SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

OCAK 2022

OCAK 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.01.2022 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Ocak 2022 meclis toplantısı birinci birleşimi 05.01.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. İsim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

-

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

-

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıldı.

Meclis Üyesi Metin Ali Karadeniz toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Şerafettin Furuncu’nun izin dilekçesi okundu. Meclis Üyesi Şerafettin Furuncu’nun izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündem dışı müzekkerenin olduğu görüldü.

Gündeme geçilmeden önce, meclise sunulan Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 05.01.2022 tarihli ve 1913 sayılı “Gayri Nakdi Kredi” konulu yazı olduğu görüldü. Oybirliğiyle gündeme alındı.

Gündem Dışı 1. Madde: Gayri Nakdi Kredi Talebi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 05.01.2022 tarihli ve 1913 sayılı “Gayri Nakdi Kredi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3/a Maddesi: İmar Komisyonunun “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği” Raporu. Belediye Meclisi’nin 03.11.2021 tarihli birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.10.2021 tarihli ve E.1569 sayılı, “1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan “Trabzon İl İdari Sınırları İçinde Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve Jeolojik Etüt Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı” işi kapsamında yapılan planlama çalışmalarının bir aşaması olan Trabzon İli 3. Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kalan, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2019 tarih ve 321 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır. Onaylı Nazım İmar Planına uygun şekilde hazırlanan; Vakfıkebir Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih 37 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2019 tarih 448 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı; 2020/925 ve 2020/926 esas numaraları ile açılan davalar neticesinde kamu yararı ve hukuka aykırı olduğu gerekçeleriyle Trabzon İdare Mahkemesinin 2021/907 ve 2021/908 sayılı kararları ile iptal edilmiştir. Yürürlükte ve uygulama aşamasında olan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planını onaylayan meclis kararının iptali, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının yeniden hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Yukarıda anılan dava dosyalarındaki iptal gerekçelerini ortadan kaldırarak üst ölçekli planlar ile uyumlu hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon Uygulama İmar Planı tarafımıza iletilmiştir.

Devam eden süreçte; Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2019 tarih 321 sayılı kararı ile onaylanan Vakfıkebir ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Trabzon İdare Mahkemesinin 2019/1314 Esas numarası ile plan iptali yönünde dava açılmış ancak söz konusu davalar aynı mahkemenin 2021/1041 K. sayılı kararı ile "hukuka uygunsuzluk bulunmadığı" gerekçesiyle reddedilmiştir. "Plan iptalinin reddi" yönündeki karara, davacı tarafından itiraz edilmiş olup konu Samsun Bölge İdare Mahkemesine taşınmıştır. Samsun Bölge İdare Mahkemesinin 2021/1125 K. numaralı kararı ile istinaf başvurusunun kabulüne, Trabzon İdare Mahkemesinin 2019/1041 K. sayılı kararının kaldırılarak dava konusu planın iptaline karar verilmiştir. Bahse konu iptal kararı, komisyonumuza havale edilen Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planını dayanaksız bırakmıştır.

Yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde; komisyonumuza havale edilen Vakfıkebir ilçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilmesinden dolayı dayanaksız kaldığı, mahkemenin iptal gerekçeleri ortadan kaldırılarak yeniden hazırlanan ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarih ve 955 sayılı kararıyla onaylanarak, 30.12.2021 tarihinde askıya çıkarılan Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kesinleşmesine müteakip yeniden hazırlanması gerektiğine” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 4. Maddesi: 2022 Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 27.12.2021 tarihli ve 1862 sayılı, “2022 Meclis Tatil Ayı”nın belirlenmesi hususundaki yazı okundu. Yazı hakkında konuşma talep eden olmadı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi 2’nci fıkrası “… Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” gereği, Belediye Meclisimizin 2022 yılı tatilinin Ağustos olarak belirlenmesi meclisimizce oybirliği ile kabulüne ve gereği için kararın Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Gündemin 5. Maddesi: Sözleşmeli Personelin Devamı ve Ücretinin Belirlenmesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 27.12.2021 tarihli ve 1858 sayılı yazı, 2022 yılı için istihdam edilecek tam zamanlı personelin istihdamı ve ücretinin tespiti konulu olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesi: Denetim Komisyonu Oluşturulması, Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 27.12.2021 tarihli ve 1861 sayılı, “Denetim Komisyonu Oluşturulması” hususundaki yazı okundu. Yazı hakkında konuşma talep eden olmadı.

Denetim Komisyonu beş kişiden oluşmak üzere, AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Bayram Tanrıverdi, Meclis Üyeleri Enver İskenderoğlu ve Metin Ali Karadeniz tarafından Belediye Meclisine sunulan önergede; Meclis Üyeleri Şerafettin Furuncu, Fatih Sivri ve Havva Kurt aday gösterildiler. MHP’yi temsilen Ahmet Baştan ve İYİ partiyi temsilen Okan Bilgin aday oldu.

Denetim Komisyonu seçimi için yapılan “gizli” oylamada 14 oy kullanıldığı, oyların tamamının geçerli olduğu görüldü. Yapılan sayım sonucunda; Meclis üyeleri Şerafettin Furuncu (14) oy, Fatih Sivri (14) oy, Havva Kurt (14) oy, Ahmet Baştan (14) ve Okan Bilgin (14) alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler. (Karar 3)

Gündemde görüşülecek başka konumuz kalmadı. Komisyonların çalışmalarının takibi için birleşime 10 dakika ara verildi.

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 05.01.2022

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 2

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonunun “Sözleşmeli Personelin Devamı ve Ücretinin Belirlenmesi” Raporu.

Belediye Meclisi’nin 05.01.2022 tarihli birleşimi birinci oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonunun havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 27.12.2021 tarihli ve 1858 sayılı, “2022 yılı için istihdam edilecek tam zamanlı personelin istihdamı ve ücretinin tespiti” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında görüş talep eden olmadı. Rapor;

“5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 3. fıkrası gereğince, mevcut yasa hükümlerine tabi Belediyemizde halen görev yapan sözleşmeli personellerin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2005 tarihli ve B.0.0.MAH.0.71.00.01/11493 sayılı sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili yazsıı gereğince, 05.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilmesi ve söz konusu personellere ilişkin unvan bazında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 yılı için belirlenen ücret tavanlarının uygulanması kaydıyla 05.01.2022 tarihinden itibaren İnşaat Teknikeri Kenan CİVİL ve Jeofizik Mühendisi Resul ÖZOĞLU’nun çalıştırılmaları uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 4)

Plan ve Bütçe Komisyonunun “Gayri Nakdi Kredi Talebi” Raporu.

Belediye Meclisi’nin 05.01.2022 tarihli birleşimi birinci oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonunun havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 05.01.2022 tarihli ve 1913 sayılı “Gayri Nakdi Kredi” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında görüş talep eden olmadı. Rapor;

“Belediye hizmetlerinde ve piyasa borçlarında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 2.000.000,00TL (iki milyon TL.) (Faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın yetkilendirilmesi incelendi.

İhtiyaç duyulan 2.000.000,00 TL (İki milyon TL) gayri nakit kredinin İller Bankası Anonim Şirketinden kullanılması ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın yetkilendirilmesi” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 5)

Gündem maddelerimizi görüştük. Konuşma talebi olanlar soruldu. Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu konuşma talebinde bulundu.

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu, öncelikle yeni yılınızı kutlarım. Karadağ yolunun yapılacağı haberi benim için çok sevindirici oldu. Bu konu üzerinden belediyemizi yıpratmaya çalışan art niyetli insanlar oldu. İkinci bir durum mülkiyeti belediyemize ait olan bir birimimiz var. Restoran olarak hizmet vermiş büyük bir boşluğu doldurmuştu. Daha sonra burası atıl bir vaziyette kaldı. Bir ara görüşmüş umutlanmıştık. Sosyal bir tesis olacağı beklentisi vardı. Burası birimlerimizin çalışma ortamlarını rahatlatacak şekilde düzenlenebilir. Görüşmeler devam ederken hatırıma geldi paylaşmak istedim. Gelir getirici bir durum da olur. Ama birimlerimizin ihtiyacı olduğu da bir gerçektir. Teşekkür ederim.

Şubat 2022 Meclis toplantısı 02.02.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 05.01.2022

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi