SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2021 1 BİLEŞİM

EKİM 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.10.2021 – 14.00

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ : Enver İSKENDEROĞLU

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2021 meclis toplantısı birinci birleşimi 06.10.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Birinci Başkan Vekili Enver İskenderoğlu başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

-

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

-

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

-

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

-

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın belediyemiz işlerinin takibi için şehir dışında olduğundan toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Şenol Bülbül ve Şerafettin Furuncu’nun izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Şenol Bülbül ve Şerafettin Furuncu’nun izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı müzekkerenin olduğu görüldü.

Gündem Dışı Madde: Meclise sunulan Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 01.10.2021 tarihli ve 1416 sayılı “Araç Talebi” konulu yazı okundu. Oybirliğiyle gündeme alındı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis Üyesi Ali Alay konuşma talebinde bulundu. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. CHP İlçe Başkanlığınca daha önce Sayın Belediye Başkanımıza yapılan ziyarette resmen talep edilmesi durumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemiz belediyesince belirlenecek bir projeye destek verileceği sözünün alındığını belirtmişti. Bu konunun yapılacak ilk belediye meclisi toplantımızın gündemine alınmasını arz ederim. Saygılarımla.

Başkan, böyle talebin olduğunu başkanımızla görüşmüşsünüz. Bizde bu meclis sonrası talebinizi iletiriz. Yardım talepleri olduğunda başkanlar irtibat halinde olurlar. Bunun için meclis kararı almaya gerek yoktur. CHP meclis üyemiz Ali Alay Bey’e teşekkür ediyorum.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Görüşülmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 24.09.2021 tarihli ve E.1327 sayılı, “2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı” konulu yazı okundu.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan bütçe tasarısı Encümende değerlendirilerek 14.09.2021 tarihli ve 109 sayılı kararı ile başkanlığa sunulan 2022 Yılı Bütçe Tasarısı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 38’inci maddesi gereğince belediyemiz meclisine havale edildi. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Gelir Tarifesi Değişikliği” Raporu. Belediye Meclisi’nin 01.09.2021 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 01.09.2021 tarihli ve 1149 sayılı, “Gelir Tarifesi Değişikliği” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı; Vakfıkebir Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih 37 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Meclisinin 11.10.2019 tarih 448 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, askı süreçlerini tamamlayarak kesinleşmiştir. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Parselasyon Planlarının Hazırlanması” başlıklı 18 inci maddesine istinaden hazırlanan “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre imar uygulamalarının yapılması gerekmektedir. Ancak; konuya ilişkin mevzuatın değişmesi ile birlikte Belediyemizin mevcut gelir tarifesi ihtiyacı karşılayamadığından gelir tarifesi üzerinde düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Çevre ve Şehircilik bakanlığının (Resmi Gazete: 22 Şubat 2020/31047) arazi ve arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 35. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Mülkiyete ilişkin sınır gösterme işlemleri, 16/06/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun kapsamında faaliyette bulunan lisanslı bürolarca, bu büroların faaliyette bulunmadığı yerlerde ilgili kadastro müdürlüğünce bu planlara göre yapılır.” Hükmü gereğince özel mülkiyetlere dair belirleme veya yer gösterme işlemleri Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarınca yapılması gerekmektedir. Söz konusu hizmet Belediyemiz tarafından verilmediği anlaşıldığından Gelir tarifesinin İmarla İlgili Çeşitli Ücretler başlıklı 9. Maddesinin 3. Fıkrasının l-) bendinin (Belediyemiz imar palanı dahilinde yapılan ifraz, tevhit , yola terk, kamulaştırma, 18. madde ve her türlü imar uygulamasından belediyemiz teknik elemanlarınca bir imar adasını köşe noktalarını, koordinatlarını belirlemesi hizmet bedeli) kaldırılmasına,

Yine aynı yönetmelikte 2981-3290 sayılı yasanın 10/C uygulamasına ilişkin hüküm bulunmadığından Gelir Tarifesinin İmarla İlgili Çeşitli Ücretler başlıklı 9. Maddesinin 3. Fıkrasının m) bendinin (2981–3290 sayılı yasanın 10/C uygulamasında alınan dosya ücreti)

Belediyenin yeni oluşan imar parsellerinden;

1-) 250 m² ye kadar olanlar

2-) 250 m² den yukarı olanlar (Her 250 m²ye kadar) dosya ücreti

kaldırılmasına,

6-) ARAZİ VE ARSA DÜZENLEME(İMAR UYGULAMALARI) ÜCRETLERİ

A-) AÇIKLAMA:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Resmi Gazete: 22 Şubat 2020/31047); Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesinin 1. fıkrası, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesinin d. fıkrası,

B-) TARİFE: (KDV DAHİL)

TUTAR (TL)

a-) Talebe bağlı arazi ve arsa düzenlemeleri ücreti (Arazi ve Arsa Düzenlemeleri kapsamında yapılan uygulamanın mahkemenin bozma kararı ve idarece yeniden yapılması durumunda yeniden ücret alınmaz)

1-) Arazi ve arsa düzenlemesine girecek alanın m² ücretidir.

3.00

b-) Arazi ve arsa düzenlemeleri kapsamında arazide fiili kullanım durumunun ölçümü, tespiti ve raporlama ücreti

1-) 1.000 m²'ye kadar

500,00

2-) 1.001m²'den büyük parseller için ilave her m² başına

0.80

c-) İmar Durumu Ücretleri

1-) Talebe bağlı uygulamalarda; düzenleme sonucu oluşacak parselde alınacak imar durumu ücreti normal tarifedeki gibi alınır

150.00

2-) İdaremizce yapılan uygulamalarda; düzenleme sonucu oluşacak parselde alınacak imar durumu ücreti m² başına ruhsata esas olmak üzere 1 defaya mahsus alınır

5.00

Gelir Tarifesinin İmarla İlgili Çeşitli Ücretler Başlıklı 9. Maddesinin 3. Fıkrasının (n) bendinin (3194 sayılı imar yasasının 18. Maddesine göre yapılan imar uygulamalarında yeni oluşan imar parsellerinden) yerine ise 6. Fıkra olarak yukarıdaki tabloda yer alan ücret tarifesinin uygulanması” şeklindedir.

Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Komisyon raporu hakkında Meclis Üyesi Selim Alp konuşma talebinde bulundu.

Meclis Üyesi Selim Alp, İnsanlara yük oluşturacağı ve bu sebepten sıkıntı yaratacağı kanaatindeyim. Benim 10 dönüm yerimin 4,5 dönümü kamu alanı, 5,5 dönümü için hem emlak vergisi hem de ücret ödemek zor bir durum bu sebepten sıkıntı doğuracak.

Açıklama yapmak üzere İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sabri Altın’a söz verildi. Konu gereği Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu konuşma talebinde bulundu. Bu çalışmalar ilk olduğundan anlaşılamıyor. Sabri Bey’in açıklamalarıyla durum daha net anlaşıldı. Teşekkür ederim.

Gündemin 4/b Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Tahsis” Raporu. Belediye Meclisi’nin 01.09.2021 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 01.09.2021 tarihli ve 1150 sayılı, “Tahsis” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle ve belediyemizin %30 ortaklığıyla oluşan Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgemizde devam eden altyapı, elektrik ve yol yapım çalışmalarında çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere, Belediye Yasasının 75. Maddesine istinaden taşınmaz tahsisi Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 31.08.2021 tarihli ve 2021/65 sayılı yazısıyla talep edilmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde Hürriyet Mahallesi 691 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde belediyemizce belirlenen 15.000 m2 lik alanın 5393 sayılı Belediye Yasasının 75. Maddesi (d) fıkrası “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz” hükmü gereğince 5 yıl süre ile ve bir önceki yılın aynı ayına göre Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) oranında artırılmak suretiyle yıllık 75.000,00 TL bedel karşılığında alt yapı, elektrik ve yol yapım çalışmaları devam eden Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesine çeşitli amaçlarla kullanılmak üzerine tahsis edilmesine” şeklndedir.

Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Komisyon çalışmalarını takip etmek için, 07.10.2021 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 06.10.2021

Enver İSKENDEROĞLU Havva KURT Yusuf SAĞLAM Meclis Birinci Başkan V. Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi