporu: Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 27.04.2023 tarihli ve 5791 sayılı, “2022 Yılı Kesin Hesap Görüşülmesi” konulu raporu okundu.

Rapor; “2022 Yılı İdare ve Kesin Hesap ve Cetvelleri.

1- BÜTÇE GELİRLERİ

Gelir Türü

Tahmini Gelir (TL)

Yıl Sonu Tahsilat (TL)

Gerçekleşme Oranı (%)

Toplam Bütçe İçindeki Pay (%)

Vergi Gelirleri

9.258.000,00

6.677.736,79

74,01

22,06

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.825.000,00

1.524.583,77

99,03

5,04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

3.360.000,00

1.595.261,38

100,00

5,27

Diğer Gelirler

13.962.000,00

22.759.359,43

100,00

75,20

Sermaye Gelirleri

1.170.000,00

0,00

Red ve İadeler

-310.000,00

0,00

Toplam

30.265.000,00

32.556.941,37

Gelir Türü

2021 Yılından Devreden Tahakkuk (TL)

2022 Yılı Tahakkuk (TL)

Toplam Tahakkuk (TL)

Yıl Sonu Tahsilat (TL)

Gerçekleşme Oranı (%)

Vergi Gelirleri

1.976.299,66

7.046.456,85

9.022.756,51

6.677.736,79

74,01

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri

15.000,00

1.524.583,77

1.539.583,77

1.524.583,77

99,03

Alınan Bağ.ve Yard. ile Özel. Gel.

0,00

1.595.261,38

1.595.261,38

1.595.261,38

100,00

Diğer Gelirler

0,00

22.759.359,43

22.759.359,43

22.759.359,43

100,00

Sermaye Gelirleri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toplam

1.991.299,66

32.925.661,43

34.916.961,09

32.556.941,37

TOPLAM TAHAKKUK : 34.916.961,09 TL

YILI TAHSİLAT : 32.556.941,37 TL

2022 YILINA DEVREDİLEN ALACAK : 2.360.019,72 TL

RED VE İADELER : -310.000,00 TL

2- BÜTÇE GİDERLERİ

Gider Türü

Bütçe Tahmini (TL)

Gerçekleşen Gider (TL)

Gerçekleşme Oranı (%)

Toplam Gider İçindeki Pay (%)

Personel Giderleri

7.956.000,00

7.901.119,67

99,31

27,61

Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri

1.372.000,00

1.303.962,37

95,04

4,56

Mal ve Hizmet Alımları

18.525.000,00

17.548,263,37

94,73

61,32

Faiz Giderleri

1.639.000,00

1.607.704,48

98,09

5,62

Cari Transferler

255.000,00

145.000,00

56,86

0,51

Sermaye Giderleri

518.000,00

113.433,88

21,90

0,40

Borç Verme

0,00

0,00

0

0,00

Yedek Ödenek

0,00

0,00

0

0,00

TOPLAM

30.265.000,00

28.619.483,77

100,02

3- BİLANÇO VE MİZAN

2022 yılı mali tabloları genel olarak incelendiğinde dönem sonu itibariyle;

  1. Dönen Varlıklar : 2.903.001,01 TL.
  2. Duran Varlıklar : 24.203.349,69 TL.
  3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar : 17.650.258,27 TL.
  4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar : 4.504.439,08 TL.
  5. Öz Kaynaklar : 4.951.653,35 TL.

4- Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mal yönetmeliğine göre tüm menkul ve gayrimenkullerinin kayıt altına alındığı ve muhasebeleştirildiği ve gerekli cetvellerin düzenlendiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesi gereğince hazırlanan 2022 yılı kesin hesap cetvellerinin ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlandığı, bütçede tertibi açılmamış, ödenek verilmemiş bir hizmet, mal ve yapım işleri için harcama yapılmadığı, ödenek üstü harcama bulunmadığı, bütçe giderlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde yazılı, belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarıyla 60. maddesinde yazılı belediyenin giderlerini kapsadığı, hususu komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Gündemin 3/c Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Memur Kadro İptal-İhdas” Raporu: Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 03.05.2023 tarihli ve 5837 sayılı, “Memur Kadro İptal-İhdas” konulu raporu okundu.

Rapor; “7433 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanun gereği ataması yapılan personelin daha önce özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda çalıştığı yıllar dikkate alındığında kadro derecesinde değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

22 Şubat 2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin’ 11'inci maddesinin 1'inci fıkrasında “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. Yine aynı maddeni 2'inci fıkrasında ise Birinci fıkraya göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenir. Yeni kadrolara atanma tarihi meclis karar tarihini takip eden aybaşını geçemez.” denilmektedir.

Bu yönetmelik kapsamında, Teknik Hizmetler sınıfındaki 8750 unvan kodlu Teknik Hizmetler sınıfı 9'uncu dereceli 1 adet tekniker kadrosunun iptal edilerek, 8750 unvan kodlu Teknik Hizmetler sınıfı 5'inci dereceli 1 adet tekniker kadrosunun ihdas edilmesi hususu komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

Gündemin 3/d Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Gayri Nakdi Kredi Kullanılması” Raporu: Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.05.2023 tarihli ve 5843 sayılı, “Gayri Nakdi Kredi Kullanılması (2 Milyon TL.)” konulu raporu okundu.

Rapor; “Belediyemiz personellerinden, 7438 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile emekli olacak işçi personellerin kıdem tazminatı ödemelerinde ve araç alımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2.000.000,00TL(İki milyon) TL. (Faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet BALTA’nın yetkilendirilmesi.

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda Belediyemizde EYT işçi kıdem tazminatları ve araç alımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 2.000.000,00TL(İki milyon) TL. gayri nakdi kredi kullanılması uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 4)

Gündemin 3/e Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Borçlanma” Raporu: Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.05.2023 tarihli ve 5842 sayılı, “Borçlanma (1.708.000,00 TL.)” konulu raporu okundu.

Rapor; “Belediyemiz personellerinden, 7438 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile emekli olacak işçi personellerin kıdem tazminatı ödemelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1.708.000,00TL. (Bir Milyon Yedi Yüz Sekiz Bin.TL.) (Faiz hariç) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet BALTA’nın yetkilendirilmesi.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 5)

Gündemin 3/f Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Borçlanma” Raporu: Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.05.2023 tarihli ve 5844 sayılı, “Borçlanma (2.000.000,00 TL.)” konulu raporu okundu.

Rapor; “Belediyemiz personellerinden, 7438 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile emekli olacak işçi personellerin kıdem tazminatı ödemelerinde ve araç alımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2.000.000,00 TL. Kredi kullanmak için 5393 Sayılı Kanunun 68. maddesi gereğince Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10' unu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclis kararı; %10 'unu geçen içi borçlanma için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile Bakanlık onayı ile yapılır. Bu itibarla belediyemiz 2023 yılı içinde yapacak olduğu 2.000.000,00 TL. iç borçlanma kesinleşen bütçe gelirinin yeniden değerlendirme oranıyla artırımı sonucu %10'u geçmediğinden, bankalardan iç borçlanma yapılması.

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda Belediyemizden emekli olacak işçi personellerin kıdem tazminatı ödemelerinde ve araç alımında kullanılmak üzere 2.000.000,00 TL. iç borçlanma yapılmasına ve kullanılacak krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın yetkilendirilmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 6)

Başkan söz almak isteyenleri sordu.

Meclis Üyesi Okan Bilgin: Doğalgaz Yalıköy Mahallemize 2024’te gelecek mi?

Meclis Üyesi Özer Aktaş: Sahil Parkı ve Plaj ne durumda?

Başka konuşma Talebi olmadı.

Haziran 2023 Meclis toplantısı 07.06.2023 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 05.05.2023

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi