Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ SATIŞ İLANI

İhale Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ SATIŞ İHALE İLANI

Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş hizmet araçları ile iş makineleri aşağıda belirlenen muhammen bedelleri üzerinden 2886 sayılı yasanın 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK HİZMET ARAÇLARI İLE İŞ MAKİNELERİ LİSTESİ

Sıra No

Adı

Markası

Plakası

Modeli

Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat %3

İhale Teminatı

İhale saati

1

Kamyonet (Cenaze aracı)

Dodge/Fargo D100

61 HA 310

1984

Faal

7.500,00 ₺

225,00 ₺

500,00 ₺

14:00

2

Kamyonet

Fiat Ducato

61 HJ 998

2001

Faal

12.000,00 ₺

360,00 ₺

500,00 ₺

14:10

3

Kamyon

Fiat 50 NC

61 HA 343

1982

Faal

2.500,00 ₺

75,00 ₺

500,00 ₺

14:20

4

Kamyon

BMC

61 HA 350

1976

Faal

4.500,00 ₺

135,00 ₺

500,00 ₺

14:30

5

Vidanjör

İVECO

61 HA 753

1992

Faal

15.000,00 ₺

450,00 ₺

500,00 ₺

14:40

6

Paletli Loder

Caterpillar 953

61.83-200102

1983

Faal

40.000,00 ₺

1.200,00 ₺

1.000,00 ₺

14:50

7

Greyder

Komatsu

61.86-200402

1986

Faal

90.000,00 ₺

2.700,00 ₺

1.000,00 ₺

15:00

8

Beko Loder

JCB 4CX

61.07-200303

2007

Faal

120.000,00 ₺

3.600,00 ₺

1.000,00 ₺

15:10

1- İhale 26/06/2020 tarihinde saat 14:00’da Belediye Binasındaki encümen salonunda, encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye çıkartılan araçlar ile iş makinelerine ilişkin şartname ve belgeler mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp incelenebilir ve 200,00.-TL bedel mukabilinde satın alınabilir.

3- İhale saatine kadar geçici teminatın yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası veya bankalardan temin edilecek süresiz teminat mektupları kabul edilecektir.

4- İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

 1. Kanuni ikametgah adresi ve nüfus cüzdanı fotokopisi;
 2. Tebligat için Türkiye’deki adres beyanı,
 3. Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,
 4. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 1. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname.
 2. Şartnameyi satın aldığına dair belge
 3. İmza sirküsü veya beyannamesi (Noter tasdikli)
 4. Adli Sicil Kaydı
 5. Vakfıkebir Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Kağıdı

Vermeleri şarttır. Bu belgelerden bir veya birden fazlası noksan olan teklifler ihaleye alınmayacaklardır.

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü olan 26.06.2020 Cuma günü saat 11:00’a kadar İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

T.C.

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARAÇ VE İŞ MAKNELERİ SATIŞI İHALESİ İLE İLGİLİ ŞARTNAME

İHALENİN KONUSU:

MADDE 1-Belediyemiz envanterinde bulunan 61 HA 350 plakalı BMC marka 1976 model kamyon, 61 HA 343 plakalı Fiat 50 NC 1981 model kamyon ve 61 HJ 998 plakalı 2001 model Fiat Ducato marka komyonet ile 61 HA 310 plakalı Desoto marke 1984 model cenaze aracı, 61 HA 753 plakalı İveco marka vidanjör ve Caterpillar 953 1983 model Paletli loder, JCB 4CX 2007 model beko loder ile Komatsu marka belden kırmalı 1986 model Greyderden oluşan 5 adet hizmet aracı ile 3 adet iş makinesi Belediye Encümenince 26/06/2020 tarihinde saat 14:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile artırım şeklinde satılacaktır.

İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN:

MADDE 2- İhale 26/06/2020 Cuma günü Saat:14:00’da Vakfıkebir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

İstekliler belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşacak şekilde D.İ.K.37.madde hükmüne uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu isteklilerin teklifleri son ve kesin teklif olarak değerlendirilir.

MADDE 3- İHALE İLE SATIŞI YAPILACAKLARIN DURUMU

Satışı yapılacak olan hizmet araçları ve iş makineleri halihazırda çalışır yürür vaziyetedir. Satışa konu tüm araç ve iş makineleri ekonomik ömürlerini doldurmuştur. Durumları gösterir tablo aşağıdadır.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKLİ BELGELER:

MADDE 4 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

 1. Kanuni ikametgah adresi ve nüfus cüzdanı fotokopisi;
 2. Tebligat için Türkiye’deki adres beyanı,
 3. Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,
 4. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 1. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname.
 2. Şartnameyi satın aldığına dair belge
 3. İmza sirküsü veya beyannamesi (Noter tasdikli)
 4. Adli Sicil Kaydı
 5. Vakfıkebir Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Kağıdı

Vermeleri şarttır. Bu belgelerden bir veya birden fazlası noksan olan teklifler ihaleye alınmayacaklardır.

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü olan 26.06.2020 Cuma günü saat 12:00’a kadar İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

İHALE USULÜ:

MADDE 5-

a) İhale Vakfıkebir Belediye encümenince 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45’nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile artırma şeklinde yapılacaktır.

b) Satışı yapılacak olan araçlar ile iş makinelerine ait muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları ile ihale teminat miktarları aşağıdaki gibidir.

c) İhale D.İ.K. 47.maddesinde belirtilen usuller içerisinde yapılır.

d) İhaleye çıkartılan araçlar ile iş makinelerine ilişkin şartname ve belgeler mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp incelenebilir ve 200,00.-TL bedel mukabilinde satın alınabilir.

d) İhale işlemleri tek dosya üzerinden yürütülecektir. İhale şartnamesi bütün olarak satın alınacak, istekli satın almak istediği araç ve/veya iş makinelerinden her biri için ayrı ayrı geçici teminat ve ihale teminatı bedellerini yatırarak dosyaya ekleyecektir.

e) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Uygun bedelin tespiti kararını İhale Komisyonu belirler. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR VE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR:

MADDE 6- 2886 sayılı DİK’nun 6. maddesinde yazılı kişiler ihaleye katılamazlar. Yine DİK’nun 83 ve devam maddeleri uygulanacaktır.

Belediyece daha önceki araç ve iş makinesi satış ihalelerine giren ve ihale üzerinde bırakılan gerçek veya tüzel kişilerden satış işlemlerini tamamlamayıp geçici teminatları irat kaydedilenler bu ihaleye katılamazlar.

ÖDEME DEVİR ŞARTLARI VE SÜRELERİ:

MADDE 7- İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar ita amirince karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince iptal edilen ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 7 gün içerisinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilişini takip eden 7’nci gün kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılır.

MADDE 8- 2886 sayılı D.İ.K.’nun 31 ve 32. maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebligatından itibaren 5 iş günü içinde alıcı tamamını peşin olarak belediyeye yatıracaktır.

MADDE 9- Satışı işleminden doğacak KDV alıcı tarafından ödenecektir. Alıcı ihaleyle ilgili diğer vergi, resim, harç, ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bunlar uymadığında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminatları ile ihale teminatları irat kaydedilir. Bu sebeplerden dolayı alıcı idareden hiçbir talepte bulunamaz.

SORUMLULUK:

MADDE 10- Belediyenin ihaleye çıkarılan hizmet araçları ile iş makinelerinin yukarıda belirtilen özellikleri ile teslimi dışında başkaca bir sorumluluğu yoktur.

İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar ita amirince karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylandıktan sonra alıcı tarafından 7,8 ve 9.maddelerde belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde belediyenin söz konusu araçlar ile iş makinelerinin bu ihale ve tekrar ihaleye çıkarılması için yaptığı/yapacağı masraflar, daha düşük teklif verilmesi halinde aradaki fark ve uğrayacağı diğer tüm zararlardan alıcı sorumlu olacaktır.

İHTİLAFLARIN HAL MERCİİ:

MADDE 11- Bu ihaleye ilişkin şartnamenin uygulanmasından doğabilecek olan her türlü ihtilafların hallinde Vakfıkebir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12- İş bu şartname 12 maddeden ibarettir.