SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

OCAK 2023 2.BİRLEŞİM

OCAK 2023 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.01.2023 – 14.00

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ : Enver İSKENDEROĞLU

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Ocak 2023 meclis toplantısı ikinci birleşimi 05.01.2023 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Birinci Başkan Vekili Enver İskenderoğlu başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. İsim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

-

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

-

Metin Ali KARADENİZ

-

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

-

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşim açıldı.

Belediye Başkanı yoğun programı nedeniyle toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Metin Ali Karadeniz ve Selim Alp’in izin dilekçesi okundu. Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Metin Ali Karadeniz ve Selim Alp’in izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündem diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Maktu Mesai” Raporu. Belediye Meclisi’nin 04.01.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğü ibareli 02.01.2023 tarihli ve 4831 sayılı “Maktu Mesai” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 (1. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7427 sayılı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K) cetveli (III). Bölüm B-1 de belirtilen, “Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içindekiler için” maktu fazla çalışma ücreti 1.325,00-TL’yi geçemez. Şeklinde düzenlenmiştir.

2023 yılı merkezi yönetim Bütçe Kanunu K cetvelinde belirtilen zabıta aylık maktu fazla çalışma ücreti 1.325,00-TL olarak uygulamasına komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

Gündemin 2/b Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Gelir Tarifesi Değişikliği” Raporu. Belediye Meclisi’nin 04.01.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 30.12.2022 tarihli ve 4813 sayılı “Gelir Tarifesi Değişikliği” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Vakfıkebir İlçemiz sınırları içerisinde Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği hükümlerine istinaden 6360 sayılı yasa ile köy tüzel kişiliği kalkarak mahalleye dönüşen mahallelerden; arazi yapılarının dağlık yerleşiminin dağınık olduğu, arazi yapısının eğimli ve iklim koşullarının zor olması sebebiyle mahallelerin her noktasına ulaşımın sağlanamadığı, kanalizasyon, toplu taşıma ve içmesuyu hizmetlerinden kısmi olarak faydalanmadığı, eğitim ve sağlık hizmetlerinin zor koşullarda sağlanmaya çalışıldığı tespit edilen ve bu nedenlerle kırsal yerleşim özelliği devam eden Açıkalan, Akköy, Ballı, Bozalan, Çamlık, Çavuşlu, Deregözü, Düzlük, Esentepe, Fethiye, Fevziye, Güneysu, Hamzalı, İlyaslı, İshaklı, Karatepe, Kıran, Köprücek, Mahmutlu, Mısırlı, Ortaköy, Rıdvanlı, Sekmenli, Şenocak, Sinanlı, Soğuksu, Tarlacık, Yıldız Mahallelerinin tamamının Kırsal Mahalle; kısmen eski mücavir alan ve kısmen de imar planı bulunan alanların dışında kalan, kırsal yerleşim özelliği devam eden Bahadırlı, Güney, Caferli ve Yaylacık Mahallelerinin belirtilen koordinatları dışında kalan alanların tamamının ise Kırsal Yerleşik Alan olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan “Vakfıkebir İlçesi Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Tespiti" çalışması Vakfıkebir Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih 71 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarih 868 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik alan tespitlerine göre mevcut gelir tarifemiz ihtiyacı karşılamadığından düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, bahse konu mahallelerde uygulanmak üzere hazırlanan “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alanlardan Alınacak Ücretler” başlıklı madde komisyonumuzca incelenmiştir.

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Vakfıkebir Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih 71 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarih 868 sayılı kararıyla Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Tespiti yapılan mahallelerde uygulanmak üzere hazırlanan “6) Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alanlarda Uygulanacak Ücretler” başlıklı ekte yer alan tarifenin; 2023 yılı Gelir Tarifesinin İmarla İlgili Çeşitli Ücretler başlıklı 9’uncu maddesine 7’nci fıkra olarak eklenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Ek tablo:

MADDE-7 KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALANLARDAN ALINACAK ÜCRETLER

A-) AÇIKLAMA:

Müdürlüğümüz yetkililerince arazide yada belgeler üzerinde incelenecek hazırlanacak her türlü bilgi ve belge verilmesi ücrete tabidir.

B-) TARİFE:

TUTAR (TL)

a-) İlk parselasyon harcı (Beher m² için)

1-) Konut

0,07

2-) Ticaret

0,10

b-) İfraz ve tevhid harcı (Beher m² için)

1-) Konut

0,07

2-) Ticaret

0,10

c-) Plan ve proje harcı (Beher m² için)

1-) Konut

0,07

2-) Ticaret

0,10

d-) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı

1-) Konut

a-)Toprak (Beher m³ için)

0,25

b-) Kanal (Beher m³ için)

0,85

2-) Ticaret

a-)Toprak (Beher m³ için)

0,30

b-) Kanal (Beher m³ için)

1,10

e) Ev ve İşyerlerine iskan izni alma aşamasında belediye teknik elemanlarınca mahallinde yapılacak tespit ve inceleme sonucunda verilecek iskan raporu için hizmet karşılığı olarak alınacak ücretler

1-) Konut (Beher m²sinden)

2,30

2-) Ticaret (Beher m²sinden)

7,70

f-) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı

450,00

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 4)

Gündemin 2/c Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması” Raporu. Belediye Meclisi’nin 04.01.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 30.12.2022 tarihli ve 4815 sayılı “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Belediyemizde 2022 yılı içerisinde çalışmakta olan 8 adet tam zamanlı sözleşmeli personellerimizin sözleşme süreleri 31.12.2022 tarihinde dolmuştur. Kurumumuzda iş ve işlemlerin aksamaması için bu personellerin 2023 yılında da çalıştırılması gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesi 3'üncü fıkrasında "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur...''denilmektedir.

Bu itibarla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesi 3'üncü fıkrası gereğince göre Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak; 1 adet Mühendis, 3 adet İnşaat Teknikeri, 1 adet Grafiker, 1 Adet Programcı,1 adet Ekonomist ve 1 adet Eğitmen 05.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilmesi;

Söz konusu personellere ilişkin unvan bazında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023 yılı için belirlenen ücret tavanlarının uygulanması;

Tam zamanlı sözleşmeli personeller Tekniker Kenan Civil, Mühendis Resul Özoğlu, Eğitmen Burcu Yıldız, Ekonomist Yasemin Sabah, Tekniker Adem Kerim, Grafiker Ali Mollaahmetoğlu, Programcı Davut Şafak ve Tekniker Özcan Çinel’in çalıştırılmaları; unvan bazında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023 yılı için belirlenen ücret tavanlarının uygulanması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 5)

Konuşma talebi olmadı. Şubat 2023 Meclis Toplantısı için 01.02.2023 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 05.01.2023

Enver İSKENDEROĞLU Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Meclis Birinci Başkan V. Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi