SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ŞUBAT 2020 2.BİRLEŞİM

ŞUBAT 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.02.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Şerafettin FURUNCU ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Şubat 2020 meclis toplantısı ikinci birleşimi 06.02.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

-

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Havva Kurt’un izin dilekçesi okundu. Meclis Üyesi Havva Kurt’un izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Zabıta Memuru 2020 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 05.02.2020 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Zabıta Müdürlüğü ibareli 08.01.2020 tarihli ve E.30 sayılı, “Zabıta Memuru 2020 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“31 Aralık 2019 tarihli ve 309995 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7197 sayılı 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K) cetveli (III). Bölüm B-1 de belirtilen, “Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içindekiler için” maktu fazla çalışma ücreti 559,00-TL’yi geçemez. Şeklinde düzenlenmiştir. Zabıta aylık maktu fazla çalışma ücreti 559,00-TL olarak uygulamasına” şeklindedir. (Karar 2)

Gündemin 3/b Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Gayri Nakdi Kredi” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 05.02.2020 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü İbareli 03.02.2020 tarihli ve E.136 sayılı, “Gayri Nakdi Kredi” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Yatırım ve cari borç ödemeleri işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 1.280.000,00 (birmilyonikiyüzseksenbin) TL (Faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, , İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet BALTA.’nın yetkilendirilmesi,” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

Gündemin 4/a Maddesi: İmar Komisyonunun “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı -Plan hükümleri Değişiklik Teklifi” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 05.02.2020 tarihli birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 31.01.2020 tarihli ve E.126 sayılı, “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı -Plan hükümleri Değişiklik Teklifi” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“İlçemize ait hazırlanan imar planları; Trabzon İdare Mahkemesince 2018/289 esas numarası ile yürütme durdurma ve ardından plan iptali hususunda dava açılan ve Trabzon İdare Mahkemesinin 2019/126 sayılı karar numarası ile nüfus büyüklüğünün fazla olması nedeniyle iptal edilmiştir. Mahkeme uyarınca iptal gerekçeleri ortadan kaldırılarak nüfus büyüklüğü projeksiyonlar ve sektörel kestirimleri yeniden hesaplanarak hazırlanan Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 12.07.2019 tarih ve 321 sayılı meclis kararıyla onaylanan Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri Vakfıkebir Belediye Meclisi’nin 02.10.2019 tarihli 37 sayılı meclis kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2019 tarihli 448 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır. İptal edilen planlardan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı projeksiyon nüfusu yaklaşık 76.500 iken 72.500 kişiye; 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı nüfusu yaklaşık 72.000 kişi iken plan nüfusu 67.188 kişiye revize edilmiş ve bu nüfus büyüklüğünü doğuracak tüm gerekçeler plan açıklama raporunda yer aldığı görülmüştür.

İptal edilen Revizyon Nazım İmar Planın öngördüğü nüfusun iskânının sağlanması amacıyla uygulama imar planında TİCK alanlarında konut kullanım oranı %75 olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda plan hükmü oluşturulmuştur. Bununla birlikte Mahkeme kararı uyarınca nüfus büyüklüğü düşürülerek yeniden hazırlanan Revizyon Nazım İmar Planın belirlemiş olduğu nüfusun Uygulama İmar Planı ile iskânına dönük kararlar üretilirken bu oranlarda yeniden bir düzenlemeye gidilmemiş ancak planın uygulama sürecine girmesi ile birlikte söz konusu oranın esnek, estetik ve plan ilkelerine uygun yapılaşmaya gidilmesi esasları çerçevesinde sorunlar ve uygulama kısıtlılıkları oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan gerek planın uygulama imkan ve kabiliyetinin arttırılabilmesi, gerek esneklik oluşturarak bina tasarımlarının daha nitelikli yapılabilmesi, gerekse de yapılı çevrenin zeminde büyüyen kütleler yerine daha fazla açık alana sahip kütleler ile fiziksel çevrenin biçimlenmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Vakfıkebir Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 14. Karma Kullanım Alanları başlıklı maddesinin 1. c bendinde yer alan;

Bu alanlardaki konut kullanımı, parselin toplam emsalinin %75’ini aşamaz ve zemin kat konut kullanımına ayrılamaz.” ifadesinin

Bu alanlardaki konut kullanımı, parselin toplam emsalinin %80’ini aşamaz ve zemin kat konut kullanımına ayrılamaz.” şeklinde düzenlenmesine yönelik plan değişikliği teklifi hazırlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda; TİCK alanlarında konut kullanım oranının %75’e göre belirlendiği nüfus hesabında toplam nüfus 67.188 kişi, bu oranın %80’e göre belirlendiği hesapta ise 67.923 kişi olduğu göz önünde alındığında aradaki 735 kişilik farkın nüfus büyüklüğü içinde göz ardı edilebilecek bir sayı olmakla birlikte 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planın öngördüğü projeksiyon nüfus ile de aykırılık içermediğinden 1/1000 ölçekli Vakfıkebir Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 14. Karma Kullanım Alanları başlıklı maddesinin 1. c bendinin;

Bu alanlardaki konut kullanımı, parselin toplam emsalinin %80’ini aşamaz ve zemin kat konut kullanımına ayrılamaz.” şeklinde düzenlenmesine yönelik plan değişikliği teklifi uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 4)

Gündemin 4/b Maddesi: İmar Komisyonunun “Yalıköy Mahallesi ‘Millet Bahçesi’ Amaçlı Dolgu İmar Plan Değişikliği Teklifi” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 05.02.2020 tarihli birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 31.01.2020 tarihli ve E.127 sayılı, “Yalıköy Mahallesi ‘Millet Bahçesi’ Amaçlı Dolgu İmar Plan Değişikliği Teklifi” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Cumhurbaşkanlığı tarafından 13.12.2018 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulan "İkinci 100 Günlük İcraat Programı" çerçevesinde Vakfıkebir İlçesi Yalıköy Mahallesinde yer alan dolgu alanının "Millet Bahçesi" olarak düzenlenmesi uygun görülmüş olup; Millet Bahçesi olarak düzenlenmesine olanak verecek şekilde imar planı değişikliği işlemlerinin sağlanması konusu Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 20.08.2019 tarih ve E.93873 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

İlçemiz Yalıköy Mahallesi dolgu alanında "Fuar ve Park Alanın" amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7(j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca 11.03.2015 tarihinde onaylanmıştır. Bahse konu alanda ilgi yazıya istinaden Millet Bahçesi olarak düzenlenmesine olanak verecek şekilde "Millet Bahçesi" amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Millet Bahçesi olarak düzenlenmesine olanak verecek şekilde "Millet Bahçesi (Fuar alanı)" amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 5)

Gündemin 4/c Maddesi: İmar Komisyonunun “Karar Tashihi” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 05.02.2020 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 04.02.2020 tarihli ve E.150 sayılı, “Düzeltme” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Aralık 2019 meclis toplantısındaki alınan 06.12.2019 tarihli 52, 100, 101, 102, 186 ve 211 nolu kararlarda;

1. 06.12.2019 tarihli ve 52 sayılı kararın birinci cümlesinde "... tarih ve 946 kayıt nolu dilekçesinde ..." ibaresi yer almıştır. Bu ibare, "... tarih ve 949 kayıt nolu dilekçesinde ..." şeklinde,

2. 06.12.2019 tarihli ve 100 sayılı kararın birinci cümlesinde "... tarih ve 1026 kayıt nolu dilekçesinde ..." ibaresi yer almıştır. Bu ibare, "... tarih ve 1027 kayıt nolu dilekçesinde ..." şeklinde,

3. 06.12.2019 tarihli ve 101 sayılı kararın birinci cümlesinde "... tarih ve 1027 kayıt nolu dilekçesinde ..." ibaresi yer almıştır. Bu ibare, "... tarih ve 1026 kayıt nolu dilekçesinde ..." şeklinde,

4. 06.12.2019 tarihli ve 102 sayılı kararın birinci cümlesinde "... tarih ve 1029 kayıt nolu dilekçesinde ..." ibaresi yer almıştır. Bu ibare, "... tarih ve 1929 sayılı yazısında ..." şeklinde,

5. 06.12.2019 tarihli ve 186 sayılı kararın birinci cümlesinde "... maliklerinden Fatma DERMAN ..." ibaresi yer almıştır. Bu ibare, " ... maliklerinden Fatma ERDOĞAN..." şeklinde,

6. 06.12.2019 tarihli ve 211 sayılı karara ait metin olmadığından birinci paragrafın kaldırılması, şeklinde, düzeltilmesi gerekmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda açıklama kısmında belirtildiği şekliyle 52, 100, 101, 102, 186 ve 211 nolu kararların tashihi uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 6, 7, 8, 9, 10, 11)

Gündemde görüşülecek konumuz kalmadı. Dilek ve temenni için söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu konuşma talebinde bulundu.

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu, öncelikle ardı ardına yaşanan deprem, çığ felaketi ve uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Ballı ve Deregözü mahallelerimiz anayolunda kopmalar olmuştur. Felaket büyüyor, Bakıma ihtiyacı vardır. İncelenirken Hacıköy tarafından bakılırsa olay daha net görülür. Ayrıca, Büyükliman mahallemizde Yıldız Küme Evlerinde döküm çalışması yapıldı. Su bağlantısı yapılmadı, yukarıdan gelen sular gölet oluşturuyor. Teşekkür ederim.

Mart 2020 Meclis toplantısı 04.03.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 06.02.2020

Muhammet BALTA Şerafettin FURUNCU Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Yedek Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi