SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

OCAK 2018 2.BİRLEŞİM

OCAK 2018 MECLİS TOPLANTI İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 04.01.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Ocak 2018 Meclis toplantısı ikinci birleşimi 04.01.2018 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış, yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Davut SAĞLAM ve Halil İbrahim GARBETOĞLU’nun izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündem dışı gelen, greyder ve kazıcı yükleyici alımı. Konunun gündeme alınması ve mevcut gündemin 2. maddesinden önce görüşülmesi için yapılan oylamada oy birliğiyle gündeme alındı.

Gündem Dışı 1. Madde: Gündem dışı olup gündeme alınan, greyder ve kazıcı yükleyici alımı. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 04.01.2018 tarihli ve 58256134/19 sayılı, 1 adet greyder, 1 adet lastik tekerlekli loder ve 1 adet 4x4 kazıcı yükleyici kepçe talebi yazısı okundu.

Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Komisyon çalışması için birleşime bir saat ara verildi.

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Katip

Meclis Başkanı

OCAK 2018 MECLİS TOPLANTI 2. BİRLEŞİM 2. OTURUM TUTANAĞI

2. birleşim 2. Oturum, Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı. Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görülerek oturum başladı.

Belediye meclisinin 04.01.2018 tarihli 2. birleşim 1. Oturumunda Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 04.01.2018 tarihli ve 58256134/19 sayılı, 1 adet greyder, 1 adet lastik tekerlekli loder ve 1 adet 4x4 kazıcı yükleyici kepçe talebi yazısının Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere, 1 adet greyder, 1 adet lastik tekerlekli loder ve 1 adet 4x4 kazıcı yükleyici kepçe alınması hususunda yapılan inceleme neticesi, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi 2. fıkrası “… kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adeti, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” gereği, talep edilen araçların alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Araçların temininde iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Muhammet Balta’ya yetki verilmesinin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:1)

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Raporu. Belediye meclisimizin 03.01.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 26.12.2017 tarihli ve 199 sayılı, “2018 yılı için istihdam edilecek tam zamanlı personelin istihdamı ve ücretinin tespiti konulu” yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 3. fıkrası gereğince, mevcut yasa hükümlerine tabi Belediyemizde halen görev yapan sözleşmeli personelin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ nün 31.10.2005 tarihli ve B.0.0.MAH.0.71.00.01/11493 sayılı sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili yazıları gereğince, 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilmesi ve söz konusu personele ilişkin unvan bazında Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılı için belirlenen ücret tavanlarının uygulanması kaydıyla 01.01.2018 tarihinden itibaren İnşaat Teknikeri Kenan CİVİL ve Jeofizik Mühendisi Resul ÖZOĞLU’ nun çalıştırılmaları hususu, komisyondan geldiği şekliyle, meclisimizce oy birliğiyle kabulüne, gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:2)

Gündemin 2/b. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Dereli Belediyesi Yardım Talebi Raporu. Belediye meclisimizin 03.01.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 29.12.2017 tarihli ve 118 sayılı, “Dereli Belediyesi Yardım Talebi” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

Giresun ili Dereli Belediyesinin, “Yol, su, kanalizasyon, altyapı, park ve bahçeler” konusunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a) bendinde “Mahalli İdareler ile diğer Kamu Kurum ve kuruluşları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir” denildiğinden söz konusu projelerin Dereli Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilmesine, gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve işbirliği protokolü imzalaması için Belediye Başkanı Muhammet BALTA ya yetki verilmesinin, komisyondan geldiği şekliyle, meclisimizce oy birliğiyle kabulüne, gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:3)

Gündemin 2/c. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Zabıta Maktu Mesainin Belirlenmesi Raporu. Belediye meclisimizin 03.01.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen Zabıta Müdürlüğü ibareli 29.12.2017 tarihli ve 30310930/2060 sayılı, “Zabıta Maktu Mesailerinin Belirlenmesi” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

7066 sayılı, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (K) cetveli III. Bölüm B-1 de belirtilen “Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediyeleri sınırları içerisindekiler için 487 Türk Lirasını geçemez” denilmektedir.

Buna göre zabıta memurları 2018 maktu fazla çalışma ücreti 487 TL. olarak uygulanmasının komisyondan geldiği şekliyle meclisimizce oybirliğiyle kabulüne, gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:4)

Gündemin 2/d. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Cumhuriyet Mahallesi 510 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerin kamulaştırılma raporu. Belediye meclisimizin 03.01.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 03.01.2018 tarihli ve 58256134/118 sayılı, “Cumhuriyet Mahallesi 510 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin imar planına esas kullanım amacına uygun kamulaştırılması” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan tapunun 510 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde kayıtlı arsa niteliğindeki taşınmazların imar planına esas kullanım amacına uygun şekilde, 5393 sayılı Belediye kanununun 15. Maddesinin (h) bendi gereğince kamulaştırma yapılması uygun görülmüştür. İlgili parsellerin kamulaştırma işlemlerini yürütmek için encümen ve Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesinin, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle Meclisimizce oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:5)

Gündemin 2/e. Maddesi: : Plan Bütçe Komisyonu’nun Bilirkişi Belirlenme Raporu. Belediye meclisimizin 03.01.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 03.01.2018 tarihli ve 78788835/09 sayılı, “Aydoğdu Mahallesi, Çamlık Mahallesi, Deregözü Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yalıköy Mahallesi, ve Yıldız Mahallesi Orman Kadastro Komisyonuna bilirkişi belirlenmesi” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

İlçemiz Aydoğdu, Çamlık, Deregözü, Hürriyet, Yalıköy(Demirci), Yıldız Mahallelerinde 6831 sayılı orman kanunu kapsamında orman Kadastro Komisyonlarınca hazine adına orman sınırları dışına çıkartılarak çıkarma işlemi kesinleşmiş muhtelif adalarda 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek Madde 4 hükümlerince 2/B kadastro çalışmaları için;

  1. Aydoğdu Mahalle Muhtarı tarafından, 3 asıl 3 yedek kişiden oluşan bilirkişi;

Asıl üyeler: Temel KOYUN, Mehmet KOYUN ve Arif KOYUN,

Yedek üyeler: Şenol KOYUNOĞLU, Osman ÖZKAN ve Zafer EMİRAL önerilmiştir.

  1. Çamlık Mahalle Muhtarı tarafından, 3 asıl 3 yedek kişiden oluşan bilirkişi;

Asıl üyeler: Çetin BAHADIR, Erkan BAHADIR ve İsmail TURUPÇU,

Yedek üyeler: Süleyman SAĞLAM, Kemal SAĞLAM ve Mehmet BAHADIR önerilmiştir.

  1. Deregözü Mahalle Muhtarı tarafından, 3 asıl 3 yedek kişiden oluşan bilirkişi;

Asıl üyeler: İsmet HACIFETTAHOĞLU, Ahmet SAĞLAM ve Abdurrahman ÖZTÜRK, Yedek üyeler: Ali GEL, Osman GEL ve Ahmet AKTAŞ önerilmiştir.

  1. Hürriyet Mahalle Muhtarı tarafından, 3 asıl 3 yedek kişiden oluşan bilirkişi;

Asıl üyeler: Mustafa SEFER, Abdulaziz BAK ve Durmuş BAK,

Yedek üyeler: Ahmet AKTAŞ, Enver ZENBİL ve Faruk Nafız TAHMAZ önerilmiştir.

  1. Yalıköy (Demirci) Mahalle Muhtarı tarafından, 3 asıl 3 yedek kişiden oluşan bilirkişi;

Asıl üyeler: Yusuf GÜNAYDIN, Ahmet FURUNCU ve Murat FURUNCU,

Yedek üyeler: Ali Kemal KILIÇ, Mahmut ŞAHİN ve Hasan İSLAM önerilmiştir.

  1. Yıldız Mahalle Muhtarı tarafından, 3 asıl 3 yedek kişiden oluşan bilirkişi;

Asıl üyeler: Adnan ŞİRİN, Kerim YILMAZ, Adil LİMANDAL,

Yedek üyeler: Ali YAĞCI, Fahri KUDU ve Ahmet ÇİÇEK önerilmiştir.

3402 sayılı Kadastro kanununun 3. Maddesi gereğince kadastro ekibi ile görev yapmak üzere; Aydoğdu, Çamlık, Deregözü, Hürriyet. Yalıköy(Demirci) ve Yıldız Mahalleleri hudutları dâhilindeki taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarını iyi bilen yukarıda adı geçen her mahalleden, 3 asıl 3 yedek olmak üzere toplam 6’şar kişiden oluşan bilirkişi seçilmesinin, komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir. (Karar No:6)

Gündemin 3. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu.

Meclis Üyesi Eyüp YAVUZ, Zabıta şikayet üzerine değil de kendi tespit ettiği aksaklıklara göre veya gereğini yapmalı. Teşekkür ederim.

Gündemin 8. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Şubat 2018 toplantısı, 07.02.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 04.01.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Katip

Meclis Başkanı