SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ayşe ŞENTÜRK
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Bilgi

İnsan Kaynakları Yönetimi, bir organizasyon içinde yüksek performanslı iş gücünün kazanılması, geliştirilmesi, motivasyonunun sağlanması ve elde tutulması için yerine getirilen tüm etkinliklerin yönetimidir.

Müdürlüğümüz çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı izlemek, uygulamak ve belediyedeki tüm birimlerin uyum içinde çalışabilmeleri için özellikle eleman seçimi, yerleştirilmesi, eğitimi, iş gücü planlaması ve organizasyonu, gereken eğitim ve geliştirme programlarını, planlama çalışmalarını yürütmek; eğitimin gerçekleşmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi, personele yönelik motivasyon arttırıcı sosyal etkinlikler düzenlemek, personelin meslek ve kişisel gelişmelerine yönelik yayınların temin edilmesini yürütmekten sorumludur. Ayrıca nikah işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.

ÇALIŞMA FAALİYETLERİ

– Belediyenin personel ihtiyaçlarını karşılamak,
– Memur personelin yükselme, terfi ve intibak işlemlerini yapmak
– Memurların; norm kadro ilke ve standartları, uygulama ve esasları, kadro ihdası, iptali ve değiştirilme işlemlerini yapmak,
– Tüm personelin (Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi) izin işlemlerini yapmak
– Tüm personele (Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi) ait özlük dosyalarını güncel tutarak muhafaza etmek,
– Tüm personelin (Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi) disiplin işlemlerini yapmak
– Memur ve İşçi sendikalarına istifa, katılım işlemleri ile diğer sendika yazışmalarını yapmak
– İşçi personelin Toplu İş Sözleşme sürecini düzenlemek
– Aday memurların, oryantasyon (alıştırma) eğitimlerini yaptırmak, asaletlerinin tastikini yapmak
– Staj için başvuran Lise ve Üniversite öğrencilerinin işlemlerini tamamlamak

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Özcan ALP
Mali Hizmetler Müdürü
Bilgi

Mali Hizmetler Müdürlüğü; Vakfıkebir ilçesi sınırları içinde bulunan vergi mükelleflerinden yasalar çerçevesinde belediye tarafından alınması gereken vergilerin hesap edilerek tahsil edilmesini sağlayarak, tahsilâtı gecikenlere ödeme emri göndererek, ödememesi durumunda ise haciz işlemlerinin başlatır. Ayrıca; harcamalara iştirak paylarının düzenli alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli çalışmakla görevlidir. Belediyenin her türlü ihtiyaçlarının alımını yaparak genel ayniyat kayıtlarını tutar.

Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Mustafa Kemal BULUT
Fen İşleri Müdürü
Bilgi

Vakfıkebir Belediyesi’ nin amaçları, prensipleri ve politikaları çerçevesinde görevi, İlçemizin doğal, tarihi ve, İlçemizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak kentsel ve sosyal gelişme sürecinde ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı faaliyet ve hizmetlerini halkımızın kullanımına çağdaş ve kaliteli olarak sunmaktır.

Fen İşleri Müdürlüğü olarak yapılan faaliyet ve hizmetler;

-Vakfıkebir İlçe sınırları içerisinde kalan cadde, sokak, yol ve meydanların düzenlenmesi, bunlara ait alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak, imar planında açılması öngörülen imar yollarını açmak.

-İhtiyaç duyulan belediye hizmet binaları, kültür merkezleri, spor merkezleri, yaşam merkezleri, bilgi evleri, kadın sığınma evleri, öğrenci konuk evleri, katlı oto park yapıları, spor tesisleri, muhtarlık binaları, sağlık ocağı v.s. yapıları projelendirip yapmak.

-İhtiyaç halinde betonarme istinat duvarları, dekoratif taş duvar, beton ve/veya doğal malzeme kullanarak yol tretuvar düzenlemesi yapmak.

-Görüntü kirliliğine neden olan havai enerji hatlarının yer altına alınmasına katkıda bulunmak.

-Üst yapısı deforme olmuş asfalt kaplamalı yolların asfalt kaplamalarını yapmak, korunması gereken kültür varlıklarının ihtiyaç halinde restorasyon ve sağlamlaştırma işlerini yapmak.

-Alt yapı yönergesine uygun alt yapı çalışmalarının belediye kontrolünde ruhsatlı olarak sürdürülmesini sağlamak.

-Şahıslara ve alt yapı kurumlarına kazı ruhsatı vermek, ruhsatsız kazıların tespiti ve gerekli hukuki işlemleri yürütmek.

-Ham yollarda gerekli kırmızı yol kodunun verilmesi.

-Yeni bina yapacakların yol katılım iştirak paylarını hesaplamak, kamuya ait yollardaki işgalli yapıların kaldırılması için gerekli hukuki işlemleri yürütmek, ilçemizdeki mevcut okulların ve dini tesislerin bakım onarımına katkıda bulunmak temel görevleri arasında olup, bu çerçevede sağlıklı yaşanabilir bir kent olması için her türlü çalışmayı yasalar kapsamında yapma sorumluluğunu üstlenir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Halil İbrahim YAVUZ
İmar ve Şehircilik Müdür V.
Bilgi

İ​​​​mar ve Şehircilik Müdürlüğü Vakfıkebir’de ki tüm imar uygulamalarının takibini yürütür. Bölgedeki imar planlarına göre imar durumu düzenler, kot kesit, inşaat istikamet rölevesi , ada ve ağaç revizyonlarını düzenler. Tevhit, ifraz, kamu alanı terkinleri ve irtifak tesisi oluşturma işlemlerini yürütür. Bu işlemlerle ilgili Belediye Encümeni’nce karar çıkmasını sağlar, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik, asansör projelerini; yasalar, yönetmelikler ve imar planlarına göre inceleyerek, onaylar ve ruhsat verir. Her türlü tehlikeli yapı ve eski eserleri statik yönden inceleyerek statik raporlar düzenler. Zemin ön bilgi formu düzenler ve hazırlanan zemin etütlerinin kontrolünü yapar, onaylar. Taşınmaz Kültür Varlıkları’na ait eski eser envanteri oluşturulması çalışmalarını yürütür ve bu eserlerle ilgili anıt sicil fişlerini oluşturur.

Yazı İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yusuf Ziya HİNDİSTAN
Yazı İşleri Müdürü
Bilgi

Yazı İşleri Müdürlüğü; belediye meclisinin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteği vermek, gelen ve giden evrakları kontrollü bir şekilde teslim almak ve ilgili birimlere göndermek, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmak, belediye encümeninin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolüyle, encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmek, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakların her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir.​

Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Resul ÖZOĞLU
Temizlik İşleri Müdür V.
Bilgi

Temizlik İşleri Müdürlüğünün amacı; ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen yetkileri en iyi şekilde kullanarak çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesini, kirliliğin giderilmesini sağlayarak, yaşanabilir ve gelecek nesillere aktarılabilecek sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmaktır.

TEMİZLİK İŞLERİ FAALİYETLERİ

1-Katı Atıkların Kontrolü Çalışmaları (Evsel Atıkların Toplanması)

Temiz, düzenli, sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent oluşturma çabası içerisinde, yerleşim alanlarında üretilen çöpler belediyemiz tarafından her gün, düzenli ve günlük olarak, tamamı modern ve kurumsal araçlarımızla toplanmaktadır.

Evsel atıkların daha modern bir sistem ile toplanabilmesi için yer altı çöp konteyner sistemi tamamlanarak hizmete sunulmuş ve Vinçli Çöp Toplama Araçlarımızla evsel atıklar (çöpler) yer altından toplanmaya başlanmıştır.

2-Cadde ve Sokakların Süpürülmesi ve Yıkanması

Vakfıkebir’de tüm cadde ve sokaklarımız El ve Makine ile süpürülmektedir. Süpürülen yerler sabunlu sularla yıkanarak dezenfekte edilmektedir.

3-Cadde ve Sokaklarda Bulunan Konteynerlerin Bakımı- Onarımı ve Yıkanması

İlçemizde toplam 3561 Adet 800 m3 hacimli galvaniz çöp konteyneri, 109 noktada 278 adet yer altı çöp konteyneri ve 98 Adet korugan bulunmaktadır. Periyodik olarak konteynerlerin bakım-onarımı yapılmakta ve buharlı yıkama makinesi ile ilaçlı-basınçlı sularla yıkanarak dezenfeksiyonu yapılmaktadır.

4- İbadethane ve Okulların Temizliğinin Yapılması

‘Temizlik Ekibimiz’ tarafından ibadethane temizliği, okul iç-dış mekan temizliği, kütüphane, vakıf, dernek vb. yerlerin temizliği ve dezenfeksiyon çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır.

5-İzinli Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Temizliğinin Yapılması

Kurban bayramı öncesinde oluşturulan kurban satış ve kesim alanlarının kurban bayramı boyunca temizliği ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır.

6-Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması

İlçemizdeki 17 semt pazarımız, pazar temizleme ekiplerimiz tarafından akşam pazar bitiş saatinden itibaren temizlenmekte, yıkanmakta ve buharlı yıkama araçlarıyla dezenfekte edilerek ertesi güne tertemiz bırakılmaktadır.

7-Boş Arazi Temizliğinin Yapılması

Sahipsiz ve bakımsız olan alanlardaki ve kaldırım üstlerindeki çöpler ve atıklar özel mobil ekiplerimiz tarafından temizlenip ilaçlanarak dezenfekte edilmektedir.

8- Bordür Taşlarının Yıkanması ve Boyanması

Bordürlerimiz düzenli bir şekilde Sarı-Beyaz renklere boyanmakta, trafik düzenine ve estetiğe katkı sağlamaktadır.

9-İnşaat Yıkıntı Atıklarının (Molozların) Toplanması

Ev, işyeri vb. yerlerde yapılan; tamir, tadilat ve onarım sonrası oluşan inşaat yıkıntı atıkları (molozlar) vatandaşlarımızın talebi üzerine ekiplerimiz tarafından mahallinden alınarak döküm sahasına taşınmaktadır.

10-Çöp Evlerin Temizlenmesi

Tarafımızdan tespit edilen çöp evler, tamamen temizlenerek dezenfekte edilmektedir. ​

Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Musa SAĞLAM
Zabıta Müdürü V.
Bilgi

Zabıta Müdürlüğü; belediyemizin lokomotif birimi konumunda ilçe halkının huzur ve sükûnunu sağlamaya çalışmakta, sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçların giderilmesi için hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz ilçe yaşayanlarına, Altın Şehir’de layık oldukları yaşam kalitesini sunmaya çalışmaktadır. Bu çalışmaları yaparken gerekli her türlü hizmetin yerine getirilmesi için ekiplerimiz; devriye, karakol ve motorize devriye olarak ayrıca gerekirse emniyet güçleri ile müştereken karşılaştıkları olumsuzluklara yerinde müdahale ederek hizmetin devamlılığını sağlamaktadır.

Dünyada bütünlük anlayışının değiştiği çağımızda, belediyeciliğin hızlı bir değişim gösterdiği gözlenmekte ve bu değişimin ilk yansımalarının yaşandığı Zabıta Müdürlüğü’nde de bütün teknolojik imkânlar, eğitim olanakları kullanılarak uyum ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır. İletişimin en önemli yönetim fonksiyonu olarak ön plana çıktığı günümüzde personelimizin bilgi, donanım ve performanslarını artırıcı çalışmalar yapılmakta, gelişimleri sağlanmaktadır.

Vakfıkebir bulunduğu coğrafi ve kültürel konum itibari ile gerek yaşayanlarının gerekse İstanbul’un sürekli gözü üzerinde olan bir ilçesidir. Bu sebeple, yapılan hizmetler de ön plana çıkmaktadır. Zabıta Müdürlüğü, yaptığı uygulamalarda genelde ilk ve örnek olma özelliklerini taşımakta, dolayısıyla belediyecilik hizmetlerindeki değişimin yansıyan yüzü olmaktadır.

Bilgi ve refah seviyesi yükselen bir toplumda etkin, verimli, kaliteli hizmet sunmak ve vatandaş memnuniyetini daha da artırmak için öncü uygulamaları ile çalışmalarına devam edecektir.​

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ali BATUR
Destek Hizmetleri Müdür V.
Bilgi

Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik olarak;

-Genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

-Kurum personelinin temel ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek,

-Kurum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli her türlü demirbaş eşya, büro makinesi, mobilya ve mefruşat, basılı kâğıt ve kırtasiye ile belediyenin ihtiyacı olan yedek parça, hammadde, yarı mamul gibi malzemelerin onaylanan iş planları uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını kontrol etmek,

-Belediye ile dış birimleri arasındaki dahili ve diğer kuruluşlarla olan harici haberleşmenin etkinlikle yürütülebilmesi için gerekli haberleşme organizasyonunu gerçekleştirmek ve devamını sağlamak,

-​Birimlerin kullandığı telsiz ihtiyaçlarının taleplerini değerlendirmek, karşılamak, bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak ve telekomünikasyon kurumu ile olan yazışmaları yapmak, elektrik, su, doğalgaz, telefon, adsl ve data hattı sözleşmelerini yapmak ve fatura ödemelerini takip etmek,

-Kurumun bakım, onarım ve dekorasyon işlerini planlanan şekilde yürütülmesini takip edebilmek için sorumlularla koordineli olarak çalışmak,

-Belediyenin bina temizliği, personel öğle yemeği, bina güvenliği, personel servisi, bina bakım onarımı, araç akaryakıt ve hizmet aracı kiralama hizmet alımı ihaleleri ile birimin sunduğu diğer hizmetlerle ilgili ihaleleri hazırlayarak yapmak,

-Hak edişlerini düzenlemek, ödemelerini takip ve kontrol etmek,

-Tören ve festivallerde, tören ve festival alanlarının bayraklarla süslenmesi ve ses cihazı/ tribün kurulması işini yürütmek,

-Belediye merkez ve dış birimlerin 24 saat bina güvenliğini, telefon/ telsiz haberleşmesini ve bina bakım onarım işini yapmak,

-​Belediye merkez ve dış birimlerde bulunan kompozisyon panoları, asansörler, klimalar ve iklimlendirme sistemleri, otomatik kapılar, doğalgaz kazanları, kombiler ve brülör makineleri, fotokopi, ozalit, baskı makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,

-Araçların bakım- onarım hizmetlerinin zamanında gerçekleştirilmesi için standartlara uygun satın alınan yedek parça ve malzemeleri muayene ederek teslim almak, ambar giriş-çıkışını bilgisayar ortamında yapmak, araçların sigorta işlemleri ve periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

-Yıl sonunda maliyet çalışması yaparak, ekonomik ömürleri dolmuş araçların 237 sayılı taşıtlar kanununa göre kayıttan düşürülmesi işlemlerini yürütmek,

-Belediyenin terkin ve diğer yollarla hurdaya ayrılan malzemelerini toplayarak muhafaza etmek ve satış işlemine hazır hale getirilmesini sağlamak,

-Belediye bünyesinde çekilen fotokopi ve ozalit işlemlerini takip etmek, tüm yardımcı hizmetli personelin organizesini yapmak,

-Personelinin çalışmalarını ve performansını denetlemek, mesleki gelişimleri için gerekli gördüğü tedbirleri uygulamak, birime kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların, dilekçelerin kayıt, dosyalama, arşivleme ve yazışma işlemlerinin sağlamasını yapmakla görevlidir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tahsin ALBAYRAK
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Bilgi

Kültürel miras ve değerleri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere iletmek Kültür İşleri Müdürlüğü’nün temel misyonunu oluşturmaktadır. Müdürlük bu misyon çerçevesinde bünyesinde bulundurduğu kültür, eğitim ve meslek edindirme merkezleri ile çalışmalarını yürütmektedir. Merkezlerde yapılan faaliyetlerin yanı sıra tüm Vakfıkebir genelinde yapılan sayısız etkinlik ve sinema günleri gibi farklı nitelik ve çeşitli kültürel aktivitelerle çalışmalarını sürdürmektedir.

Vakfıkebir Belediyesi Personel Limidet Şirketi Müdürlüğü
Vakfıkebir Belediyesi Personel Limidet Şirketi Müdürlüğü
Ali MOLLAHAHMETOĞLU
Vakfıkebir Belediyesi Personel Limited Şirketi Müdürü
Bilgi