SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

TEMMUZ 2021 2. BİLEŞİM

TEMMUZ 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 08.07.2021 – 11.00

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ : Enver İSKENDEROĞLU

KÂTİP ÜYELER : Fatih SİVRİ ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Temmuz 2021 meclis toplantısı ikinci birleşimi 08.07.2021 Perşembe günü saat 11.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Birinci Başkan Vekili Enver İskenderoğlu başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Havva Kurt

-

Ahmet Baştan

+

Metin Ali Karadeniz

-

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Okan Bilgin

+

Ali Alay

+

Özer Aktaş

+

Ali Bayram Tanrıverdi

+

Selim Alp

+

Enver İskenderoğlu

+

Şenol Bülbül

-

Erol Bahadır

+

Şerafettin Furuncu

-

Fatih Sivri

+

Yusuf Sağlam

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın kurum işleri sebebiyle şehir dışında olması sebebiyle toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Havva Kurt, Metin Ali Karadeniz, Şenol Bülbül ve Şerafettin Furuncu’nun izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Havva Kurt, Metin Ali Karadeniz, Şenol Bülbül ve Şerafettin Furuncu’nun izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3/a Maddesi: İmar Komisyonunun “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Teklifi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.07.2021 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.07.2021 tarihli ve 860 sayılı, “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Teklifi” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2019 tarih ve 321 sayılı meclis kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun şekilde hazırlanan Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı; Vakfıkebir Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih 37 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Meclisinin 11.10.2019 tarih 448 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup askı süreçlerini tamamlayarak kesinleşmiştir. Planlama sürecinin tamamlanmasının ardından uygulamaya yönelik işlemlerde tespit edilen eksikliklerin ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Trabzon İdare Mahkemesinde açılan davalara ilişkin hususların dikkate alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri Teklifi Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2020 tarih ve 2321 sayılı kararıyla onaylanmış olup askı süreçlerini tamamlayarak kesinleşmiştir ve gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza gönderilmiştir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik dairesi Başkanlığının 03.03.2021 tarihli yazısı gereği ve uygulamaya yönelik işlemlerde tarafımızca tespit edilen eksikliklerin giderilmesi, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Trabzon İdare Mahkemesinde açılan davalara ilişkin hususların dikkate alınarak üst ölçek planlara uygun şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Teklifi tarafımıza sunulmuştur.

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde ; üst ölçek plan kararlarına uygun biçimde, meri plan kararlarının yeniden kurgulandığı, donatı fonksiyonlarının bölgesel ihtiyaca, asgari büyüklük standartına, arazi yapısına, yerleşilebilirlik düzeyine, ulaşım sistemine ve çevresiyle ilişkilerine göre yeniden düzenlenen 61648225 teklif numaralı Küçükdere, Yalıköy, Büyükliman, Hürriyet, Çarşı ve Körez Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri teklifi komisyonumuzca oy birliği uygun görülmüştür.” şeklindedir.

İmar Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Rapor, oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 3/b Maddesi: İmar Komisyonunun “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.07.2021 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.07.2021 tarihli ve 862 sayılı, “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifi” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve planın bütünleri olan Plan Hükümleri 02.10.2019 tarih ve 37 sayılı karar ile Vakfıkebir Belediye Meclisince teklif edilmiş olup, buna istinaden Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 11.10.2019 tarih ve 448 sayılı Meclis kararı ile onaylanmıştır. Daha sonra bu plan hükümleri üzerinde Vakfıkebir Belediye Meclisinin 5.11.2020 tarih ve 44 sayılı teklifi ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2020 tarih ve 2322 sayılı kararı ile kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Onaylanarak yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri doğrultusunda uygulamaya başlanmış, imar ve inşaat faaliyetleri sürdürülmektedir. Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, kentin temel fonksiyonu ile biçimlenen kimliğinin sürdürülebilmesinin sağlanması ve ticari faaliyetlere dönük mekân üretiminin önündeki kısıtlılık halinin kaldırılması, planın uygulama imkan ve kabiliyetinin arttırılması amaçlarıyla 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin "11.Mevcut Dokunun Yenilenmesi Amacıyla İmar Hakları Açısından Teşvike Konu Alanlar" başlıklı maddesi üzerinde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifi ek dosya ile tarafımıza sunulmuştur.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, kentin temel fonksiyonu ile biçimlenen kimliğinin sürdürülebilmesinin sağlanması ve ticari faaliyetlere dönük mekân üretiminin önündeki kısıtlılık halinin kaldırılması, planın uygulama imkan ve kabiliyetinin arttırılması amaçlarıyla 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan hükümlerinin “11. Mevcut Dokunun Yenilenmesi Amacıyla İmar Hakları Açısından Teşvike Konu Alanlar” başlıklı bölümünde yer alan müdahale kararları tablosuna;

* Boş parsellerde parselin sökülür takılır elemanlarla yapılarak en çok 3 kat olması ve tümüyle ticari olarak kullanılması durumunda parselin taban oturum oranı aynı cephe hattı boyunca ruhsatlı teşekküllerin TAKS ortalamasına göre belirlenir.”

maddesinin eklenmesine yönelik hazırlanan 61579042 teklif numaralı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” şeklindedir.

İmar Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Rapor, oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Gündemin 3/c Maddesi: İmar Komisyonunun “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Teklifi (Yapılaşma Koşulları)” Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.07.2021 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.07.2021 tarihli ve 863 sayılı, “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Teklifi (Yapılaşma Koşulları)” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Vakfıkebir ilçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Vakfıkebir Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih 37 sayılı kararı, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2019 tarihli 448 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanarak yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının uygulama aşamasında;

  • Planlama alan bütününde yer alan kentsel sosyal donatı alanlarındaki yapılaşma koşullarının mekânsal planları düzenleyen mevzuatta yapılan değişiklikler sonucunda iskân alanlarında olduğu gibi sosyal donatı alanlarında da plan hükümleri ile değil plan üzerinde belirlenmesi,
  • Plan hükümlerinde verilen kat yükseklikleri ile uygulama imar planı üzerinde belirlenmiş olan saçak kotları arasında uyumsuzlukların ve sorunların giderilmesi amacıyla imar planında verilen saçak kotlarının plan hükümlerinde belirlenmiş olan kat yükseklikleri ile uyumlu hale getirilmesi;
  • TAKS:0,30 oranı ile Blok nizam olarak öngörülmüş TİCK karma kullanım adalarında taban alanı kullanımının sınırlandırılması nedeniyle uygulamada esnek tasarımların kısıtlanması, plan notlarında %25 olarak belirlenmiş olan ticari kullanım oranı neticesinde ticaretin zemin ve birinci katlarda çözülemeyerek neredeyse hiç kullanılamayacak şekilde üçüncü katlara çıkmak zorunda kalması, kent için son derece önemli olan ticari kullanımların fiziki mekânlarının kullanılabilir olma özelliğinin azalması gibi birtakım sorunların giderilmesi amaçlarıyla kent için son derece önemli bir sektör olan ticaretin desteklenerek ve kente sağlayacağı istihdam ve katma değerin arttırılabilmesi amaçlarıyla mer’i imar planında blok nizam olarak belirlenmiş yapı adalarının yapı nizamı inşaat alanı ve kat adetleri değiştirilmeden emsal düzenine çevrilmesi

Konularında yeniden düzenlemeye gidilmesi gerekliliği ortaya çıkmış olup hazırlanan “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi(Yapılaşma Koşulları) dosyası tarafımıza sunulmuştur.

Yapılan değerlendirmede; mekânsal planları düzenleyen mevzuatta yapılan değişiklikler sonucunda iskân alanlarında olduğu gibi sosyal donatı alanlarında da yapılaşma koşullarının plan hükümleri ile değil plan üzerinde belirlenmesi, plan hükümlerinde verilen kat yükseklikleri ile imar planı üzerinde belirlenmiş olan saçak kotları arasında uyumsuzlukların ve sorunların giderilmesi amacıyla imar planında verilen saçak kotlarının plan hükümlerinde belirlenmiş olan kat yükseklikleri ile uyumlu hale getirilmesi, TAKS:0,30 oranı ile blok nizam olarak öngörülmüş TİCK karma kullanım adalarında taban alanı kullanımının sınırlandırılması nedeniyle uygulamada esnek tasarımların sağlanması amacıyla yapı adalarının inşaat alanı kat ve kat adetleri değiştirilmeden emsal düzenine çevrilmesine yönelik hazırlanan “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi(Yapılaşma Koşulları)” komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” şeklindedir.

İmar Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Rapor, oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

Konuşma talebi olmadı.

Ağustos ayı için tatil kararı almıştık. Eylül 2021 Meclis toplantısı 01.09.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 08.07.2021

Enver İSKENDEROĞLU Fatih SİVRİ Yusuf SAĞLAM Meclis Birinci Başkan V. Yedek Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi