SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MAYIS 2018 1.BİRLEŞİM

MAYIS 2018 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 02.05.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Şerafettin FURUNCU

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

Özer AKTAŞ

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Mayıs 2018 meclis toplantısı birinci birleşimi 02.05.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama: Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Aydın ÇALIŞ, Erol BAHADIR, Halil İbrahim GARBETOĞLU ve Özer AKTAŞ’ın izin talep dilekçeleri olduğu görüldü. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündem dışı dosya olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: Gündem dışı gelen, İlçe müftülüğünün maddi yardım talebi, oybirliğiyle gündeme alındı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 26.04.2018 tarihli ve 573558021/43 sayılı, “İlçe Müftülüğünün 26.04.2018 tarihli ve 181sayılı yazısı ile 25 bin TL yardım talebi” konulu yazısı okundu.

25 bin TL yardım talebi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi 1’inci fıkra (p) bendi ve 75’inci maddesi 1’inci fıkra (a) bendi gereği, yardım talebinin meclisin yetkileri kapsamında olması sebebiyle mecliste görüşülmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: 2017 Yılı Kesin Hesabı: Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 26.04.2018 tarihli ve 57356450-46 sayılı yazı, 2017 yılı kesin hesabı Mecliste görüşülmesi hususunda olduğu anlaşıldı. 20.04.2018 tarihli ve 36 sayılı Encümen kararı ile 2017 yılı kesin hesabı encümende görüşülerek meclise sunulmasına karar verilmiştir.

Encümen kararı okundu. Kararda 2017 yılı kesin hesabı;

1- BÜTÇE GELİRLERİ

Gelir Türü

Tahmini Gelir(TL)

Yıl Sonu Tahsilat(TL)

Gerçekleşme Oranı(%)

Toplam Gelir İçindeki Pay (%)

Vergi Gelirleri

2.958.770,00

2.344.307,69

98,56

11,16

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.680.000,00

1.162.945,85

98,73

5,53

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

1.350.000,00

50.470.654,83

100

240,17

Diğer Gelirler

9.621.500,00

9.698.308,43

100

46,15

Sermaye Gelirleri

4.404.645,00

0,00

0

0

Toplam

21.014.915,00

63.676.216,80

Gelir Türü

2016 Yılından Devreden Tahakkuk (TL)

2017 Yılı Tahakkuk (TL)

Toplam Tahakkuk (TL)

Yıl Sonu Tahsilat (TL)

Gerçekleşme Oranı(%)

Vergi Gelirleri

35.300,48

2.343.327,66

2.378.628,14

2.344.307,69

98,56

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri

15.000,00

1.162.945,85

1.177.945,85

1.162.945,85

98,73

Alınan Bağ.ve Yard. ile Özel. Gel.

0,00

50.470.654,83

50.470.654,83

50.470.654,83

100,00

Diğer Gelirler

0,00

9.698.339,81

9.698.339,81

9.698.308,43

100,00

Sermaye Gelirleri

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Toplam

50.300,48

63.675.268,15

63.725.568,63

63.676.216,80

100

TOPLAM TAHAKKUK : 63.725.568,63 TL

TAHSİLAT : 63.676.216,80 TL

2018 YILINA DEVREDİLEN ALACAK : 49.351,83 TL

RED VE İADELER : 0,00 TL

2- BÜTÇE GİDERLERİ

Gider Türü

Bütçe Tahmini

(TL)

Gerçekleşen Gider

(TL)

Gerçekleşme Oranı

(%)

Toplam Gider İçindeki Pay (%)

Personel Giderleri

3.831.958,47

4.149.004,86

108,27

11,94

Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri

602.507,27

644.015,74

106,89

1,85

Mal ve Hizmet Alımları

24.000.750,00

28.399.735,95

118,33

81,74

Faiz Giderleri

402.500,00

804.648,64

199,91

2,32

Cari Transferler

1.120.928,26

361.863,38

32,28

1,04

Sermaye Giderleri

5.336.366,00

385.363,44

7,22

1,11

Borç Verme

0,00

0,00

0

0,00

Yedek Ödenek

1.819.905,00

0,00

0

0,00

TOPLAM

37.114.915,00

34.744.632,01

93,61

100,00

3- BİLANÇO VE MİZAN

2017 yılı mali tabloları genel olarak incelendiğinde dönem sonu itibariyle;

  1. Dönen Varlıklar : 40.871.405,34 TL.
  2. Duran Varlıklar : 24.248.328,75 TL.
  3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar : 20.011.330,24 TL.
  4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar : 7.532.112,01 TL.
  5. Öz Kaynaklar : 37.576.291,84 TL.

4- Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mal yönetmeliğine göre tüm menkul ve gayrimenkullerinin kayıt altına alındığı ve muhasebeleştirildiği ve gerekli cetvellerin düzenlendiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesi gereğince hazırlanan 2017 yılı kesin hesap cetvellerinin ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlandığı, bütçede tertibi açılmamış, ödenek verilmemiş bir hizmet, mal ve yapım işleri için harcama yapılmadığı, ödenek üstü harcama bulunmadığı, bütçe giderlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun’nun 14. maddesinde yazılı, belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarıyla 60. maddesinde yazılı belediyenin giderlerini kapsadığı görülmüştür.

2017 yılı kesin hesap cetvelleri hakkında konuşma talep eden olmadı. Gelir ve gider kesin hesabı kalemleri tek tek okunmak suretiyle yapılan işaretle oylamada 2017 yılı kesin hesabı meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi. (Karar No:1)

Gündemin 3. Maddesi: Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Z-Kütüphane Talebi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 27.04.2018 tarihli ve 57358021/42 sayılı, “Hakkari Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Z-Kütüphane talebi” konulu yazısı okundu.

Hakkari Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Z-Kütüphane yapılması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesi 1’inci fıkra (a) bendinde “Mahalli İdareler ile diğer Kamu Kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.” İbaresi yer almaktadır. Bu mevzuat hükmü çerçevesinde, yapılacak “Hakkari Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Z-Kütüphane talebi” karşılanabilmesi için işbirliği yapılmasına, bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve işbirliği protokolü imzalaması için Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesinin, aynı kanunun 18’inci maddesi 1’inci fıkrası (p) bendi gereği meclisimizce oy birliğiyle kabulüne, gereği için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:2)

.

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Konuşma talebi olmadı.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış: Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadı. Haziran 2018 toplantısı, 06.06.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 02.05.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Şerafettin FURUNCU

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye (Yedek)

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi