SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

OCAK 2020 2.BİRLEŞİM

OCAK 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 03.01.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Ocak 2020 meclis toplantısı ikinci birleşimi 03.01.2020 Cuma günü saat 15.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

-

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

-

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Okan Bilgin ve Selim Alp’in izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Okan Bilgin ve Selim Alp’in izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2/a Maddesi : Plan Bütçe Komisyonunun “Borçlanma” Raporu. Belediye Meclisimizin 02.01.2020 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü İbareli 02.01.2020 tarihli ve E.2374 sayılı, “Borçlanma” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“5393 Sayılı kanunun 68. maddesi "Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir." Gereğince, Belediyemizin yapacak olduğu çalışmalarda kullanılmak üzere, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Ak Bank, Deniz Bank, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankalarından uygun teklif veren herhangi birinden 1.650.000,00 TL borçlanma konusu müzakere edildi.

2019 yılı gerçekleşen gelir 13.718.423,27 TL. dır. 23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı resmi gazetede yayınlanan yeniden değerleme oranı 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 2019 yılı geliri yeniden değerleme oranında artırarak oluşan miktar 16.816.043,20 olup, yüzde onu 1.681.604,32 dir. Talep edilen borçlanma miktarı bu tutarın altında olduğundan borçlanma komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Belediyemizin yapacak olduğu çalışmalarda kullanılmak üzere, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Ak Bank, Deniz Bank, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankalarından uygun teklif veren herhangi birinden 1.650.000,00 TL borçlanma yapılmasına, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Muhammet Balta’ya yetki verilmesi” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 4)

Gündemin 2/b Maddesi : Plan Bütçe Komisyonunun “Sözleşmeli Personellerin Yenilenmesi” Raporu. Belediye Meclisimizin 02.01.2020 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 26.12.2019 tarihli ve E.2331 konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 3. fıkrası gereğince, mevcut yasa hükümlerine tabi Belediyemizde halen görev yapan sözleşmeli personellerin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2005 tarihli ve B.0.0.MAH.0.71.00.01/11493 sayılı sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili yazıları gereğince, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilmesi ve söz konusu personele ilişkin unvan bazında Maliye Bakanlığı tarafından 2020 yılı için belirlenen ücret tavanlarının uygulanması kaydıyla 01.01.2020 tarihinden itibaren İnşaat Teknikeri Kenan Civil ve Jeofizik Mühendisi Resul Özoğlu’nun çalıştırılmaları uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 5)

Gündemde görüşülmesi gereken konumuz kalmadı. Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyesi Şenol Bülbül söz istedi.

Meclis Üyesi Şenol Bülbül, Trabzon yolunun yapılmayan bölümünde kavşak olmadığından dönüş yapılamıyor. Kemaliye Mahallesindeki üst caddesindeki parke bozulmuş. Teşekkür ederim.

Şubat 2020 Meclis toplantısı 05.02.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 03.01.2020

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi